Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Moonrise - Pt 6

Moonrise - Pt 6

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Joe Hagen
Bad moon rising - Alan begins to learn what battling werewolves with magic involves and costs.
Bad moon rising - Alan begins to learn what battling werewolves with magic involves and costs.

More info:

Published by: Joe Hagen on Mar 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2012

pdf

 
 
L@@OUB[J
 Er3 C`j AdnjoHjeuzdur 5=45
]duw 8
Dfdo dog Dzwzlo
{dw bo {bfjokj h`u dfl`{w d lbozwj/ Dfdo {wdujg dku`{{ waj u``l nudwjhzf wadw Ldui adgo‒w
{zhhjujg l`uj er ejbon wud}}jg bo ~adwjxju fble` ~d{/ Gj{}bwj waj wu`zefj Dfdo ~d{ bo& waj gdonju w` ab{ }dujow{ dog~adwjxju ~d{ ad}}jobon w` ab{ hubjog{ zowbf Dz
wzlo dog aj k`zfg a`}jhzffr hujj wajbu {`zf{& dw fjd{w ab{ eu`waju‒{
{zhhjubon ~d{ ujdffr `xju/ Joc`rbon wadw {ldff ebw `h ujfbjh& Dfdo nfdokjg dw Dzwzlo dog {d~ waj jq}uj{{b`o `h gjj}{`uu`~ `o aju hdkj/ Aju l`waju& aj wa`znaw/ [aj.{ ejjo wud}}jg wajuj h`u rjdu{$ [bwwbon z}& aj }zw ab{ adog `o
Dzwzlo‒{ dul/
 
‖B‒l {` {`uur de`zw r`zu l`l/“
 
]zwwbon d wb{{zj w` aju jrj{& Dzwzlo {a``i aju ajdg/ ‖B‒xj ejjo f``ibon h`u waj `oj wadw dwwdkijg aju jxju {bokjwaj obnaw lr }dujow{ gbjg/“ F`~jubon waj wb{{zj&
 
{aj f``ijg dw Dfdo/ ‖B‒l {` {`uur wadw r`zu eu`waju& hubjog{ dog r`zadxj n`wwjo ~ud}}jg z} bo wab{/“
 
‖B g`o‒w efdlj r`z/ O`oj `h wab{ b{ r`zu hdzfw/“ Dzwzlo fjdojg bow` Dfdo‒{ {a`zfgju d{ aj {dbg& ‖
[dfxdg`uj dog
ab{ }dki duj w` efdlj/ B‒l cz{w nfdg r`z‒uj ajuj/ B g`o‒w io`~ ~adw B‒g adxj g`oj bh B adg w` n` wau`zna wab{ df`oj/“
 
Dzwzlo }zffjg d~dr hu`l Dfdo‒{ {a`zfgju dog gdeejg dndbo dw aju jrj{/ ‖Bw‒{ cz{w ejjo {` f`on wadw {aj‒{ ejjo~dbwbon/“
 
O`ggbon& Dfdo d{ijg& ‖E`wa `h r`zu }dujow{ ~juj ibffjg0“
 
‖Rj{&“ Dzwzlo do{~jujg dog efj~ aju o`{j/‖Ezw r`zu gdg b{o‒w bo fble`0“
 
‖Waj ~`fxj{ wadw ebw abl gbjg wadw obnaw/“
 
‖A`~ gbg bw ad}}jo0“ Dzwzlo f``ijg d~dr dog Dfdo tzbkifr w``i aju adog {drbon& ‖B‒l {`uur& ojxju lbog/ B///“
 Dfdo {w`}}jg {}
jdibon d{ Dzwzlo f``ijg bow` ab{ jrj{/ Dhwju {jxjudf l`ljow{& {aj {bnajg dog {dbg& ‖R`z{a`zfg io`~…“
 
Dfdo {a``i ab{ ajdg& ‖O`& B g`o‒w ojjg…“
 
 
 
‖O`& r`z g`/“ Dzwzlo bowjuuz}wjg/ ‖Bw‒{ o`w wadw adug h`u lj dog r`z gj{juxj w` io`~/ R`z ojjg w` io`~ ~ad
w
waj hbnaw b{ z{zdffr fbij/ B ~d{o‒w wajuj ezw B‒xj ejjo w`fg l`{w `h ~adw ad}}jojg/“ Dfdo {a``i ab{ ajdg/ ‖B ~dow w` wjffr`z&“ Dzwzlo bo{b{wjg/
 
‖@ofr bh r`z‒uj {zuj&“ Dfdo do{~jujg/
 ]zffbon d huj{a wb{{zj hu`l waj e`q& Dzwzlo ajfg bw bo aju adog{ dog k`ffjkwjg aju{jfh h`u d l`ljow ejh`uj
ejnboobon/ ‖B ~d{ wabuwjjo ~ajo lr }dujow{ ~juj ibffjg/ @fg jo`zna w` ajf} wajl }uj}duj h`u wajbu dwwdki{ ezw o`w `fgjo`zna w` n` df`on dog ajf}/“
 
‖Duj wajuj d f`w `h ~juj~`fxj{&“ Dfdo d{ijg dog wajo ~bokjg h`u
adxbon bowjuuz}wjg/
Dzwzlo gbgo‒w {jjl w` lbog d{ {aj k`o{bgjujg dog wajo do{~jujg/ ‖Wajuj z{jg w` ej l`uj/ Lr nujdw
nudog}dujow{ ~juj }`~juhzf ~`fh azowju{ dog wajr ojjgjg w` ej edki wajo ejkdz{j wajuj ~juj {` ldor `h wajl/ Erwaj wblj lr }dujow{ {wduwjg wajuj ~juj {wbff l`uj wado wajuj duj o`~& ezw o`~ waj ~`fxj{ duj lzka l`uj kdujhzf ~bwawajbu ibff{/ Wajr wdunjw waj a`ljfj{{& f`oju{& `oj{ wadw `hwjo dujo.w lb{{jg `u wajr ibff dog uzo fjdxbon o` wudkj w` wudkiwajl/ Waj }dki wadw dwwdkijg r`zu nu`z} ~juj kfzl{r & e`fg dog zofzkir/ Wadw r`z dog r`zu eu`waju ldodnjg w`~`zog w~` `h wajl b{ ~ar e`gbj{ ~juj fjhw dog r`z {zuxbxjg/ Wajr ~`zfgo.w jxjo adxj wdunjwjg r`z bh Hboo adgo.wkdznaw Iduf.{ {kjow/
‖Ezw Iduf ojxju ejfbjxjg0“
 [adibon aju ajdg&
Dzwzlo }zu{jg aju fb}{/ ‖B {z}}`{j B {a`zfg adxj ldgj l`uj `h do jhh`uw w` ldij ablejfbjxj& ezw aj gbgo.w adxj dor `h waj ldnbk bo abl/“ Ujfjd{bon Dfdo.{ adog {aj ajfg aju‒{ ejojdwa aju kabo/ ‖^bwa`zw
waj debfbwr w` g` ldnbk& aj.g adxj ejjo k`oxbokjg `h d hubnawjobon ujdfbwr dog ~`zfg adxj ejjo }`~jufj{{ w` }u`wjkwabl{jfh/ Wadw.{ ~ar B ndxj abl waj iobhj/ Bw kduubj{ {wu`on ldnbk/ Bh aj.g ij}w bw `o abl& aj ~`zfgo.w adxj gbjg/ Waj~`fxj{ ~`zfg adxj eu`ijo `hh waj dwwdki/ Dw fjd{w `o abl/ ]u`edefr
`o dff `h r`z/“ F``ibon w`~dug Dfdo {aj {dbg& ‖R`zlz{w adxj }zw waj iobhj g`~o ~ajo r`z ~juj gubxbon d~dr/“
 
‖B gbg/ B gu`}}jg bw `o waj {jdw ej{bgj lj/“
 
Dzwzlo o`ggjg/ ‖Bh r`z.g ldbowdbojg k`owdkw ~bwa bw& waj ebwj ~`zfgo.w adxj ejjo d{ edg dog aj ~`zfgo‒w adxjajfg `o/ Bh r`z.g ejjo defj w` ijj} bw dhwju {wdeebon [dxdg`uj wado waj {juzl k`zfgo‒w adxj wdijo a`fg/“
 
‖B gbgo.w io`~/“
 
‖@h k`zu{j r`z gbgo.w&“ Dzwzlo f``ijg xdkdowfr dku`{{ waj u``l/ ‖Ojbwaju gbg Iduf/“
 Dfdo {abhwjg zok`lh`uwdefj ejh`uj
{drbon& ‖B.l {`uur Iduf gbjg/“
 
 
 
‖Wadoi r`z&“ Dzwzlo uj}fbjg& wdibon Dfdo.{ adog dndbo/ ‖B.l nfdg r`z gbgo.w/Dzwzlo {wjjfjg aju{jfh ejh`uj k`owbozbon/ ‖Bw ~d{ d hbjukj edwwfj/ Lr }dujow{ adg c`bojg ~bwa {jxjudf `waju
azowju{ w` k`ohu`ow d fdunj }dki ~a` adg ejjo wjuu`ubsbon d ozleju `h }zjef`{ bo Dubs`od/ Waj wubej& ~a` ejfbjxjg bo
`zu ldnbk dog adg {jxjudf ~bwkaj{ `h wajbu `~o& adg kdffjg lr }dujow{& dog `waju{& h`u ajf}/“ Dzwzlo h`fgjg aju fjn{
`ow` waj k`zka ejw~jjo aju{jfh dog Dfdo dog f``ijg dw wajbu kfd{}jg adog{/ Hjjfbon aju wbnawjo aju nud{}& Dfdo gbg d{~jff/
‖^j fjhw Iduf ~bwa hdlbfr dog lr }dujow{ `ofr w``i lj }duw `h waj ~dr wajuj/ ^j ljw ~bwa ljleju{ `h waj wubej
dog `waju azowju{ bo d ojduer kbwr w` }uj}duj/ Df`on ~bwa waj kabfgujo dog {wzgjow{ `h waj `waju azowju{& B lbqjg huj{a}`wb`o{ {` wajr.g ej dw wajbu hzff }`wjokr h`u waj edwwfj/ B wujdwjg ~dog{& }uj}dujg dlzfjw{ dog `undobsjg waj kadul{wadw lr }dujow{ dog waj `waju azowju{ adg eu`znaw/ B ~`uijg ~bwa `waju r`zon nbuf{ hu`l waj wubej d{ ~jff d{ do `fgju&r`zon ldo/ Ab{ l`waju ~d{ `oj `h waj azowju{ hu`l waj wubej/ ^ajo lr }dujow{ dog waj azowju{ fjhw& aj {wdrjg w`~dwka `xju z{/ Aj k`zfg z{j ldnbk& adg ld{wjujg ldor azowju debfbwbj{ dog adg d{{b{wjg bo edwwfj ejh`uj/ H`u wab{ `oja`~jxju& ab{ l`waju w`fg abl wadw aj ~d{ o`w ujdgr/ Wadw aj lz{w {wdr ejabog dog }u`wjkw z{/ [aj w`fg abl wadw waj`waju azowju{ ojjgjg w` io`~ wajbu kabfgujo dog {wzgjow{ ~`zfg ej {dhj/ Aj dunzjg h`u `ofr d l`ljow ejh`uj&zoad}}bfr& aj aznnjg aju dog ~dfijg ~bwa aju w` waj g``u/ Waj uj{w `h z{ ~juj zoad}}r d{ ~jff ezw ~j ioj~ `zu
}dujow{ dog wjdkaju{ ~`zfg o`w dff`~ z{ w` k`lj jbwaju/“
 
‖B }udrjg dhwju lr }dujow{ dog waj `waju azowju{ fjhw/ ^j ujkbwjg {}jff{ ~abka ~`zfg h`uwbhr waj azowju{
dog~jdijo waj }dki/ Wajuj ~juj {bqwjjo azowju{/ Wajr ejfbjxjg wajuj ~`zfg ej o` fj{{ wado {jxjo ~`fxj{/ ^j ~dbwjgwau`zna waj obnaw/ Hu`l `zu wabug hf``u l`wjf u``l& ~j }jjujg wau`zna waj kzuwdbo{ dw waj hzff l``o& ~j {wbuujg dogldbowdbojg `zu }`wb`o{ dog ~duljg `zu kadul{ bo `zu adog{/ ^j ~dwkajg waj lb{w ub{bon hu`l `zu }`wb`o{ h`u {bno{ d{w` a`~ waj edwwfj }u`nuj{{jg/ Bw ~d{ dhwju lbgobnaw ~ajo waj edwwfj ejndo/ ]zhh{ `h ujg& efdki dog `kaju u`{j wau`znawaj lb{w uj{wbon `o waj {zuhdkj `h `zu }`wb`o{/ Jdka ~b{} w`fg z{ {`lj gjwdbf `h waj edwwfj/ Waj ~b{}.{ {bsj& gj}wa `h k`f`u& a`~ abna bw ujdkajg ejh`uj gb{{b}dwbon& dog bw{ {kjow w`fg a`~ `zu f`xjg `oj{ ~juj hdubon/ Wadw wajuj ~juj boczubj{`o e`wa {bgj{ ~d{ kfjdu/ ^jff ejh`uj gd~o& waj lb{w gb{}fdrjg do dukabon {~buf ~abka w`fg `h do zojd{r xbkw`ur h`u waj
azowju{/ Bo ~adw ~dr ~j ~`zfg o`w io`~ zowbf wajr ujwzuojg/“
 Aju jrj{ ~jw ~bwa wjdu{& Dzwzlo f``ijg dw waj e`q `h wb{{zj{ `o waj k`hhjj wdefj/ Dfdo ujdkajg h`u bw dog {jw waje`q ej{bgj aju/ [aj }zffjg `zw {jxjudf& ~b}jg aju jrj{ dog wajo efj~ aju o`{j/ ^dggbon wajl z}& {aj gdeejg dw aju
jrj{ dndbo dog k`owbozjg/ ‖Gd~o kdlj dog ~jow/ ^j ioj~ waj ~`fxj{ ~`zfgo.w ej d gdonju h`u z{ {` ~j l`xjg `zw
`ow` waj edfk`or dog ~dwkajg waj a`ubs`o h`u waj xjabkfj{ wajr.g fjhw bo/ Bw ~d{ dhwju oboj wadw l`uobon ejh`uj `oj `h waj wuzki{ d}}jdujg/ Ejh`uj bw ujdkajg waj }duibon f`w& do`waju k`zfg ej {jjo bo waj gb{wdokj/ Ejh`uj waj hbu{w ~d{}duijg& ~j ~juj dff g`~o {wdbu{ dog ~dbwbon tzbjwfr/

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Joe Hagen added this note
Damnit Scribd! Alpha again. Glad you liked it. Now everyone's good and motivated.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->