Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2012 - Tuyển tập các bài tập về hidrocacbon trong các đề thi CĐ - ĐH

2012 - Tuyển tập các bài tập về hidrocacbon trong các đề thi CĐ - ĐH

Ratings: (0)|Views: 2,553|Likes:

More info:

Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on Mar 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
TT LUY
ỆN TH
I & B
ỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NG
ÀY M
ỚI 18A/88
 – 
ĐINH VĂN TẢ
- TP. H
ẢI DƯƠNG
 
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 - netthubuon Website: www.hoahoc.org -
admin@hoahoc.org
TUY
ỂN TẬP B
ÀI T
ẬP HỮU CƠ TRONG CÁC ĐỀ THI CAO ĐẲNG & ĐẠI HỌC
 (T
ừ năm 2007 đến năm 2011)
 
HIĐROCACBON
 
Câu 1 (CĐ_07):
Khi cho ankan X (trong phân t
ử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với
khí Cl
2
theo t
ỉ lệ mol 1 : 1 (trong điều kiện chiếu s
áng) ch
ỉ thu được hai dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau.
Tên c
ủa X l
à
A.
2-metylpropan
B.
butan
C.
3-metylpentan
D.
2,3-
đimetylbutan
 
Câu 2 (CĐ_08):
Công th
ức đơ 
n gi
ản nhất của một hiđrocacbon l
à C
n
H
2n+1
. Hiđrocacbon đó thuộc d
ãy
đồngđẳng của
 
A.
anken
B.
ankin
C.
 
ankađien
 
D.
ankan
Câu 3 (CĐ_09):
Cho các ch
ất: xiclobutan, 2
-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy g
ồm
các ch
ất sau khi phản ứng với H
2
 
(dư, xúc tác Ni, t
0
), cho cùng m
ột sản phẩm l
à:
A.
xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en.
B.
but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en.
C.
xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en.
D.
2-metylpropen, cis-but-2-en và xiclobutan.
Câu 4 (CĐ_09):
Cho các ch
ất dưới đây, có bao nhi
êu ch
ất có đồng phân h
ình h
ọc
?CH
2
=CH-CH=CH
2
; CH
3
-CH
2
-CH=C(CH
3
)
2
; CH
3
-CH=CH-CH=CH
2
; CH
3
-CH=CH
2
; CH
3
-CH=CH-COOH.
A.
4.
B.
3.
C.
2.
D.
1.
Câu 5 (ĐH_A_07):
M
ột hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo
s
ản phẩm có th
ành ph
ần
kh
ối lượng clo l
à 45,223%. Công th
ức phân tử của X l
à
A.
C
2
H
4
 
B.
C
3
H
4
 
C.
C
3
H
6
 
D.
C
4
H
8
 
Câu 6 (ĐH_A_07):
 
Hiđrat hoá 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là
 
A.
Eten và but-1-en
B.
propen và but-2-en
C.
Eten và but-2-en
D.
2-metylpropen và but-1-en
Câu 7 (ĐH_B_07):
Brom hoá m
ột ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối so với hiđrolà 75,5. Tên ankan đó là
A.
3,3-
đimetylhexan
B.
2,2-
đimetylpropan
 
C.
2,2,3-trimetylpentan
D.
isopentan
Câu 8 (ĐH_A_08):
Cho các ch
ất sau:
CH
2
=CH-CH
2
-CH
2
-CH=CH
2
, CH
2
=CH-CH=CH-C
2
H
5
, CH
2
=CH-CH
2
-CH=CH
2
, CH
3
-C(CH
3
)=CH-CH
3
.S
ố chất có đồng phân h
ình h
ọc l
à
A.
2
B.
3
C.
1
D.
4
Câu 9 (ĐH_A_08):
Khi crackinh toàn b
ộ một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích đoở cùng điều kiện nhiệt độ v
à áp su
ất); tỉ khối của Y so với
H
2
b
ằng 12.
Công th
ức phân tử của X l
à
A.
C
6
H
14
 
B.
C
3
H
8
 
C.
C
4
H
10
 
D.
C
5
H
12
 
Câu 10 (ĐH_A_08):
Cho iso-pentan tác d
ụng với Cl
2
theo t
ỉ lệ mol 1:1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được:
 
A.
2
B.
3
C.
5
D.
4
Câu 11 (ĐH_A_08):
S
ố đồng phân hiđrocacbon thơ 
m
ứng
v
ới công thức phân tử C
8
H
10
A.
2
B.
4
C.
3
D.
5
Câu 12 (ĐH_B_08):
 
Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa li
ên k 
ết
và có hai nguyên t
ử cacbon bậc
 ba trong phân t
ử. Đốt cháy ho
àn toàn 1 th
ể tích X sinh ra 6 thể tích CO
2
(
ở cùng điều kiện nhiệt độ
, áp su
ất).
Khi cho X tác d
ụng với Cl
2
(theo t
ỉ lệ mol 1: 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra l
à
A.
3
B.
4
C.
2
D.
5
Câu 13 (ĐH_B_08):
 
Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối
l
ượng phân tử của X. Các chất X
, Y, Z thu
ộc d
ãy
đồng đẳng
 
A.
 
ankađien
 
B.
anken
C.
ankin
D.
ankan
 
TÀI LI
ỆU LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NĂM 2011
 
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -
admin@hoahoc.org
Câu 14
(ĐH_A_09)
:
Hiđrocacbon X không làm
m
ất
màu dung d
ch brom
ở nh
i
ệt độ
t
hườ 
ng. Tên g
ọi
c
ủa X
 
A.
xiclohexan.
B.
xiclopropan.
C.
stiren.
D.
etilen.
Câu 15
(ĐH_B_09)
:
Dãy g
m các ch
ất đề
u có kh
ả năng tham gia phản ứng tr 
ùng h
ợp l
à:
A.
stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.
B.
1,2-
điclopropan; vinylaxetil
en; vinylbenzen; toluen.
C.
 buta-1,3-
đien; cu
men; etilen;
trans
-but-2-en.
D.
1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.
Câu 16
(ĐH_B_09)
:
Cho hi
đrocacbon
X ph
ản
 
ng v
ới
brom (trong dung d
ch) theo t
l
mol 1 : 1, thu
đượ 
cch
ất hữu
 
cơ 
Y (ch
ứa
74,08% Br v
kh
ối
l
ượ 
ng). Khi X ph
ản
 
ng v
ới
HBr thì thu
đượ 
c hai s
ản
ph
m h
ữu cơ 
khác nhau. Tên g
ọi
c
ủa X l
à
A.
 but-2-en.
B.
 propilen.
C.
xiclopropan.
D.
 but-1-en.
Câu 17 (CĐ_07):
 
Đốt cháy ho
àn toàn m
ột thể tích khí thi
ên nhiên g
ồm: metan, etan, propan bằng oxi không khí
(trong không khí, oxi chi
ếm 20% thể tích), thu được 7,84 lit khí CO
2
(
ở đktc) v
à 9,9 gam n
ước.
Th
ể tích không
khí (
ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy ho
àn toàn l
ượng khí thi
ên nhiên trên là
A.
84,0 lit
B.
70,0 lit
C.
78,4 lit
D.
56,0 lit
Câu 18 (CĐ_08):
 
Đốt cháy ho
àn toàn m
ột hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO
2
và 0,132 mol H
2
O. Khi X tácd
ụng với khí Cl
2
(theo t
ỉ lệ mol 1 : 1) thu được một sản phẩm hữu cơ 
duy nh
ất.
Tên g
ọi của X l
à
A.
2-metylbutan
B.
2-metylpropan
C.
2,2-
đimetylpropan
 
D.
etan
Câu 19 (CĐ_07):
D
ẫn V lit (đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng, thuđược hỗn hợp khí Y. Dẫn Y v
ào dung d
ịch AgNO
3
(ho
ặc Ag
2
O) trong NH
3
 
dư thu được 12 gam kết tủa. Khí đi
ra kh
ỏi b
ình ph
ản ứng vừa đủ với 16 gam Brom, c
òn l
ại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 2,24 lit (đktc) khí
CO
2
 
và 4,5 gam nước.
Giá tr 
ị của V l
à
A.
5,60
B.
8,96
C.
11,2
D.
13,44
Câu 20 (CĐ_08):
 
Đốt cháy ho
àn toàn h
ỗn hợp M gồm một ankan X v
à m
ột ankin Y, thu được số mol CO
2
b
ằng
s
ố mol H
2
O. Thành ph
ần phần trăm số mol của X, Y trong hỗn hợp M lần lượt l
à
A.
35% và 65%
B.
75% và 25%
C.
20% và 80%
D.
50% và 50%
Câu 21 (CĐ_08):
 
Đốt cháy ho
àn toàn 20,0 ml h
ỗn hợp X gồm C
3
H
6
, CH
4
, CO (th
ể tích CO gấp hai lần thể tích
CH
4
), thu được 24,0 ml CO
2
(các th
ể tích khí đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ khối của X so với H
2
A.
25,8
B.
12,9
C.
22,2
D.
11,1
Câu 22 (CĐ_09):
H
ỗn hợp khí X gồm H
2
và C
2
H
4
t
ỉ khối so với He l
à 3,75. D
ẫn X qua Ni nung nóng, thuđược hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He l
à 5. Hi
ệu suất của phản ứng hiđro hoá l
à
A.
20%.
B.
25%.
C.
50%.
D.
40%.
Câu 23 (CĐ_09):
 
Để khử ho
àn toàn 200 ml dung d
ịch KMnO
4
0,2M t
ạo th
ành ch
ất rắn màu nâu đen cần V lit
khí C
2
H
4
(
ở đktc). Giá trị tối thiểu của V l
à
A.
2,240.
B.
2,688.
C.
4,480.
D.
1,344.
Câu 24 (CĐ_09):
H
ỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H
2
và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X m
ột thời gian vớ 
i xúc tác
 Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí l
à 1. N
ếu cho to
àn b
ộ Y sục từ từ v
ào dung d
ịch Brom(dư) th
ì có m gam brom tham gia ph
ản ứng. Giá trị của m l
à
A.
16,0.
B.
3,2.
C.
8,0.
D.
32,0.
Câu 25 (ĐH_A_07):
 
Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế t
i
ếp nhau trong d
ãy
đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z
g
ấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol Y, sản phẩm khí hấp thụ ho
àn toàn vào dung d
ịch Ca(OH)
2
 
(dư), thu được số gam kết tủa l
à
A.
10
B.
20
C.
30
D.
40
 
TT LUY
ỆN TH
I & B
ỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NG
ÀY M
ỚI 18A/88
 – 
ĐINH VĂN TẢ
- TP. H
ẢI DƯƠNG
 
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 - netthubuon Website: www.hoahoc.org -
admin@hoahoc.org
Câu 26 (ĐH_A_07):
Cho 4,48 lit h
ỗn hợp X (đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua b
ình ch
ứa 1,4 lit
dung d
ịch Br 
2
0,5M. Sau khi ph
ản ứng xảy ra ho
àn toàn, s
ố mol Br 
2
gi
ảm một nửa v
à kh
ối lượng b
ình t
ăng 6,7
gam. Công th
ức phân tử của hai hiđrocacbon l
à
A.
C
2
H
2
và C
4
H
6
 
B.
C
2
H
2
và C
4
H
8
 
C.
C
2
H
2
và C
3
H
8
 
D.
C
3
H
4
và C
4
H
8
 
Câu 27 (ĐH_A_07):
H
ỗn hợp gồm hiđrocacbon X v
à oxi có t
ỉ lệ mol tươ 
ng
ứng là 1:10. Đốt cháy ho
àn toành
ỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H
2
SO
4
 
đặc, thu được hỗn hợp Z có tỉ khối đối với
H
2
b
ằng 19. Công thức phân tử của X l
à
A.
C
3
H
4
 
B.
C
3
H
6
 
C.
C
4
H
8
 
D.
C
3
H
8
 
Câu 28 (ĐH_A_07):
 
Clo hoá PVC thu được 1 polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung b
ình 1 phân t
ử clo
 ph
ản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của
k là
A.
3
B.
4
C.
5
D.
6
Câu 29 (ĐH_A_08):
H
ỗn hợp X có tỉ khối so với H
2
b
ằng 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy
hoàn toàn 0,1 mol X, t
ổng khối lượng CO
2
và H
2
O thu được l
à
A.
20,40 gam
B.
18,60 gam
C.
18,96 gam
D.
16,80 gam
Câu 30 (
ĐH_A_08):
 
Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C
2
H
2
và 0,04 mol H
2
v
ới xúc tác Ni, sau một thờigian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn to
àn b
ộ hỗn hợp Y lội từ từ qua b
ình
đựng dung dịch brom (dư
) thì còn l
ại
0,448 lit h
ỗn hợp khí Z (đo ở đktc) có tỉ khối so với O
2
b
ằng 0,5.
Kh
ối lượng b
ình
đựng dung dịch brom tăng l
à
A.
1,04 gam
B.
1,32 gam
C.
1,64 gam
D.
1,20 gam
Câu 31 (ĐH_A_08):
Cho s
ơ 
 
đồ chuyển hoá: CH
4
 
→ C
2
H
2
 
→ C
2
H
3
Cl
→ PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo
s
ơ 
 
đồ tr 
ên thì c
ần V m
3
khí thiên nhiên (
ở đktc). Giá trị
c
ủa V l
à (bi
ết CH
4
chi
ếm 80% thể tích khí thi
ên nhiênvà hi
ệu suất của to
àn b
ộ quá tr 
ình là 50%)
A.
358,4
B.
448,0
C.
286,7
D.
224,0
Câu 32 (ĐH_B_08):
D
ẫn 1,68 lit hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon v
ào bình
đựng nước brom (dư
). Sau khi ph
ản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đ
ã ph
ản ứng v
à còn l
ại 1,12 lit khí. Nếu đốt cháy ho
àn toàn 1,68 litX thì sinh ra 2,8 lit khí CO
2
. Công th
ức phân tử của hai hiđrocacbon l
à (bi
ết các thể tích khí đều đo ở đktc)
 
A.
CH
4
và C
3
H
6
.
B.
CH
4
và C
3
H
4
.
C.
CH
4
và C
2
H
4
.
D.
C
2
H
6
và C
3
H
6
.
Câu 33 (ĐH_B_08):
 
Đốt cháy ho
àn toàn 1 lit h
ỗn hợp khí gồm C
2
H
2
 
và hiđrocacbon X sinh ra 2 lit CO
2
và 2 lith
ơ 
i H
2
O (các th
ể tích khí v
à h
ơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X l
à
A.
C
3
H
8
.
B.
C
2
H
6
.
C.
CH
4
 
D.
C
2
H
4
.
Câu 34
(ĐH_A_09)
:
H
ỗn hợp khí X gồm anken M v
à ankin N có cùng s
ố nguy
ên t
ử cacbon trong phân tử. Hỗn
h
ợp X có khối lượng 12,4 gam v
à th
ể tích 6,72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân tử của M v
à N l
ần lượt l
à
A.
0,1 mol C2H4và 0,2 mol C2H2.
B.
0,2 mol C2H4và 0,1 mol C
2
H
2
.
C.
0,1 mol C3H6và 0,2 mol C3H4.
D.
0,2 mol C3H6và 0,1 mol C
3
H
4
. 
Câu 35
(ĐH_B_09)
:
H
ỗn hợp khí X gồm H
2
 và m
ột anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất.
T
ỉ khối của X so với H
2 b
ằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau k 
hi ph
ản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn
h
ợp khí Y không l
àm m
ất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H
2 b
ằng 13. Công thức cấu tạo của anken l
à
A.
CH
2
=CH
2
.
B.
CH
2
=CH-CH
2
-CH
3
. 
C.
CH
2
=C(CH
3
)
2
.
D.
CH
3
-CH=CH-CH
3
.
Câu 36
(ĐH_B_09)
:
Cho h
ỗn
h
ợp X gồm CH
4
, C
2
H
4
 và C
2
H
2
. L
ấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư)
thì kh
ối lượng brom phản ứng l
à 48 gam. M
ặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư
dung d
ịch AgNO
3
 trong NH
3
, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm t
h
ể tích của CH
4
 có trong X là
A.
25%.
B.
20%.
C.
50%.
D.
40%.
Câu 37 (ĐH_B_2010)
H
ỗn hợp khí X gồm một ankan v
à m
ột anken. Tỉ khối của X so với H
2
b
ằng 11,25. Đốtcháy hoàn toàn 4,48 lít X, thu được 6,72 lít CO
2
(các th
ể tích khí đo ở đktc). Công thứ
c c
ủa
ankan và anken làA. CH
4
và C
2
H
4
. B. C
2
H
6
và C
2
H
4
.
C. CH
4
và C
3
H
6
.
D. CH
4
và C
4
H
8
.

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
Lam Oanh Tran added this note
sao k co dap an nhi
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
Thanh Toàn liked this
Bó Tay added this note
cái này cho cách làm thì tuyệt
dayhoahoc liked this
Dang Hiep liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->