Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
R 521121 07 - Zendingswerk - hebt uw vijanden lief - 88kB

R 521121 07 - Zendingswerk - hebt uw vijanden lief - 88kB

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Robert

More info:

Published by: Robert on Dec 09, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
© Orde der Verdraagzamen Rientjesverslagen R 521221 07 1VERSLAG No 721 november 1952Goeden avond vrienden,Eerst de bekende krijgswet n.l.: wij zijn niet alwetend; wij zijn niet onfeilbaar. Wij zijn wezenszoals U, levende in een andere wereld, strevende naar bewustwording. Misschien schijnen wijvaak meer belezen en geleerd dan ons toekomt. Ik ben overtuigd dat de punten, die Uwaandacht trekken aan een overdenking worden onderworpen en vertrouw dat U zult weigerente accepteren op gezag van een ander. Ik dank U mijne vrienden dat U mij zover hebt willenvolgen. Aan mij is het dan een onderwerp te kiezen dat met een commentaar zal wordenbehandeld.
DE BEINVLOEDING VAN DE WERELD EN DAARBIJ ZENDINGWERK VAN DEREGULERENDE GODHEID.
Er is een God. Dat te erkennen moet een eerste beginsel zijn. Voor ons is de schepping deuiting daarvan. Kunnen wij deze God beschouwen als een wezen dat leidend, handelend encorrigerend optreedt of moeten wij aannemen dat de godheid is een cosmische wet die uit eenpersoonlijkheid is geboren, doch zich niet met elk onzer afzonderlijk bezig houdt?Wanneer wij stellen dat de godheid is zoals hij optreedt in de verschillende religies, dan blijktdeze godheid zich soms, in tegenspraak met de lering van Zijn zoon, over te geven aanwreedheden en Hij vraagt een volkomen onderwerping van zijn schepselen. In de bijbel staat:onze God is een toornige God en een wraakzuchtige God, Dit zou een God zijn als een dictator,die de schepselen tot zijn speelgoed maakt. Is de voorstelling van God dan verkeerd? Volgensdatgene wat de mensen van de Godheid ervaren hebben, is God gelijk aan wat de mensen zichVan Hem voorstellen. Een dergelijke God uit de bijbel is niet acceptabel. Is Hij de allereersteoorzaak, de werkelijkheid of niet? Wij weten dat de God, die wij kennen een wetgevende moetzijn, waardoor alles zo is vastgelegd, dat er noch in de macrokosmos, noch in de microkosmosdaarvan kan worden afgeweken. Wij zien invloeden van planeten, die door een wet tot standkomen. God die wetten stelt en daar niet van afwijkt, zal dit ook niet doen ten opzichte van demens. Wij leren in de natuur dat niets verloren gaat. De levenskracht wordt volledig verbruikten gaat nooit teloor. De materie die uit God komt, is dus evenzeer onsterfelijk. De wetten zijnvoor de mensen onveranderlijk en kan er geen enkele uitzondering worden gemaakt op geenenkele groep of individu. Er blijkt een prioriteit te bestaan van de ene wet boven de andere.Van één wet zijn deelwetten afgeleid, zodat er dus een aaneenschakeling, een verbandontstaat. Van hieruit kunnen wij ons dan gaan bemoeien met de enkele mens en debeïnvloeding door de kosmos, van zijn leven, dat zich binnen de door de godheid gesteldewetten vrijelijk kan bewegen. Tot zover hoop ik dat mijn redenering nog duidelijk enaanvaardbaar is. Ik ga verder. Waar wetten bestaan, daar is aan te nemen, dat de wetten vande kosmos, die bepalend zijn voor de mens en die welke ik bepaal met elkaar tot een patroonverweven zijn. Binnen deze grenzen door de wetten gesteld, kan het patroon variëren of inpositieve of negatieve veranderen, uitgaande van het totaal gegeven van de mens. In dit gevalhebben wij echter nog steeds te maken met een waarschijnlijkheidsregeling. Waar dit optreedtkan dus inderdaad de toekomst veranderen, kan een gebeurtenis, die op zichzelf zougebeuren, gevarieerd worden in betekenis en draagkracht. Kan men in de toekomst zien?Soms duizend jaren te voren kan men vaststellen welke gebeurtenissen plaatsvinden en watdeze tot gevolg kunnen hebben. Dit is een deel dat ons naar een ander deel van het kennenvan de godheid voert. Wij kunnen geen begrenzing van het goddelijke wezen aannemen.Verder kunnen wij niet gaan dan te zeggen dat alles wat er is dat in deze godheid bestaanheeft. De faculteit uit het goddelijke moet kunnen bestaan. "Dit zijt gij", waarmede wordtgezegd deze wereld bent U zelf en Hij zal dit totaal van het zijn behelzen. De illusie, dierealiteit is buiten de persoon, verliest haar totale waarde. De schepping is een volledig iets,waarin alles is ingegrift. De plaatsing t.o.v. andere personen bepaalt de gebeurtenissen enreacties. Wij hebben hier ook weer te maken met een eigenaardige vorm van persoonlijk
 
Orde der VerdraagzamenR 521221 072ingrijpen. Hij zal dit t.a.t. prijsgeven om in de oerwet onder te gaan. Zo komen wij dan tot devoorspelling van de toekomst, tot een kennen van de kennis van het Al, tot het juistvaststellen der toekomst. Is dit alles voor U begrijpelijk. Eeen geest die blijft opbouwen voertons weer terug naar de Godheid. Dit blijft een opgebouwde stelling, die U door de waarheidervan bevestigd zal worden. Door Zijn wezen zijn ze inherent aan de wezensaard. Dit kan nooitgeloochend worden. Waarom ervaren wij dan op deze wijze? Wij hebben te maken met deZijnde Godheid en wij hebben te maken met de denkende of dromende Godheid. Deze draagttekenen van Zijn ZIJN.De handelende God is de wilsuiting, die de lijn volgt der dromen van God. De dromende God isde scheppingsgedachte, die altijd volledig aanwezig is. De handelende God tracht dewerkelijkheid uit te voeren. De dromende God moet leven in de mens naast de levenskrachtvan de zjjnde God. Wij hebben hier een Drie-Eenheid gevonden, die de beschouwingenbenadert. Het zij de verschillende fasen. Die scheppende God kan langzaam maar zeker heteinddoel toestreven, dat in de dromende God bestaat. In de spanning die daar tussen bestaat,zou het toekomstbeeld af te lezen zijn. Daardoor krijgen wij het denkbeeld van de dromendeGod. Als we de schepping zien, ontdekken wij de handelende, denkende of dromende God, wijdoen verstandiger te spreken: niet van een denkende God doch van een dromende God. Het istevens een tekening van eigen wezen en de ontwikkeling daarvan. De werkende God is als hetware de schepper, maar die slechts werkend kan optreden als Hij tot stand wordt gebrachtdoor de wil van verwerkelijking. Het is mogelijk de toekomst waar te nemen of geheel juist detoekomst af te lezen omdat God een absolute God is. Uet de werking van deze beiden wordtgeboren de scheppende God, De geest is de slapende of potentiële God, is onuitwisbaar. DeVader is de dromende God die de gedachte is. De Schepper is de verwerkelijking van degedachte.
Wij moeten de volkomenheid erkennen. Dan krijgen wij te doen met een toornige God,Volkomenheid is de Drie-Eenheid: Geest, ziel en lichaam.
Dat wat U doet, en wat zeer begrijpelijk is, is van het abstracte denken op het stoffelijkdenken over te gaan. Doch tracht deze Godheid te vinden. Als ik sprak over een toornige God,dan heb ik U dit genoemd om U te wijzen op het inconsequente Goddelijke als zijnde geborenuit het menselijk voorstellingsvermogen. Elke voorstelling, die blijft berusten op dezeverstoffelijkte aanvaarding van deze Godheid, moet uiteindelijk leiden tot miskenning van deGodheid zelve. De Drie-Eenheid van God, die ik heb opgebouwd leidt tot het ontdekken vanveel facetten, gaande tot de kern vinden wij de Drie-Eenheid, die wij kunnen noemen; Geest,Vader en Zoon. De Vader is voortbrenger van de Zoon, doch zonder de Geest kan geenvoortbrenging zijn. Ik hoop dat U mij zult begrijpen en mijn stelling zult billijken.
U had het over tijd; dat is van nul en gener waarde. U zult toch nog gebonden zijn aan eeninterval, waarbij de gevoelens en belevingswaarde gelijk is aan de tijdservaring die er uit voortvloeit, Ik spreek over tijd wat in de geest niet bestaat. Het wordt een persoonlijke fout en geen drijvende kracht.
De Geest is het altijd Zijnde, De Al-Geest betekent alles wat uit Zijn Geest, Zijn Scheppingvoortgekomen. Dit begrip is op de astrologische waarde gebaseerd, wij kunnen ons geenbezieling voorstellen, die niet uit de geest geleid wordt. Wij zien hier de Vader, devormgevende, Het wordt verwerkelijkt door de Zoon, daar Hij uit de Geest en de Vader isvoortgebrachtDe ORDE DER VERDRAAGZAMEN houdt haar bijeenkomsten iedere Vrijdagavond (8 uur) in hetGebouw "KEN U ZELVEN", de Ruijterstraat 41, Den Haag. Bezoekt deze trouw en introduceersteeds weer Uw vrienden en kennissen, mits zij serieus van ons werk wensen kennis tenemen.2e S p r e k e r. Goeden avond vrienden,Ons onderwerp heeft U aangehoord. Nu wordt het tijd dat U zelf een onderwerp terbehandeling opgeeft. Welk punt mag ik voor U behandelen? HEBT UW VIJANDEN LIEF.Normalerwijze zou men zeggen is vijandschap een resultaat van haat. Ik zou dus detegenstelling moeten geven van wat ik ontvang, Liefde en haat zijn emoties, die uit dezelfdekern geboren worden, daarom hebben ze grote overeenkomst met elkaar. Waar haat mogelijkis, moet, lief de mogelijk zijn. Haat is het negatieve van liefde. Wanneer ik ga haten, maak ikmijzelf negatief en uit deze negatieve waarde wordt een positieve eigenschap geboren =vernietiging, Wie zijn handhaving zoekt ten koste van een andere persoon stelt een daad van
 
© Orde der Verdraagzamen Rientjesverslagen R 521221 07 3vernietiging. Nu stel ik liefde tegenover haat, Positief x (negatief + positief) = positief.Vernietiging spruit voort uit zelfzucbt: in het ene geval dus bevestigend, in het andere gevalontkennend. De liefde echter spruit voort uit, en is gericht op het Goddelijke, de werkelijkekracht van het al-denkende. De weg naar God is de weg naar de Al-Schepper. Het al-denkendemoet leven in de mens. Wie haat is dus iemand, die zichzelf afsnijdt van God. Dit klinktmisschien erg vreemd voor U maar denkt er maar eens over na, Liefde is iets dat verbindt metGod. Haat is een negatieve hartstocht, een hartstocht die door haar ongeregeldheden. Uwpersoonlijk peil brengt onder dat van wat dierlijk is. Het medelijden met al degenen, die alsvijanden om U heen staan, Er wordt nooit gezegd: Wees de vriend van Uw vijanden. Uwverhouding tot de vijand moet berusten op enige aanval, lage middelen, roddelpraatjes of opeen onmenselijk lichamelijke manier van behandeling. In al deze gevallen zult U afweren, waarhij" tracht het goede in U te vernietigen en in alle andere gevallen laat U hem rustig zijn ganggaan.Jezus vastte in de woestijn. Hij werd beproefd door het symbool van het slechte, de duivel,trachtende hem te vernietigen. Hij echter trachtte hem niet te vernietigen doch zeide: "Gaachter mij." Het is veel gemakkelijker iets in haat te vernietigen dan op te bouwen. Men kande vernietiger beter voorgaan en helpen, maar niet afbreken. Daarom dus: "Hebt Uw vijandenlief", maar niet: "Laat Uw vijanden U vernietigen." Heb lief al het geschapene, het is een deelvan Gods schepping, ook Uw vijanden. Gij kunt God niet volkomen liefhebben als ge ook maareen deeltje haat van die schepping. Om dus te komen tot een zo zuiver mogelijke relatie tothet goddelijke, moet men van alle vijandschap afstand doen. Er is dus maar één weg: "HebtUw vijanden lief."
In het Oude Testament staat "Mij is de wrake". Hoe gaat dit dan samen? 
Dit betekent, dat de uiteindelijke beslissing aller dingen bij God ligt. God is de enige die dedingen kent en mag beoordelen, omdat Hij het totaal kent en: God is LIEFDE. U moet hiergeen tegenspraak in zien en niet al te letterlijk deze uitspraken beoordelen. Als U het NieuweTestament goed leest, dan staat er in, dat het het Nieuwe Verbond is dus het einde van hetOude Verbond. U kunt dus het Oude Testament rustig naast U neerleggen. Men dient dus altijdeen prioriteit aan het Nieuwe Testament te geven. Degene, die met de goddelijke wetten instrijd handelt is geen Christen doch een Judaïst. Jezus heeft gezegd toen hij begon: het oudeis voorbij, er gaat nu iets nieuws beginnen. De voorhangen scheurden in de tempel, 2cherubijnen van de ark - de goddelijke tegenwoordigheid is meegenomen uit de tempel - deleer van Jezus is dus bevestigd. Als het nieuwe bevestigd is, dan kan het oude geen voortgangmeer vinden. In het Oude Testament vinden wij grote waarden, maar waarden die niet meergenomen moeten worden om in onze houding naar te handelen. Als U de joodse geschiedenisnagaat zijn er grote veranderingen geweest. Gods vorm is met deze veranderingen ookveranderd. Deze God schijnt een bepaalde ontwikkelingsgang door te maken in hetvoorstellingsvermogen van de mens. Daarmede schenden wij God zelf niet. Wij mogen geloof ik niet Jezus het recht ontnemen God als Zijn Vader te noemen. Hoe kunnen wij het rijmen,dat deze Oud-testamentarische God de ware God is en kunnen wij al deze verklaringenletterlijk nemen als er van zeer veel van deze voorstellingen zoals Job en David, de grootsteversie daarover verloren zijn gegaan? De oorspronkelijke versie was goed. "Ik ben de God, deware, de enige, die zich zou mogen wreken ben ik, want wanneer God de wraak op zichneemt, dan blijft den mens niets meer over dan de liefde."
 Alles wat in de Bijbel stond, moesten wij reëel nemen. En U zegt, dat wij Kaïn zinnebeeldigmoeten nemen.
Kaïn komt er symbolisch in voor. Zie Babylon: daar zult U weer de waarde van Kaïnontmoeten. Kaïn vinden wij terug in Lazarus. De levende beschouwing werd er vanvastgehouden en niet de uiterlijke dingen. U wilt het oude testament niet letterlijk nemen.Hierna volgt een vraag- en antwoordgesprek, dat op gezag van de voorzitter niet verder isopgenomen.VRAGEN, welke nimmer een persoonlijk karakter mogen dragen, kunt U schriftelijk inzendenaan J.L. Buitendijk, Buijs Ballotstraat 11, Den Haag. U zult t.z.t. in de rubriek "Vragenbus" hetantwoord kunnen vinden.Na de PAUZE; VRAGENRUBRIEK. Goeden avond vrienden, Ik behandel voor U vanavond devragenrubriek. U moet wij kunnen geen persoonlijke vragen beantwoorden, doch andere

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->