Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ünlü Kimyacıların tarihi

Ünlü Kimyacıların tarihi

Ratings:

4.43

(7)
|Views: 18,056 |Likes:
Published by Burak Ayan

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Burak Ayan on Dec 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
1
TAR
İ
HTE ÜNLÜ K
İ
MYAGERLER
İ
bni Sina (980 - 1037)Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, t
ı
p ve müzik gibi bilgive becerinin muhtelif alanlar 
ı
nda seçkinle
ş
mi
ş
olan,
İ
bn Sînâ (980-1037) matematik alan
ı
nda matematiksel terimlerin tan
ı
mlar 
ı
veastronomi alan
ı
nda ise duyarl
ı
gözlemlerin yap
ı
lmas
ı
konular 
ı
ylailgilenmi
ş
tir. Astroloji ve simyaya itibar etmemi
ş
, Dönü
ş
ümKuramin
ı
n do
ğ
ru olup olmad
ığını
yapm
ış
oldu
ğ
u deneylerleara
ştı
rm
ış
ve do
ğ
ru olmad
ığı
sonucuna ula
şmıştı
r.
İ
bn Sînâ'ya göre,her element sadece kendisine özgü niteliklere sahiptir ve dolay
ısı
yladaha de
ğ
ersiz metallerden alt
ı
n ve gümü
ş
gibi daha de
ğ
erlimetallerin elde edilmesi mümkün de
ğ
ildir.Carl Duisberg (1861 - 1935)Alman kimyac
ı
ve sanayici Duisberg, Farbenfabrik Bayer (BoyaFabrikalan) yönetim kurulu ba
ş
kan
ı
olarak, ilgili en büyük Almankimya i
ş
letmelerinin I.G.Farben ad
ı
alt
ı
nda birle
ş
mesine önayakoldu.Duisberg Wuppertal-Barmen'de bir s
ı
rma dokumac
ısını
n o
ğ
luolarak dünyaya geldi. O
ğ
lunun kendi mesle
ğ
ini sürdürmesini isteyenbabas
ı
na kar 
şı
gelen annesi, Carl'
ı
liseyi bitirmesi için te
ş
vik etti.Duisberg 1878'de kom
ş
u kasaba Elberfeld'de kimya meslekokuluna yaz
ı
ld
ı
ysa da sekiz ay sonra kimya, fizik ve ekonomi politik
itimi görmek üzere Göttingen ve Jena'ya gitti. Burada 1882'deedebiyat doktoru ünvan
ını
ald
ı
.
 
2
Benzopurin'i Bulmas
ı
Münih piyade hassa alay
ı
nda bir y
ı
l hizmetverdikten sonra 1883'te Strassburg'da Bayer 
ş
irketine girdi. 1884'teElberfeld'de Bayer Farbenfabriken (Boya Fabrikalar 
ı
)
ş
irketinekimyac
ı
olarak al
ı
nd
ı
. Bu i
ş
letme 1863 y
ılı
nda Friedrich Bayer veJohann Friedrich Weskott taraf 
ı
ndan kur 
ıı
lmu
ş
tu. Duisberg kendinibundan böyle boya maddeleri alan
ı
nda ara
ştı
rmalara adad
ı
. 1885'tebuldu
ğ
u Benzopurin 4 B boya maddesi firman
ı
n en ba
ş
ar 
ılı
ürünüoldu. Buna benzer bir boya maddesi (Kongo k
ı
rm
ızısı
) üreten Berliner Agfa
ş
irketiyle aralar 
ı
nda Benzopurin'in pazarlanmas
ı
yla ortaya
çı
kan patent hakk
ı
ile ilgili anla
ş
mazl
ı
klar 
ı
, Duisberg ad
ı
geçenfirmayla bir i
ş
birli
ğ
i sözle
ş
mesi imzalayarak çözdü. Ak
ı
ll
ı
cayürüttü
ğ
ü görü
ş
meler sayesinde Duisberg kariyerinde çabukyükseldi ve kendisine imza yetkisi verildi. Duisberg 27.do
ğ
umgününde Bayer yönetim kurulu ba
ş
kan
ı
Carl Rumpff'
ı
n ye
ğ
eniJohanna Seebohm ile evlendi.Bayer Yönetim Kurulu Üyeli
ğ
i 1888'de Bayer taraf 
ı
ndan ba
ş
lat
ı
lanilaç üretimi, Duisberg'in önerisiyle, 1891'de faaliyete ba
ş
layanbilimsel bir merkez laboratuvar 
ını
n aç
ı
lmas
ı
yla ilerleme kaydetti.Duisberg bunu izleyen y
ı
llarda ara
ştı
rma çal
ış
malar 
ı
na ara vererek,Bayer'in 1891'de Wiesdorf am Rhein'de bulunan Farbenfabrik Dr. CarlLeverkus adl
ı
boya fabrikas
ını
devralmas
ı
yla daha da önem kazananplanlama ve organizasyon i
ş
lerini üstlendi. Duisberg bundan dört y
ı
lsonra "Leverkusen Boya Maddeleri Fabrikalar 
ını
n Yap
ısı
na veOrganizasyonuna
İ
li
ş
kin Notlar"
ını
sunarak fabrikan
ı
n geli
ş
mesi içingerekli temelleri att
ı
. Yüzy
ı
l ba
şı
nda birçok kimya fabrikas
ı
kurulu
ş
una, çal
ış
anlar için lojman in
ş
a edilmesi konusunda örnekoldu.Duisberg 1900'da Bayer yönetim kurulu üyeli
ğ
ine getirildi. Ondanbir y
ı
l önce, Duisberg'in bask
ısı
üzerine, on saatlik çal
ış
ma gününeyer verilmi
ş
ti.1905 y
ılı
nda da günlük mesainin dokuz saateindirilmesini sa
ğ
lad
ı
. Ayr 
ı
ca bir emekli sand
ığını
n ve i
ş
çi ve memur destek fonunun kurulmas
ı
na önayak oldu.ABD'ye birkaç kez i
ş
gezisine ç
ı
kan Duisberg, bu ülkedeki tröstolu
ş
umlar 
ını
inceledi. Bunun ard
ı
ndan büyük Alman kimyafabrikalar 
ını
n birle
ş
mesine ili
ş
kin tasar 
ı
lar 
ını
geli
ş
tirdi. Duisberg'inçabalar 
ı
sonucu BASF, Agfa ve Bayer 1904'te yapacaklar 
ı
i
ş
birli
ğ
inidüzenleyen bir sözle
ş
me imzalad
ı
lar. Duisberg, iki y
ı
l sonra bü üçlü
 
3
birli
ğ
in yöneticili
ğ
ini üsttendi. 1912'de,
ş
irketlerini Leverkusen'eta
şı
yan Bayer-Werke'nin genel müdürlü
ğ
üne atand
ı
.Duisberg Birinci Dünya Sava
şı
s
ı
ralar 
ı
nda ortak menfaatlerinikorumak amac
ı
yla kendilerine birkaç firman
ı
n daha kat
ı
lmas
ını
sa
ğ
lad
ı
. Bütün firmalar ba
ğı
ms
ı
zl
ı
klar 
ını
ve kendi örgütlenmelerinikorurken, kârlar 
ı ş
irketler birli
ğ
ine ait olup yüzde hesab
ı
ylapayla
ştırı
ld
ı
.LG.Farben
Ş
irketinin Kurulmas
ı
20'li y
ı
llarda ortaya ç
ı
kanekonomik buhran, kimya fabrikalar 
ını
n sat
ış
lar 
ı
nda bir dü
şüş
ünolu
ş
mas
ı
na neden oldu. Çaresi, üretim maliyetinin dü
ş
ürülmesindeyat
ı
yordu. Duisberg'in dü
ş
üncesine göre, bu hedefe ancak bütün
letmelerin birle
ş
mesiyle eri
ş
ilebilirdi.
Ş
irketleri ikna etmek içingösterdi
ğ
i çabalar 1925'te ba
ş
ar 
ı
yla sonuçland
ı
. Menfaat birliklerininüyeleri I.G.Farbenindustrie AG ad
ı
alt
ı
nda birle
ş
tiler.Duisberg hem yönetim, hem de denetim kurulu ba
ş
kanl
ığı
na getirildi.Çok geçimli bir görü
ş
me partneri alan Duisberg, giri
ş
imci çal
ış
malar 
ı
yan
ı
s
ı
ra ara
ştı
rma ve bilim konular 
ını
da hiç gözard
ı
etmedi. (CarlDuis- berg Vakf 
ı
1929'da kuruldu.) Duisberg 1935 y
ı
linda 73 y
ılı
ndaLeverkusen'de hayata veda ettiRâzî (864 - 925)Tam ad
ı
Ebu Bekir Muhammed
İ
bn Zekeriya El Râzî'dir. Râzî 864
yılı
nda
İ
ran'
ı
n Ray
ş
ehrinde do
ğ
du. Yerle
ş
ik inançlar 
ı
sorgulayanfelsefî dü
ş
ünceleriyle tan
ı
nm
ış
olan Râzî (öl. 925), bilimle deilgilenmi
ş
ve kimya ve t
ı
p gibi alanlarda yapm
ış
oldu
ğ
u çal
ış
malarlabilim tarihinde seçkin bir yer edinmi
ş
tir.Kimya biliminde Câbir'in açm
ış
oldu
ğ
u yoldan giderek yap
ı
saldönü
ş
üm kuram
ını
benimsemi
ş
tir; ancak Câbir gibi Aristotelesçi

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vahpinar liked this
vahpinar liked this
Selim Işık liked this
özgür Turgut liked this
Cihan Yorulmaz liked this
Taner Eren liked this
tragedy_ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->