Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Memperkasakan Tadbir Urus Kemudahan Kediaman Pelajar_Fairus

Memperkasakan Tadbir Urus Kemudahan Kediaman Pelajar_Fairus

Ratings:

4.0

(3)
|Views: 1,021 |Likes:
Published by fairus
Perubahan masa yang berlalu diikuti pula dengan pelbagai keperluan masa kini dan akan datang telah banyak mengubah gaya dan corak tadbir urus kemudahan kediaman pelajar di institut pengajian tinggi khususnya di Universiti Teknologi MARA. Kemudahan kediaman pelajar (kolej kediaman/asrama) bukan sahaja merupakan tempat utama bagi kebanyakan pelajar menghabiskan masa selain daripada di fakulti. Ianya berfungsi menyediakan kemudahan dan perkhidmatan penginapan dan makanan kepada pelajar, di samping itu kemudahan kediaman juga bertindak menyediakan program pembangunan dan kepimpinan pelajar di dalam membentuk modal insan yang cemerlang secara holistik. Kertas kerja ini membincangkan hala tuju dan cabaran yang bakal dihadapi oleh pengurusan kolej kediaman di untuk memperkasakan tadbir urus kemudahan pelajar demi menuju kecemerlangan di masa hadapan.
Perubahan masa yang berlalu diikuti pula dengan pelbagai keperluan masa kini dan akan datang telah banyak mengubah gaya dan corak tadbir urus kemudahan kediaman pelajar di institut pengajian tinggi khususnya di Universiti Teknologi MARA. Kemudahan kediaman pelajar (kolej kediaman/asrama) bukan sahaja merupakan tempat utama bagi kebanyakan pelajar menghabiskan masa selain daripada di fakulti. Ianya berfungsi menyediakan kemudahan dan perkhidmatan penginapan dan makanan kepada pelajar, di samping itu kemudahan kediaman juga bertindak menyediakan program pembangunan dan kepimpinan pelajar di dalam membentuk modal insan yang cemerlang secara holistik. Kertas kerja ini membincangkan hala tuju dan cabaran yang bakal dihadapi oleh pengurusan kolej kediaman di untuk memperkasakan tadbir urus kemudahan pelajar demi menuju kecemerlangan di masa hadapan.

More info:

Published by: fairus on Dec 02, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Seminar Kebangsaan Tadbir Urus Kemudahan Kediaman Pelajar 2008 12 – 14 November 2008, Hotel Putra Palace, Kangar, Perlis 
37
MEMPERKASAKAN TADBIR URUSKEMUDAHAN KEDIAMAN PELAJARMENUJU KECEMERLANGAN HARI ESOK
Fairus Muhamad Darus
ABSTRAK
Perubahan masa yang berlalu diikuti pula dengan pelbagai keperluan masa kini danakan datang telah banyak mengubah gaya dan corak tadbir urus kemudahankediaman pelajar di institut pengajian tinggi khususnya di Universiti TeknologiMARA. Kemudahan kediaman pelajar (kolej kediaman/asrama) bukan sahajamerupakan tempat utama bagi kebanyakan pelajar menghabiskan masa selaindaripada di fakulti. Ianya berfungsi menyediakan kemudahan dan perkhidmatanpenginapan dan makanan kepada pelajar, di samping itu kemudahan kediaman juga bertindak menyediakan program pembangunan dan kepimpinan pelajar didalam membentuk modal insan yang cemerlang secara holistik. Kertas kerja inimembincangkan hala tuju dan cabaran yang bakal dihadapi oleh pengurusan kolejkediaman di untuk memperkasakan tadbir urus kemudahan pelajar demi menujukecemerlangan di masa hadapan.
Kata kunci:
Tadbir Urus, Kolej Kediaman, Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 
PENGENALAN
Kemudahan kediaman pelajar di institut pengajian tinggi atau universiti mempunyaimakna yang berbeza dengan asrama seperti mana yang terdapat di lain-laintempat. Asrama secara umumnya membawa pengertian sebagai tempatpenginapan, makan, minum, beristirehat, tidur dan bersosial. Dalam konteks initiada usaha yang khusus mengabungkan konsep masyarakat akademik atau
scholar 
dalam pengurusan dan pentadbiran asrama diawal kewujudannya diuniversiti (Mohd Sabri, 2003). Terdapat pelbagai istilah pada masa kini yangdigunakan untuk kemudahan kediaman pelajar seperti kolej kediaman, kampungsiswa-siswi (kamsis), mahallah dan desasiswa di pelbagai institut pengajian tinggi.Dewasa ini, peranan kemudahan kediaman bukan sahaja menyediakanperkhidmatan penginapan yang memberi khidmat sokongan, kemudahan dan apa jua keperluan untuk menjadikan kemajuan akademik meningkat serta prosespembelajaran berkesan. Kemudahan kediaman juga memainkan peranan di dalamproses pembentukan diri dan keperibadian pelajar di dalam aktiviti pembangunandan kepimpinan diri. Menurut Jamaludin (2005), antara matlamat mengadakankemudahan kediaman adalah seperti berikut:
 
Seminar Kebangsaan Tadbir Urus Kemudahan Kediaman Pelajar 2008 12 – 14 November 2008, Hotel Putra Palace, Kangar, Perlis 
38
1. Menyediakan pengalaman yang menyeronokkan dan berfaedah bagimemangkin kejayaan akademik2. Memberi hak pelajar untuk “privacy”, keselamatan diri dan harta peribadisemasa berada di universiti3. Mewujudkan persekitaran yang bersesuaian untuk keperluan peribadi bagimencapai prestasi diri yang baik4. Melahirkan generasi pelajar yang bertanggungjawab, berbudaya ilmu, pintarbermasyarakat, berkepimpinan tinggi, mampu bersaing di peringkatantarabangsa, berakhlak mulia dan berbudaya bangsa.Peranan universiti untuk melahirkan graduan yang yang seimbang darikecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosi (EQ) dan oleh disokong kecerdasanSpritual (ES) serta sahsiah peribadi unggul dan mempunyai cukup kemahiran bagimenjadi seorang individu yang dinamik dan pragmatik serta menyumbang khidmatbakti kepada masyarakat, bangsa, agama dan negara. Fungsi dan peranankemudahan kediaman pelajar seperti yang dinyatakan di atas semakin mencabar dialaf baru ini bagi membantu universiti mencapai hasrat pemimpin negaramelahirkan modal insan yang personaliti unggul (Mazura, 2006)Justeru itu, kertas kerja ini ingin berkongsi pandangan dan idea berkaitan latarbelakang, hala tuju dan cabaran yang bakal diharungi oleh individu atau organisasiyang terbabit di dalam memantapkan tadbir urus pengurusan kemudahan kediamanpelajar khususnya dalam konteks dan perspektif Universiti Teknologi MARA daninstitut pengajian tinggi amnya.
LATAR BELAKANG KEMUDAHAN KEDIAMAN UiTMSejarah UiTM
Universiti Teknologi MARA (UiTM) bermula pada tahun 1956 dengan penubuhanDewan Latehan RIDA (Rural Industrial Development Authority) di Jalan Othman,Petaling Jaya telah membuka wadah baru bagi membantu masyarakat bumiputra didesa untuk membina semula kehidupan dan meningkatkan taraf ekonomi mereka.Bagi mengukuhkan keberkesanan dan aktiviti di dalam pembangunan modal insanbumiputra, Dewan Latehan RIDA pada tahun 1965 bertukar nama kepada MaktabMARA (Majlis Amanah Rakyat) yang diletakkan dibawah selian Bahagian LatihanMARA.Pada tahun 1965, sekali lagi institusi ini bertukar wajah demi memperkasakanfungsi dan peranannya daripada Maktab MARA kepada Institut Teknologi MARA(ITM) dengan mendapat autonomi penuh dan pada ketika itu diletakkan dibawahseliaan Kementerian Pembangunan Dalam Negeri. Nama ITM terus diguna pakaibermula pada tahun 1965 hingga 1999, meskipun pada tahun 1996, kewujudanAkta Institut MARA (Pindaan 1996) yang memberi kuasa untuk ITM berfungsisebagai universiti sepenuh dan seiring dengan universiti-universiti lain dalamnegara. Sehinggalah pada tahun 1999, YAB Dato’ Seri Dr Mahathir Mohamad,Perdana Menteri ketika itu membuat pengistiharaan nama ITM bertukar kepadaUniversiti Teknologi MARA (UiTM). Kini UiTM menawarkan sejumlah 179 pelbagai
 
Seminar Kebangsaan Tadbir Urus Kemudahan Kediaman Pelajar 2008 12 – 14 November 2008, Hotel Putra Palace, Kangar, Perlis 
39
bentuk program dalam pelbagai peringkat pengajian di pelbagai fakulti yang meliputipelbagai disiplin bidang pengajian (UiTM, 2008)Sejarah penubuhan UiTM bukan hanya berada di negeri Selangor sahaja,ianya turut melibatkan pembinaan kampus cawangan di setiap negeri secaraberperingkat-peringkat. Jadual 1 menunjukkan jumlah bilangan pelajar di setiapkampus negeri UiTM di seluruh negara, tahun penubuhan kampus, bilangan dankapasiti yang boleh ditampung oleh kemudahan kediaman di kampus tersebut.
Jadual 1: Maklumat penubuhan dan bilangan pelajar di kampus UiTM negeri.
Bil. Nama Kampus Bilangan pelajarkeseluruhan(orang)TahunberoperasiBilanganKolejKediaman(buah)KapasitiKemudahankediaman(orang)
1. UiTM Sabah 2600 1973 2 20002. UiTM Sarawak 5100 1973 3 42003. UiTM Perlis 7000 1974 14 65004. UiTM Kedah 4,000 1997 3 33005. UiTM Pulau Pinang 6,000 1996 3 30006. UiTM Perak 9,500 1985 4 72007. UiTM Negeri Sembilan 400 1999 1 4008. UiTM Melaka 8,000 1984 17 55009. UiTM Johor 6,000 1983 2 440010. UiTM Pahang 4500 1985 3 450011. UiTM Terengganu 6400 1975 7 480012. UiTM Kelantan 4100 1985 4 3400
Sejarah kemudahan kediaman pelajar di UiTM
Dalam tempoh hampir 52 tahun, proses transformasi dari Dewan LatehanRIDA kepada UiTM turut mempengaruhi sejarah dan perkembangan kemudahankediaman pelajar di UiTM. Bermula dengan penyewaan bangunan diluar kampusdemi untuk menyediakan kemudahan kediaman sehinggalah pembinaankemudahan kediaman di dalam kampus. Kemudahan kediaman pelajar yangpertama merupakan bangunan awam yang disewa iaitu kemudahan kediamanpelajar lelaki di bangunan Petaling Tin di Petaling Garden, Petaling Jaya; manakalakediaman pelajar perempuan di bangunan kompleks Jalan Bangsar. Apabila DewanLatehan RIDA bertukar kepada Maktab MARA, maka bilangan pengambilan pelajarturut meningkat sehingga satu lagi bangunan terpaksa disewa iaitu Bangunan”Happy Mansion” yang diletak di Seksyen 17, Petaling Jaya (Wan Zawiyah danFairus, 2006).Apabila Maktab MARA bertukar kepada Institut Teknologi MARA (ITM) dankemudian berpindah daripada Jalan Othman, Petaling Jaya ke Seksyen 1, ShahAlam maka bermulalah pembinaan kemudahan kediaman pelajar di dalam kampusdengan pembinaan pertama melibatkan Kolej kediaman Cempaka dan Kolejkediaman Kenanga. Namun, bilangan kemudahan kediaman yang terhad di dalamkampus, menyebabkan pengurusan universiti turut membeli kediaman awam untukdijadikan kemudahan kediaman pelajar iaitu rumah pangsa di Sg. Renggam danrumah teres di Seksyen 2, Shah Alam.Pada hari ini, jumlah kemudahan kediaman pelajar semakin bertambahseiring dengan peningkatan bilangan pelajar pengajian sepenuh masa yang

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Leyla Shamsi liked this
fezzahana liked this
mahathir2411 liked this
farhawardah liked this
farhawardah liked this
ibnharun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->