Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Date 21-12-2012, Time 11;11;11

Date 21-12-2012, Time 11;11;11

Ratings: (0)|Views: 103|Likes:
Published by ராஜா MVS
ராஜா MVS
ராஜா MVS

More info:

Published by: ராஜா MVS on Mar 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

 
இவ அனதம உய இழல வளயன ரஜசவவ கடரகள ப 
2012 இல உக அழவம
,
ய இன களம
 
இம ஒர தஙகல
, 2012
ம ஆணட பரக றக கற.இநத தல
,
 ய ம ஒ உணறல
,
அ
'2012
ஆணட உகம அழய கற
'
எற நதயன சத உகஊகஙக  கடம கயமத.
 
"
சயக இம ஒர ரதல உகம அழய கறத
?"
எத கயகவம
,
யகவம இரகற.
 
இ ற அறயகவம
,
அறயறதகவம த கரகளம
,
ஆசகளம தனம ந கண இரகற. அ இநதஅழ ஏ கயடத ணடம எ தல
,
எலரம கட ஒறத.
 
அ
….! '
ய
'.
ய இனதகளம
, 2012
ம ஆணட உகம அழய கற எதமஎன சமநதம? இக இநத அழவ ற ஏத சனக
?
அசலயரநதல
,
எனத சலயரக
?
அத ஏ ம மணடம
?
இ  கக  தறம.இ ற  ககள ஒர ன ஆச த மஉஙகள தல தம எற னத உஙக  இநத தசகற.
 
 
என எ இ ற கக க
…..?
 
உஙக ட அரகல இரம ல சத அனரம
,
ஒரதன அநத ரந
,
அக இரநத  இலல றநதலஎன வ ரக
?
தக  க
?
ஆசயம
,
ம உக அல
?
 
ச
,
அ ஒர க இலல
,
உஙக ட இரம தரவக தர தன ஒ இல றநதல
….?
ஒர தரவகஇ எறல
,
ஒர ஊ க றநதல
….?
ஒர ட கறநதல
….?
 
ஆம....! றல இ நத. ஒர ல நத
,
க க க சறயஅன 
,
ற அன களம
,
தன அநத ரநஒடதக றநக. சததல எநத ஒரஅயஙகம
,
றநதத சசகக கல றநனக.
 
 
 
ஏ றநதக
?
எ றநதக
?
எம ககள னதலக ட சம ட
,
ய றந னக.எஙக னக
?
எ னக
?
யரம தயல. எவமபயல.
 
இநத ற த ஆய
,
ஆயம ஆணடகள ன சறஆசயகள கத எல ஒர ரம அதசக.யக ட சற டக ஆநத அக  உசகனக.
 
அறயல  தஙகய ககஙகல
,
இ உணயக இரகய
,
எம எணம அகள தமயன ஆசயஙகளகன ஆதஙக கதன. அ அக ணடமணடம தக சத.
 
இ சதய இலத ஒ. இத ஏ க ய எனஅறஞக ச க
,
 ஙக தஙகனக.
 
ய எற மதன
?
என னக த அககணடத.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->