Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bản tin Vật lí tháng 11/2008 (hiepkhachquay)

Bản tin Vật lí tháng 11/2008 (hiepkhachquay)

Ratings: (0)|Views: 91 |Likes:
Published by hiepkhachquay
Tổng hợp tin Vật lí tháng 11/2008 từ nguồn physicsworld.com, do hiepkhachquay thực hiện.
Tổng hợp tin Vật lí tháng 11/2008 từ nguồn physicsworld.com, do hiepkhachquay thực hiện.

More info:

Published by: hiepkhachquay on Dec 02, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
© hiepkhachquay
 
B
n tin V
t lítháng 11/2008
Kiên Giang, tháng 11/2008
 
© hiepkhachquay | B
n tin v
t lí tháng 11/20081
“Bóng ma” Fermilab l
ờ 
m
ờ 
nh
n ra nh
ng h
t s
ơ 
c
p m
ớ 
i
Các nhà v
t lí t
i c
máy va ch
m Tevatron t
i Fermilab
ở 
 
Mĩ, cỗ
 
máy đang thích thú
kéo dài tình tr
ng là máy va ch
m h
t m
nh nh
t th
ế
gi
ớ 
i trong khi Máy Va ch
m HadronL
ớ 
n (LHC) c
a CERN ch
ờ 
s
a ch
a, v
a báo cáo các tín hi
u trong d
li
u c
a h
ng
ý s
 t
n t
i c
a nh
ng h
ạt cơ bả
n m
ớ 
i. H
i tu
n r
i, các thành viên c
a thí nghi
m CDF, m
ttrong hai máy dò h
t kh
ng l
c
ủa Tevatron, đã
 
đăng mộ
t b
n th
ảo tườ 
ng thu
t chi ti
ế
t m
tm
u l
ớ 
n các va ch
m proton-ph
n proton không th
nào gi
i thích ho
c b
ở 
i s
trùng kh
ớ 
png
u nhiên c
a máy dò h
t CDF ho
c b
ởi các quá trình đã biế
t trong mô hình chu
n c
angành v
t lí h
t (arXiv:0810.5357).
Thí nghi
m CDF t
i Fermilab
 
2
 
http://www.thuvienvatly.info | © hiepkhachquay
N
ế
u k
ế
t qu
 
đó thậ
t s
là do m
t s
quá trình m
ớ 
i b
t ng
ờ 
, thì nó s
là khám phá quantr
ng nh
t trong ngành v
t lí h
t trong hàng th
p k
. Tuy nhiên, g
ần như mộ
t ph
n ba trong s
 600 ho
c ng
n
y c
ng tác viên c
ủa CDF (trong đó
có m
t s
nhóm hoàn toàn thu
ộc trườ 
ng
đạ
i h
c) quy
ết định không đưa tên củ
a h
vào bài báo, nhi
ều ngườ 
i tin r
ng vi
c công b
quá s
ớ 
m vì c
n có thêm nhi
u phép ki
m tra n
a ph
ải đượ 
c th
c hi
n.
―Đây là mộ
t hi
u
ng r
ất lí thú và đáng kể
v
m
t th
ng kê
‖, theo lờ 
i thành viên CDFMark Lancaster thu
ộc trường Đạ
i h
c College London, m
t trong nh
ững ngườ 
i t
ch
ối đưa
tên c
ủa ông vào. ―Tinh thầ
n c
ủa bài báo này là đưa kế
t qu
 
ra trước công chúng để
cho nó
đượ 
c ki
m tra b
ở 
i nh
ững người khác, nhưng việ
c phân tích là m
t công vi
ệc đang tiến hành‖.
 
Không kh
ẳng đị
nh
Kh
ẳng đị
nh m
t khám phá v
ật lí vượ 
t ngoài mô hình chu
ẩn đã 35 năm tuổ
i khôngph
i là th
các nhà v
t lí có th
khinh su
ất, đó là lí do vì sao bài báo CDF dài 70 trang khôngđưa ra mộ
t kh
ẳng đị
nh nào nh
ư vậy. Thay vào đó, nó mô tả
m
t t
p h
ợ 
p con các va ch
mproton
 – 
ph
ản proton, trong đó các meson B và phả
n meson m
ớ 
i t
o ra bay qua m
t kho
ngcách nh
ất định trướ 
c khi phân h
y thành các c
ặp muon, chúng đượ 
c ghi d
u v
ế
t b
ở 
i máy dòh
t g
n trong c
a CDF. T
ch
ng 300.000 s
ki
ện trong đó ít nhấ
t m
ột muon đã
b
t ngu
n t
 bên ngoài
ng d
n chùm h
t bán kính 1,5 cm c
a Tevatron, CDF tìm th
y ch
ng 70.000 s
 ki
n ch
a nhi
ều muon hơn mong đợ 
i.
―Chúng tôi đưa ra nhữ
ng s
th
t tr
n tr
ụi‖, người đứng đầ
u nhóm phân tích PauloGiromini phát bi
u v
ớ 
i
 physicsworld.com
. ―Chúng tôi tự
cù mình pha trò b
ở 
i vi
ệc cho đăng
bài báo vào d
p Halloween và g
i là nh
ng con ma s
ki
ện, nhưng chúng tôi đã tiế
n hành t
tc
nh
ng s
ki
m tra t
nh táo mà chúng tôi có kh
 
năng nghĩ ra.
Trong khi t
ừng đặc điể
mm
t c
a tín hi
u có th
gi
i thích b
ng cách m
ở 
r
ng sai s
h
th
ng c
a ph
n
ng dò h
t c
achúng tôi, chúng tôi không th
 
nghĩ ra mộ
t cách nào xây d
ng m
t m
ối tương quan giữ
anh
ững đặc điểm khác nhau đó‖.
 Không gi
ống như mộ
t s
 
hương vị
khám phá trong ngành v
t lí h
t, ví d
 
như việ
ctrông th
ấy đã đượ 
c kh
ẳng đị
nh boson Higgs
ở 
máy dò h
ạt LEP trước đây củ
a CERN h
ồi năm
2000, d
li
u CDF không b
h
n ch
ế
b
ở 
i sai s
th
ng kê do m
t m
u s
ki
n nh
. Thay vào
đó, các nhà nghiên cứ
u ph
i ch
c ch
n các s
 
đọ
c t
máy dò CDF có th
 
hoàn toàn đúng đắ
ntrong vùng g
n
ng d
n chùm h
t c
a Tevatron và ph
i t
thuy
ế
t ph
c h
(và k
khác) r
ng
các quá trình ―cơ bản‖ củ
a mô hình chu
n
 – 
nhi
u trong s
 
đó xây dự
ng trên ki
ế
n th
c c
th
 v
s
ắc độ
ng l
c h
ọc lượ 
ng t
- không mang l
i m
t l
ờ 
i gi
i thích nào tr
n t
ục hơn.
 Peter Renton
ở 
 
trường Đạ
i h
c Oxford nói r
ng các nghiên c
ứu độ
c l
p bên trong
CDF đang nghiên cứ
u nh
ững cơ sở 
mô hình chu
n có th
 
có. ―Nhóm CDF Oxford [không
xu
t hi
n trên bài báo] tìn r
ng nh
ng nghiên c
u này ph
i hoàn t
ất trước khi đưa ra bấ
t k
ế
t lu
n nào v
b
n ch
t c
a các s
ki
ện‖, ông nói.
 
Mô hình c
a b
n hay c
a tôi ?
Th
t
c th
m tra c
ủa CDF, trong đó việ
c xu
t b
ản được giao cho các ―cha đỡ‖ và phả
i
được ―làm dấu thánh‖ trước khi đưa ra công khai vớ 
i th
ế
gi
ớ 
i bên ngoài, bu
c m
t s
di
n
đạt ban đầ
u v
nh
ng cách gi
i thích có th
có c
a nh
ng s
ki
ện vượ 
t m
c ph
ải đưa
ra kh
ibài báo k
t
tháng 7 khi nó ti
ế
t l
 
trướ 
c nhóm h
ợp tác. Nhưng không bao lâu sau khi nóđược đăng lên hồ
i tu
n r
i, Giromini
và sáu người khác đã công bố
m
t b
n th
o khác vàocu
i hôm th
 
sáu, trong đó họ
 
đề
xu
t r
ng nh
ng s
ki
n b
ất thườ 
ng có th
gi
i thích b
ở 
i s
 t
n t
i c
a ba h
t m
ớ 
i v
ớ 
i kh
ối lượ 
ng kho
ng 15, 7.3, và 3.6 GeV(

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->