Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ZII 570915 - Wie zichzelf vereent met God is een met alle dingen en zo in alles in God @ - 83 kB

ZII 570915 - Wie zichzelf vereent met God is een met alle dingen en zo in alles in God @ - 83 kB

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by Robert

More info:

Published by: Robert on Dec 09, 2007
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
© Orde der Verdraagzamen Zondagochtendkring ZII 570915 - W
IE ZICHZELF VEREENT MET
G
OD IS EEN MET ALLE DINGEN EN ZO IN ALLES IN
G
OD
1Groep II,15 September 1957.Goeden morgen, vrienden.Wij staan dan aan het begin van een nieuwe reeks zondagmorgenbijeenkomsten. Integenstelling met het vorig jaar is er een aanmerkelijk verschil gebracht tussen de groepen Ien II. Het lijkt mij daarom goed, dat ik voordat wij de eigenlijke bijeenkomst beginnen nogeven wijs op de regels, die zullen gelden in deze groep.Wij hopen natuurlijk, dat U in staat zult zijn de bijeenkomsten regelmatig bij te wonen. In dezegroep is dat echter geen verplichting. Op deze bijeenkomsten worden per ochtend bepaaldeafgesloten begrippen of delen behandeld. Het geheel zal voortdurend gebaseerd blijven opvooral de christelijke inzichten, aangevuld eventueel met beschouwingen uit anderegeloofsrichtingen genomen. De indeling der bijeenkomsten zal over het algemeen zijns 1
e
 onderwerp van ietwat zwaarder gehalte. 2
e
onderwerp van ietwat lichter gehalte. Eventueeltussen deze beide een gastspreker. Daarna beëindiging met het Schone Woord. De duur derbijeenkomst zal gemiddeld liggen tussen de drie kwartier en de zestig minuten. Een vaste duurwordt niet aangehouden in deze groep. Wel zal over het algemeen een bijeenkomst wordenbeëindigd, indien de duur groter wordt dan een uur. Dan zullen wij bekorten. Bij een aanvangvan 11 uur wordt dan gerekend, dat de doorsnee bijeenkomst om 12 uur des middags isbeëindigd.Veel heb ik U verder niet mee te delen. Ik zou er alleen op willen wijzen, dat ook voor de ledenvan de zondagochtendgroep II een bestuderen van de materie, in groep I gebracht, misschienprettig en aangenaam zou zijn. Hierdoor krijgt U een inzicht in verder gevorderde materie, datU misschien beter doet appreciëren, wat vooral in het eerste onderwerp wordt gegeven. Danzou ik hoogstens U allen weer een hartelijk welkom in deze groep kunnen toeroepen, maardaarmede is dan ook werkelijk het bestuursgedeelte, voor zover het ons betreft althansgeëindigd.Een onderwerp te kiezen is vaak moeilijk. Toch heb ik gemeend niet met eenbeginonderwerpje te moeten aankomen. Ik wil eigenlijk de gehele tendens van dezebijeenkomsten meteen schetsen, mij baserende op een woord uit Jezus’ geheime leer:
"WIE ZICHZELF VEREENT MET GOD IS EEN MET ALLE DINGEN EN ZO IN ALLES INGOD"
Het leven van de doorsneemens lijkt beperkt. Verder legt deze mens zich grote reeksen vanbeperkingen op. En zo is het gebied van ervaring, dat tijdens het stoffelijk leven open ligt,klein. Het is practisch onmogelijk om als mens dit ervaringsgebied werkelijk betekenend uit tebreiden. Daarom zal altijd tijdens een stoffelijk bestaan het streven gericht moeten zijn op eenintensifiëring van alle mogelijk beleven. En dit intensifiëren gebeurt door uit te gaan van deeigen geaardheid.Jezus heeft hierover enkele leringen gegeven, ten dele openbaar, ten dele geheim, en ik zou Uallereerst zijn visie over dit onderwerp willen voorleggen.Sprekende met de kleine kring der apostelen, samengekomen onder leiding van Barnabas enJohannes, zeide Jezus: "Het is beter een daad te stellen van ganser harte dan duizend dadenzonder te weten, wat men doet. Het is beter een gedachte te wijden aan de Vader, dan in allegedachten het weten der wereld te omvamen. Want het doel des levens is in te gaan tot deVader. Wie zoekt naar het Koninkrijk Gods, zal zoeken in zichzelve. Maar slechts zij, diezoeken, vinden de voleinding, waarnaar zij streven."In een openbare bijeenkomst merkt Jezus op: "Weet wat gij vraagt. En zo gij vraagt, vraagvan ganser harte. Want wie vraagt die zal gegeven worden. Wie klopt, die zal wordenopengedaan, en niemand zal geweigerd worden."
 
Orde der VerdraagzamenZII 570915 - W
IE ZICHZELF VEREENT MET
G
OD IS EEN MET ALLE DINGEN EN ZO IN ALLES IN
G
OD
 2Later, na zijn herrijzenis, zal hij aan een klein gezelschap aan de oever van het meer vanTiberias nogmaals enkele woorden over dit onderwerp zeggen. Hij merkt dan op: "Waar gij ookgaat, zo gij gaat in de naam van de Vader, gaat gij met de Vader. Wie nu echter gaat met deVader, is geborgen in Diens liefde en zal alle stemmen van alle wereld begrijpen."In deze paar citaten ligt een zekere levensleer opgesloten, een levensleer, die ook anderennaar voren hebben gebracht. Want wanneer ons de Gautama Boeddha Siddartha leert; "Indiengij het Pad volgt en niet afwijkt ter linker noch ter rechterzijde, zo vindt gij de vrede, die Uwhart begeert," dan doelt hij op hetzelfde, dat Jezus omschrijft met het Koninkrijk Gods.Wanneer hij tot zijn leerlingen Shiwakarta en Anakananda zegt: "Gij vraagt mij om waarheid,die slechts besloten is in Uzelve, doch zo gij gaat buiten de ban van het wiel (het Rad) zo zultgij ervaren, dat in alle dingen de begoocheling plaats maakt voor werkelijkheid," dan zegt hijniet veel meer dan Jezus in het laatst door mij genoemde citaat.Het gaat erom als mens de schijn te verwerpen en de werkelijkheid te aanvaarden. Dat isechter moeilijk. In doorsnee voelt men zich geneigd om de wereld te nemen op de waarde, diezij toont. Men gaat uit van uiterlijkheden en beperkt zo onwillekeurig het totaal van zijn levenen beleven tot de bijkomstigheden. Tot datgene, wat Boeddha "maya" noemt, begoocheling.Tot datgene, wat Jezus met een zekere minachting noemt "de wereld der mensen."De wereld der mensen is voor ons - zolang wij in de stof leven - zeker onvermijdelijk. Maar indie wereld der mensen ligt de waarheid Gods geopenbaard. Een benadering van deze waarheidis alleen van binnenuit mogelijk. En van binnenuit zoeken naar die werkelijkheid betekent hetgehele leven anders zien. Om enige voorbeelden te geven:Wat deert het U, of U eenzaam bent volgens menselijke normen, of vol in het leven staat metduizenden banden? Want de banden zijn schijn en de eenzaamheid is schijn. Werkelijk isalleen de band, die men door de Vader, door de lichtende Kracht, de grote kosmische Liefdeheeft met al het geschapene. Wat maakt het uit, of ge schoon of lelijk, groot of klein zijt, watde kleur is van Uw haar of de vorm van Uw gelaat? In de wereld kan dat veel betekenen. Tochis dit alles schijn. Want achter alle vormen en gestalten ligt een innerlijke kracht. Deze krachtkomt voort uit de kern van ons wezen. De kern van ons wezen, waarin zich het Goddelijkeopenbaart. En deze goddelijke openbaring is de werkelijkheid. Indien deze op de voorgrondkomt, zal men vergeten, of gij misschien eenzaam lijkt of druk bezet met allerhande stoffelijkebezigheden. Dan vraagt men niet: "Hoe is de kleur van Uw ogen, de vorm van Uw gelaat?"Dan aanvaardt men de innerlijke kracht. De innerlijke kracht, die domineert over alle dingen.Misschien hebt ge wel eens gehoord van mensen, die lelijk zijn; ja, misschien zelfs misvormd.En van wie men toch zegt: "Ja, maar er gaat iets van hen uit. Zij hebben een charme, die jedoet vergeten." Zouden we dan misschien niet beter kunnen zeggen; "Zij hebben de gavegevonden om van uit zichzelven innerlijke waarden naar buiten te brengen en zo de schijn tedoen vervagen zelfs voor hen, die normalerwijze in een wereld van schijn en waan leven."Als U zo gaat denken, wordt de gehele wereld anders. Want dan valt de reden tot leed, totverdriet en tot verveling weg. Gaat U dit in de praktijk brengen, dan zijn deze waarden nietmeer bestaand. En daarvoor in de plaats komt een intensiteit; een intensiteit van leven, vanbestaan, maar ook van eigen ervaring.Weer puttende uit Jezus gesprekken - deze keer met Andreas en Johannes - zou ik dan ookJezus les aan deze beiden willen aanhalen: "Indien U iets ontbreekt, zo zeg Uzelve: In mij isde Vader; en gij zult ontdekken, dat niets U ontbreekt. Want de Vader vervult alle dingen, diegij niet bezit. Doch indien gij zegt: Hoe arm ben ik, dat ik niet bezit, Uw gemis zal op U rustenals een last. Indien Uw geest onrustig is, keer in Uzelve en zeg: Ziet, de Vader leeft in mij".Zijn liefde openbaart zich aan mij, Zijn rijk is mijn vaderland. Zo zult ge opgenomen zijn inHem, en niets zal U deren. Gij zult vervuld zijn met de liefdekracht, die alle dingen regeert.Maar wie de Vader verwerpt ommentwille der uiterlijkheden, die beklaag ik. Want deze wereldvergaat en daarmede alle dingen, die daarin betekenis of waarde hadden."De leer, die Jezus heeft gebracht de leer van het Christendom is een blijde leer. Geen leerzonder strijd. Maar een leer van innerlijke blijdschap, van innerlijke kracht. Het gaat niet omdie wereld. Ja, het gaat niet eens om ons. Het gaat alleen maar om de realiteit, die wij in onsdragen: God. Het huis des Vaders, het Koninkrijk Gods, zijn waarden, die in ons rusten.Wanneer wij leven, zoals het noodzakelijk is, zijn wij a.h.w. huis des Vaders, woning Gods.Want ook in ons drukt zich dan die grote onkenbare Kracht uit. In ons is Zij vertegenwoordigd
 
© Orde der Verdraagzamen Zondagochtendkring ZII 570915 - W
IE ZICHZELF VEREENT MET
G
OD IS EEN MET ALLE DINGEN EN ZO IN ALLES IN
G
OD
3en actief. Het rijk Gods is de hele schepping, waarin God Zich openbaart. Op het ogenblik, datwij bewust streven naar God, zijn wij deel daarvan. Het is geen leer, die vraagt om eenvoortdurend hallelujageroep; dat is zelfsuggestie en begoocheling. Het Christendom is geenleer, die vraagt om een voortdurende, kunstmatige vreugde. Het is een leer, die - mits gevolgd- innerlijke rust brengt, innerlijke vrede. En in deze vrede komt de ware blijdschap. Deblijdschap, die niet jubelt, niet juicht, maar in een stille glimlach voortdurend de grotekrachten der eeuwigen geniet.Vrienden, er zijn vele mogelijkheden in ons gelegen. En wij behoeven ons zeker niet tebeperken tot de benauwde en enge leer, die als een lastig keurs wordt dichtgesnoerd omdegene, die zich christen noemt binnen een kerkelijke beperking. Indien U dat te lastig wordt,indien zo’n juk U te zwaar is, ga vrijelijk Uw eigen wegen.Hetzelfde geldt voor alle dingen, die door mensen geschapen zijn. Is het keurs U te nauw, gaUw eigen wegen. Maar ga Uw wegen met God; dat is het enig belangrijke. Want wie Godvoortdurend in zich draagt als een bewuste factor, wanneer men zich voortdurend ziet als deelvan deze grote Kracht, dan zal men niet zondigen tegen de werkelijke wetten. Dan zal mennooit iets tekort doen aan de schepping zelf. Wetten, kerken, dogma’s zijn voor de kleinen.Voor degenen, van wie Jezus zegt: "Gij kleingelovigen, kunt ge dan niet een uur geloven in mijen de kracht des Vaders?"Hij vervolgt: "Zo zeg ik U, keer terug en genees uit mijne naam en de naam des Vaders."Jezus laat het er niet bij. Natuurlijk, altijd zal de mens een ogenblik falen. Waar is de mensgeboren, de geestelijke reus, die overheersend alle stof en stoffelijke mentaliteit voortdurendin God kan leven met het intense geloof, dat alle dingen mogelijk maakt? Voortdurend dievrede kan kennen zonder een aarzeling? Degenen, die zover komen .... ach, zullen die deaarde nog betreden? Maar daar gaat het dan ook niet om. Op het ogenblik, dat het levenineens leeg schijnt tof dat het te zwaar is, op het ogenblik, dat wij ons zouden willen verzettentegen het leven, moeten wij onszelf kunnen voorhouden: "Wij zijn kleingelovigen. Wijaccepteren de grote werkelijkheid niet meer en laten ons vervoeren door de schijn." Leven,werkelijk leven wil zeggen: God kennen en aanvaarden in jezelf, maar ook in alle bestaan.Ik geloof, dat ik hiermede een van de kernpunten heb aangeraakt, niet alleen van alle wareleer, maar ook van alle menszijn. Ik heb U gezegd: Waar geloof is blij geloof. Christendom wilzeggen: Innerlijke vrede, de voortdurende glimlach, de vreugde van het bestaan. Wij kunnendat misschien verder uitbreiden. Er is geen ogenblik in ons leven, dat wij mogen wanhopen.Wanneer wij in onszelf de kracht vinden het geloof te stellen boven alle aanleiding totwanhoop, boven alle aanleiding tot onvrede en ontevredenheid, dan zal de volmaaktheid vanhet Goddelijke geuit worden, ook in ons, ook in onze wereld. Misvorming verdwijnt en maaktplaats voor schoonheid. De ongedurigheid verandert in vrede. Het voortdurend jachtig streven,wordt een rustig belevend aanvaarden. Alle dingen, die niet passen in het werkelijke bestaan,veranderen. Van binnenuit kan de mens zijn leven en zijn wereld veranderen.En dan mag ik misschien ter bevestiging hiervan en tevens tot besluit van mijn lezing nog eenkeer iets citeren uit Jezus mond: "Wie gelooft is niets onmogelijk. Wie een is met de Vader,vervult de wil van de Vader in vol bewustzijn. En de Vader zal hem behoeden en tekenen,zodat hij te allen tijde een met Hem zijnde de liefde en volmaking Gods op aardeweerspiegelt." Dat moet het doel zijn, waarheen wij streven. En met dit doel voor ogen zullenwij in de komende tijd op vele verschillende wijzen trachten te spreken over alles, wat metdeze grote waarheid in verband staat.Vrienden, ik wens U een prettige zondag toe en geef het woord over aan een tweede spreker.o-o-o-o-oGoeden morgen, vrienden.Wanneer je zo nadenkt over al, wat de eerste spreker zegt, lijkt het mij begrijpelijk, wanneer je in Nederland in de eerste plaats gaat denken aan het weer. En dan zeg je: "Regen, regen,regen; en kan het nu niet anders zijn?" Dan zeg je: "Kilte en kou waar blijft onze zomer?"Maar een verstandig mens zal op de duur leren die regen te aanvaarden; die is ertegengehard, die heeft er geen last van. De mens, die geleerd heeft de kou te accepteren, neemtdaartegen de nodige voorzorgen misschien, maar zal ook gelijktijdig door zijn: aanvaarding uit

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->