Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
72Activity

Table Of Contents

1. Животна средина
1.2. Теории за животната средина
1.3. Животната средина како систем
1.3.1. Структура на системот животна средина
1.3.2. Дејствуво на одредени фактори врз животната средина
1.3.3. Нивоа на организирана заштита на животната средина
1.3.4. Рамнотежа на системот животна средина
1.4. Капацитет на животната средина
1.5. Пристап кон заштитата на животната средина
1.6. Одржлив развој
1.7.1. Зголемување на бројот на населението
1.7.2. Пораст на концентрацијата на штетни гасови во атмосферата
1.7.3. Уништување на озонската обвивка
1.7.4. Глобално затоплување
1.7.5. Загадување на океаните
1.7.6. Уништување на шумите
1.7.7. Намалување на обработливите површини
1.7.8. Намалување на количествата на вода за пиење
1.7.9. Исчезнување на животинскиот и растителниот свет
1.7.10. Натрупување на токсичен и радиоактивен отпад
1.7.11. Генетски модифицирани организми
1.7.12. Глобални мерки за заштита на животната средина
2.1. Извори на загадување на атмосферскиот воздух
2.1.2. Металургија
2.1.3. Хемиска индустрија
2.1.4. Градежна индустрија
2.1.5. Рударство
2.1.6. Прехранбена индустрија
2.1.7. Сообраќај
2.1.8. Земјоделско стопанство
2.2. Процес на загадување на атмосферскиот воздух
2.3. Метеоролошки аспекти на аерозагадувањето
2.3.1. Вертикална структура на атмосферата
2.3.2. Планетарен граничен слој
2.3.3. Стабилност на атмосферата
2.3.4. Дисперзија на полутантите, имисија
2.4. Моделирање на имисијата
2.5. Промени во атмосферата под влијание на аерозагадувањето
2.5.1. Класичен слог
2.5.2. Фотохемиски смог
2.5.3. Промена на климата во градовите
2.5.5. Нарушување на стратосферскиот озон
2.5.6. Кисели дождови
2.7. Мониторинг на квалитетот на воздухот
2.7.1. Мониторинг на емисијата и регистар на загадувачи
2.7.2. Мониторинг на имисијата
2.8. Мерки и методи за заштита на атмосферскиот воздух
2.8.1. Превентивни мерки и методи
2.8.2. Директни методи за прочистување на загаден воздух
2.8.3. Циклони
2.8.4. Прочистувачи со течност
2.8.5. Површински филтри
2.8.6. Електростатски таложници
2.8.7. Кондензација
2.8.8. Атсорпција
2.8.9. Согорување на испуштните гасови
2.8.10. Каталитичко согорување
2.8.11. Биоактивен третман
3.1. Значење на водата
3.2. Потрошувачка на вода
3.3.1. Физички показатели
3.3.2. Хемиски показатели
3.3.3. Биолошки показатели
3.3.4. Микробиолошки показатели
3.5.2. Индустриски отпадни води
3.5.3. Отпадни води во земјоделското стопанство
3.5.4. Заболувања кои се пренесуваат со водите
3.6. Пречистување на загадени води
3.6.1. Самопречистување на водите (автопурификација)
3.6.2. Примарно пречистување на води
3.6.3. Секундарно пречистување на водите
3.6.4. Терциерно пречистување на водите
3.7. Мерки и методи за заштита на водите
4.1. Природни фактори кои влијаат на оштетувањето на почват
4.2. Антропогени фактори во оштетувањето на почвата
4.2.1. Несоодветни агротехнички мерки
4.2.2. Рударството како стопанска гранка
4.2.3. Градежна стопанска гранка
4.2.4. Индустрија
4.3. Мерки за заштита на почвата
5.1. Фактори кои влијаат на бучавата
5.2. Бучава и нејзино влијание врз човекот
5.2.1. Влијание врз органите на слухот
5.2.2. Влијание врз други органи
5.2.3. Дејство врз психичката состојба на човекот
5.3. Норми за производствен шум и вибрации
5.4. Заштитни мерки против бучава
6.1. Извори на радиактивно зрачење
6.2. Видови радиоактивно зрачење
6.2.1. Алфа честички
6.2.2. Бета честички
6.2.3. Гама зраци
6.3. Распаѓање на радиоактивните материи на изотопи
6.3.1. Стронциум
6.3.2. Цезиум
6.4. Мерни единици во дозиметријата
6.4.1. Активност на дадено количество радиоактивна супстанција
6.4.2. Апсорбирана доза
6.4.3. Експозиција
6.4.4. Еквивалентна доза
6.4.5. Ефективна еквивалентна доза
6.5. Радиоактивна контаминација на човечкиот организам
6.5.2. Ефекти од зрачењето врз здравјето за човекот
7.1. Поим и поделба на цврстите отпадоци
7.1.1. Според местото на формирање
7.1.2. Според агрегатната состојба
7.2.1. Воведување на безотпадни технологии
7.2.2. Рециклирање на отпадните материи
7.2.3. Компостирање на отпадните материи
7.2.4. Палење на отпадните материи
7.3. Депонирање на отпадните материи
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zastita Na Zivotna Sredina

Zastita Na Zivotna Sredina

Ratings: (0)|Views: 6,085|Likes:
Published by Igor Popovski

More info:

Published by: Igor Popovski on Mar 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 38 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 42 to 78 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 82 to 152 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Page 156 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 160 to 195 are not shown in this preview.

Activity (72)

You've already reviewed this. Edit your review.
marijam28 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Sanja Jovevska liked this
Sanja Jovevska liked this
Adis Demiri liked this
borisst liked this
bibi_bici liked this
borisst liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->