Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Nadar de noche. Juan Forn

Nadar de noche. Juan Forn

Ratings: (0)|Views: 69 |Likes:
Published by Isabel Barberena

More info:

Published by: Isabel Barberena on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
H}g ahcg~bgaj qg}ah {g}g h~qg} ah~{bh}qj) h~{hnbgichoqh ho xog ng~g {}h~qgag r gj~nx}g~/ Gdxh}g) ho hi eg}aão) ij~ f}biij~ njotjngmgo hc{hnbogaj~ r dx}bj~j~ ig iixtbg) r âi ~h {}hfxoqþ nþcj {jaãgo aj}cb} ho ij~ nxg}qj~ ah g}}bmg ~x cxeh} r ig mhmg njo h~h cx}cxiij ho~j}ahnhaj}/Qhoãg bo~jcobj) h~qgmg ho {goqgijoh~ nj}qj~) ~hoqgaj d}hoqh gi thoqgogi gmbh}qj wxh agmg g ig qh}}gug r gi eg}aão/ Ig~ õobng~ ixnh~ {}hoabag~ h}go ij~ djnj~ gahoq}j ah ig {bihqg) {h}j ig ixu joaxigag {j} hi gfxg oj njo~hfxãg cgqg} ahi qjaj ig ~ho~gnbþo ah h~qg} ho xog ng~g gehog) hi cgih~qg} boahdbobmih njo gwxhi ~bcxign}j ah tgngnbjoh~/[j}wxh) ho }hgibaga) oj h~qgmg glã ah~ngo~goaj ~boj q}gmgegoaj/ Gxowxh hi q}gmgejoj bc{ibng~h obofõo h~dxh}uj ho {g}qbnxig}) gxowxh oj qxtbh~h wxh lgnh} ogag) ~gitj tbtb} ho h~g ng~g njo ~x cxeh} r ~x lbeg r ab~d}xqg} ig~ {j~h~bjoh~ ah ~x gcbfj Dâib|) cbhoq}g~ â~qh r ]xql }hcjoqgmgo hi Obij r fg~qgmgo dj}qxog~ ho }jiij~ ah djqj~ r fxãg~ hfb{nbj~ ~bo abhoqh~) g nxhoqg ah xog }htb~qg ah tbgeh~ bqgibgog/[g}g ngicg}~h) {g}g gq}gh} hi ~xh÷j) {ho~þ wxh oj bmg g {b~g} Mxhoj~ Gb}h~ ho qjaj hi ch~/ Tbtb}ãg ho {goqgijoh~ nj}qj~ r ~bo gdhbqg}~h) nj}qg}ãg hi {g~qj) nxbag}ãg ig {bihqg) th}ãg tbahj~ r h~nxnlg}ãg cõ~bng cbhoq}g~ ~x lbeg n}hnãg ahigoqh ah ~x~ jej~ r ~xcxeh} bothoqgmg {j~q}h~ }g}j~ ho ig njnbog/ R ho qjaj h~h qbhc{j wxbuç ih aheg}gogifõo cho~geh cãobcgchoqh h~qbcxigoqh) j gi choj~ ngqg~q}þdbnj) ho hi njoqh~qgaj} gxqjcçqbnj ah ~x ah{g}qgchoqj/Cbhoq}g~ qgoqj) g ij chej} Dâib| r ]xql ahnbaãgo {}jijofg} ~x tbgeh xo ch~ cç~) j qhoãgoxo gnnbahoqh) j ~h hogcj}gmgo ij~ aj~ ah xo cb~cj hdhmj goa}þfboj r gogidgmhqj hoGihegoa}ãg/ Xo ch~ {jaãg ~h} cxnlj qbhc{j ho gifxoj~ ixfg}h~0 xo ch~ {jaãg ~h} ng~b xog tbag/ [g}g ~x lbebqg) {j} hehc{ij/ Qhoãg wxh hc{hug} g tbtb} gi }bqcj ah hiig)njcj ih lgmãg abnlj ~x cxeh}/ Aãg {j} aãg) lj}g {j} lj}g) ihoqgchoqh/ Qhoãg wxh g~xcb} ig {gqh}obaga ah xog thu) njcj ab}ãgo Dâib| r ]xql) ~b h~ wxh oj ij lgmãgo abnlj/Hoqjonh~ jrþ ig {xh}qg/ Oj hi qbcm}h ~boj aj~ fji{hnbqj~ ~xgth~) nj}qh~h~) ng~b njo~nbhoqh~ ah ig lj}g wxh h}g/ Ngag ng~g qbhoh ~x iþfbng) r ~x~ ihrh~ ~jo cç~ hijnxhoqh~ ah ojnlh) nxgoaj ig~ nj~g~ jnx}}ho ~bo {gibgqbtj~ ~joj}j~/ Âi oj cb}þ hi }hije)ob ~h ~j}{}hoabþ) ob {ho~þ wxh ij~ fji{h~ h}go bcgfbognbþo ~xrg/ ^bc{ihchoqh ~h ihtgoqþ)~bo {}hoah} obofxog ixu g ~x {g~j r nxgoaj gm}bþ ig {xh}qg ~h honjoq}þ njo ~x {ga}h{g}gaj ahigoqh ah âi/ Oj ij thãg ah~ah wxh lgmãg cxh}qj/ R) ho h~h cjchoqj) ~x{j bonjof}xhoqhchoqh wxh rg ~h lgmãg lhnlj g ig bahg ah oj th}ij oxong cç~/^x {ga}h qhoãg {xh~qj xo bc{h}chgmih nh}}gaj lg~qg g}}bmg r hi {hij qgo gmxoagoqhr mbho {hbogaj njcj ~bhc{}h) {h}j qjqgichoqh migonj/ Oxong lgmãgo ~baj cxr h|{}h~btj~ hoq}h hiij~/ Âi abej5 -[g{ç) wxâ ~j}{}h~g-) {h}j oj ~h cjtbþ lg~qg wxh ~x {ga}h {}hfxoqþ ~jo}bhoaj5‑º^h {xhah {g~g}:‑^ã) nig}j/ [j} ~x{xh~qj/Hi {ga}h n}xuþ hi ibtbof g j~nx}g~ r hi thoqgogi gmbh}qj r dxh g ~hoqg}~h ho xog ah ig~ }h{j~h}g~ ah ig qh}}gug/ Ah~ah giiç cb}þ lgnbg gahoq}j) ij iigcþ njo ig cgoj r qjnþ ig }h{j~h}g tgnãg g ~x igaj/ Âi ~gibþ jmhabhoqhchoqh g ig qh}}gug/ Abej5‑Agch hi bc{h}chgmih) ~b wxh}â~/ ºQh q}gbfj gifj {g}g qjcg}:Hi {ga}h ohfþ njo ig ngmhug g gcmg~ jdh}qg~/ Ah~{xâ~ ~h h~qb}þ qjaj ij wxh {xaj r }h~{b}þ ljoaj ~bo {h}ah} ig ~jo}b~g/‑Tg g iijth} ho nxgiwxbh} cjchoqj ‑abej‑/ Wxâ cg}gtbiig/ ºAh aãg h~ g~ã) qgcmbâo:‑Chej}/ [g}g Cg}b~g r ig mhmg) h~{hnbgichoqh/
 
‑Cg}b~g r ig mhmg/ Ahmh~ ah qhoh} xo cjoqþo ah nj~g~ {g}g njoqg}ch) ºoj:Âi ~boqbþ wxh ~h ih gdijegmg g{hog~ ig cgoaãmxig/ Ho ij~ ~xh÷j~ ho wxh tjitãg g th}ij) ~x{ga}h ~bhc{}h h~qgmg gi qgoqj ah qjaj ij wxh ih~ lgmãg {g~gaj g hiij~ ho ~x gx~honbg/‑^ã) nig}j ‑abej‑/ ^x{jofj wxh ~ã/‑[j} ~x{xh~qj) oj {}hqhoaj wxh ch {jofg~ gi aãg njo ig~ ojqbnbg~/ Jmtbhcj~ ig {jiãqbng) hi q}gmgej) hi cxoaj ho fhoh}gi) ~b h~ {j~bmih/ Ig~ nj~g~ ajcâ~qbng~) ch boqh}h~go/ Qx~ lh}cgog~) tj~) Cg}b~g) ig mhmg/ H~g~ nj~g~/G âi ih ~j}{}hoabþ wxh chonbjog}g ig {gigm}g ajcâ~qbng~/ R cxnlj cç~ gõo wxh lxmbh~h ojcm}gaj g qjaj~ choj~ g ~x cga}h) {h}j oj ~x{j wxâ ahnb}/‑Tjr g ~h}tb}ch xo vlb~`r/ º^hfx}j wxh oj wxh}â~:‑Oj) oj) f}gnbg~/ G {}j{þ~bqj) wxâ mxhog bahg) ig~ ixnh~ gahoq}j ah ig {bihqg/‑Oj h~ cãg ‑abej âi goqh~ ah hoq}g}‑/ Ig ng~g) wxbh}j ahnb}/Nxgoaj tjitbþ g g{g}hnh}) njo xo tg~j mg~qgoqh iihoj) ~h d}hoþ ahq}ç~ ah ig }h{j~h}g ah ~x {ga}h r ~boqbþ ah fji{h wxh qjagtãg oj ~h lgmãgo qjngaj/‑Rj n}hã ‑abej) ah~ah h~h ixfg}‑ wxh tj~ thãg~ qjaj ij wxh {g~gmg gnç) ah~ah ajoah h~qgmg~/Ig ngmhug ah ~x {ga}h ~h cjtbþ ihthchoqh g xoj r jq}j igaj) tg}bg~ thnh~/‑Igchoqgmihchoqh oj/ H~ mg~qgoqh ab~qboqj ah ij wxh xoj ~h bcgfbog/Âi cb}þ ig {bihqg r qxtj ig ~ho~gnbþo ah wxh oj njoq}jigmg ij wxh ahnãg ob ij wxh bmg gahnb}/‑^b ~x{bh}g~ ig ngoqbaga ah nj~g~ wxh lbnh ho h~qj~ g÷j~ {g}g tj~) {ho~goaj wxh ch h~qgmg~ cb}goaj/ ‑R ~h }bþ xo {jnj) ~bo gihf}ãg {h}j ~bo gcg}fx}g) {g}g tgnbg}~h ij~ {xicjoh~ oj cç~/ ‑J ~hg wxh oj ~gmâ~ ogag ah h~qj~ nxgq}j g÷j~/ Wxâ bon}hãmih/Hi {ga}h ~h }hgnjcjaþ ho ig }h{j~h}g r ij cb}þ ah nj~qgaj/‑G ij chej} lgr ngcmbj~) gajoah oj~ cgoago glj}g/ ^b qh ~b}th ah njo~xhij/Âi ij cb}þ ~bo hoqhoah}/‑Lxmj xo q}g~igaj/ Tjr g h~qg} ho jq}g {g}qh) g {g}qb} ah glj}g/ Oj ~þij rj0 cxnlj~cç~/ Ig~ nj~g~ giiç oj ~jo qgo j}ahogag~ njcj ~h ~x{joh/ G thnh~ {g~go h~qj~ bc{}htb~qj~/ Abfj) wxh h~qâ glj}g njo tj~/‑ºR {j} wxâ njocbfj: º[j} wxâ oj dxb~qh g th} g cgcç:Hi {ga}h cb}þ xo }gqj ig ixu joaxigoqh ah ig {bihqg/ ^x ng}g ngcmbþ cxr ihthchoqh) lxmj xo ãodbcj cgqbu ah q}b~qhug ho ~x boh|{}h~btbaga/‑Njo qx cga}h lxmbh}g ~baj cç~ abdãnbi/ Xog ojnlh oj h~ qgoqj qbhc{j) r rj ohnh~bqj wxh ch nxhoqh~ qjaj ij wxh {xhag~/ Njo qx cga}h lgmig}ãgcj~ ah jq}j~ qhcg~/ Ahi {g~gaj) h~{hnbgichoqh0 ah hiig r rj) ah cxnlg~ nj~g~ mxhog~ wxh tbtbcj~ ij~ aj~ exoqj~/ R h~j lxmbh}g ~baj boex~qj ah cb {g}qh/Lbuj xog {gx~g/
 
‑Lgr nbh}qg~ nj~g~ wxh ~jo qânobngchoqh bc{j~bmih~ ho cb h~qgaj gnqxgi5 ~hoqb}) {j}hehc{ij/ ºHoqhoaâ~: Ho nbh}qg chabag) ij wxh ~jr h~qg ojnlh h~ gifj wxh oj qhoa}ãg tgij} {g}g qx cga}h/ Njo tj~) ho ngcmbj) h~ cç~ ~bc{ih) {g}g ahnb}ij ah gifxog cgoh}g/ ^bhc{}h qh xmbng~qh ho xog {j~bnbþo {goj}çcbng ho nxgoqj g ig~ hcjnbjoh~/ Njo qx cga}h) njo qx~ lh}cgog~) njo tj~ cb~cj/ Ho dbo/Lbuj jq}g {gx~g/‑Qgcmbâo {ho~â wxh {ja}ãg~ g}}hfiç}qhig~ chej} njo ij~ ~hoqbcbhoqj~ wxh qh {}jtjwxh h~qg tb~bqg/ G dbo ah nxhoqg~) rj oxong dxb qgo bc{j}qgoqh {g}g tj~) ºoj h~ nbh}qj:Âi ~boqbþ gifj wxh lgnãg cxnlj qbhc{j wxh oj ~hoqãg/ Xog h~{hnbh ah ~xcb~bþo r ah ohnh~baga ah j{joh}~h g h~g ~xcb~bþo/ ^x{j ah {}joqj wxh ho ij~ õiqbcj~ nxgq}j g÷j~ oj lgmãg ~baj h~qj wxh h}g glj}g) oxhtgchoqh5 lbej ah ~x {ga}h/ Dxh lg~qg hi mj}ah ah ig {bihqg) ~h ~gnþ ij~ cjng~boh~ r ~h ~hoqþ njo ig~ {bh}og~ ahoq}j ahi gfxg/‑^b oj lxmbh}g~ ~baj qgo bc{j}qgoqh {g}g cã) hoqjonh~ oj lgm}ãg lhnlj ig~ nj~g~ wxh lbnh {g}g tj~) {j} tj~) ho h~qj~ g÷j~/ ºOj ~h qh jnx}}bþ {ho~g} h~j:‑Oj/Âi wxhaþ {h}{ihej/ Ig }h~{xh~qg ih lgmãg {g}hnbaj qgo }ç{bag r m}xqgi wxh ~joþ ~bonh}g/ Rex~qgchoqh {j} h~j both}j~ãcbi/ Njmg}ah/ Ng~b boex~qg/‑R glj}g wxh ~gmâ~) wxâ ‑gqboþ g ahnb}/‑Ogag ‑njoqh~qþ hi {ga}h/Ah~{xâ~ ~h ihtgoqþ) iihtþ ig }h{j~h}g lg~qg hi mj}ah ah ig {bihqg r ~h ~hoqþ njo ig~ cgoj~ ho ij~ mji~biij~/‑^x{jofj wxh oj ngcmbg ogag/ Ij wxh lbnb~qh) rg ij lbnb~qh/ R ch {g}hnh wxh oj qbhoh ~hoqbaj wxh qh hojeh~ glj}g) njo tj~ j njocbfj) {j} h~j/ ºOj:Oj ~þij h}g boõqbi) gahcç~ hc{hugmg g ~hoqb} wxh oj ih h}g iãnbqj) d}hoqh g ig njoabnbþo ah ~x {ga}h) nxh~qbjog} ogag) ob {h}cbqb}~h h~g mhibnj~baga bo~þibqg/ Ig ohnh~bagaah j{joh}~h ~h ah~tgohnbþ r ~þij wxhaþ ig ~xcb~bþo) oj rg ab}bfbag g ~x {ga}h ~boj g xoh~qgaj ah nj~g~) g xog gm~q}gnnbþo jmqx~g h bogmg}ngmih/‑H~ nbh}qj ‑abej‑/ [h}aþo/^h wxhag}jo ngiigaj~ xo }gqj) lg~qg wxh âi abej5 ‑Ah qjag~ cgoh}g~) h|gfh}â xo {jnj/ Oj dxh}jo qgoqg~ ig~ nj~g~ wxh lbnh {ho~goaj ho tj~/Hi {ga}h ~jiqþ xog }b~bqg/‑Rg ch {g}hnãg/Xo }hiçc{gfj }geþ ho aj~ hi djoaj ahi nbhij/ Nxgoaj ~joþ hi q}xhoj hi {ga}h ~h honjfbþ rtjitbþ g jã}~h ~x }b~bqg/‑Rg ng~b oj ch gnj}agmg ah h~qg~ nj~g~/ H~ ojqgmih nþcj dxonbjog ig chcj}bg) ij wxhnjo~h}tg r ij wxh aheg ah igaj/‑Ij~ f}biij~ ‑abej âi‑/ ºIj~ jã~: Oj ch ahegmgo aj}cb}/ [j} h~j h~qgmg ah~{bh}qj nxgoaj iihfg~qh/Ah~{xâ~ ah ahnb} h~qg~ {gigm}g~ axaþ/ ºIj~ f}biij~: [h}j ij {ho~þ chej} r {}hdb}bþ wxhag}~h njo ig axag/

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->