Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Djurkov

Djurkov

Ratings:
(0)
|Views: 35|Likes:
Published by Manuel Guido
Libro escrito por Sandro Pallaui. Derechos reservados.
Libro escrito por Sandro Pallaui. Derechos reservados.

More info:

Published by: Manuel Guido on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2013

pdf

text

original

 
Yga ghfmi bi yg bhjegoh$ |apa vip i}afrhv$ pifyipbh jyu `eig qyi cyi ygavijaga agriv bi da ceivra bid |yi`dh' Ddioö yga jykip a je |apphqyea$ biv|yåv bida jeva bi dav =' Di se u di beki;*¡Meka! ¸Qyå ri |ava8*¡\abpi! \hp cashp$ auûbiji'*Vödh ri |hbpå auybap$ ve ji befiv dh qyi ri |ava'*¡\phjåraji qyi dh mapá! ¡Vi dh pyioh!*¡Fdaph! \iph bi`iv bifepji dh qyi ri hfyppi'*¡Ivrá `eig!*Igrhgfiv$ ri ivfyfmh$ meka jêa'*
\abpi‣ iv qyi rigoh jyfmh jeibh‣
 *¸\hp qyå8*Mau yg mhj`pi addê'*¸Addê bögbi8 Gh sih a adoûg vykirh'*Di kyph qyi adoyeig ji vioyêa'*¸Föjh ipa8*Gh adfagfi a sipdi id phvrph' Aygqyi fpih ma`ipdi sevrh sivrebh bi gioph' U jiopera`a qyi |hbêa fhppip$ jav gh myep bi åd'*¡Rpagqyeda$ meka!*
¡\abpi! Rigoh yga ebia‣
 *¸Fyád8*Di |yibh bikap igfapoabh a je mekh fhg rad bi qyi gh fhppa |ideoph'*¸\iph ig qyå fa`i{a fa`i8 ¸\hp qyå gh dh ddisav fhgreoh8*¡Ivh rparh! Veg ij`apoh$ gh |yibh' \hpqyi id mhj`pi qyi ji qyeipi jarap$ jibekh qyi qyipêa jarap raj`eåg a je mekh' U vy|yvi qyi aqyê fhg yvrib$ åd ivrapêa avadsh'*Veoh veg igrigbip da pa{ög |hp da qyi id geñh fhppi |ideoph'
 
*Sipá |abpi$ id viñhp qyi ji |ipveoyeö ji absepreö fhg agripehpebab qyi jarapêa admekh bi vy jikhp ajeoh$ fhjh åd gygfa |ybh ivrap fhgjeoh' Iv jáv$ ivrhu vioypaqyi åd jarö a je iv|hvh'*¸Ivráv vioypa bi dh qyi befiv8*Rhradjigri u fhgh{fh id ghj`pi bid re|h' Rigoh vhv|ifmav bi qyi iv id adfadbi'*¸Reigiv |pyi`av8*\hp bivopafea$ gh' \iph da sh{ da adfagfå a pifhghfip' Di vy|defh qyi ji biki|avap da ghfmi aqyê'*Ji |apifi dh jáv vigvarh qyi |hbpêav mafip$ bivfagva'Ad bêa veoyeigri$ fyagbh id |abpi cyi a biviapdi qyi di cyipa `eig ig vy seaki u aghrecefapdi qyi afi|ra`a mafipvi fapoh bid geñh' Da jykip ua vi ma`êa ebh' Avê qyiid |abpi$ ig ayrhjárefh ij|i{ö a fyebap ad egcagri' Jeigrpav ragrh vi |yvh a|igvap;
—¸\hp qyå vy jabpi di ma`pá a`agbhgabh piadjigri8 ¸Ma`pá vebh feiprh dh qyi
ji |darefö8 ¸Föjh ddajapå a ivri geñh8 ¸Qyå |avapêa ve åd vy|eipa da sipbab8\iph ve gh vi dh beoh$ ji vigrepå fyd|a`di id pivrh bi je seba'
 Ad |avh bi adoyghv bêav$ yga jykip cyi a `yvfap ad |abpi$ |yivrh qyi rhbh id|yi`dh vy|h qyi åd fyeba`a a yg geñh u fhjh idda gh |hbêa rigip `i`åv$ |igvöqyi vipêa `yiga ebia bifepdi vy egrigfeög bi abh|rap ad myåpcagh' \iph rigêa feiprhrijhp |hp adoyga jada piaffeög isigryad |hp |apri bid fypa' Bi rhbhv jhbhv$bifebeö appeivoapvi'*¡\abpi!*Vê$ meka' ¸Qyå |ava8*\pejiph qyi gaba$ je ghj`pi iv Ndapbvri u sigoh ig ghj`pi bi je japebh|hpqyi va`ijhv qyi yvrib reigi a yg geñh' A bifep sipbab$ ji oyvrapêa va`ip ve|hbpêajhv abh|rapdi'*¸Ivráv ma`dagbh ig vipeh8*\hp vy|yivrh$ |abpi' Uh gh |yibh rigip mekhv u qyå jikhp qyi abh|rap a yg `i`årag `hgerh fhjh åvi'*
Ip‣ Gh dh vå'
 
 
*Vi dh ej|dhph$ je japebh ]ipbvoig u uh rigijhv jyfmhv bivihv bi vip |abpiv$yvrib ghv fhghfi |ipcifrajigri' Ghvhrphv fyebapêajhv jyu `eig bi åd' \hp cashp$|abpi'*Ivrá `eig$ |iph aûg gh reigi ghj`pi'*\hp ivh ge vi |pihfy|i$ ua rigijhv |igvabh ig ghj`papdi Bkypnhs'*Ji |apifi `eig$ igrhgfiv |yibiv ddisapdh fhgreoh$ meka jêa' Abijáv$ |apifiv vipda jabpi |ipcifra |apa åd' U ry iv|hvh ]ipbvoig$ veg byba$ vipá yg `yig |abpi'Bi`ebh a qyi div fhgh{fh |ipcifrajigri'*\abpi'*¸Vê8*¸Föjh iv |hve`di qyi ivri geñh rag mipjhvh via myåpcagh8*
Da mevrhpea iv dapoa‣
 *\hp cashp$ fyågriji'*¸Ig sipbab qyeipiv va`ip föjh ddioö aqyê8*Vê$ Bkypnhs iv je mekh u |hp igbi$ ji egripiva va`ip bi bögbi |phseigi'*
Bi afyipbh$ ri bepå dh qyi vå‣ Pivydra qyi yg bê
a biv|yåv bi da jeva bhjegefad$yga jykip segh u ji bekh qyi ve |hbêa qyibapji fhg åd$ |yivrh qyi idda fpiêa qyivy mekh fhppipêa |ideoph ig jaghv vyuav u gh vödh ivh$ pifyipbh qyi ji bekh qyiyg mhj`pi sivrebh bi gioph di |ipvioyêa u di bifêa qyi jarapêa a idda u a ivri`i`å qyi rigijhv aqyê |pivigri'*¡Qyå mhpphp!*¸Dh befiv |hp da veryafeög h |hp da jykip8*
\hp da veryafeög‣ Ig piadebab$ ve uh my`eipa vebh da jabpi `ehdöoefa bi Bkypnhs$
rad si{ ma`pêa mifmh dh jevjh'*Meka$ bi`iv fhgvebipap qyi a sifiv id fhpa{ög bi jabpi ri ddisa a mafip fhvavegiv|ipabav fhjh bi dh qyi ivrajhv ma`dagbh'*Dh vå$ aygqyi uh ivrhu bev|yivra a rhbh fhg rad bi |phrioip a Bkypnhs'*Igrhgfiv$ gh ji iqyeshqyå ad igrpioapri ad geñh'*Ua sipá qyi gh vi appi|igrepá'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->