Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
CONTOH LAPORAN PRAKTEK INDUSTRI (PI)

CONTOH LAPORAN PRAKTEK INDUSTRI (PI)

Ratings: (0)|Views: 267 |Likes:
Published by ariatman
JIKA INGIN MENDOWNLOAD FILE INI..SILAHKAN MASUK DI BLOG: " http://ariatmancool.blogspot.com/2012/03/contoh-laporan-praktek-industri-pi_20.html "
SILAHKAN COMENTAR..NNTI SAYA ENABLE DOWNLOADNYA..TERIMAKASIH TELAH BERKUNJUNG...
JIKA INGIN MENDOWNLOAD FILE INI..SILAHKAN MASUK DI BLOG: " http://ariatmancool.blogspot.com/2012/03/contoh-laporan-praktek-industri-pi_20.html "
SILAHKAN COMENTAR..NNTI SAYA ENABLE DOWNLOADNYA..TERIMAKASIH TELAH BERKUNJUNG...

More info:

Published by: ariatman on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/11/2014

 
;
OKO NYJHLKEZDZKH
K(
 
Dk|kr OjdkbkhaYrkb|jb Nhlzs|rn %YN. klkdke skdke sk|z mk|kbzdnke qkfno ~kha mjrzykbkhskdke sk|z s~krk| mjmyjrgdje ljrkfk| skrfkhk s|rk|k sk|z %S;. mkzyzh lnydgmk |nak%L3.( YN lndkbskhkbkh ln sjozke nhs|n|zsn |jr|jh|z lkh mjhlkyk|bkh |zaks %yrg~jb.bezszs sjszkn ljhakh onlkha bjndmzkhh~k mksnha-mksnha(Qkb|z yjdkbskhkkh YN |jrakh|zha yklk fjhns kb|npn|ks ~kha ln|kqkrbkhgdje nhs|n|zsn |jmyk| YN( \jrlkyk| lzk fjhns kb|npn|ks ~kha onkskh~k lnojrnbkh6Kb|npn|ks ~kha ojrok|ks qkb|z$ fnbk kb|npn|ks fjhns nhn ~kha lnojrnbkh$ onkskh~kmkeksnsqk ojbjrfk yzrhk qkb|z %mkszb sj|nky ekrn bjrfk. ln nhs|n|zsn |jrsjoz| lkh|jrdnok| lkdkm bjank|kh bjsjekrnkh nhs|n|zsn ljhakh lnojrnbkh |zaks %yrg~jb.|jr|jh|z ~kha onkskh~k lkyk| lnsjdjsknbkh sjdkmk yjdkbskhkkh YN( Qkb|z mnhnmkdkb|npn|ks fjhns nhn klkdke ; %sk|z. ozdkh( Kb|npn|ks ~kha ojrok|ks yrg~jb$ fnbkkb|npn|ks fjhns nhn ~kha lnojrnbkh$ mkbk mkeksnsqk lnojrnbkh szk|z |zaks %yrg~jb.|jr|jh|z lkh ekrzs lnsjdjsknbkh |khyk bjqkfnokh zh|zb mkszb sj|nky ekrn bjrfk lnnhs|n|zsn |jrsjoz|( Mkeksnsqk lkyk| mjhak|zr bzhfzhakhh~k bj nhs|n|zsn sjckrkyjrnglnb zh|zb bjyjrdzkh-bjyjrdzkh |jr|jh|z( Qkb|z kb|npn|ks fjhns nhn mkbsnmkd 3ozdkh( Fnbk nhs|n|zsn |nlkb mjmojrnbkh |zaks |jr|jh|z$ mkeksnsqk ekrzsmjhkqkrbkh fjhns kb|npn|ks ~kha kbkh lndkbzbkh( Yjhjh|zkh fjhns |zaks %yrg~jb.sjlkyk| mzhabnh skdnha mjhazh|zhabkh kh|krk mkeksnsqk lkh nhs|n|zsn(Yjdkbskhkkh YN nhn skhak| yjrdz bkrjhk mjmojrnbkh yjhakdkmkh bjrfkbjyklk mkeksnsqk lkdkm rkhabk mjhjrkybkh'mjmokhlnhabkh |jgrn lkh
 
?yjhaj|kezkh ~kha |jdke ln|jrnmkh~k ln lkdkm yjrbzdnkekh k|kz yrkb|nbzm ljhakhsn|zksn h~k|k ln |jmyk| yrkb|jb nhlzs|rn(Ojrlkskrbkh zrknkh ln k|ks$ mkbk bkmn mjmkekmn oj|kyk yjh|nhah~kyjdkbskhkkh YN |jrsjoz|$ gdje bkrjhk n|z bkmn ojrzskek mjdkbskhkbkh bjank|kh|jrsjoz| ljhakh sjoknb-oknbh~k lkh dgbksn k|kz nhs|khsn ~kha bkmn yndne sjokakn|jmyk| yjdkbkhkkh YN klkdke Mknh|jhkhcj Sjrpncj Cjh|jr %MSC. K_JK PNN B\NY\( \jdjbgmzhnbksn Nhlghjsnk(\o(O(
 
_zmzskh MkskdkeOjrlkskrbkh dk|kr ojdkbkha |jrsjoz| lnk|ks lkh zh|zb mjmojrnbkhakmokrkh fjdks lkh |jrkrke mkbk lnklkbkhdke yjrzmzskh mkskdke ~kha kbkh
lndkygrbkh ~kn|z —
Okaknmkhk ckrk nhs|kdksn PSK\ ln Mknh|jhkhcj Sjrpncj Cjh|jr%MSC. K_JK PNN B\N 
7 ”(
 C(
 
\zfzkh Yrkb|jb Nhlzs|rnKlkyzh |zfzkh ~kha nhanh lnckykn lkdkm yrkb|jb nhlzs|r~ klkdke sjokaknojrnbz| 6;(
 
\zfzkh ZmzmKakr mkeksnsqk lkyk| mjhaj|kezn yrgsjs bjank|kh nhlzs|r~ lkhmjhajhkd bgmyghjh-bgmyghjh ~kha klk ln nhlzs|r~$sjenhaak hkh|nh~klkyk| mjhakydnbksnbkh yjhakdkmkh yrkb|jb nhlzs|rn |jrsjoz| bj lkdkmlzhnk bkmyzs ~kha djone yrg`jssnghkd(?(
 
\zfzkh Bezszs
 
3Dkygrkh nhn ojr|zfzkh zh|zb mjhljsbrnysnbkh fkqkokh yjrmkskdkekhlnk|ks( Mkbk |zfzkh yrkb|jb nhn klkdke zh|zb mjhaj|kezn okaknmkhk ckrknhs|kdksn PSK\ ~kha klk yklk bkh|gr MSC Krjk PNN B\N(L(
 
Mkh`kk| Yrkb|jb Nhlzs|rnOjojrkyk mkh`kk| ~kha lkyk| lnkmond mjdkdzn yjdkbskhkkh Yrkb|jb Nhlzs|rn klkdke 6;(
 
Okan Mkeksnsqkk(
 
Mjmyjrgdje ndmz yjhaj|kezkh lkh yjhakdkmkh |jr|kh|kha bghlnsnszk|z nhlzs|rn$ oknb mjhajhkn skrkhk `nsnb mkzyzh yjrkdk|kh ~khalnazhkbkh(o(
 
Mjmyjrgdje yjhakdkmkh h~k|k ~kha kbkh ojrazhk zh|zb mjhnhabk|bkh bjmkmyzkh %sbndd. |jh|kha onlkha jdjb|rg(c(
 
Mjhaj|kezn yjrbjmokhakh |jbhgdgan lkh nhlzs|rn sjakrk dkhaszha lnnhlzs|rn(?(
 
Okan Yjrazrzkh \nhaank(
 
Mjhlkyk|bkh zmykh okdnb ~kha ojrazhk zh|zb mjhajmokhabkh lkhmjhnhabk|bkh mk|jrn yjdkbskhkkh lkh yjh~zszhkh bzrnbzdzm(o(
 
Mjhnhabk|bkh$ mjmyjrdzks lkh mjhfkdnh bjrfkskmk Zhnpjrsn|ksHjajrn Mkbksskr ljhakh ynekb nhlzs|rn mjdkdzn rnh|nskh ~kha lndkbzbkhmkeksnsqk ~kha mjdkbskhkbkh Yrkb|jb Nhlzs|rn(3(
 
Okan Nhlzs|rn lkh Yjrzskekkhk(
 
Lkyk| mjhaakdn yjhaj|kezkh lkh bj|jrkmyndkh ykrk mkeksnsqk ljmnyjhnhabk|kh bnhjrfk ln |jmyk| |zaks(

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->