Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BAB I - Tuhan Yang Maha Esa Dan Ketuhanan

BAB I - Tuhan Yang Maha Esa Dan Ketuhanan

Ratings: (0)|Views: 149|Likes:
Published by Angga Setiawan

More info:

Published by: Angga Setiawan on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2015

pdf

text

original

 
IIII
BABI
TUHANYANGMAHAESADANKETUHANAN
1.
KeimanandanKetaqwaan
Agamaadayangbersifatprirnitifdanadapulayangdianutolehmasyarakatyangtelahmeninggalkanfasekeprimitifan.Agama-agamayangterdapatdalammasyarakatprirnitifadalahdinamisme,animisme,politeismedanhenoteisme.Agamadinamismemengandungkepercayaanpadakekuatanghaibyangmisterius.Dalamfahaminiadabenda-bendatertentuyangdianggapmempunyaikekuatanghaibyangberpengaruhpadakehidupanmanusiasehari-hari.Kekuatanghaibituadayangbersifatbaikdanadapulayangbersifatjahat.Bendayangdianggapmempunyaikekuatanghaibyangbersifatbaikdisenangidandipakaidanbahkandirnakanagarorangyangmemakaiatauyangmemakannyasenantiasadipeliharadandilindungiolehkekuatanghaibyangadadidalammnya.Kekuatanghaibitudisebut
mana
yangdalambahasaIndonesia
tuah
atau
sakti.
DalammasyarakatIndonesiaadaorangyangmasihmenghargaibarang-barangyangdianggapbertuahatausaktimisalnyakeris,batu,cincindanlain-lainyangapabiladipakaidipercayaiakanterpeliharadaripenyakit,kecelakaan,bencanadanlain-lain.Dengandemikiansemakinbanyak
mana
yangdimilikiolehsebuahbendamakasemakinjauhorangdaribahayadanselamatlahdiadalamhidupnya.Dankehilanganmanaberartimaut.Danbendayangmempunyaikekuatanghaibjahatditakutidanolehkarenaitudijauhi.Animismeadalahkepercayaanyangmengajarkanbahwatiap-tiapbendabaikyangbemyawamaupunyangtidakbemyawamemilikiroh.Rohadayangbaikdanadapulayangjahat.Kepadarohyangbaiksenantiasadijagahubunganbaiknyadandihormatidengancarasenantiasamembuatroh-rohbaikituagarmerasasenangyaitudenganmengadakandanmemberikansesajensebagaimakanannyadalambentukbinatang,makanan,kembangdanlainnyaagarroh-rohitumerasasenang.Rohnenekmoyangjugamerupakanrohyangdihormatidanditakuti.Jikaroh-rohitumerasasenangdipercayaidapatmenyelamatkanhidupnyadanterhindardarisegalamalapetaka.Olehkarenaituperbuatanyangmenyebabkanroh-rohitumarahharuslahdijauhi.Politeismemengandungkepercayaanpadadewa-dewa.Bahwahal-halyangmenyebabkantaajubdandahsyatbukanlagidikuasaiolehroh-rohakantetapiolehparadewa.Dewadewadalampoliteismedipercayaimasing-masingmemilikitugastertentu.Adadewayangbertugasmenyinarkancahayakepermukaanbumi,yangdalamagamaMesirkunodisebutRa,dalamagamaIndiakunodisebutSuryadandalamagamaPersiakunodisebutMithra.AdapuladewayangbertugasmenurunkanhujanyangdiberinamaInderadalamagamaIndiakuno,danDonnardalamagamaJermankuno.SelanjutnyaadadewayangbertugasmengaturanginyangdisebutWatadalamagamaIndiakunodanwotandalamagamaJermanKuno.DengandemikianKepadadewa-dewainitidaksekedarmempercayaimemilikikekuatanghaibdantidaksajamemberikansesajendanpersembahan-persembahanakantetapijugamenyembahdan
PendidikanAgamaIslam
 
berdoakepadamerekauntukmenjauhkanamarahnyadarimasyarakatyangbersangkutan.DalamajaranagamaHinduadadewaBhrahma,WisnudanSyiwa,dalamagamaVedadisebutIndra,VitadanVaruna.SedangdalamagamaMesirkunoOrisisdenganisterinyaIsisdananakmerekaHerus,dandalamagamaArabJahiliyahdisebutAI-Lata,AI-UzzadanManata.HenoteismememempercayaisatuTuhanuntuksatubangsadanbangsa-bangsalainmemilkituhannyasendiri-sendiri.Henoteismemengandungfahamtuhannasional.FahamyangserupainiterdapatdalamperkembanganfahamkeagamaanmasyarakatYahudi.Yahwehpadaakhirnyamengalahkandewa-dewayanglainnya,sehinggaYahwehmenjadituhannasionalbangsaYahudi(HarunNasution:1978:14)Dalammasyarakatyangsudahmajuagamayangdianutbukanlagianimisme,dinamisme,politeismeatauhenoteismeakantetapiagamamonoteisme,Agamatauhid.DasarajaranagamamonoteismeadalahTuhanSatu,TuhanMahaEsa,dengandemikianTuhantidaklagimerupakantuhanNasionalakantetapiTuhanIntemasional,TuhansemuabangsadiduniainidanbahkanTuhanAlamSemesta.DisinilahIslammengambilposisisebagaiagamatauhidyanghanyamengakuiadanyasatuTuhanyaituAllahSWT,yangmerupakanintidariAjaranAgamaIslamyangterumuskandalamKalimatTauhid
"La
ilaha
iI/allah".
DankeyakinanataukeimananyangmerupakanpengembangandarikalimattauhiddiatasseringdisebutdenganAqidah.AqidahdalambahasaArab(dalambahasaIndonesiaditulisakidah),menurutetimologi,adalah
ikatan,sangkutan.
Disebutdemikian,karenaiamengikatdanmenjadisangkutanataugantungansegalasesuatu.Dalampengertianteknisartinyaadalahimanataukeyakinan.AkidahIslam(aqidahIslamiyah),karenaituditautkandenganrukunimanyangmenjadiasasseluruhajaranIslam.Kedudukannyasangatsentraldanfundamental,menjadiasasdansekaligussangkutanataugantungansegalasesuatudalamIslam.Jugamenjadititiktolakkegiatanseorangmuslim.AkidahIslamberawaldarikeyakinankepadaZatMutlakYangMahaEsayangdisebutAllah.AllahMahaEsadalamzat,sifat,perbuatanwujud-Nyaitudisebuttauhid.TauhidmenjadiintirukunimandanprimacausaseluruhkeyakinanIslam.Secarasederhana,sistematikaakidahIslam,dapatdijelaskansebagaiberikut.Kalauorangtelahmenerimatauhidsebagaiprimacausayakniasalyangpertama,asaldarisegala-galanyadalamkeyakinanIslam,makarukunimanyanglainhanyalahakibatlogis(masukaka!)sajapenerimaantauhidtersebut.Kalauorangyakinbahwa:Allahmempunyaikehendak,sebagaibagiandarisifat-Nya,makaorangyakinpulaadanya(para)MalaikatyangdiciptakanAllah(melaluiperbuatan-Nya)untukmelaksanakandanmenyampaikankehendakAllahyangdilakukanolehmalaikatJibrilkepadaparaRasul-Nya,yangkinidihimpundalamKitab-kitabsuci.Namun,perlusegeradicatatdandiingatbahwakitabsuciyangmasihmumidanaslimemuatkehendakAllah,hanyalahAI-Qur'an.KehendakAllahitudisampaikankepadamanusiamelaluimanusiapilihanTuhanyangdisebutRasulullahatauUtusan-Nya.KonsekuensilogisnyaadalahkitameyakinipulaadanyaparaRasulyangmenyampaikandanmenjelaskankehendakAllahkepadaumatmanusia,untukdijadikanpedomandalamhidupdankehidupan.Hidupdankehidupaninipastiakanberakhirpadasuatuketika,sebagaimanadinyatakandengantegasolehkitab-kitabsucidanolehpara
2
PendidikanAgamaIslam
 
rasulitu.AkibatlogisnyaadalahkitayakinadanyaHariAkhir,tatkalaseluruhhidupdankehidupansepertiyangadasekaranginiakanberakhir.PadawaktuitukelakAllahYangMahaEsadalamperbuatan-Nyaituakanmenyediakansuatukehidupanbaruyangsifatnyabaqa(abadi)tidakfana(sementara)sepertiyangkitalihatdalamalamsekarang.Untukmendiamialambakaitukelak,manusiayangpemahhidupdiduniaini,akandihidupkankembaliolehAllahYangMahaEsadalamperbuatan-perbuatan-Nyaitudanakandimintaipertanggunganjawabindividualmengenaikeyakinan(akidah),tingkahlaku(syari'ah)dansikap(akhlakj-nyaselamahidupdiduniayangfanaini.Yakinadanyahiduplainselainkehidupansekarang,dandimintainyapertanggunganjawabkelak,membawakonsekuensipadakeyakinanakanadanyaKadadanKadaryangberlakudalamhidupdankehidupanmanusiadiduniayangfanainiyangmembawaakibatpadakehidupandialambaqakelak.Dariuraiansingkattersebutdiatas,tampaklogisdansistematisnyapokok-pokokkeyakinanIs-lamyangterangkumdalamistilahRukunImanyaitu;~KeyakinankepadaAllah,TuhanYangMahaEsa.~KeyakinanpadaMalaikat-malaikat,-KeyakinanpadaKitab-kitabsuci,-KeyakinanpadaparaNabidanRasulAllah,~KeyakinanakanadanyaHariAkhir,dan~KeyakinanpadaqadhadanQadarAllah.Pokok-pokokkeyakinanatauRukunImaninimerupakanakidahIslam.Secarasingkat,RukunImanyangenaminiakandiuraikansebagaiberikut;
KEYAKINAN(IMAN)KEPADAALLAH
Allah,ZatYangMahaMutlakitu,Yangmenciptakansegalasesuatu,zatsatu-satunyayangberhakdisembah(Al-Ma'budubihaqq).AllahadalahAl-KhaliqyangMahasempuma,sempumadalamZat-Nya,sempumadalamSifat-Nya,sempumadalamperbuatan-Nyadansempumadalamsegala-galanya.BerimankepadaAllahberarti;YakindanpercayadengansepenuhhatiakanadanyaAllah,keesaan-Nyasertasifat-sifat-Nyayangsempuma.Kosekwensidaripengakuaniniadalah;Mengikutitanpareservepetunjuk/tuntunanibimbinganAllahdanRasul-NyayangtersebutdidalamAl-Qur'andanHaditsNabi,MenjalankanibadahsesuaidengantuntunanAl-Qur'andanAs-Sunnah(MasjfukZuhdi;1993:11)SegalasesuatumengenaiTuhandisebutketuhanan.KetuhananYangMahaEsamenjadidasarNegaraRepublikIndonesia.Menurutpasal29ayat1Undang-UndangDasar1945NegaraberdasarkanatasKetuhananYangMahaEsa.IstilahKetuhananYangMahaEsadiciptakanolehotak,pengertiandanimanorangIslamIndonesia,sebagaiterjemahankata-katayangterhimpundalamAllahualwahidul-
PendidikanAgamaIslam
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->