Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
منشور آزادی ایرانیان، زندان اوین ۱۳۸۵

منشور آزادی ایرانیان، زندان اوین ۱۳۸۵

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
منشور آزادی ایرانیان، نوشته شده توسط ارژنگ داوودی و امیرعباس فخرآور از زندان اوین ۱۳۸۵
منشور آزادی ایرانیان، نوشته شده توسط ارژنگ داوودی و امیرعباس فخرآور از زندان اوین ۱۳۸۵

More info:

Published by: Confederation of Iranian students on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
نﺎﻴﻧاﺮﻳا
 
ﯼدازﺁ
 
رﻮﺸﻨﻣ
كﺎﭘ
 
نادﺰﻳ
 
مﺎﻧ
 
ﻪﺑ
 
؛يدازﺁ
 
و
 
ناﺮﻳا
 
،ﻖﺸﻋ
 
مﺎﻧ
 
ﻪﺑ
 
و
 
 ﻨﻣ
 
و
 
ﺎﻧاد
 
ﯼﺎﻬﺘﻣﻮﮑﺣ
 
ﺖﺳد
 
 ﻪﺑ
 
ﺖﺳد
 
ﺎﻴﻧد
 
نﺪﻤﺘﻣ
 
مدﺮﻣ
 
مﺎﻤﺗ
 
زوﺮﻣاﻩﺎﻓر
 
ﯼاﺮﺑ
 
دﻮﺧ
 
ﺐﺨﺘ،ﯼدﺎﺷ،
 
ﺪﻨﻨﮑﻴﻣ
 
شﻼﺗ
 
ﺮﺘﺸﻴﺑ
 
ﺖﻴﻨﻣا
 
و
 
ﺶیﺎﺳا
.
ﻩدﻮﺑ
 
گرﺰﺑ
 
ﯽﻧﺪﻤﺗ
 
 
ﻩراﻮهﺎﮔ
 
 ﻪﮐ
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻴﻣزﺮﺳ
 
رد
 
،
 
ناﺮیا
 
ردﺖﺳا،
 
ﺐﻴﺠﻧ
 
مدﺮﻣ
 
،،
 
ﺎﺒیزﯼا
 
ﻩزرﺎﺒﻣ
 
 ﻪﮐ
 
ﺖﺳﺎﻬﻟﺎﺳ
 
ﯽﻧاﺮیا
 
عﺎﺠﺷ
 
و
 
شﻮهﺎﺑﺎﺳﺮﻓ
 
ﺖﻗﺎﻃ
 
و
 
ﺖﺨﺳ
 
ﺪﻧا
 
 ﻪﺘﻓﺮﮔ
 
ﺶﻴﭘ
 
رد
 
ار
 
نﺎﺴﻧا
 
ﮏی
 
ﯼﺎه
 
زﺎﻴﻧ
 
ﻞﻗاﺪﺣ
 
ﺐﺴﮐ
 
ﯼاﺮﺑرﺎﻤﺷ
 
رد
 
و
 
ﺪﻨﻧﺎﻤﺑ
 
ﻩﺪﻧز
 
 ﻂﻘﻓ
 
ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ
 
ﺎﺗ
 
،ﺁﺪﻨﺷﺎﺑ
 
نﺎﻴﻣد
. 
ﺎﻤﺗ
 
رد
 
و
 
ﺪﻧا
 
ﻩﺪﺷ
 
 ﻪﺘﻓﺮﮔ
 
نﺎﮔوﺮﮔ
 
 ﻪﺑ
 
ﺎه
 
ﻼﻣ
 
ﺪﺳﺎﻓ
 
و
 
ﯽﺒهﺬﻣ
 
ﺖﻣﻮﮑﺣ
 
 ﻂﺳﻮﺗ
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻴﻣزﺮﺳ
 
مدﺮﻣ
 
م
 
ﻦیﺮﺗ
 
ﯽﺻﻮﺼﺧ
 
ﯽﺘﺣ
 
و
 
ﯽﻋﺎﻤﺘﺝا
 
و
 
ﯽﺼﺨﺷ
 
رﻮﻣاﺖﻣﻮﮑﺣ
 
ﺖﻟﺎﺧد
 
و
 
ﺶﻴﺘﻔﺗ
 
درﻮﻣ
 
ﯽﮔﺪﻧز
 
ﻞی
 
ﺎﺴﻣ
 
،
 
ناﺪﻧز
 
 ﻪﺑو
 
ﺪﻧﺮﻴﮕﻴﻣ
 
راﺮﻗ،
 
ﺪﻧﻮﺷ
 
ﯽﻣ
 
مﻮﮑﺤﻣ
 
ماﺪﻋا
 
و
 
روﺮﺗ
 
،
 
 ﻪﺠﻨﮑﺷ
 
 ﻪﺸیﺪﻧا
 
رد
 
 ﻪﮐ
 
 ﻪﻴﺝﻮﺗ
 
ﻦیا
 
ﺎﺑ
 
مدﺮﻣ
 
ﯽﺒهﺬﻣ
 
نﺎﻤﮐﺎﺣ،
 
ناﺮیاﻎﻟﺎﺑ
 
ﺎﻧ
 
و
 
نادﺎﻧ
 
،
 
ﺮﻴﻐﺻﺪﻨیﺁ
 
ﯽﻣ
 
رﺎﻤﺷ
 
 ﻪﺑ
 
ﺖﺳﺮﭘﺮﺳ
 
و
 
ﻢﻴﻗ
 
 ﻪﺑ
 
زﺎﻴﻧ
 
و
 
لﺎﻤﻋا
 
ﺎﺑ
 
 ﻪﻴﻘﻓ
 
ﯽﻟو
 
ﺪیﺎﺑ
 
و
 
ﺪﻧراد
"
 ﻣ
 
ﺖیﻻو
 
 ﻪﻴﻘﻓ
 
 
 ﻪﻘﻠﻄ
"
سﻮﻣﺎﻧ
 
و
 
لﺎﻣو
 
نﺎﺝ
 
ﺮﺑﺁو
 
ترﺎﻈﻧ
 
ﺎﻬﻧ
 
ﺪﻨﮐ
 
ﺖﻟﺎﺧد
. 
ا
 
ناﻮﻨﻋ
 
ﭻﻴه
 
 ﻪﺑ
 
دﺮﮑﻠﻤﻋ
 
و
 
ﺮﮑﻓ
 
رد
 
 ﻪﮐ
 
ناﺮیا
 
ﺮﺑ
 
ﻢﮐﺎﺣ
 
ﯼﺎهﻼﻣﯼاﺮﺑ
 
،
 
ﺪﻨﺘﺴﻴﻧ
 
ﺎﻣ
 
مدﺮﻣ
 
ﺲﻨﺝ
 
ز ﻘﺤﺗ
 
 ﻪﺘﺧادﺮﭘ
 
و
 
 ﻪﺘﺧﺎﺳ
 
 ﻪﮐ
 
ﯽﺒهﺬﻣ
 
ﯼا
 
 ﻪﻧﺎﺴﻓا
 
ﻖناﺪﺷﺮﻣ
 
رﺎﻤﻴﺑ
 
ﻦهذﺁ ﺑ
 
ﯽﻣ
 
ﺎﻬﻧﯽیﻮﺝ
 
اﺮﺝﺎﻣ
 
ﺎﺑ
 
،
 
ﺪﺷﺎ
 
 ﻪﺑ
 
ار
 
ﺎﻴﻧد
 
ﺶیﻮﺧ
 
نﺎیﺎﭘ
 
ﯽﺑ
 
ﯼﺎهﺁﯽﻣ
 
اﻮﻠﺑ
 
و
 
بﻮﺷ،
 
ﺪﻨﻧﺎﺸﮐ ﻪﮐ
 
اﺮﭼ
 
ﻦیا
 
ﻖﺒﻃ
 
 
 ﻪﻧﺎﺴﻓا
 
ﯽﺒهﺬﻣ
 "
ﺶﺨﺑ
 
تﺎﺠﻧ
"
ﯽﻣ
 
ﯽﺘﻗو
 
،
 
ﺶیﻮﺧ
 
ﺪﻴﭙﺳ
 
ﺐﺳا
 
ﺮﺑ
 
راﻮﺳﺁﯼﺪﻴﻠﭘ
 
و
 
ﺮﺷ
 
زا
 
ﺎﻴﻧد
 
مﺎﻤﺗ
 
 ﻪﮐ
 
ﺪیﺁﻩﺪﺷ
 
ﻩﺪﻨﮐو
 
ﻢه
 
 ﻪﺑ
 
نﺎﻬﺝ
 
ﻢﻈﻧﺪﺷﺎﺑ
 
 ﻪﺘﺨیر
. 
ﺪیﺎﺷ
 
تﺎﺤﻴﺿﻮﺗ
 
ﻦیا
 
ﺎﺑ ﻧد
 
ﺎﻴرد
 
ار
 
داﮋﻧ
 
ﯼﺪﻤﺣا
 
ﯽﺑﺎﺼﺘﻧا
 
ﺖﻟود
 
ﺐﻴﺠﻋ
 
رﺎﺘﻓر
 
ﺪﻧاﻮﺘﺑ
 
ﺮﺘﺸﻴﺑ
 
 ﻪﺸﻘﻧ
 
زا
 
مﺮﺘﺤﻣ
 
ﯼرﻮﺸﮐ
 
فﺬﺣ
 
ﯼﺎﻋدا
 
و
 
ﺖﺳﺎﮐﻮﻟﺎه
 
نﻮﭽﻤه
 
ﮎﺎﻨﻟﻮه
 
ﯽﺘیﺎﻨﺝ
 
رﺎﮑﻧاﯽیﺎﻴﻓاﺮﻐﺝ
 
 
نﺎﻬﺝ،
 
ﺪﻨﮐ
 
ﮎرد
 
ارﺪﻨﻧاﺪﺑ
 
ﺪیﺎﺑ
 
ﺎﻴﻧد
 
مدﺮﻣ
 
 
ﻩﺪﻨیﺎﻤﻧ
 
و
 
ﺖﺴﻴﻧ
 
ناﺮیا
 
مدﺮﻣ
 
ﺐﺨﺘﻨﻣ
 
ﺖﻟود
 
ﻦیا
 
 ﻪﮐ
 
ﯽﻣ
 
ﯼوزﻮﺣ
 
ﺮﮑﻔﺗ
 
 
 ﻪیﻻ
 
ﻦیﺮﺗ
 
ﯽﻋﺎﺠﺗراﺪﺷﺎﺑ
 . 
ﻻﺎﻌﻓ
 
و
 
نﺎیﻮﺠﺸﻧاد
 
ﺎﻣ
 
ﯽﺳﺎﻴﺳ
 
نﯽﻧاﺮیا
 
نﺎهاﻮﺨیدازﺁ
 
و
 
ﺖﻬﺝ
 
ﯽﺨیرﺎﺗ
 
ﺮﻴﻄﺧ
 
ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ
 
ﻦﻴﻨﭼ
 
رد
 
ﺁا
 
زوﺮﻣا
 
نادﺎﻧ
 
نﺎﻤﮐﺎﺣ
 
ﺎﺑ
 
ﺶیﻮﺧ
 
رادﺮﮐ
 
و
 
رﺎﺘﻔﮔ
 
،
 
 ﻪﺸیﺪﻧا
 
ﺶﺣﺎﻓ
 
 
 ﻪﻠﺻﺎﻓ
 
نﺪﺷ
 
رﺎﮑﺷ یناﺮ،
 
ﯼاﺮﺑ
 
ﻩزرﺎﺒﻣ
 
راﻮﺷد
 
ﻩار
 
رد
 
ار
 
دﻮﺧ
 
دﺮﮑﻠﻤﻋ
 
 
ﻩﻮﻴﺷ
 
و
 
فاﺪها
 
،
 
ﺎه
 
 ﻪﺘﺳاﻮﺧ
 
 ﻪﻠﻴﺳﻮﻨیﺪﺑﺁاز ﻪﺑ
 
،
 
ﯼدترﻮﺻ
"
رﻮﺸﻨﻣ
 
ﺁنﺎﻴﻧاﺮﻳا
 
ﯼداز
"
رد
 10
ﺖﻬﺝ
 
و
 
ﻢیراﺪﻴﻣ
 
نﺎﻴﺑ
 
ﻞیذ
 
ﻞﺻا
 
ﻞﻴﻧ ﻪﺑﺁزا
 
ﺎﻬﻧ
 
نﺎﻤﻧارداﺮﺑ
 
و
 
ناﺮهاﻮﺧ
 
مﺎﻤﺗ
)
ناﺪﻧزﺮﻓﺁاﻮﺣ
 
و
 
مد
(
مﺎﻤﺗ
 
وﺁنﺎﻴﻧاﺮیا
 
ﻩﮋیو
 
 ﻪﺑو
 
نﺎهاﻮﺨیدازﺁﻩداز ﺒﻠﻄﻴﻣ
 
داﺪﻤﺘﺳا ﻴﻢ
. 
ﻢﺴﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ
 
،
 
ﻢﺴیرﻻﻮﮑﺳ،
 
ﻢﺴﻴﻟارﻮﻠﭘ
 
ﻞﺻا
 
رﺎﻬﭼ
 
ﺮﺑ
 
ﺪﻴﮐﺎﺗ
 
و
 
راﺮﮑﺗ
 
ﺎﺑ ﻪﺑ
 
ﻢیراد
 
دﺎﻘﺘﻋا،
 
ﻢﺴﻴﺗاﺮﮐﻮﻣد
 
،
 : 1-
ﻞﻠﻣ 
 
نﺎﻣزﺎﺳ 
 
ترﺎﻈﻧ  
 
ﺎﺑ 
 
مﺪﻧاﺮﻓر 
 
و 
 
مﺎﻈﻧ  
 
ﺮﻴﻴﻐﺗ  ﺪﺤﺘﻣ 
 
و
 
ﯽﻧاﻮﺧاﺮﻓﯼاﺮﺑ
 
ﺖﻧﻮﺸﺧ
 
دﺮﺑرﺎﮐ
 
نوﺪﺑ
 
 
ﻩزرﺎﺒﻣ
 
رد
 
شﻼﺗﯼرﻮﻬﻤﺝ
 
ﺪﻣﺁ
 
رﺎﮐﺎﻧ
 
مﺎﻈﻧ
 
ﺮﻴﻴﻐﺗﯽﻣﻼﺳاﺪﺤﺘﻣ
 
ﻞﻠﻣ
 
نﺎﻣزﺎﺳ
 
ترﺎﻈﻧ
 
ﺎﺑ
 
مﺎﻈﻧ
 
عﻮﻧ
 
ﻦﻴﻴﻌﺗ
 
ﺖﻬﺝ
 
مﺪﻧاﺮﻓر
 
ﯼراﺰﮔﺮﺑ
 
و
 
 
 2-
ﻘﺣ 
 
ﯼﺮﻴﮔ  
 
ﻞﮑﺷ 
 
ناﺮﻳا 
 
ﯼاﺮﺑ 
 
ﯽﺴﻴﺳﺎﺗ  
 
ﯽﺳﺎﺳا 
 
قﻮ ﺁ  
 
ﻩﺪﻨﻳ 
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
ﯽﻧﺎﻬﺝ
 
ﻦیزاﻮﻣ
 
سﺎﺳا
 
ﺮﺑ
 
ناﺮیا
 
ﯼاﺮﺑ
 
ﯽﺴﻴﺳﺎﺗ
 
ﯽﺳﺎﺳا
 
قﻮﻘﺣ
 
ﯼﺮﻴﮔ
 
ﻞﮑﺷزا
 
ﻢﻋا
 
،
 
مﺪﻋ
 
،
 
ﺢﻠﺻ
 
ﺮﺑ
 
ﺮﻇﺎﻧ
 
ﯽﻠﻠﻤﻟا
 
ﻦﻴﺑ
 
ﯼﺎه
 
نﺎﻤﻴﭘ
 
،
 
ﺪﺤﺘﻣ
 
ﻞﻠﻣ
 
رﻮﺸﻨﻣ
 
،
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
ﯽﻧﺎﻬﺝ
 
 
 ﻪﻴﻣﻼﻋا
 
ﯽﺳﺎﻴﺳ
 
قﻮﻘﺣ
 
ﯼﺎه
 
قﺎﺜﻴﻣ
 
،
 
راﺪیﺎﭘ
 
 
 ﻪﻌﺳﻮﺗ
 
و
 
زوﺎﺠﺗ
 – 
 ﻣ
 
ﯽﻋﺎﻤﺘﺝا
 
و
 
ﯽﻧﺪ
 – 
دﺎﺠیا
 
و
 
ﯼدﺎﺼﺘﻗا
 
،
 
ﯼدﺮﻓ
 
ﯼﺎه
 
ﯼدازﺁ
 
ﯼﺮﻴﮔاﺮﻓ
 
ﺖﻬﺝ
 
ﺎه
 
نﺎﻤﻴﭘ
 
ﻦیا
 
دﺎﻔﻣ
 
 ﻪﺑ
 
ﯽﻠﻤﻋ
 
ماﺰﺘﻟا
 
ﺖﻬﺝ
 
ﯽیاﺮﺝا
 
ﺖﻧﺎﻤﺿ
 
 ﻪﺠﻨﮑﺷ
 
و
 
ماﺪﻋا
 
ﻮﻐﻟ
 
و
 
ﯼﺪﻧوﺮﻬﺷ
 
قﻮﻘﺣ
 
ﻦﻴﻣﺎﺗو
 
ﯽﻋﺎﻤﺘﺝا
. 3-
ﻢﺴﻴﺗاﺮﮐﻮﻣد 
مدﺮﻣ 
 
ﻪﻧﺎهﺎﮔﺁ  
 
و 
 
ﯽﻌﻗاو 
 
ﯼار 
 
ﻪﺑ 
 
ماﺮﺘﺣا 
 
ﯽﺳاﺮﮐﻮﻣد
 
ﺞیوﺮﺗ
 
و
 
ﯽﻓﺮﻌﻣﯼاﺮﺑ
 
رﻻﺎﺳ
 
ﻦید
 
ﺖﻟود
 
زا
 
ﯽﻧﺪﻣ
 
راﺬﮔ
)(THEOCRATIC
 ﻪﺑ
 
اﺮﮔ
 
ﯽﻓﺮﻋ
 
ﯽﺳاﺮﮐﻮﻣد
(SECULAR)
ﻩدارا
 
ﺮﺑ
 
ﯽﻨﺘﺒﻣ
 
ﯽﺳاﺮﮐﻮﻣد
 
ﻢﺴﻴﻧﺎﮑﻣ
 
ﺮﺑ
 
 ﻪﮐ
 
 ﻪﻌﻣﺎﺝ
 
مﻮﻤﻋ
 
ﺪﺑﺎی
 
ﯽﻣ
 
ﻖﻘﺤﺗ
 
ﯽﮔﺪﻨیﺎﻤﻧ
 
و
 
ﯽﻧﺎﻤﻟرﺎﭘ
.
ﺮه
 
زا
 
ﺰﻴهﺮﭘ
 
ﺎﺑو
 
ضاﺮﺘﻋا
 
ﻖﺣ
 
ﺮﺑ
 
ﺪﻴﮐﺎﺗ
 
و
 
ﺖﻧﻮﺸﺧ
 
 ﻪﻧﻮﮔ
 
ﯽﻧﺪﻣ
 
 
ﻩزرﺎﺒﻣ
. 4-
ﻢﺴﻳرﻻﻮﮑﺳ 
ﺳ 
 
زا 
 
ﻦﻳد 
 
ﯽﻳاﺪﺟ ﺖﻣﻮﮑﺣ 
 
و 
 
ﺖﺳﺎﻴ 
 
 ﻪﮐ
 
ﺖﻟود
 
رد
 
ﺐهﺬﻣ
 
ﺖﻟﺎﺧد
 
مﻮﺷ
 
ﺐﻗاﻮﻋ
 
 ﻪﺑ
 
ﺖﺒﺴﻧ
 
ﯽﺸﺨﺑ
 
ﯽهﺎﮔﺁ
 
و
 
ﻢﺴیرﻻﻮﮑﺳ
 
ﺞیوﺮﺗ
 
و
 
ﯽﻓﺮﻌﻣ
 
ﺪﻴﮐﺎﺗ
 
و
 
ﺖﺳا
 
ﻩداد
 
صﺎﺼﺘﺧا
 
دﻮﺧ
 
 ﻪﺑ
 
ار
 
ﺎﻴﺳﺁ
 
و
 
ﺎﭘورا
 
صﻮﺼﺧ
 
 ﻪﺑ
 
و
 
نﺎﻬﺝ
 
ﺦیرﺎﺗ
 
رد
 
ﯽهﺎﻴﺳ
 
ﯼﺎﻬﮔﺮﺑ
 
ﺐهﺬﻣ
 
دﺎﻬﻧ
 
زا
 
ﺖﻟود
 
دﺎﻬﻧ
 
ﯽیاﺪﺝ
 
ﻞﺻا
 
ﺮﺑ
. 5-
ﯽﺴﻨﺟ 
 
قﻮﻘﺣ 
 
ﯼﺮﺑاﺮﺑ 
 ) 
ﺮﻣ 
 
و 
 
نز د 
ﯽﻣﻮﻗ  
 
و 
 
ﯽﺒهﺬﻣ 
 
قﻮﻘﺣ 
 
، 
 
ﺐﺳﺎﻨﻣ
 
ﯼﺎه
 
 ﻪﻨیﺰﮔ
 
ﻦﺘﻓﺎی
 
و
 
ﯽﻨﻴﻨﭽﻨیا
 
ﯼﺎهرﺎﺘﻓر
 
ﯽﻔﻧ
 
و
 
ﺰﻴﻣﺁ
 
ﺾﻴﻌﺒﺗ
 
ﻦﻴﻧاﻮﻗ
 
ﯽیﺎﺳﺎﻨﺷ
 
ﯼاﺮﺑ
 
شﻼﺗ
 
زا
 
ﻩدﺎﻔﺘﺳا
 
ﺎﺑﯼﺮﺸﺑ
 
ﺪﺿ
 
ﻦﻴﻧاﻮﻗ
 
ﺮﻴﻴﻐﺗ
 
ﺖﻬﺝ
 
ﯽﻠﻠﻤﻟا
 
ﻦﻴﺑ
 
ﯽﻗﺮﺘﻣ
 
ﻦﻴﻧاﻮﻗ
)
ﯽﻠﺧاد
 
ﻦﻴﻧاﻮﻗ
 
رد
(
ﺐﺒﺳ
 
 ﻪﮐ
 
دﻮﺷ
 
ﯽﻣ
 
ﯽﻣﻮﻗ
 
و
 
ﯽﺒهﺬﻣ
 
،
 
ﯽﺴﻨﺝ
 
ﺾﻴﻌﺒﺗ
.
صﻮﺼﺧ
 
 ﻪﺑو
 
نﺎﻧز
 
ﺮﺑاﺮﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
ﯼراﺮﻗﺮﺑ
 
ﯼاﺮﺑ
 
شﻼﺗ
 
نادﺮﻣ
. 6-
ﻩﺪﻨﻳﺁ  
 
ناﺮﻳا 
ﯽﻧﺎﻬﺟ 
 
ﻩﺪﮑهد 
 
رد 
 
بﻮﺧ 
 
ﻪﻳﺎﺴﻤه 
 
و
 
ﯽﺝرﺎﺧ
 
ﺖﺳﺎﻴﺳ
 
رد
 
ﯽیﻮﺝاﺮﺝﺎﻣ
 
 ﻪﻧﻮﮔ
 
ﺮه
 
ﯽﻔﻧ
 
ﺖﻬﺝ
 
رد
 
 ﻪﻌﻣﺎﺝ
 
ﯽهﺎﮔﺁ
 
ﺶیاﺰﻓا
 
ﯼاﺮﺑ
 
شﻼﺗ
 
ا
 
ﺮﺑ
 
ﯽﻧﺎﻬﺝ
 
 
 ﻪﻌﻣﺎﺝ
 
و
 
ﺎه
 
ﯽﺳاﺮﮐﻮﻣد
 
 
ﻩداﻮﻧﺎﺧ
 
ﺎﺑ
 
ﯽﻌﻤﺝ
 
 ﻪﺘﺳد
 
ﯼﺮﻠﮑﻤه
 
و
 
ﯽﺘﺴیﺰﻤه
 
نﺎﮑﻣاسﺎﺳ
 
 
ﮎﺮﺘﺸﻣ
 
ﻊﻓﺎﻨﻣ
 
و
 
ﺎه
 
زﺎﻴﻧ
 
ﻞﺻا
.
ﻦﺘﻓﺮﮔ
 
راﺮﻗرد
 
نﺎﻨﻴﻤﻃا
 
ﻞﺑﺎﻗ
 
و
 
ﺖﺒﺜﻣ
 
،
 
ﮏﭼﻮﮐ
 
ﯼﻮﻀﻋ
 
ناﻮﻨﻋ
 
 ﻪﺑ
 
ﯽﻧﺎﻬﺝ
 
ترﺎﺠﺗ
 
نﺎﻣزﺎﺳ
 
 ﻪﺑ
 
ﻦﺘﺳﻮﻴﭘ
 
ﺖﻬﺝ
 
زﺎﻴﻧ
 
درﻮﻣ
 
 ﻂیاﺮﺷ
 
دﺎﺠیا
 
ﯼاﺮﺑ
 
شﻼﺗ
 
و
 
ﯽﻧﺎﻬﺝ
 
 
 ﻪﻌﻣﺎﺝ
. 7
ﻢﺴﻴﻟﺎﻧﻮﻴﺳﺎﻧ  
 
ﺮﺼﻨﻋ 
 
ﯼ 
 
ﻪﺑﺎﺜﻣ 
 
ﻪﺑ 
 
ﯽﻧاﺮﻳا 
 
ﺖﻴﻠﻣ 
 
ﺮﺼﻨﻋ 
 
ﺮﺑ 
 
ﺪﻴﮐﺎﺗ  ﺸﻣ 
 
ﮓﻨهﺮﻓ 
 
و 
 
ﺦﻳرﺎﺗ  
 
ﯼ 
 
ﻩﺪﻧزﺎﺳ نﺎﻴﻧاﺮﻳا 
 
ﮎﺮﺘ  
 
،
 
ﯽﻋﺎﻤﺘﺝا
 
ﯽﮕﺘﺴﺒﻤه
 
 ﻆﻔﺣ
 
و
 
ﯼراﺮﻗﺮﺑ
 
ﺖﻬﺝ
 
ﯽﻧاﺮیا
 
ﺖیﻮه
 
ﻦﺘﺧﺎﻨﺷ
 
زﺎﺑ
 
ﯼاﺮﺑ
 
شﻼﺗ
 
رﻮﺸﮐ
 
ﯽﺿرا
 
ﺖﻴﻣﺎﻤﺗ
 
و
 
ﯽﻨﻴﻣزﺮﺳ
 
ﯽﮕﭼرﺎﭙﮑی ﻪﮑﻠﺑ
 
،
 
 ﻪﻧاﺮﮕﺑﻮﮐﺮﺳ
 
و
 
ﯽﺘﺴﻴﻧوﻮﺷ
 
ﯽﻤﻬﻓ
 
ﺎﺑ
 
 ﻪﻧ
 
،
 
ﻢﺴﻴﻟارﻮﻠﭘ
 
و
 
ﯽﻣﻮﻗ
 
ﻢﺴﻴﺗاﺮﮐﻮﻣد
 
،
 
ناﺮیا
 
ﯽﺨیرﺎﺗ
 
ﺖیﻮه
 
ﺮﺜﮑﺘﻣ
 
و
 
 ﻪﮑﺗ
 
ﺪﻨﭼ
 
ثاﺮﻴﻣ
 
شﺮیﺬﭘ
 
سﺎﺳاﺮﺑ
 
ماﻮﻗا
 
ﯽﺳﺎﻴﺳ
 
قﻮﻘﺣ
 
 ﻪﺑ
 
ماﺮﺘﺣا
 
و
 
ﯽﮕﻨهﺮﻓ
. 8-
ﻢﺴﻴﻟﺎﮑﻳﺪﻨﺳ 
بﺎﺼﺘﻋا 
 
ﻖﺣ ﻞﻴﮑﺸﺗو 
 
ﯽﻔﻨﺻ 
 
ﯼﺎﻬﻠﮑﺸﺗ  
 
ﻞﺻا
 
سﺎﺳا
 
ﺮﺑ
 
ﯽﻧاﺮیا
 
تﺎﻘﺒﻃ
 
ﯽﻔﻨﺻ
 
قﻮﻘﺣ
 
زا
 
ﺖیﺎﻤﺣ
 
و
 
ﻖیﻮﺸﺗ
 
و
 
ﯽﻓﺮﻌﻣ
 
ﺖﻬﺝ
 
شﻼﺗ
 
ﺖﻴﻌﺿو
 
 ﻪﺑ
 
ضاﺮﺘﻋا
 
،
 
ﯽﻔﻨﺻ
 
ﯼﺎﻬﻠﮑﺸﺗ
 
دﺎﺠیا
 
،
 
بﺎﺼﺘﻋا
 
ﻖﺣ
 
ﻦﺘﺧﺎﻨﺷ
 
ﺖﻴﻤﺳر
 
 ﻪﺑ
 
و
 
ﻢﺴﻴﻟﺎﮑیﺪﻨﺳﯽهﺎﻓر
 
و
 
ﯽﺘﺸﻴﻌﻣﺖﺳاﻮﺧ
 
و
 
ﺎﻣﺮﻓ
 
رﺎﮐ
 
و
 
راﺰﮔرﺎﮐ
 
ﻦﻴﺑ
 
 ﻪﻧﻻدﺎﻋ
 
ﯽﺗﺎﺒﺳﺎﻨﻣ
. 9-
ﻪﻌﻣﺎﺟ 
 
ﺮﮑﻔﺘﻣ 
 
ﺰﻐﻣ 
 
ﻪﺑﺎﺜﻣ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻩﺎﮕﺸﻧاد 
 
دﺎﻬﻧ  
 
ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا 
 
ﺖﻴﻌﺟﺮﻣ 
 
ﻦﺘﺧﺎﻨﺷ
 
ﺖﻴﻤﺳر
 
 ﻪﺑ
 
ﯼاﺮﺑ
 
شﻼﺗ ﻪﻌﻣﺎﺝ
 
ﺮﮑﻔﺘﻣ
 
ﺰﻐﻣ
 
 ﻪﺑﺎﺜﻣ
 
 ﻪﺑ
 
ﻩﺎﮕﺸﻧاد
 
دﺎﻬﻧ
 
ﯽﻋﺎﻤﺘﺝا
 
ﺖﻴﻌﺝﺮﻣو
 
،
 
ﺶﻧاد
 
ﺪﻴﻟﻮﺗ
 
 
 ﻪﺻﺮﻋ
 
رد
 
نرﺪﻣ
 
ﻞﺒﻗ
 
ﺎﻣ
 
دﺎﻬﻧ
 
ﯼﺪﺼﺗ
 
نارود
 
نﺎیﺎﭘﻞﻓﺎﺤﻣ
 
و
 
 ﻪﻴﻤﻠﻋ
 
ﯼﺎه
 
ﻩزﻮﺣناﺮیا
 
رد
 
ﯽﺘهﺎﻘﻓ
 
شزﻮﻣﺁ
 
ﯽﻤﺳر
 
ﺮﻴﻏ
 
و
 
ﯽﻤﺳر
. 10-
ﮏﻴﻧ  
 
رادﺮﮐ 
 
، 
 
ﮏﻴﻧ  
 
رﺎﺘﻔﮔ  
 
، 
 
ﮏﻴﻧ  
 
راﺪﻨﭘ 
 
ﺖﺤﺗ
 
ﺎﻬﻟ
 
ﺎﺳ
 
 ﻪﮐ
 
نﺎﮐدﻮﮐ
 
صﻮﺼﺧ
 
 ﻪﺑ
 
و
 
 ﻪﻌﻣﺎﺝ
 
ﻦهذ
 
ﯼروﺮﭘزﺎﺑ
 
و
 
ﯼزﺎﺳزﺎﺑ
 
ﯼاﺮﺑ
 
شﻼﺗ
 
سراﺪﻣ
 
رد
 
ﯼﺰﻐﻣ
 
ﺪیﺪﺷ
 
ﯼﻮﺸﺘﺴﺷ،
 
سﺮﺗ
 
،
 
غورد
 
،
 
ﯼرﺎﮐﺎیر
 
،
 
ﻢﻏ
 
،
 
ﯼزﻮﺗ
 
 ﻪﻨﻴﮐ
 
 ﻪﺑ
 
و
 
ﻩدﻮﺑﺖﺤﻠﺼﻣ
 
ﻩدﻮﻟﺁ
 
ﯽﻔﻨﻣ
 
تﺎﻔﺻ
 
 ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
 
و
 
ﯽﻤﺣﺮﻴﺑ
 
،
 
ﯽﺳﻮﺳﺎﺝ
 
،
 
ﯽﻋﺎﻤﺘﺝا
 
و
 
ﯽﺳﺎﻴﺳ
 
ﯽﺷﺎﺤﻓ
 
،
 
 ﻪﻧﺎﺿﺮﻐﻣ
 
ﯽﺸیﺪﻧا
 
،
 
ﻖﺸﻋ
 
حور
 
ﻩرﺎﺑود
 
ندﺮﮐ
 
ﻩﺪﻧز
 
و
 
ﺖﺳا
 
 ﻪﺘﺸﮔ
 
ﯽﺒهﺬﻣ
 
تﺎﻓاﺮﺧ
 
زا
 
ﻩﺪﻨﮐﺁ
 
نﺎﺸﮐﺎﭘ
 
ﻦهذ
 
و
 
ﺪﻧا
 
ﻩﺪﺷ
 
ﯽهاﻮﺨیدازﺁ
 
و
 
ﯼدﺎﺷ
 
،
 
ﯽیﻮﮕﺘﺳار
 
،
 
ﺖﻋﺎﺠﺷ
 
،
 
ماﺮﺘﺣا
. 
دﺮﻴﻣ 
 
ﯽﻤﻧ  
 
ﺰﮔﺮه 
 
ناﺮﻳا 
 
نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ
 
ﺎﻀﻣا
 
ﻲﻣﺎﺳا
: 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->