Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
200 Bai Toan the Tich Hinh Hoc Khong Gian

200 Bai Toan the Tich Hinh Hoc Khong Gian

Ratings:
(0)
|Views: 104|Likes:
Published by Toan Phung
Tổng hợp bài tập hình học không gian luyện thi đại học
Tổng hợp bài tập hình học không gian luyện thi đại học

More info:

Published by: Toan Phung on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

 
1
TUY
N TP CÁC B
ÀI TOÁN TH
TÍCH H
ÌNH KHÔNG GIAN
 Bài 01:
Cho lng trtöùgic ñu ABCD.A
 / 
B
 / 
C
 / 
D
 / 
coùchieàu cao bng a vgoùc cuûa hai mt beân keànhau phtxuaát töømoät ñænh laø
.a)nh din tích xung quanh vaøtheåch lng truï.b)Goïi M, N ltrung ñim cuûa BB
 / 
vDD
 / 
, tính goùc ca mp(AMN) vmaët ñaùy cuûa lng tr.
 Bài 02:
Cho lng trxin ABC.A
 / 
B
 / 
C
 / 
coùñaùy ABC ltam gic ñutm O vnh chiu ca C
 / 
treân ñaùy(ABC) trng vôùi O.Cho khong caùch töøO ñeán CC
 / 
la vsoáño nhòdin cnh CC
 / 
l120
0
.a)Chöùng minh maët bn ABB
 / 
A
 / 
lnh ch
nhaät.b)Tính theåtích lng truï.c)Tính goùc ca maët beân BCC
 / 
B
 / 
vmt ñy ABC.
 Bài 03:
Cho hình hoäp ABCDA
 / 
B
 / 
C
 / 
D
 / 
coùcaùcmaët ñeàu lnh thoi caïnh a.Ba cnh xuaát pht töøñænh A tovôùi nhau cc goùc nhoïn bng nhau vbng
.a)Chöùng minh hình chiu H ca A
 / 
trn (ABCD) naèm trn ñöôøng cho AC.b)nh theåtích hình hoäp .c)Tính goùc ca ñöôøng cho CA
 / 
vmaët ñaùy cuûa hình hoäp .
 Bài 04:
Cho hình lp phöông ABCD.A
 / 
B
 / 
C
 / 
D
 / 
coùñon noái hai tmcuûa hai maët beân knhau l
22
a
a)nh theåtích hình lp phöông .b)Ly ñim M trn BC. Mt phaúng MB
 / 
D ct A
 / 
D
 / 
taïi N.Chöùng minh MN
C
 / 
D.c)Tính gc cuûa hai maët phaúng(A
 / 
BD) vôùi maët ph
ng(ABCD).
 Bài 05:
Cho hình lp phöông ABCD.A
 / 
B
 / 
C
 / 
D
 / 
coùñöôøng cheùo baèng aa)Döïng vtính ñoaïn vuoâng gc chung cuûa hai ñöôøng thaúng AC vDC
 / 
.b)Goïi G ltrng tm cuûa tam g
c A
 / 
C
 / 
D
 / 
.Mt phaúng(GCA) caét hình lp phöôngtheo nh gì.nh dintích cuûa hình naøy.c)Ñim M löu ñoäng treân BC.m qu
tích nh chiu ca A
 / 
ln DM.
 Bài 06:
Cho lp phöông ABCD.A
 / 
B
 / 
C
 / 
D
 / 
caïnh a. Goïi N lñim gi
a cuûa BC.a)Tính goùc vñon vuoâng goùc chung giöõa hai ñöôøng thaúng AN vBC
 / 
.b)Ñim M löu ñoäng trn AA
 / 
. Xc ñònh gitrònhnht cuûa din tích thit din giöõa maët phng MBD
 / 
vaønh lp phöông .
 Bài 07:
Cho hình chp töùgic ñu S.ABCD coùchieàu cao SH = a vgoùc ôûñaùy ca mt bn l
.a)nh din tích xung quanh vaøthch hình choùp naøy theo a v
.b)Xc ñònh tm vbaùn kính maët caàu ngoi tip nh chp S.ABCD.c)Ñim M löu ñoäng trn SC. Tìmqu
tích nh chiu ca S xuoáng maët phng MAB.
 Bài 08:
Cho hình chp tam gic ñu SABC caïnh ñaùy a vgoùc giöõa hai caïnh beân knhau l
.a)nh theåtích hình choùp .b)Tính din tích xung quanh ca hình nn noäi tip trong nh choùp .c)Tính din tích cuûa thit din giöõanh chp vmaët phng qua AB vvuoâng goùc vôùi SC.
 Bài 09:
Ñy cuûa hình choùp lmoät tam gic vung coùcaïnh huyeàn la vmoät gc nhoïn 60
0
. Mt beân quacaïnh huyeàn vuoâng goùc vôùi ñy, moãi mt coøn laïi hôïp vôùi ñaùy goùc
.
 

2
a)nh thch hình choùp naøy .b)Mt mt phng qua cnh ñaùy vcaét caïnh beân ñoái din thaønh hai ñon tælvôùi 2 v3 . Tìm tæsoátheåtíchcuûa hai phn cuûa hình choùp do mt phng y to ra .
 Bài 10:
Cho hình chp SABC cñaùy ltam gic ABC cn ti A coùtrung tuyn AD = a vhai maët beân SABvSAC vuoâng goùc vôùi ñaùy.Cnh beân SB hôïp vôùi ñy moät goùc
vhôïp vôùi mt phng SAD goùc
.a)nh theåtích hình choùp .b)Tính khoaûng cch øA ñeán mt(SBC).
 Bài 11:
Cho hình chp SABC coùñaùy ltamgic ABCvuoâng ti A vgoùc C = 60
0
, bn kính ñöôøng troøn noäitieáp la.Ba mt beân cuûa hình choùp ñeàu hôïp vôùi ñy goùc
.a)Tính theåtích vdin tích xung quanh cuûa hình choùp .b)Tính din tích thit din qua caïnh beân SAvñöôøng cao cuûa hình choùp .
 Bài 12:
Cho hình choùp SABCD coùñaùy lnh thoi coùgoùc nhoïn A=
.Hai maët bn (SAB) v(SAD) vuoânggoùc vôùi ñy, hai maët beân coøn laïi hôïp vôùi ñy goùc
.Cho SA = a.a)nh theåch vaødin tích xung quanh hình choùp .b)Tính goùc ca SB vmaët phaúng (SAC).
 Bài 13:
Cho tamgic ñeàu ABC caïnh a trn ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi maët phng cuûa tamgic ti B vCln löôït ly ñim D löu ñoäng vE cñònh sao cho CE = a
2
. Ñt BD = x.a)Tính x ñeåtam gic DAE vuoâng ti D. Trong tröôøng hôïp naøy tính gc cuûa hai maët phaúng (DAE) v(ABC).b)Giaûsöûx =
22
a
.nh theåch hình choùp ABCED.c)KCH vuoâng goùc vôùi AD .Tìm quyõch cuûaH khi x bin thin.
 Bài 14:
Cho hình chp töùgic ñu SABCD coùcaïnh ñaùy la.Mt phng qua AB vtrungñim M cuûa SChôïp vôùi ñaùy moät goùc
.a)nh thch cuûa hình choùp.b)Goïi I vJ lñim giöõa cuûa AB vBC. Mt phng qua IJ vvuoâng goùc vôùi ñaùy chia hình chp thaønh haiphn.Tính theåtích cuûa hai phn ny .
 Bài 15:
Ly ñim C löu ñoäng trn ûa ñöôøng trn ñöôøng kính AB = 2R vH lnh chiu ca C ln AB.Gi I ltrungñieåm cuûa CH.Trn ûa ñöôøng thng vuoâng goùc vôùi mt phng ca nöûa ñöôøng trn ti I ta lyñim D sao cho goùc ADB baèng 90
0
.Ñaët AH = x.a)Tính theåtích cuûa töùdin DABC theo R vx .Tính x ñeåtheåtích naøy lôùn nhaát .b)Xc ñònhtaâm I vtính hình caàu ngoaïi tip töùdin AIBD.c)Chöùng minhkhi C löu ñoängtrn ûa ñöôøng trn ttm nh caàu ôûcaâub chy trn ñöôøng thaúng coáñònh.
 Bài 16:
Ñy cuûa hình choùp lmoät tam gic vuoâng cn coùcnh goùc vuoâng bng a.Mt beân qua caïnh huyeànvuoâng goùc vôùi ñy, moãi maët beân coøn laïi taïo vôùi ñaùy goùc 45
0
.a) Chöùng minh rng chn ñöôøng cao hình chp trng vôùi trung ñim cnh huyn.b) Tính theåtích vdin tích toaøn phaàn hìnhchp.
 Bài 17:
Cho hình lp phöông ABCD.A
 / 
B
 / 
C
 / 
D
 / 
.Goïi O lgiao ñim cc ñöôøng cho ca ABCD. Bit OA
 / 
= a.a) Tính theåtích hình choùp A
 / 
.ABD, töøñoùsuy ra khong caùch töøñænh A ñeán mt phaúng A
 / 
BD.
 

3
b) Chöùng minh rng AC
 / 
vuoâng goùc vôùi maët phng A
 / 
BD.
 Bài 18:
Moät nh chp töùgic ñu S.ABCD ccaïnh ñy baèng a vgc ASB =
.a) Tính din tích xung quanh hình choùp .b) Chöùng minh rng ñöôøng cao nh chp baèng
2
cot122
a
.c) Gi O lgiao ñieåm cc ñöôøng cho cuûa ñy ABCD.Xc ñònh goùc
ñeåmt cu tm O ñi qua nm ñieåmS,A,B,C, D.
 Bài 19:
Cho hình choùp töùgic ñeàu coùcnh beân to vôùi ñy goùc 60
0
vcaïnh ñy bnga.a) Tính theåtích hình choùp.b) Tính goùc do mt bn to vôùi ñy.c) Xc ñònh tm mt cu ngoi tip hình choùp vtính bn kính mt caàu ñoù.
 Bài 20:
Mt lng trABC.A
 / 
B
 / 
C
 / 
coùñaùy ltam gic ñu cnh a, caïnh beân BB
 / 
= a, chaân ñöôøng vuoâng goùchaïtöøB
 / 
xuoáng ñaùy ABC trng vôùi trung ñim I cuûa cnh AC .a) Tính goùc giöõa cnh beân vñaùy vtính theåtích cuûa lng tr.b) Chöùng minh rng mt bn AA
 / 
C
 / 
C lnh cõnht.
 Bài 21:
Cho hình nón có
đưng cao h. Mt mt phng (α)đi qua đỉnh S của h
 ình nón t
o vi mt đáy h
 ình nónm
t
góc 60
0
, đi qua hai đưng sinh SA, SB của h
 ình nón và c
t mt đáy của h
 ình nón theo dây cung AB, cung ABcó s
đo bằng 60
0
. Tính di
n tích thiết din SAB.
 Bài 22:
Cho hình chóp tam giác S.ABC có
đáy ABC là tam giác đều cạnh a. SA = 2a v
à SA vuông góc v
i mt
ph
ng (ABC). Gi M v
à N l
n lưt l
à hình chi
ếu vng c của A tn các đưng thng SB v
à SC. Tính th
tích ca
kh
i chóp A.BCNM.
 Bài 22:
Cho hình chóp SABCD có
đáy là h
 ình ch
nht vi, ,
AB = a, AD =
2
a
, SA = a và SA vuông gócv
i mt đáy (ABCD). Gi M v
à N l
n lưt l
à trun
g đim của AD và SC; I là giao điểm của BM v
à AC. Ch
ng minh
r
ng
m
t phng (S
AC) vuông góc v
i
m
t phng
(SMB). Tính th
t
ích c
a khi tdin ANIB.
 Bài 23:
Cho hình tr
có các đáy l
à hai hình tròn tâm O và O', bán kính
đáy bằng chiều cao
b
ng a. Tr
ên
đưng tr
òn
đáy tâm O lấy đim A
,
trên đưng tr
òn
đáy tâm O' lấy đim B sao cho AB = 2a. Tính thể ch ca khối tứ
di
n OO'AB.
 Bài 24:
Chohình chóp
S.ABCD đáy h
 ìnhthang,
ABC =
BAD, BA = BC = a, AD = 2a, SA = a
2
, SA
(ABCD).H là hình chi
ếu ca A l
ên SB. Ch
ng minh tam giác SCD vuông v
à tínhkho
ng cách
t
H đến mt
ph
ng (SCD)
.
 Bài 25:
Cho hình cóp tam giác
đều S.ABC đỉnh S,độ d
ài c
nh đáy bng a.
G
i M v
à N l
n lưt l
à các trung
đim ca các cnh SB v
à SC.Tính theo a di
n tích tam giác AMN
,bi
ết rằng mt phng (AMN) vng
góc v
i mt
ph
ng (SBC).
 Bài 26:
Cho hình t
din ABCD có cnh
ADvuôngc v
i mặt phẳng (ABD); AC = AD = 4cm; AB = 3cm;
BC = 5cm. Tínhkho
ng cách
t
đim A tới mt phẳng (ACD).
 Bài 27:
Chohình chóp t
giác đều S.ABCD có đd
ài c
nh đáy AB = a, góc SAB =α.
Tính th
tích
hình chópS.ABCD theo a và
α.
 Bài 28:
Hình chóp
S.ABCcó SA là đưng cao và đáy là tam giác ABC vuông tại
B. Cho
BSC = 45
0
, g
i
ASB = α; t
 ìm
αđể
góc nh
ị diện (
SC) b
ng 60
0
.
 Bài 29:
Cho hình l
p pơng ABCD.A
1
B
1
C
1
D
1
c
nh a. Gọi O
1
là tâm c
a h
 ình vuông A
1
B
1
C
1
D
1
. Tính th
ch
kh
i tdin A
1
B
1
OD.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
maianhk10 added this note
do co giai ak?
dap_xe_noisantruong liked this
ngandinh27 liked this
ngandinh27 liked this
Pradisaea Rubra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->