Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
40 de Luyen Thi Dai Hoc Mon Toan

40 de Luyen Thi Dai Hoc Mon Toan

Ratings: (0)|Views: 422|Likes:
Published by Toan Phung
Đề thi thử đại học
Đề thi thử đại học

More info:

Published by: Toan Phung on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
B
ộ đề thi tự luận
- môn Toán Dành cho h
ọc sinh lớp 12 ôn thi Đại học
-
Cao đẳng
 
Văn Phú Quốc
-
GV. Trường Đại học Quảng Nam DĐ: 0982 333 443 ;
0934 825 925
1
ĐỀ 1
 
A- PH
ẦN CHUNG
(7,0 điểm)
 
Câu I
(2,0 điểm)
. Cho hàm s
ố:
42
23
 y x x
(C).
1.
 
Kh
ảo sát sự biến thi
ên và v
ẽ đồ thị (C) của h
àm s
ố.
 
2.
 
Tìm m
để đường thẳng
ym
c
ắt đồ thị (C) tại bốn điểm phân biệt M, N, P, Q
( s
ắp
 th
ứ tự
t
ừ trái sang phải) sao cho độ dài các đoạn thẳng MN, NP, PQ được giả sử là độ d
ài 3c
ạnh
c
ủa một tam giác bất kỳ.
 
Câu II
 
(2,0 điểm)
 
1.
 
Gi
ải phương tr 
 ình:
2
sin.sin422cos43cos.sin.cos26
 x x x x x x
 
 
2.
 
Gi
ải hệ phương tr 
 ình:
22
2381, y8313
 x y y x x x x y y
.
Câu III
(1,0 điểm)
 
.
Tính tích phân: I =
421
1 4
 x x
 x edx xxe
.
Câu IV
 
(1,0 điểm).
Tính th
ể tích khối tứ diện
ABCD bi
ết AB = a, AC = b, AD = c
 
0
BACCADDAB60
.
Câu V
(1,0 điểm)
. Ch
ứng minh phương tr 
 ình:
1
1
x x
 x x
luôn có nghi
ệm thực dương
duy nh
ất
.B- PH
ẦN RI
ÊNG
(3,0 điểm)
 . Thí sinh ch
ỉ được chọn một trong hai phần
 
B.1. CHƯƠNG TR 
ÌNH CHU
ẨN
 Câu VI a
 
(2,0 điểm)
 
1.
Trong m
ặt phẳng Oxy, cho đường thẳng
:10
d x y
và đường tr 
òn
22
:240
C x y x y
 
. Tìm t
ọa độ điểm
M thu
ộc đường thẳng d mà qua đó kẻ được haiđường thẳng tiếp xúc với đường tr 
òn
t
ại A v
à B sao cho
0
60
 AMB
.
2.
Trong không gian Oxyz,
cho 3 điểm
;0;0, B0;;0, C0;0;
 A a b c
v
ới a, b, c l
à cács
ố dương thay đổi v
à th
ỏa m
ãn
222
3
a b c
. Xác định a, b, c sao cho khoảng cách từ
g
ốc toạ độ
O
0;0;0
đến mặt phẳng
 ABC 
đạt giá trị lớn nhất.
 
Câu VII a
 
(1,0 điểm)
 .
Tìm,
a b
để phương tr 
 ình
2
0
 z az b
có nh
ận số phức
1
 z i
làm nghi
ệm.
 
B.2. CHƯƠNG TR 
ÌNH NÂNG CAOCâu VI b
(2,0 điểm)
 
1.
 
Trong m
ặt phẳng Oxy, cho
prabol
2
:
P y x
. Vi
ết phương tr 
 ình
đường thẳng d đi qua
 M(1; 3) sao cho di
ện
tích hình ph
ẳng giới hạn bởi (P) và d đạt giá trị nhỏ nhất.
 
2.
Trong không gian v
ới hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm
A1;5;0, B3;3;6
và đường
 th
ẳng d:
11212
 x y z
. Xác định vị trí của điểm C trên đường thẳng d để
di
ện tích
tamgiác
ABC đạt giá trị nhỏ nhất.
 
www.MATHVN.comMATHVN.COM - Toán học Việt Nam
 
B
ộ đề thi tự luận
- môn Toán Dành cho h
ọc sinh lớp 12 ôn thi Đại học
-
Cao đẳng
 
Văn Phú Quốc
-
GV. Trường Đại học Quảng Nam DĐ: 0982 333 443 ;
0934 825 925
2Câu VII b
 
(1,0 điểm).
Gi
ải phương tr 
 ình:
   
2322424241222
1log1log1log1log13
 x x x x x x x x
.
BÀI GI
ẢI
 
A- PH
ẦN CHUNG
 Câu I1.
H
ọc sinh tự giải.
 
2.
P
hương tr 
 ình
hoành độ giao điểm của đường thẳngy = m và đồ thị (C):
 
42
x2x3m
 
42
x2x3m0 1
 
Đặt
2
tx t0
.Phương tr 
 ình trên thành:
2
t2t3m0 2
 G
ọi
1234
x,x,x,x l
ần lượt
 
là hoành độ các giao điểm M, N, P, Q.Khi đó
1234
x,x,x,x là nghi
ệm của phương tr 
 ình (1).D
ựa vào đồ thị , ta thấy với điều kiện:
4m3
 
thì ph
ương tr 
 ình (2) có hai nghi
ệm
là:
12
t1m4 ; t1m4
.Suy ra
12213142
xt, xt, xt, xt
 Ta có
43323
MNPQxx , NP = xx2x
 
Để ý rằng: Đ
i
ều kiện để ba số dương a, b, c là độ d
ài 3 c
ạnh của một
là:
abcbcacab
.Vì MNPQ
nên để MN, NP, PQ là độ d
ài 3 c
ạnh của một tam giác bất kỳ
nên ta ch
ỉ cần:
43343
2222
 MN PQ NP PQ NP x x x x x
     
 hay
2121
391t2tt4t1m441m4m4m525
 
 K
ết hợp với điều kiện
:
4m3
 
ta được:
91m325
.
 
Câu II1.
Ta có:sin.sin422cos3cos.sin46
 x x x x x
 
sin4sin3cos22cos6
 x x x x
 
 
sin4.sinsincoscos2cossin42cos06666
 x x x x x x
 
 
www.MATHVN.comMATHVN.COM - Toán học Việt Nam
 
B
ộ đề thi tự luận
- môn Toán Dành cho h
ọc sinh lớp 12 ôn thi Đại học
-
Cao đẳng
 
Văn Phú Quốc
-
GV. Trường Đại học Quảng Nam DĐ: 0982 333 443 ;
0934 825 925
3
cos06
x
 
( vìsin420
 x
)
2 623
 x k x k
  
 
.
2.
 
Đ
i
ều kiện:
22
x3y0 , y8x0
 
Đặt
22
ux3y , v = y8x
(u,v0
)H
ệ phương tr 
 ình thành:
222222
v2u12uv1v2u1uv13uv13u2u113
 
2
v2u15u4u120
 2122365
v uuuvu
 
.
Khi đó:
2222222
4xy3x3y2x3y44xy8x9y8x38x93
 
222242
144413331515413087265057
 x x xy x yy y xx x x x x x x x xy
   
 K
ết hợp với điều kiện ta đầu ta thu được tập hợp nghiệm của hệ phương tr 
 ình là:
1;1,5;7
S
.
 Câu III
Ta có:
44x2x2xx11
1xe111Idxdx4x4xexexe
 
24x1
11dxe2x
 =
4x1
11dxe2x
=
4x1
xe
 
4
111ee
 
Câu IV
Gi
ả sử
amina,b,c
 Trên c
ạnh AC lấy điểm E, AD lấy điểm
F sao cho
ABAEAFa
.T
ứ diện ABEF có bốn mặt là các tam giác đều bằng
nhau nên là t
ứ diện đều cạnh bằng a.
bacBCDAHEF
www.MATHVN.comMATHVN.COM - Toán học Việt Nam

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
Kún Xìtrum liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->