Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyên đề và tham luận phục vụ môn vật lý

Chuyên đề và tham luận phục vụ môn vật lý

Ratings: (0)|Views: 101|Likes:
Published by canhtranphu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: canhtranphu on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2012

pdf

text

original

 
B
GIÁO D
C VÀ
ÀO T
O
TÀI LI
U H
I TH
OPHÁT TRI
N CHUYÊN MÔNGIÁO VIÊN V
T LÍTR
 
NG THPT CHUYÊN
(Tài li
u l
u hành n
i b
)
Hà N
i, tháng 7- 2011
V
GIÁO D
C TRUNG H
C
 
CH
 
NG TRÌNH PHÁT TRI
NGIÁO D
C TRUNG HOC
  r  o  m  : 
NP
 
 2
M
C L
CTT N
i dung Trang
1 Báo cáo

d
n H
i th
o phát tri
n chuyên môn giáo viênV
t lí tr
 
ng THPT Chuyên32 Tham lu
n: Kinh nghi
m b
i d
 
ng h
c sinh gi
i thôngqua vi
c s
d
ng toán vào gi
i các bài v
t lý53 Tham lu
n: Kinh nghi
m b
i d
 
ng ki
n th
c ph
n V
t hi
n

i244 Chuyên

: M
t s
ph
 
ng pháp gi
i bài toán
i
n h
c 365 Chuyên

: Ph
 
ng pháp
nh
i
n và
ng d
ng gi
i các bàitoán t
  
nh
i
n496 Tham lu
n: V
n d
ng “Ngh
ch lý” trong d
y h
c V
t 627 Chuyên

: M
t s
bài toán v
tr
 
ng l
c th
658 Tham lu
n: Kinh nghi
m b
i d
 
ng ki
n th
c ph
n Dao

ng và Sóng749 Tham lu
n: Bàn v
chuy
n

ng ném xiên 7910 Tham lu
n: Các ph
 
ng án ti
n hành thí nghi
m kh
o sátchuy
n

ng

u s
d
ng b
thí nghi
m V
t lí l
 
p 108611 Tham lu
n: Tìm hi
u

ng h
 
o
i
n v
n n
ng ch
th
kimvà hi
n s
trong các bài thí nghi
m
i
n l
 
p 11 THPT8912 Tham lu
n: Bài th
c hành v
t lí l
 
p 12. Kh
o sát
o
nm
ch xoay chi
u R, L, C m
c n
i ti
p.9313 Tham lu
n: H
 
ng d
n h
c sinh h
c và nghiên c
u mônV
t lý9614 Tham lu
n: M
t s
kinh nghi
m h
 
ng d
n h
c sinhnghiên c
u tài li
u chuyên

môn V
t lý9815 Tham lu
n: H
i th
o phát tri
n chuyên môn cho giáo viêntr
 
ng THPT n
m 201110216 Tham lu
n: Phát tri
n chuyên môn cho giáo viên thông quasinh ho
t t
chuyên môn
 
tr
 
ng chuyên10417 Tham lu
n: Kinh nghi
m

i m
 
i ph
 
ng pháp d
y h
ctrong tr
 
ng chuyên môn V
t lý10618 Tham lu
n: Kinh nghi
m t
ch
c ho
t

ng ngo
i khóa V
tlí trong tr
 
ng THPT Chuyên10819 Tham lu
n: Ch
 
ng trình b
i d
 
ng giáo viên d
y mônchuyên V
t lý11020 Tham lu
n: Nâng cao ch
t l
 
ng s
d
ng thí nghi
m trongd
y h
c V
t lí 
 
tr
 
ng ph
thông112ham lu
 
tr
 
 n6 T 
c ph
 ên
 
nh thí 
 
tnghi
m
o
ií nghi
hành v, L, C
 
,
 
ng du
n: Mt
 
 3
 BÁO CÁO

D
N H
I TH
O PHÁT TRI
N CHUYÊN MÔNGIÁO VIÊN V
T LÍ TR
 
NG THPT CHUYÊN
 Nguy
 
n Tr 
ng S
 
u – V 
Giáo d 
c Trung h
c, B
Giáo d 
c và
 
ào t 
o
Kính th
a các quý v
 

i bi
u và các th
y cô giáo,

i ng
giáo viên luôn là nh
ng y
u t
quan tr
ng nh
t góp ph
n quy
t

nh s
phát tri
n c
a m
t nhà tr
 
ng.
i
u này

c bi
t
úng

i v
 
i giáo viêncác tr
 
ng THPT chuyên.
các tr
 
ng THPT chuyên, n
 
i s
phát hi
n nh
ngh
c sinh có t
ch
t thông minh,

t k
t qu
xu
t s
c trong h
c t
p

b
i d
 
ngthành nh
ng ng
 
i

 

o

c và trình

chuyên môn

tr
 
thành nh
ngtr
c
t trong xã h
i trong t
 
ng lai.

làm t
t
 
c vi
c này,
òi h
i giáo viênchuyên ph
i có

o

c trong sáng, c
ng nh
n
n t
ng ki
n th
c v
ng vàng.Trong nh
ng n
m qua, m
c
ã có nhi
u c
g
ng trong công tác gi
ngd
y. Tuy nhiên,

i ng
giáo viên các tr
 
ng THPT chuyên còn b
c l
nhi
uh
n ch
k
c
s
l
 
ng c
ng nh
trình

. Ngoài ra, giáo viên chúng ta còn y
uv
các k
  
n
ng nh
: k
  
n
ng thí nghi
m th
c hành, k
  
n
ng h
 
ng d
n nghiênc
u khoa h
c; k
  
n
ng xây d
ng, phát tri
n tài li
u; kh
n
ng xác

nh m
c tiêugiáo d
c và d
y h
c qua t
ng bài, t
ng ch
 
ng…Tr
 
c b
i c
nh
ó, v
 
i s
tham m
u c
a B
Giáo d
c
ào t
o, ngày24/6/2010, Th
t
 
ng Chính ph
 
ã kí quy
t

nh s
959/Q
-TTg phê duy
t

 án Phát tri
n h
th
ng các tr
 
ng THPT chuyên giai
o
n 2010-2020. Trong

 án này, n
i dung phát tri
n

i ng
giáo viên, cán b
qu
n lý trong các tr
 
ngchuyên
 
c h
t s
c coi tr
ng.

án xác

nh “Chú tr
ng xây d
ng

i ng
 giáo viên

u
àn v
ho
t

ng chuyên môn trong h
th
ng các tr
 
ng THPTchuyên, t
o
i
u ki
n

h
tr
 
thành nh
ng nhân t
tích c
c, là t
m g
 
ngtrong vi
c rèn luy
n

o

c, t
h
c, sáng t
o và xây d
ng m
ng l
 
i

i ng
 này trên toàn qu
c. C
th
là:1.
 
B
sung, hoàn thi
n các qui

nh v
c
 
c
u,

nh m
c giáo viên, nhânviên; v
công tác tuy
n d
ng, luân chuy
n giáo viên tr
 
ng chuyên; ban hànhqui

nh v
tiêu chu
n giáo viên, cán b
qu
n lý các tr
 
ng THPT chuyên trênc
 
s
 
chu
n ngh
nghi
p giáo viên, chu
n hi
u tr
 
ng tr
 
ng trung h
c và cácqui

nh khác v
giáo viên.2.
 
Ti
n hành rà soát,
ánh giá, s
p x
p l
i

i ng
cán b
qu
n lý, giáo viênvà nhân viên

có k
ho
ch tuy
n d
ng, b
i d
 
ng nh
m

m b
o

s
l
 
ng,cân

i v
c
 
c
u và nâng cao v
trình

chuyên môn, nhi
m v
, n
ng l
c làmvi
c;3.
 
Chú tr
ng xây d
ng

i ng
giáo viên

u
àn v
ho
t

ng chuyên môntrong h
th
ng các tr
 
ng THPT chuyên, t
o
i
u kiên giúp h
tr
 
thành nh
ngntoàn qu1. sên; v
 
 i

 thành
 
i h
ith
vng tronchuyêra, giáo
 
,ành,tài li
 ch
 
ngam m
 ã í 
 
ng Tn

i ncoi tr 
nv
ho
ti
n

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->