Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The Religion of Hindus

The Religion of Hindus

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:

More info:

Published by: Prasad Nambilipurath on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2012

pdf

text

original

 
HiàuDRÐp>icyh
34
3. HiàuÄšueT mth
"HiàuÄLeÄ]>u mtmuEÞ]? mtØ]pknuEÞ]? O>umtzgÖmuEÞ]? En]Äuk, wÆLeÄ]>u mtØ]pknuÞ[,O>u mtmuÞ[. vY¬m]y O>u mtzgÖmuÞ[. HiàuÄLÄ[aÆien `ß]fuÔt[?"|Æen viEdsmtÆšueT zpc]>kM]R Ec]dYvRSÆLec]>iÇuek]Þ[ cuÕuÎu. miSinri tzßÆšueT \EÌsÙÑYÆL EvÞviDh zgHiÄ]niTyiÙ}]Ê x]mnYjnÆšilpÙ>uh xhsyzgü>]kuÎu. aEt, HiàuÄšueT mtØ]pkn]>[, mtzgÖEmt[? >]m]yfEm], mH]B]>tEm] aÙ} B]gvtEm]?p]m>M]R m]ztmÙ}, pÚiÏuÔv>uh xRv{¡e>ÎunTiÄuÎ v]‡ikšuh bi>udD]>ikšuh |o xEàHvÙyÊilepTuh. av>uh zpxhgiÄuky]yi: "En]ÄU, zkiüuvieû mthzkiüu mth, muHÐdieû mth muHÐdIy mth, buÍeû mthbuÍmth. `Ù}]v>uh xÐtiÄuÎ O>u mtzgÖmuÞ[ |omtÆLÄ[. `Î]l HiàuÄLÄ[ O>u mtØ]pkEn], O>umtEm], vY¬m]y O>u mtzgÖEm] `Ù}]vRÄuhxVIk]>Ym]yi k]feÏTuÎiÙ}. |oEc]dYÆšueTx]hgtYmriyv]N O>u xhBvkœ pry]h.aEnk]yi>h ~ÄRBUxVÊuh atinutÄ Ø]nm]nÆšuh p>á>]gtm]yuÔ mhgÙ¿l kuTubh n]Èieû neÈÙ}hn]Èuk]>ueT As]Ekzàvum]yi>uÎu. trv]ÈuBvn ÊieûcuÕuh vxic{i>uÎ mÄšuh m>umÄšuh b³uÄšuh m]ztmÙ} n]Èuk]>uh A kuTuhbn]œeû aTiÄl vÎu tÆšueT
 
HiàuDRÐp>icyh
35
zps[nÆL p>iH>ic{u Ep]Îu. ~k]dsi nv>]zti mutÙ]yviEsSdivxÆšil vidVt[xdÓ[ kUTuEá]<uh mÕu m]xviEsSÆLÄuh mhgÙÄl p>EdvtyueT ti>umuÕÊilavR xEКiÄuh. kuTuhbn]œn]y n]>]yf>[ EÑm]EnV-Sf>ItY] O]E>]>uÊ>uETyuh anuBvÆšuh aBizp]yÆšuhmnÓiÙ]Äuh. av>v>ueT AvsYÆšuh avk]sÆšuhnivRÊiÄuÎEt]eT]Ïh cumtÙkšuh kTmkšuh \d[Eb]DiÏic{yÄukyuh ecy{uh. aÆien e`sV>Yh nirÇ mhgÙÄlkuTuhbh zpt]pÊiÙuh pdviyiÙuh zpœmgfnIym]yi>uÎ[n]Èuk]ReÄÙ}]h t]Æuh tfÙum]yi višÆi. aEÏ]<]f[atiœikšueT kUÈÊil vÎ OÎu>Þu EpRA kuThbh vkvnÊieû O>u B]gÊ[ kU>ekÈi p]RÄ]N anuv]dhEc]dic{t[. mhgÙÄl kuThbÊieû Ood>YÊ]l avRÄ[kuTiekÈiyi>iÄ]N anumtiyuh ÙBic{u.kuTuhbn]œn]y n>]yf>ueT k]Ùh k<iÇu. ek]Ù} ÆL kTÎuEp]yi. kuTikiTÏuk]>ueT `Évuh vÉvuhep>uki. mueÎEÏ]eÙ k>uÊuÕ O>u kuTuhbn]œeûaB]vÊ]l mhgÙÄÙ[kuTuhb]hgÆL n]Ùuh n]Ùuv<iÄuti>iÇu.EvÙiekÈiÙ}]yi>uÎ mhgÙÄl BUmiÄ[ Ayi>h EvÙikšuhavk]sikšumuÞ]yi. p>á>]vk]sikešÄ]L kuTikiTÄ]N vÎv>ueT avk]sÆL ztigufIBvic{u. mhgÙÄltrv]Tieû Ø]v>jhgmvüuÄšil k]tÙ]y kuer B]gemÜiÙuh xh>ÑiÄfemÎ[ p>á>]vk]sikšil tÙmUÊvRvic]>ic{u. av>uh trv]TuBvnÊinu všec{]>u EvÙiekÈi.ALbÙÊ]l muáM]>]y kuTiEyÕ]vk]sikLÄ[ at[aE>]ckm]yiÊIRÎu. "v]üvÊil mhgÙÄl kuTuhb
 
HiàuDRÐp>icyh
36
emeÎ]ÎiÙ}. \eÞÜil at[ wÆLÄvk]seÏÈt]f["`ÎvR v]dic{u. peÑ |o nY]yv]dÊieû murÄnux>ic{[mhgÙÄl trv]Tieû EvÙiyuh pURv{]Dikh murukieÄ]Þi>uÎu.`Ù}vRÄuh yEœ¨h zpEvsiÄ]m]yi>uÎ mhgÙÄlBUzpEdsÊil kuTiEyriÏ]RÊv>ueT práuEvÙikšueT|T¿[ ekÈeÏÈi>iÄuÎ trv]ÈuEvÙi Ep]eÙy]fiÎeÊHiàuÄšueT mth. pÙ mt EvÙikšiÞ]yEÏ]L HiàuÄLÄuh mtÊieû Ep>iEÙ]>u EvÙi ekEÈÞi vÎu!v]üvmß]f[? HiàuÄLÄ[ OÎÙ}, pÙ mtØ]pkM]>uh mtÆšuh mtzgÖÆšumuÞ[; O>u vY¬iyueT m]zthAüikYÊiÙuh aBizp]yÊiÙuh OtuÆinilÄuÎtÙ}HiàuÄšueT mth. |o mt]c]>YM]>uh, mtÆšuh, zkiüuvuh,muHÐduh pirÄuÎtienztEy] vRSÆLÄumuá[ AviRBvic{v>]f[. avR \pEdsic{tiÙuh evšieÏTuÊiytiÙuhkurv]yiÈÙ}]et kUTutÙ]yieÈ]Îuh zkiüumuHÐd]dimtÆL evšieÏTuÊiyiÈumiÙ}. xhGTn]bÙh ek]ÞumuEÎriyt]f[ av>ueT EnÈh.p>xVeÊ eeky{TÄ]nuÔ AzgHh HiàuÄLÄiÙ}]yi>uÎu. mtÊieû Ep>ieÙVÈiÏiTiÄ]nuÔ AvsYvuh avRÄiÙ}]yi>uÎu. xVyh xßu¨>]yi, 'bHujnxuK]y bHujnHit]y' zpvRÊic{uek]Þi>uÎvR anY>ueT muteÙßinuek]tiek]Ôfh? 'mn[' D]tuvil niÎuÞ]y 'mth' `ÎpdÊiÎu 'mnnh' ecy[tt[ (ariÇt[) `Î]fRËh.mteÊ aBizp]yh `ÎRËiÙuh zpEy]giÄuh. |Æenzkiüuvieû mth zkiüumtm]ytiEnÄ]L vüuniæ m]y

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->