Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
geografia-2-odp

geografia-2-odp

Ratings:
(0)
|Views: 159|Likes:
Published by szfxd

More info:

Published by: szfxd on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2012

pdf

text

original

 
dysleksja
 MGE-R1_1P-072
EGZAMIN MATURALNYZ GEOGRAFII
POZIOM ROZSZERZONY
Czas pracy 150 minut
Instrukcja dla zdaj
ą
cego
1. Sprawd
ź
, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania1 35) oraz barwn
ą 
map
ę 
. Ewentualny brak zg
ł
o
ś
  przewodnicz
ą 
cemu zespo
ł
u nadzoruj
ą 
cego egzamin.2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przyka
ż
dym zadaniu.3. Pisz czytelnie. U
ż
ywaj d
ł
ugopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/ atramentem.4. Nie u
ż
ywaj korektora, a b
łę 
dne zapisy wyra
ź
nie przekre
ś
l.5. Pami
ę 
taj,
ż
e zapisy w brudnopisie nie podlegaj
ą 
ocenie.6. Podczas egzaminu mo
ż
esz korzysta
ć
z o
ł
ówka i gumki(wy
łą 
cznie do rysunków) oraz linijki, lupy i kalkulatora.7. Wype
ł
nij t
ę 
cz
ęść
karty odpowiedzi, któr 
ą 
koduje zdaj
ą 
cy. Nie wpisuj
ż
adnych znaków w cz
ęś
ci przeznaczonej dlaegzaminatora.8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj
ą 
dat
ę 
urodzenia i PESEL.Zamaluj pola odpowiadaj
ą 
ce cyfrom numeru PESEL. B
łę 
dnezaznaczenie otocz kó
ł
kiem i zaznacz w
ł
a
ś
ciwe.
 Ż 
 yczymy powodzenia!
 
MAJROK 2007
Za rozwi
ą 
zaniewszystkich zada
ń
 mo
ż
na otrzyma
ć
 
łą 
cznie
60 punktów
 
Wype
ł
nia zdaj
ą
cy przedrozpocz
ę
ciem pracyPESEL ZDAJ
Ą
CEGOKODZDAJ
Ą
CEGO
Miejscena naklejk 
ę
 z kodem szko
ł
y
### Pobrano z www.Maturalne.net. Kliknij TUTAJ aby pobrac wiecej materialow. ###
 
 Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony
 
2
Zadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie za
łą
czonej mapy fragmentu Pobrze
ż
aKaszubskiego.
Zadanie 1.
(2 pkt)
 
D
ł
ugo
ść
Jeziora
Ż
arnowieckiego zmierzona na za
łą
czonej mapie wynosi 16 cm.
 
Obliczi podaj skal
ę
liczbow
ą
mapy, na której odleg
ł
o
ść
ta wyniesie 4 cm. Zapisz obliczenia.
 Miejsce na obliczenia:
1 cm – 0,5 km16 cm – x
 
 x = 8 km4 cm – 8 km1 cm – 2 km
Odpowied
ź
: Skala liczbowa mapy
1:200000.
 
Zadanie 2.
(1 pkt)
 
Wykorzystaj map
ę
oraz w
ł
asn
ą
wiedz
ę
i zaznacz opis wyja
ś
niaj
ą
cy genez
ę
misy Jeziora
Ż
arnowieckiego.
Jest to jezioro:A. sztuczne, utworzone dla potrzeb elektrowni wodnej.B. deltowe, utworzone w uj
ś
ciu rzeki Pia
ś
nicy.C. krasowe, którego wody wype
ł
ni
ł
y dno w
ą 
wozu krasowego.
 D. polodowcowe, ukszta
ł 
towane w zag 
łę
bieniu mi
ę
dzy wzgórzami morenowymi.
Zadanie 3.
(2 pkt)
 
Wpisz do tabeli trzy rodzaje turystyki, które mo
ż
na uprawia
ć
na obszarze obj
ę
tymmap
ą
oraz podaj po jednym przyk 
ł
adzie obiektów istniej
ą
cej infrastrukturyturystycznej sprzyjaj
ą
cych ich uprawianiu.
Lp. Rodzaj turystykiObiekty infrastruktury sprzyjaj
ą 
ceuprawianiu turystyki1.
Turystyka piesza Szlaki piesze
2.
Turystyka rowerowa Szlaki rowerowe
3.
Turystyka wodna Kempingi, pola namiotowe, szko
ł 
awindsurfingu
Zadanie 4.
(1 pkt)
 
Jeziora na Ziemi s
ą 
zjawiskiem krótkotrwa
ł
ym w skali czasu geologicznego.
Wykorzystaj w
ł
asn
ą
wiedz
ę
oraz barwn
ą
map
ę
i podaj dwie przyczyny zanikania jezior.
 Np.
 1.
 Zarastanie jezior.
2.
Wype
ł 
nianie jezior osadami sp
ł 
 ywaj
ą
cymi z wodami powierzchniowymi z terenów otaczaj
ą
cych jezioro.
### Pobrano z www.Maturalne.net. Kliknij TUTAJ aby pobrac wiecej materialow. ###
 
 Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony
 
3
Zadanie 5.
(2 pkt)
Zaznacz w
ś
ród podanych trzy procesy lub zjawiska, które mog
ą
wyst
ą
pi
ć
w zachodniejcz
ęś
ci K 
ę
py
Ż
arnowieckiej po wylesieniu tego obszaru.
 A. wzmo
 ż
one sp
ł 
ukiwanie B. nasilenie erozji gleb
C. rozwój procesów krasowychD. powstawanie wiatro
ł
omów
 E. zmniejszenie retencji wody w gruncie
F. nasilenie si
ę 
wietrzenia biologicznego
Zadanie 6.
(2 pkt)
 
Odszukaj na mapie wymienione poni
ż
ej miejscowo
ś
ci i uzupe
ł
nij tabel
ę
, wpisuj
ą
c obok ka
ż
dej z podanych cech nazw
ę
w
ł
a
ś
ciwej miejscowo
ś
ci.Gniewino
(F1),
D
ę
bki
(A2)
,
Ż
arnowiec
(C2)
, Krokowa
(C4)Cecha odnosz
ą 
ca si
ę 
do podanych miejscowo
ś
ci Miejscowo
ść
 Latem dzie
ń
jest tu najd
ł
u
ż
szy.
 D
ę
bki
Wysoko
ść
górowania S
ł
o
ń
ca w ci
ą 
gu roku jest tu najwi
ę 
ksza.
Gniewino
W tej miejscowo
ś
ci najwcze
ś
niej w ci
ą 
gu doby góruje S
ł
o
ń
ce.
 Krokowa
Zadanie 7.
(1 pkt)
 
Zaznacz cech
ę
, która okre
ś
la stan polityczny widocznego na mapie fragmentu MorzaBa
ł
tyckiego.
 A. Jest to cz
ęść
pasa wód terytorialnych Polski.
B. Ta cz
ęść
Ba
ł
tyku nie nale
ż
y do wy
łą 
cznej strefy ekonomicznej Polski.C. Linia brzegowa morza stanowi granic
ę 
polityczn
ą 
terytorium Polski.D. Jest to fragment wód wewn
ę 
trznych Polski.
Zadanie 8.
(2 pkt)
 
 Na po
ł
udniowo-wschodnim brzegu Jeziora
Ż
arnowieckiego, na terenach przemys
ł
owychnieuko
ń
czonej elektrowni atomowej (pole E2-E3) dzia
ł
alno
ść
gospodarcz
ą 
obecnie rozwijakilkana
ś
cie firm ró
ż
nych bran
ż
przemys
ł
u m.in. tworzyw sztucznych, przemys
ł
uspo
ż
ywczego, materia
ł
ów budowlanych. Pojawi
ł
y si
ę 
równie
ż
firmy, które pragn
ą 
tu stworzy
ć
 zak 
ł
ady wysokiej technologii.
 Wykorzystaj map
ę
i podaj trzy czynniki, które mog
ą
zach
ę
ca
ć
inwestorów do podj
ę
ciadzia
ł
alno
ś
ci gospodarczej na tym obszarze.
 Np.
 1.
Wykorzystanie obiektów pozosta
ł 
 ych po nieuko
ń
czonej elektrowni atomowejoraz istniej
ą
cej infrastruktury (linia kolejowa, droga).
2.
Specjalna Strefa Ekonomiczna „
 Ż 
arnowiec” (ni
 ż
 sze podatki).
 
3.
 Dost 
ę
 p do wody (jezioro) i surowców budowlanych ( 
 ż
wirownia).
 
Nr zadania 1.2.3.4.5.6. 7. 8.Maks. liczba pkt 2 1 2 1 2 2 1 2Wype
ł
niaegzaminator!Uzyskana liczba pkt
### Pobrano z www.Maturalne.net. Kliknij TUTAJ aby pobrac wiecej materialow. ###

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->