Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnium 07-08 1997

Tehnium 07-08 1997

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2013

pdf

text

original

 
Revistă
lunară
pentru
electronişti
 
I
ERA
COMUNICAŢIILOR
Parafrazand celebrul dicton CUGET,
DECIEXIST,
este
,
cred,
la
acest sfârsit de
mileniu,mai potrivit
să
spunem: COMUNIC,
DECI EXIST!
Suntem,
fără
nici o indoiala.
in
ERA
COMUNICATIILOR.Suntem "invadati"
de
comunicaţii!
'Sistemul
de
telefonie
digitală
(GSM), sistemul paglng, sistemul.de
poziţionare
globală
(GPS).
comunicaţiile
prin
Internetelc.
au
"
mic\iorat" planeta
la
dimensiunileunui·satglobal",
Ca o
firească
reflectare a fenomenului,
manifes
tăr
ile
din
domeniu (stiintifica,
comerciale elc,) s-au
Înmulţit
şi
ele.
Dacă
la
inceputul lunii aprilie am putul
vizita
expozi~a
dedicată
comunicaţiilor
ROCSCOM'97 (IaWorld Trade Plaza)
organizată
de lOG România,
l<l
mijlocul lunii mai
şi-a
deschis
porţile
marea
expoziţie
de
calculatoare
şi
tehnologie
de
comunicaţii
CERF'97
(Romaero-Băneasa),
care a dedicatozi
specială
COMUNICAŢIILOR
(14mai).Intrecele
două
mari
evenimen
tes-a
desfaşurat
la
Braşov
(In ziua de 10 mai a.c.)Simpozionul
Naţional
de
Comunicaţii
Digital
e,
cuo
pondere mult mai
restransă
faţa
de
primele
două,
dar
care
reflectă
mai fidel nivelul
la
care au ajuns
comunicaţiile
digitaledin
ţara
noastră
,
beneficiind
de
cond
i
ţii
materiale mai
modeste,
darde
marea
pasiune
a
unor
Împătimiţi.
Simpozionulde
la
Braşov
a fost organizatde Federatia
Română
deRadioamatorism,
in
colaborare
cu
Asociaţia
Radioamatorilor
Feroviaridin Romania
şi
cuRadioclubul JudeteanBrasov. 'Cuvântui
de
desch
id
ere afostrostit
de
IonelSilionfY06BBQ-
preşedintele
ComisieiJudetenede Radloamatorism
Braşov
.
S-au prezentat
lucrări
interesante, care
reflectărealizări
şi
performanţe
de
excepţie
in
domeniul
comunicaţiilordig~ale,obţinute
de
amalori
şi
profes
i
onişti
romani,
dar
şi
aspecteorganizatorice referitoare la
reţele
de
traficradiodinRomania (Ia nivel
de amator)
şi
programe
recente
de
cal
culatordestinate
acestui domeniu.Dinprimacategorie
semnalăm
lucrările:
Analizavizualaasemnalelor Packet Radio (dr,ing.Serban Radu lonescul
YO~AVO)
,Modem radio E.F.Johnson pentru portserial(Adrian
CiupercăfY08SCA)
Prelentarea TNC-ului KPC9612(ing.Vasile
CiobăniţăJY03
AP
G-sec
retaru
l
F.RR
.)
InterconectareaPacket Radiocu
staţiaorbitală
MIR(AurelianBria/Y03GDL)Noduri The Net(ing.Dan Gheorghiul Y03FRK)Referit
or
le cea
de
-adouacategorie
enume
rată
remarcăm
prezentările
referitoarela:
Reţele
Packet Radio
in
Romănia
(PetreEndrejevshifY03CTW),
Reţeaua
Packel RadiodinY06 (ing.Theo
Grăd
in
arulY06B
K
G
-
galda
noastră,căreia
ii
mulţumim
incă
odată
pentruorganizare),
Reţele
Packel Radio
in
YOS
(ing.Ion FoleafYOSTE)
şi
Forward pringatewayInternet(ing,
Ştefan
BordeanufY03DP).
rn
ceeace
priveşte
p
rel
entarea unornoiprograme destinate
comunicaţiilor
digitale
de
amator,
.semna
lă
m
prezentă
ril
e
:
HamComm
3.
t (Aurel
BaciufY03CDN)
şi
CD-RO
M-ul
OND'EXPO'96
şi
QR
Z
(George
M
erful
Y07LLA).Catevaaspecte(din careputemtrage
învăţămin
t
e)
legate
de
comunicaţiile
digitale
de
amatorinGermania aufostprezentate
de
Rălvan
Lalăr/DL2ARL.
Sperăm
ca
Tn
viitor
sa
vă
prezentăm
ÎnrevistaTEHN1UM
realiZări
tehnicenotabiledin
domeniul
comunicaţii
!
or
digitaleale
radioamatorilorromâni.Revista TEHNIUM,
prezentă
la
toateaceste
manifestări
tehnicedin lumea comunicatiil
or,
isi
face,ca
de
obicei,datoria de a
vă
informa.'
Şerban
NaicufY03SB
Redactor sef:i
ng.
SERBANNAI
CU
,Abonamantele
la
revista
TEHNIUM
se
pot
conlr.lcta
atoate
oficiile
poştale
din
ţară
ş
i
prin
filia
lele
RODIPET
SA,
revistafigurand
la
poli~a
4385 din
Cata
logul
Presei
Inteme.Periodicitate:
apari~e
lu
nară.
Pr
et
abonament
:~
IcVnumăr
de
revistă.
MaterialeleInvederea
pub
l
icării
se
trimitrecomandat
pe
adresa
:
Bucure
ş
ti
,
OP 42
,CP
88
.
Le
aşteptăm
cu
deosebitInteres.Eventual,
menţionati
si
un
număr
de
telef
on
la
care pute\i
fi
contacta)i.Articolelenepublicate
nu
se
restituie.
 
I
,
CQ
-
YO
"""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
RECEPTOR SSB CU CONVERSIE
DIRECTĂ
ing.
DinuCostin ZamfirescuIY03EM
Cu
acest montaj
se
pot
recepJiooa emisiuni
SSB
În
banda
de
BOm
.
Schema
Inlpa
lă
(
figura
1)este
gândilă
ca
~
permită
r
e
cepţia
d03f
a
unui segment
.edus
din
bandA.
de
circa50-60KHz,centratIn
jurul
fr
e
cvenţ
e
i
de3700KHz_ In
aceast~
portiun
ed
..
bandă
SI'!
desfăsoară
..
aproape
in
exo:;lusivflate
trafiwllntre
r&dioamatorii VO
.
Aoa9StA
simplif>C8ra.
Figura
1precum
şi
eliminareaunor
eta~
carenu suntabsolut
nece~.,re.
facca
monta;"'1
să
poată
fi
uşor
de
real'ult da
radioamatorlllnc:ep3tOf1.
Num:Jru!
lobi
de componente utilizate aste redus laminim
'!Ii
nu sunt necesare reglajedelicate.
Cu
toale acestea.receptorula
re
o sensib.itale
mai
bo.rnă
da
I~V.
o
bună
stabilitate de
frecvenţ3
~I
o
selectivitale
acce
ptabili
.
EI
sepreleazA unor
imbo.rnătăliri
unerioara.dintre care unele suntdate chiar
In
acest
.,rtieol.
Realizareade laînceput
li
schllmei
cu
toat"
adăugirile
posibile
nu
este
indicati
celor
a
cliror
experienţă
esle
redusă.
Calea
Imbunătălirii
IIraduale., montajului
eSla
Cit'" mai sigurA
şi.
da cel& mai
TEHNIUM
Nr.7·
&1
1997
multe
ori,
ceamai
scurtă,
evitflndu_se
un
joc
mecanicclolmai redus,alUet "depanarea"un"';monl<lj maicomplex,
operaţiunea
de
acord
pc Irccven\'l
Unadin primele problam9 decorespondentului
devi""
un
~ii~t
car
e
se
love~te
un constructor dechin.
La
(1
rOla!;e
abutonuluida acord
receploare
SSB
este necesitatea
unui
trebuie
să
core~
~
muH
5OKHz.
regla) suficient de
~n
allrecven!aid
..
Acordul
se
fa
ce
U~Of
dacă
(1
tur
ă
acord
.
VariaPi
ale
frecvenţei
de
acord
acoperă
20KHz.In acestcaz este
m"i m"ri
da
:t
50Hz
"'actează
neoe$8rca~i~temuldedemu~iplicarenaturaleţea
red.!!rii
vocii.
Iar
să
aibă
dou~
v~eze.
altfet schimbareadezacordurimaimari potducela o
frecvenţei
de
la
uncapl
aallula
lscalel:
:;:
=
;::
=
:;-,devine
agaS9n
lA
şi
u
z
ează
inulilsistemul
de demul
tipllcare. In
varianta
iniţială
(fi
ll
urll
1)
montajulpropus
renun!~
completlaorice sistemde demultiplicare.deoarecepc Intreaga
cursă
a
potenţiometrului
TAA661
'
.''''
depreciererapid3a
inteligi
bilită!i
i.
Precizia
de
.,<;Ord
~
unuireceptor
AM
(de
rlldiodifuziune) poate
fi
de
:tI
KHz.
f3r3ca
s3
afecteze
In
te
llglbiiil
ale
a.
RecepIOfUl
SS6
trebuie
să
fie
p""'.!Izut
cu un $istem de
demultiplicare
mecanlc3adecvat.
ala~at
condensatorului va
ria!;>iI
daacord.Uneia oondensatoar
..
variabile sunt
prevăzute
cu
un
s
ist
emde
demultiplme
meo::&nică
propriu
ro
roţi
d
l
nţat....
dar
acesta
nu
este
Întotdeauna suficient.
Ulilizănd
unbuion de
acord
cu
un
diametru
mare
(4
.
..
6cm)
si
t
uaţia
se
poate
am
eliora.
Sa
folosescsisteme
adiţionale
dedemultiplicare
(DU
I"Q~
dinlale sau
DU
frietiuna).
~r
aDIIstaa
trebuia
să
ai
bA
de
acord
de
270
'.ceregle
az.!!
tensiunea
aplicată
diodei
varicQp
dinSchema oscÎiatorului local.revindoar
5O-6QKHz.
UtilizAnd
un
bo.rton
de acord
DU
dlametrul
mare.
acordul
exaC1
se
poate
obţine
~uficient
de
uşor.
PoIenţlometrui
\robuie
să
fii"!
00
calitate. absolut
nou
şi
detipujliniar.
Schema
bloc
a receptorului estedatAÎn
fillura
2.
CI
reprezintă
circuitul
de intnue.
cere
aste realizat
cu
o
pe!"8Che
decircuitecuplate.
cu
acord
fix.
acordate pc 3700KHz.
DP
estedetac\orul
de
produ~
realiall
cu
munlpllcatorul
conţinut
de circuitulintegratTAA661. Oscilatorullocal OL esterealizatcu ",mplifieatorul
~m
i\iltor
oon~nut
de
acelaşj
TAA661.
Anlplir.eatorulde
aud
iofr
ecvenţă
(AAF)esterealizat
cu
un tranzistor
SCHI
sau similar.
La
ie~ire
seconecteaza o
pereche
de
căşti
radio
de
mare
impedanţA
(2
x2KIl)
.Montajuleste ooncaput pentru
căşti
de mara
impe
danţ3.
utilizarea unor
că
şti
da
joasă
impedan\ă
nu sepoate facedac3t
utHizănd
un
911
AAF. da pildA
cla~icuI
montaj
DU
TBA790.Detectorul
de
produs este activ
~i.
Impreun3cu circuituldeIntrare. F
IgUfO
2
1
I
I

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->