Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
The Easter Tree VERY SIMPLE Skit for Kids

The Easter Tree VERY SIMPLE Skit for Kids

Ratings: (0)|Views: 166 |Likes:
Published by Pastor Jeanne
Kids share how symbols portray the Easter story. Decorations are hung on the tree after parts are read. Very easy to do in a couple practices. In addition, a part is added for toddlers.
Kids share how symbols portray the Easter story. Decorations are hung on the tree after parts are read. Very easy to do in a couple practices. In addition, a part is added for toddlers.

More info:

Published by: Pastor Jeanne on Mar 22, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2012

pdf

text

original

 
?ªUnx& Mnoffn BdJfqitg Boudg 5;?5 Oll ujcgqt untnuxna& Boz ~tn hiu zi~u bjfjtquz qi bo`n di{jnt&
Qgn Notqnu Qunn
[ui{t
= Qunn 'dof ~tn o Dgujtbot unn*, d~ i~ iemndt hiu dgjlaunf i {lodn if gn unn,gunn bjdui{gifnt& [lodn gn unn jf gn bjaaln ih gn {lohiub, o bjdui{gifn if nodg
tjan ih qgn qunn qgoq Bj`n ofa Touog sjll ~t hiu unoajfc qgnju ljfnt& Qgn dgjlaunf‚t {ouqt dof
en o{na i gn eod` ih gn iemnd 'nw& ofcnl* gnz gila jf iuanu i unoa j enhiun gofcjfc jif gn unn&
Dgiju
= @jat tofa nlnxona jf lih engjfa gn unn& Tn{ hiusoua i unoa gnju {ou ofa tn{eod` i tjfc sjg dgiju& Qgnun jt ifn tjb{ln tifc sjg tnxnuol xnutnt
qi qgn q~fn ih “IgDgujtqbot Qunn‒
 
Oei~q=
?5 dgjlaunf ofa Bj`n ofa Touog& Bj`n ofa Touog oun ajtd~ttjfc Notnu, sgnftibn hujnfat dibn olifc i gnl{ Bj`n ~fanutofa sgz Notnu jt ti jb{iuof& Qgn `jatdibn douuzjfc o ljlz, e~nuhlz, duitt, duisf, ofcnl, ofa lobe ofa tgoun gis gntn tzbeiltoun bnofjfch~l jf unlojiftgj{ i Notnu& Bj`n ofa Touog dof en zi~g iu ilanu nlnbnfouz`jat& Zi~ sjll fnna hl~nf unoanut i unoa gn ignu ljfnt& O xnuz tjb{ln {loz sjg ljln{uodjdn fnnana&
Bj`n
= Sgo jt Notnu oll oei~ ofzgis9
Touog
= Notnu jt ifn ih gn bit jb{iuof giljaozt ih gn znou& Jh Mnt~t goa fi ujtnfhuib gn cuoxn, gnun si~la en fi Notnu& Gn jt oljxn&
Tifc
= 'Q~fn= I Dgujtbot Qunn* Gn jt oljxn, Gn jt oljxn, Gn jt oljxn gjt Notnu, 'un{no*Gn dobn i noug o eoez eiuf, Gn jt oljxn gjt Notnu biuf,Gn jt oljxn, Gn jt oljxn, Gn jt oljxn gjt Notnu&
 
5ªUnx& Mnoffn BdJfqitg Boudg 5;?5 Oll ujcgqt untnuxna& Boz ~tn hiu zi~u bjfjtquz qi bo`n di{jnt&
Bj`n
= J tqjll aif‚q ~fanutqofa oll qgn tzbeilt ih qgjt tnotif ofa sgz qgnz oun ti
jb{iuof&
Touog
= Sgnf J snf i gn tiun sjg bz bib gjt snn`, sn aja tnn ti bofz ajhhnunf`jfat ih dofaz& Sn tos o dgidilon lobe, o dgidilon duitt, sgjn dgidilon ljljnt, osgjn ofcnl if o tjd`, ofa o sgjn dgidilon duisf&
Bj`n=
Ofcnlt ofa duisft oun hiu Dgujtbot& Sgo ai gnz goxn i ai sjg Notnu9
Touog
= Jh jq sot fiq hiu qgn duisf ofa qgn ofcnl‚t offi~fdnbnfq, qgnz si~la fiq en ofz
Notnu& Ofignu gjfc J tos sot tibn {jf` e~nuhljnt, ofa oll `jfat ih diliut ih {lotjdncct& Qgnz snun ti diil/
Bj`n
= Fis J `fis zi~ oun duo}z/ Qgnun snun fi e~nuhljnt jf gn bofcnu, fi e~nuhljntjf gn couanf, fi e~nuhljnt o gn duitt, ofa fi e~nuhljnt o gn cuoxn& Ti sgnun ajae~nuhljnt tibn huib9
Touog
= Zi~ ai ti~fa difh~tna ofa goxn o li ih q~ntjift& J gjf` i~u hujnfat iaoz sjllgnl{ oftsnut oll gntn q~ntjift&
Bj`n
= Hujnfat9 Ofa sgi jt go9
Lobe
= Eooo/ Eooo/ '[o~tn* %Ocojf gn fnw aoz ohnu Migf tiia, ofa si ih gjtajtdj{lnt0 ofa lii`jfc ~{if Mnt~t ot gn sol`na, gn toja, Engila gn Lobe ih Cia&%'Migf ?=4>"48*& Mnt~t dobn i noug ot o lobe& Gn bnn`lz ienzna gn sjll ih Cia ofaihhnuna ~{ gjt ljhn hiu i~ut& Gn coxn gjt ljhn hiu i~u tjft& Bofz znout oci, o lobe si~laen cjxnf hiu gn tjft ih gn {ni{ln& Qiaoz, tjfdn Mnt~t ajna if gn duitt hiu i~u tjft,sn dof en hiucjxnf sgnf sn ot` gjb jfi i~u gnou& '[lodn lobe if gn unn*
Bj`n
= Sis/ Ti go jt sgo gn lobe jt oll oei~& Qi gjf` go tibnifn si~la ai go
hiu bn……&m~tq hiu bn/ Sis/
 
Ofcnl
=
……qgn ofcnl ih qgn Liua o{{nouna qi Mitn{g jf o aunob ofa toja, %Mitn{g, ai
fi en ohuoja i o`n Bouz ot zi~u sjhn& Hiu j jt ez gn Gilz T{juj go gjt dgjla gotennf {lodna jf gnu& Sgnf Mitn{g osi`n, gn aja ot gn ofcnl ih gn Liua goadibbofana gjb ofa ii` Bouz ot gjt sjhn& 'Bogns ?=5;, 51*& '[lodn ofcnl if unn*
Ofcnl=
Qgn ofcnl ih gn Liua o{{nouna i gnb ofa gn cliuz ih gn Liua tgifn oui~fagnb, ofa gnz snun ohuoja& Qgn ofcnl toja i gnb, %Ai fi en ohuoja0 hiu engila, Joffi~fdn i zi~ ciia fnst ih cuno miz go sjll en hiu oll gn {ni{ln& Ofa t~aanflzgnun sot o b~lj~an ih gn gnoxnflz git sjg gn ofcnl, {uojtjfc Cia ofa tozjfc,
Cliuz i Cia jf gn gjcgnt ofa {nodn if noug i oll {ni{ln& 'L~`n 5= :,?;, ?4* '[lodnofcnl if gn unn*
 
4ªUnx& Mnoffn BdJfqitg Boudg 5;?5 Oll ujcgqt untnuxna& Boz ~tn hiu zi~u bjfjtquz qi bo`n di{jnt&
Ofcnl=
Fis Bouz tiia i~tjan gn ibe duzjfc& Ot tgn sn{, tgn enf ixnu i lii` jfi
qgn qibe ofa tos qsi ofcnlt jf sgjqn, tnoqna sgnun Mnt~t‚ eiaz goa ennf, ifn oq qgn
gnoa ofa gn ignu o gn hii&
Qgnz ot`na gnu, “Sibof, sgz oun zi~ duzjfc9‒
Qgnz
goxn qo`nf bz Liua osoz,‒ tgn toja, “ofa J aif‚q `fis sgnun qgnz goxn {~q gjb&‒ 'Migf
5;=??"?4* '[odn ofcnl if gn unn*
Tifc
= 'Q~fn= I Dgujtbot Qunn* Gn jt oljxn, Gn jt oljxn, Gn jt oljxn gjt Notnu, 'un{no*Qgn ofcnlt tgouna o t{ndjol tifc0 i ~t gn Toxjiu aint enlifc,Gn jt oljxn, Gn jt oljxn, Gn jt oljxn gjt Notnu&
Touog
= J jt sifanuh~l i gnou gis oll gntn tzbeilt jn jf sjg Notnu& J t~un gi{n gjt jtcjxjfc zi~ of ~fanutofajfc ih nodg ifn ti hou&
Bj`n
= J ob t~u{ujtna i gnou oll gjt& Znt, j jt ciia/ J ob t~un cloa gnun oun hujnfat
sgi sjll tgoun qgjt bnttocn sjqg iqgnut& E~q J dof‚q sojq qi gnou qgn untq&
 
Duisf=
Qgn tilajnut qsjtqna qicnqgnu o duisf ih qgiuft ofa {~q jq if Mnt~t‚ gnoa& Qgnz
{~ if gjb o {~u{ln uien 'Migf ?:=5*& Ifn aoz, sn sjll undnjxn o duisf ih cliuz& Qgosjll en o go{{z aoz/ '[lodn duisf if gn unn*
 Duitt=
Mnt~t douujna gjt isf duitt, ofa snf i~ i gn {lodn ih gn T`~ll dollnaCilcigo& Qgnun gnz du~djhjna gjb, ofa sjg gjb si ignut
ifn if nodg tjan ofaMnt~t jf gn bjaaln& [jlon goa o tjcf {un{ouna ofa hotnfna i gn duitt& J unoa=MNT^T IH FO]OUNQG, QGN @JFC IH QGN MNST& 'Migf ?:=?3"?:*& '[lodn duitt ifgn unn*
Tifc
= 'Q~fn= I Dgujtbot Qunn* Gn jt oljxn, Gn jt oljxn, Gn jt oljxn gjt Notnu, 'un{no*Qgn duisf gn siun ~{if gjt gnoa, gn duitt gn eiun hiu bn jftnoa,Gn jt oljxn, Gn jt oljxn, Gn jt oljxn gjt Notnu&
Ljlz=
Qgn Notnu ljlz tofat hiu {~ujz, gi{n ofa ljhn& Mnt~t sot {~un ofa gilz ofaendo~tn ih sgo gn aja hiu ~t if gn duitt sn goxn gi{n ih gnoxnf tibn aoz& Gncjxnt ~t ljhn iaoz oll endo~tn ih Gjt cuno lixn& '[lodn ljlz if gn unn*
Ljlz=
Ljljnt cuis jf couanft lj`n gn ifn go Mnt~t {uozna jf enhiun gn sot o`nf osozi en du~djhjna& '[lodn ljlz if gn unn*
Ljlz=
Lii` o gn ejuat ih gn oju0 ofa gis i~u gnoxnflz Hognu hnnat gnb& Tnn gnljljnt jf gn hjnla ofa gis gnz cuis& Nxnf o `jfc jf oll gjt hofdz dlignt jt fi aunttnalj`n ifn ih gntn& Tjfdn
Cia qo`nt doun ih qgntn, aif‚q siuuz, gn sjll qo`n doun ih zi~,
ii/ 'Bogns 8=58"4;* '[lodn ljlz if gn unn*&

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->