Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnium 06 1997

Tehnium 06 1997

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2012

pdf

text

original

 
Revistălunară
pentru
electronişti
 
-
VIATA
CA
O
PÂNZĂ
DE
PĂIANJEN
 
Nu
nepropunem
să
prezentăm
aici
facilităţile
oferite de
reţeaua
INTE
RN
ET,acestsubiect"fierbinte"al tehnologiei
informaţiei
,
care a transformatglobul
pământesc
intr-unbiet"sat global";s-au
sc
ris
despre acest
subiect zeci de
că
rţi
şi
sutedearticole,numai În tara
noastră.
Sioricum,ne-ar
fi
mult mai
,
usor
să
scriem despre ce
nu
sepoatefacepe INTERNET.Arocupa
spaţiu
mai
puţi
n.
DintrecomponenteleINTERNET-ului, WorldWide Web-uladobândit o popularitate
imensă,
Înultimiiani.Spre
deosebire
de
comunicaţiile
punctuale,Web-ulproduce o
adevărată
"r
evo
luţie
",
permiţând
publicarea
i
nformaţiei,
punerea
eila
dispoziţia
celor
intere
saţi,
devenind astfel o
nouă
formă
demass-media.
După
debutul
românesc
pe
Web
(începutul anului 1994),
astăziexistă
deja mai
mu
lte
pUblicaţii
(cotidiene,revistedin domeniul calculatoareloretc.) care pot
fi
cititesipeecranulmonitorului.
Sperăm
că
nu
pes
te
multă
vreme
~i
revistaTEHNIUMva
fi
pe
Web.
În
lum
e,
serviciulWWW
conţine
maimulte
re
vistede
electronică;
să
numim aici numai celebra
publicaţie
f
ran
ceză
Electronique Pratique(http://WWW.eprat.com).
Apărut
prinanii'60,limbajulhypertext a evoluat laînceput lent,
până
laînceputulanilor '90.Apoi,popularitateaWeb-uluia
depă~it
celemaioptimisteprognoze. Astfel, Înultimii doi ani,launinterval
de
timp denumaicâtevaluni,
numărul
utilizatorilor,
al
serverelor
ş
i
al
documentelors-a dublat,transformândideea
comunicaţiilor
electroniceÎntr-o
adevărată
industrieÎn
plină
ascensiune.INTERNET-ula devenit
astăzi,
în
primulrând,un mijloc practic deaderulaafaceri.Se
,
prevede
că
utilizarea acesteiimense
reţele
de
comunica
ţi
e
(şi
a
WWW)Înscopuricomerc
iale
va atinge în anul2000(deci,peste numai3 ani!)cifrade 100
de
miliarde dolariUSA,iar
numărul
deoameni carevoravea accesla Web
va
ajunge lapeste160de milioane
(f
a
ţă
de
numai16
mi
lioan
eîn
anul 1995
,deexemplu).Familia
"internauţilor"
(vocabularulse
î
mbogăţeşte
,
nu-i
aşa?)
va deveni astfel
enormă
.
Nici nu ede mi
ra
re,Înaceste
cond
i
ţii
,
că
în
INTERNET,
alături
de
rn
ilioanele deuseri obisnui
ti
se
stre
c
oară
si câtivahackeri(ce
vă
.
.
, ,
spuneamdesprevocabular!),unii
ş
i
din
ţa
r
a
noas
tră.
Acestia
au
unscopprecis: distrug
muncacelorlalti!Câtevaziaresiposturi de
T.V.
..
i-auprezentat
pe
aceştia
cape
nişte
adevăraţi
eroi,când
de
fapt einu
sunt
decât
niste
simp
li
infractori (chi
ar
dacă
leg
i
slaţia
română
a
re
lacune
in
aceastăp
ri
v
i
nţă)
.
Nu-i
incurajati,
ci
d
i
mpotrivă!.
Căci
,
dacă
INTERNET-uleste una dintre principalele noastre
căi
de a neintegra
În
lumea
civil
i
zată,
a
ceşti
ind
ivizi
reprezintă
un
obstacol
,expunându-ne
ch
i
ar
pericolului de a
fi
izolaţ
i.
Ti
neretul român,cel format sila"scoala
.
TEHNIUM
",
esteînprimulrândconstructiv, preocupat
să
asimileze
cunoşt
i
nţe
noidindomeniultehnologiil
or
avansate
şi
apoi
să
leaplice practic,nicidecum
să
distrugă.
Căci
tehnicaÎngenera
l,
ş
i
electronica Înspecial
ajută
nunumaila formareadeprinderilorunor foarte buniprofesionisti,darsilamodelarea
.
unorcaractere puternice. Iardintrecei
aproape
unmiliard de
"i
ntemaut
i"
estimati pentru inceputulmileniului
..
trei,
cei
proven
iti
din
rândul
cititorilor
TEHNIUM-<Jlu
i,
vor purta,desigur,
cu
ei
vocaţ
i
a
universală
a
creaţ
i
e
i.
SerbanNaicu
Redactor
şef:
ing.
ŞERBAN
NAICU
Abonamentele
la
revistaTEHNIUMse pot oontractala toate oficii
le
poştale
din
ţa
r
ă
şi
prin filialeleRODIPETSA,revista figurând
la
pozitia 4385dinCatalogul PreseiInterne.
Periodicitate
:
apa
riţie
lunară.
Preţ
abonament
:
....5.QQ.Q.lei/numă
r
de
revistă.
Materialele invederea
publicăr
ii
setrimit recomandatpeadresa:
Bucureşti,
OP
42
,
CP88
.Le
aşteptăm
cu
deosebitinteres.Eventual,
menţ
i
onaţi
şi
un
număr
de telefon
la
care
puteţi
fi
conta
c
taţi.
Articolelenepublicatenu serestituie.
 
AUDIO
o
EFECTE SONORE
ÎN
TEHNiCĂ
ANALOGiCĂ
ŞI
DIGITALĂ
(1)
CIRCUITE INTEGRATE PENTRU
ÎNTĂRZIERE
ANALOGiCĂ
O
8
ncepând
cu
acest
număr,
revista
TEHNIUM
propune cititorilor
săi
un nou
ser
ial. Serialul
prezintă
construcţia
unor aparatespecializate
pentru
obţinerea
efecte
lor
sonore,baza
e În
exclusivitate pe tehnica
Întărzierii
electronice
a
semnalelor
de
aud
i
ofrecvenţă.
Deşi
domeniul
producerii
efectelor
sonore
prin
tehnica
intârzierii electronice este deosebit
de interesant, modern
şi
atractiv,materiale specifice apar foarte rar
În
literatura
tehnică
,
pe plan mondia
l.
La
noi,
singurele materiale
pe
această
temă
au fost prezentate de
către
autorii serialului
care
debutează
În
acest
număr,
bucurându-se de
un
real interesdinpartea cititorilor.
Acest
serialse
adresează
uneilargicategoriide
elect
r
o
n
işti,
dela
Începători
până
lacei
avansaţi
şi
prez
i
ntă
aspecte concrete,
de
natură
practică
,
refer
i
toare
la
const
r
ucţia
ş
i
uti
li
zarea
procesoarelor
de
efecte
sonore.
Serialul este structu
ra
t in
două
mari
părţi:
procesoare analogice
şi
procesoare digitale. Partea cea mai
consistentă
a
ser
ialului
constă
Înprezentarea procesoarelorpentru
producerea efectelor
sonore
În
tehnică
digitală,
cu
modulaţie
delta.
Acesteasunt
pr
ezentate
pentru
prima
dată
În literatu
ra
noas
tr
ă.
Procesoareleprezentateau
diferite
grade
de
complexitate
şi
permit
obţinerea
uneigamelargide
efectesonore.Dintre acestea,
enumerăm
pecele maiapreciate: phaser/who-phaser, flanger static
şi
dinamic,
cho
r
us,
resonance,
computer
voi
ce,
vibrato,
reverberaţ
i
e
,
ecou,
multiecou
şi
repetare
indefinită.
Autor
ii
serialului
sunt
numebinecunoscute cititorilor
noştr
i
,
cu
practică
indelu
n
gată
În
acest
domeniu. Aure
lian
Lăzăroiu
a
prezen
t
at
materialespecificein
urmă
cu peste 15 ani, În
publicaţii
de
prestigiu.
Cătălin
Lăz
ăro
iu
are
realizări
interesante
În
domeniul
efectelorsonore computerizate.
1
EIINlUM
.
Nr.
6/1997
Aurelian
Lăzăroiu
ing.
Cătălin
Lăzăroiu
Generalităţi
Înaintedea trece laprezentarea circuitelor integrate specializate pentru
intârzierea
electronicăanalogică,
considerăm
necesare câteva
p
r
ecizări
referitoarelaserialulcare
debutează
În
cunoscui
În
special
de
către
utilizatorii
PC-ufilor; ne
referim
la
plăcile
de
sunet.
cunoscute
sub
numele
comercia
l
de
SOUNDBLASTER.
Acestea permit nu numai inregistrarea
şi/sau
redarea sunetului, dar
şi
acest
număr
alrevistei.
"
"
pcocesărl
comp
l
e,e
ale
sem~
'
:,:or:
-<>
~
=r
l.J...rr---o-r
W:j
~
1
~2~3
~
4
I
Figura1
Ne
aflăm
la
începutul ere
i
sunetulu
i
digital.Denumiri
ca
CD
(Compact
Disc),DAT (Digital
Audio
Tape)sauDDL(DigitalDelayLines)
fac
parte
din
limbajul
curent
al
audi
ofil
ilor.
Aceste sistemepermit
Înregistrarea,redarea
şi
procesarea
digitală
a
semnalelor
de
au
di
ofrecvenţă
şi
apelează
pentru
conversia acestora la convertoare cu
rezoluţie
ridicată.
Conversia
cu
rezoluţieridicată
conduce automat la
obţinerea
unor
para
m
etri
care
garantează
redarea
excelentă
asunetului, oferind
senzaţii
inedite
(să
negândim la filmele cu pistâ
sonoră
digitală,
vizionate Într-un cinematograf
dotat
cu
sistem
de
redare
D
OLBY
STEREO
SURRaUND
-DIGITAL).
Câţiva
parametri
specifici
sistemelor audio digitale au puterea dea
convinge:
răspuns
În
frecvenţă
perfect liniar în domeniul 20-20.000Hz,
gamă
dinam
i
că
in jurul valoriide100 dB, distorsiuni armonice infime, deordinul a 0,005%!în acestcontext seimpune
să
amintim
şi
de
altprodusdigita
l,
~K8
~
 "
.2
Figura
2
audiofrecvenţă.
Aşa
de
exemplu,
SOUNDBLASTER-ele,
ca
şi
DDL
urile,
constituie mijloaceideale
deproducere a efectelor sonore pe carele Întâlnim În multe
producţii
muzicale. Din
punctuldevedere
al
efectelor
sonore, În special al
reverberaţiei
ş
i
ecou
lu
i,
SOUNDBLASTER-ul
prezintă
dezavantajul
că
nu
permite
obţinerea
acestora
În
timp
real,ceea
ce
constituie o
serioasă
l
im
itare
În
cazulproductiilor"Iive". Serialulca
re
debutează
Înacest
număr
al
revistei
oferă
cititorilor
schemeale
unor
procesoare simplepentru producereaefectel
or
sonore
şi
Îi introd
uce
pe
Începător
i
În
lumea
sunetului digital.
Precizăm
de la
·IS
V
,
"
d
T
DA
I0
22
1 
,=
f-o
00K
I
l'
,,
'"
~~
~,
Dl
D2
Figura3
1

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->