Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ljubodrag Simonović - Duci: Zeitgeist Fašizam

Ljubodrag Simonović - Duci: Zeitgeist Fašizam

Ratings: (0)|Views: 22,241 |Likes:
Published by Nebojša
Zeitgeist pokret („The Zeitgeist Movement“) jedan je od najagresivnijih mondijalističkih pokreta u savremenom svetu. On se prividno zasniva na kritici kapitalizma i nastojanju da se stvori novi svet. U suštini, to je sajentološka sekta koja se zasniva na kvazi-religioznom mitu o svemoći nauke i tehnike koji je jedan od najpogubnijih mitova koji su stvorili ideolozi kapitalizma. Kritika kapitalizma lišena je humanističke, a to znači istorijske, društvene i vizionarske dimenzije. Zeitgeist se ne zalaže za novi istorijski početak, već odbacuje istoriju i obračunava se s čovekom kao istorijskim bićem.
Zeitgeist pokret („The Zeitgeist Movement“) jedan je od najagresivnijih mondijalističkih pokreta u savremenom svetu. On se prividno zasniva na kritici kapitalizma i nastojanju da se stvori novi svet. U suštini, to je sajentološka sekta koja se zasniva na kvazi-religioznom mitu o svemoći nauke i tehnike koji je jedan od najpogubnijih mitova koji su stvorili ideolozi kapitalizma. Kritika kapitalizma lišena je humanističke, a to znači istorijske, društvene i vizionarske dimenzije. Zeitgeist se ne zalaže za novi istorijski početak, već odbacuje istoriju i obračunava se s čovekom kao istorijskim bićem.

More info:

Published by: Nebojša on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
1
Ljubodrag
Duci Simonović
 E-mail
 ZEITGEIST 
 
FAŠIZAM
 
 Zeitgeist 
 
pokret
(„
The Zeitgeist Movement“ 
)
 jean je o najagresivnijih monijalističkih pokreta
u savremenom svetu. On se prividno zasniva na kritici kapitalizma i nastojanju da se stvori novi
svet. U suštini, to je sajentološka
sekta koja se zasniva na kvazi-religioznom mit
u o svemodi
nauke i tehnike koji je jedan od najpogubnijih mitova koji su stvorili ideolozi kapitalizma. Kritikakapitalizma
lišena
 je humani
stičke, a to znači istorijske, ruštvene
i vizionarske dimenzije.
 Zeitgeist 
 
se ne zalaže za
 
novi istorijski početak, ved
odbacuje istoriju
i obračunava se s čovekomkao istorijskim bidem
. On
ne pravi razliku između istorije i prošlosti i svoi prošlost na
izvor zla sa
kojim se treba obračunati.
 Zeitgeist 
 
ukia ijalektiku istorije i ijalektički um koji
 
pružamogudnost čovek
u
a izađ
e iz mra
ka prošlosti na svetlost
istorije. Ukidanjem isto
ričnostiljuskog ruštva ukia se
kulturn
o i sloboarsko nasleđe čovečanstva
bez koga nema
mogudnosti za humanističku samorefleksiju, a to znači ni puta u buudnost
.
Č
ovek bez istorijskesamosvesti je obezg
lavljeni čovek; ljui bez istorije su ljui bez buudnosti. Istovremeno, bezistoričnosti ruštva nema ni istoričnosti priroe, što znači a bez ijalektičkog razvoja ruštvanema ni ijalektičkog razvoja priroe.
 
 Zeitgeistov 
 
projekat buudnosti
je
 par excellence
 
politički projekat.
 
On je zasnovan na tome, da
 je kapitalizam otuđio o ljui
nauku i tehniku i
a je njihova mod postala svojina
 
naučne itehnokratske „elite“ k
oja upravlja sudbinom ljudi i
„projektuje“ buudnost.
Umesto da jestvaralac svog sveta,
čovek
 je postao
oruđe
tehnokratske
„elite“ za realizovanje ieje buudnosti
koja je proizvod dehumanizovane tehnokratske
mašte. „Pravljenje planova“ buudnostizamenjuje kritičku analizu kapitalizma i političku borbu potlačenih ranih slojeva.
 
Buudnost
nijeproizvod
svesnog angažovanja građana kao političkih bida koja
su u stanju da stvore humani
svet, ved je proizvo političkog jenoumlja koje je zaoenuto velom „nauke“ koja obija„objektivnu“ i na taj način naljusku
dimenziju.
 Zeitgeist 
projekat
buudnosti
pretpostavljapostojanje
političkog
 
centra modi koji oređuje i usmerava ruštveni razvoj, što
podrazumeva iodre
đivanje
vrednosnog horizonta
koji se ne može ovesti u pitanje. Autoritarno ustrojstvo
 Zeitgeista
 
simboličan je izraz neoir
ljivosti i nepromenljivosti osnovnih principa na kojima se
temelji plan buudnosti.
 Zeitgeist 
 
ukia mogudnost stvaranja alternativnih svetova i u tom smislu
 
2
mogudnost a buudnost bue rezultat slobonog izbora i stvaralačke prakse čoveka.
 
Projektovanje buudnosti svoi se na
njeno zadavanje.
 Zeitgeist 
ukida
čoveka kao stvaralačkobide koje
je u stanju da stvori svoj svet i svodi ga na
oruđe sa kojim „elita“ naučnika, na čelu sasavremenim „Mesijom“ (Jacque Fresco), „stvara buudnost“ u kome
 
de veštački čovek živeti uveštačkom (enaturalizovanom i ehumanizovanom) svetu. U tom „projektu“ ljui su sveeni na
armiju atomizovanih idiota
koji treba a slee „viziju“ i sprovoe irektive „Vođe“. Ra
di se o
tipičnom sektaškom pokretu koji
se zasniv
a na kultu ličnosti
:
„Vođa“
je eskluzivni ineprikosnoveni
vlasnik „istine“
.
 Zeitgeist 
 
projekcija buudnosti
 je oblik u kome se pojavljuje na
kapitalistički način
degenerisana vizionarska svest koja se zasniva na istom principu na kome sezasnivaju kako religije, tako i holivudska filmska ind
ustrija: izmišljanje iluzornih svetova
 
zamenjuje političku borbu potlačenih
za humani svet.
 Zeitgeist 
 
 je jean o načina
na kojikapitalizam
egeneriše nastojanje čoveka a stvori svoj svet rukovoedi se humanističkomvizionarskom maštom. Umesto humanističke vizije buudnosti, nui se tehnokratski zasnovanavizija koja svoi svet na naučno zasnovani i tehnički usavršeni koncentracioni logor. To je,zapravo, veštački svet
 
koji se zasniva na tehničkim izumima, tehnokratsk
om umu i tehnokratskojpraksi.
 
Na
kapitalistički način egenerisanog čoveka
treba zatvoriti
u svet koji je postao tehnički
kavez iz koga nema izlaza.Ideolozi
 Zeitgeista
odbacuju
ono što je
naj
važnije
 
u nasleđu
franc
uskih prosvetitelja i nemačkeklasične filozofije: ieju poumljenja sveta
od strane
čoveka kao emancipovanog umnog
 
bida.
 Zeitgeist 
sledi jednu od osnovnih intencija na
kapitalistički način egenerisane nauke: a seobračuna s metafizikom, filoz
ofijom, s po
etičkim bidem čoveka, s uhom,
vrednosnimra
suđivanjem
, erotskim, kao i s
kritičkim
i vizionarskim umom.
 Zeitgeist 
je oblik u kome se
pojavljuje na kapitalistički način
degenerisani um. On
ne pravi razliku između inteligencije i uma
isvodi um na instrumentalizovani
ratio
 
koji je oslobođen "vrenosnih prerasua" i težnje za
istinom.
Umesto ijalektičkog i na toj osnovi
vizionarskog uma,
namede
se
reukcionistički
 sajent
istički
 
um koji ima mehaničku prirou
. Istovremeno,
 Zeitgeist 
se zasniva na tehnokratskommisticizmu koji ima instrumentalni karakter. Mistika
nije izraz misterije života
koja se zasniva nastrahu od prirodnih sila
, ved je srestvo za mistifikovanje vlaajude modi koja se zasniva na
savladanim silama prirode.
 
Osnovna uloga
 Zeitgeista
je da "posred
uje" između sveta i čovekatako, a putem tehnokratske mitologije uništi umni onos čoveka prema svetu i kritičko
-vizionarsku svest. Mistifikacija
postojedeg sveta i uništavanje uma
su dve strane
 Zeitgeist 
 doktrine.
 Zeitgeist 
ideologija je jedna od pojavnih oblika
estruktivnog kapitalističkogiracionalizma. Ona nagoveštava konačnu smrt
homo sapiensa
.
 
3
 Zeitgeist 
 
ne polazi od
postojedeg sveta
 
kao pozitivnog, ved kao negativnog osnova u onosu
prema kome r
azvija svoju ieju buudnosti polazedi o iealizovanog tehničkog
sveta. Problem je u tome,
 što postojedi svet sarži i kulturu, kritičku svest, političke pokrete koji teže novomsvetu, kao i emancipatorske tekovine koje pružaju mogudnos
t za iskorak iz njega. Na udaru
 Zeitgeista
 
 je pre svega emancipatorsko nasleđe prosvetiteljstva, ieje
-vodilje Francuske
građanske revolucije, kao i emokratska prava i institucije koje su uspostavljene
u najrazvijenijim
kapitalističkim zemljama
u XIX i XX veku.
 Zeitgeistov 
 
univerzalni metoološki
princip glasi:
osakatiti emancipatorske mogudnosti progresa i iskoristiti ih za obračun sa sloboarskom
borbom ljudi.
"Previđanje" buudnosti postaje njeno "stvaranje" uništavanjememancipatorskog nasleđa čovečanstva koje otvara mogudnost za iskorak iz
tehni
čkog
sveta.
 Zeitgeist 
 
nui „buudnost“ koja se nalazi u sferi kapitalistički proizveenog vremena i prostorakoji imaju mehaničku prirou.
Nastojanje da se postigne jedinstvo tehnokratskog uma s
realnošdu svoi se na poređivanje ljui totalitarnoj volji vlaajude tehnokratske „elite“.
 Zeitgeistova
gnoseologija
ne oslanja se na autoritet nauke, ved na autoritet vlaajude modi kojase služi naukom kao ekskluzivnim političkim
 
oruđe
m
za obraču
n s emancipatorskimpotencijalima
građanskog ruštva.
 
Naučno
zasnovani
 
"objektivizam" postaje maska za politički(klasni) voluntarizam koji je izražen u maksimi
auctoritas, non veritas facit legem
. "Istina" postajeproizvod instrumentalizovanog
uma i lišena je sloboarske, moralne i estetske imenzije.
U tomkontekstu, sociologija je svedena na Kontovu (Auguste Comte) "socijalnu fiziku" (
 physiquesociale
), a ova na politiku kao dehumanizovanu tehniku vladanja. U
konačnom,
 Zeitgeist 
nastoji
a svaki segment života stavi po kontrolu vlaajude
(samo)volje i da ukine sve one sfere koje
mogu a je ograniče.
 
U Platonovoj
ieji ržave filozofi, kao naju
mniji ljudi, su ti koji vladaju.
Isto je sa hrišdanskomtraicijom, sa francuskim prosvetiteljima i nemačkom klasičnom
filozofijom. Umni ljudi treba da
vlaaju jer je um taj koji voi čoveka
istini.
 Zeitgeist 
odbacuje ideju istine koja se zasniva na
vrenosnim (humanističkim) kriterijumima i stvara mit o „objektivnoj“ naučnoj istini koja jelišena vrenosnog rasuđivanja.
Istina se n
e nalazi u čoveku, ved je zaata
saje
ntističk
ommatricom stvaranja sveta i ima tehnokratski karakter. Do istine se ne dolazi umovanjem koje se
zasniva na sučeljavanju stavova, ved
putem
neprikosnovenog pozitivističkog
 
naučnog uma
kojiodbacuje raspravu. Sva pitanja i odgovori nalaze se u centralnom kompjuteru koji je i bukvalno
„mozak“ čovečanstva koga programira i opskrbljuje infor
macijama samoproklamovanatehnokratska
„elita“. „Socijalni inženjeri“, na čelu sa „Vođom“, su ti ko
 j
i rukovoedi se „naučnimumom“
 
oređuju šta je bitno i šta treba ljuima. R
adi se o ogoljenom tehnokratskom

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bojan Besir liked this
Nikolic85 added this note
Stvarno ne zna šta priča. Pogledajte komentare na http://www.vaseljenska.com/misljenja/... i bice vam jasnije.
svet1000 liked this
Lambdaa liked this
svet1000 liked this
Mandalaman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->