Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
81350392-МАХНЫ-ҮХЭР-ТӨСӨЛ-2009-04-15

81350392-МАХНЫ-ҮХЭР-ТӨСӨЛ-2009-04-15

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 2,134 |Likes:
Published by Erchy Sukh

More info:

Published by: Erchy Sukh on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2014

pdf

text

original

 
 
ÁÓËÃÀÍ ÀÉÌÀà ÕÓÒÀà ªÍĪРÑÓÌ 
“ 
ÌÀÕÍÛ ×ÈÃËÝËÈÉÍ ¯ 
 ХЭР” 
 ÒªÑªË 
 Хэрэгжүүлэгч 
:
“ 
 Äàáàëü Áàð
“ 
 ÕÕÊ 2010 îí 
 
“ìàõíû ÷èãëýëèéí ¿õýð” ôåðìåðèéí àæ àõóéí òºñºë 
 
“Дàáàëü áàð” ХХÊ 
 
- 2 -
Нэг
.
Төслийн 
 
товч 
 
утга
 
1.1
Төслийн 
 
товч 
 
танилцуулга
 
Ìîíãîë 
óëñûí
 
çàñãèéí
 
ãàçðààñ 
 
“Эð÷èìæñýí
 
ìàë 
 
àæ 
 
àõóéã
 
äýìæèõ 
 
 õºòºëáºð” 
-
èéã
 2003
îíû 
160 
äóãààð
 
òîãòîîëîîð
 
áàòàëñàí
 
áèëýý
.
Уã
 
òîãòîîëûã
 
 õýðýãæ¿¿ëýõòýé
 
 õîëáîãäñîí
 
“Мàõ” 
 
äýä
 
 õºòºëáºðèéí
 
 õ¿ðýýíä
 
Бóëãàí
 
àéìãèéí
Õóòàã ªíäºð
ñóìàíä
 
ººðèéí
 
ýðëèéç
 
¿õýð
 
äýýð
 
ìàíàé
 
îðîíä
 
¿ðæ¿¿ëæ 
 
áàéãàà
 
“Сýëýíãý” 
 
áîëîí
Êàçàêûí öàãààí òîëãîéò
öýâýð
 
¿¿ëäðèéã
 
¿ðæ¿¿ëæ 
 
“Мàõíû 
 
÷èãëýëèéí
 
¿õðèéí
 
ôåðìåðèéí
 
àæ 
 
àõóé” 
 
áàéãóóëàõ 
 
çîðèëãîîð
 
ýí
ýõ 
¿¿ 
 
òºñëèéã
 
áîëîâñðóóëàâ
.
Уã
 
òºñºë 
 
íü
àæëûí áàéð áèé áîëãîõ çàìààð ÿäóóðëûã áóóðóóëàõ 
óëàì 
 
á¿ð
 
ºñºí
 
íýìýãäýæ 
 
áàéãàà
 
¿õðèéí
 
ìàõíû 
 
ýðýëò
 
 õýðýãöýýã
 
 õàíãàõàä
 
áîäèò
 
 õóâü
 
íýìýð
 
îðóóëàõ 
,
öààøèä
 
ºíäºð
 
àøèã
 
øèìò
 
ìàõíû 
 
òºðºëæñºí
 
¿¿ëäýð
 
áîëîõ 
 
Ê 
àçàêûíöàãààí òîëãîéò
¿õðèéí
 
óäì 
û 
í
 
ñàíã
îðîí íóòàãòàà
 õàìãààëàí
 
ñàéæðóóëàõ 
,
òîî
 
òîëãîéã
 
îëøðóóëàí
 
òàðõàëòûí
 
 õ¿ðýýã
 
ºðãºòãºõ 
,
¿ðæëèéí
 
ºñâºð
íàñíû 
áóõ 
 
ãóíæ 
 
áîéæóóëæ 
 
èðãýä
 
àæ 
 
àõóé
 
íýãæ 
,
ôåðìåð¿¿äýä
 
¿ðæëèéí
 
ìàòåðèàë 
 
íèéë¿¿ëýõ 
,
ìàõíû 
 
¿õðèéí
 
¿ðæëèéí
 
çîõèñòîé
 
çàãâàð
 
ãàðãàõàä
 
÷èãëýãäýíý
.
1.2 
Төслийн 
 
нэр
 
“ 
ìàõíû ÷èãëýëèéí ¿õýð
“ 
ôåðìåðèéí àæ àõóé 
1.3
Төсөл 
 
 хэрэгжүүлэх 
 
байгууллага
 
 Äàáàëü áàð
” 
 ÕÕÊ íü
Ìàë àæ àõóéí ôåðìåð , ¯ð òàðèà áîëîí áóñàä óðãàìàë òàðèàëàëò , õóäàëäàà çóó÷ëàëû ÷èãëýëýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõààðáàéãóóëëàãäñàí.Ìàõíû ¿õðèéí ôåðìåðèéã ñàíàà÷ëàã÷äûí íýã ,òºñëèéã çîõèîã÷ 
“ 
 Äàáàëü Áàð
“ 
êîìïàíèé çàõèðàë Øàãäàððàã÷àà îâîãòîé ¯íýíáàò
“ 
 Äàáàëü áàð
” 
ÕÕÊ 
Õóòàã ºíäºð ñóìûí àæèëã¿é, õóâèàðàà ìàë àæ àõóé ýðõýëäýã èðãýä ìàë÷èä õóâèéíõºäºëìºðºº õîðøèõ àðãààð á¿ë áîëãîí õîðøóóëæ àæèëëàõààð çîõèîí áàéãóóëñàíáèëýý.
 
Уëñûí
 
á¿ðòãýëèéí
 
äóãààð
9011172134.
 
Рåãèñòåðèéí
 
äóãààð
5270324.
 
 Хàðèëöàõ 
 
áàíê 
ÕÀÀÍ ×èíãýëòýé áàíê 
 
 Хàðèëöàõ 
 
äàíñíû 
 
äóãààð
5020597266 
 
 Хàÿã
: Áóëãàí àéìãèéí Õóòàã ºíäºð ñóì 
“ 
 Äàáàëü áàð
” 
ÕÕÊîìïàíè
 
 Õàðèëöàõ óòàñ 88110543.
1.5 
Нийт
 
шаардагдах 
 
 хөрөнгө
112900,0 
мянган 
 
төгрөг
 
Ү¿íýýñ 
-
ººðèéí
 
 õºðºí㺺ð
 
íèéò
 
øààðäàãäàõ 
 
 õºðºíãèéí
31,3
 õóâü
 
áóþó 
4133870,0 
ìÿíãàí
 
òºãðºã
 -
Тºñëèéí
 
 õºðºí㺺ð
92000,0 
ìÿíãàí
 
òºãðºã
 
1,6 
Төслийг
 
 хэрэгжүүлэхэд 
 
оролцох 
 
байгууллага
 
 
“ìàõíû ÷èãëýëèéí ¿õýð” ôåðìåðèéí àæ àõóéí òºñºë 
 
“Дàáàëü áàð” ХХÊ 
 
- 3 -
Тºñëèéã
 
 õýðýãæ¿¿ëýõýä
 
Мîíãîë 
 
óëñûí
 
ìàë 
û 
í
 
óäì 
û 
í
 
ñàíãèéí
 
¿íäýñíèé
 
òºâ
,
 ХААИС 
-
èéí
 
Бèîëîãèéí
 
íººöèéí
 
ìåíåæìåíòèéí
 
ñóðãóóëü
,
ºñâºð
 
¿õýð
 
ºñãºí
 
áîéæóóëàõ 
 
ìàõ 
 
¿éëäâýðëýëèéã
 
íýìýãä¿¿ëýõ 
 
Ш 
ÓÒ-
ûí
 
òºñëèéí
 
áàã
 
îðîëöîíî
.
Тºñºë 
 
 õýðýãæ¿¿ëýõýä
 
øààðäëàãàòàé
 
¿íýý
 
ãóíæèéã
Áóëãàí àéìãèéí Ñýëýíãý
ñóì 
, Ñýëýíãý àéìãèéí
 Хóøààò
 ñóì 
àíä
 
¿õýð
 
¿ðæ¿¿ëäýã
 
èðãýä
 
ôåðìåð
 
àæ 
 
àõóéí
 
íýãæýýñ 
 
 õóäàëäàí
 
àâàõààð
 
óðüä÷èëàí
 
òîõèðîëöñîí
 
þì 
. Õóòàã ºíäºð
ñóìûí
 
ИТХ 
-
ààñ 
 
óã
 
¿õðèéã
Õóòàã ºíäºð
ñóìûí
öºì ñ¿ðýã
áîëãîõîîð
 
òîãòîîë 
 
ãàðãàí
 
îðîí
 
íóòãèéí
 
çàñàã
 
çàõèðãààíû 
 
áàéãóóëëàãà
 
äýìæëýã
 
òóñëàëöàà
 
¿ç¿¿ëýí
 
àæèëëàæ 
 
áàéíà
.
Уã
 
òºñëèéã
 
 õýðýãæ¿¿ëýõäýý
 
îðîí
 
íóòãèéí
 
çàñàã
 
çàõèðãààíû 
 
áàéãóóëëàãà
 
áîëîí
 
ìàíàé
 
óëñûí
 
ìàõíû 
 
¿éëäâýð¿¿ä
,
èìïîðòëîã÷ 
,
 õóäàëäàí
 
àâàã÷ 
 
òàëóóäòàé
 
àæèë 
 
 õýðãèéí
 
 õîëáîî
 
òîãòîæ 
 
àæèëëàíà
.
Т¿¿í÷ëýí
 
¿õðèéí
 
¿ðæèë 
,
àøèã
 
øèìèéí
 
÷àíàðûã
 
ñàéæðóóëàõ 
,
ìàõíû 
 
ãàðö
 
÷àíàðûã
 
äýýøë¿¿ëýõ 
 
çîðèëãîîð
 
ñàéí
 
÷àíàðûí
 
¿ðæëèéí
 
ìàòåðèàëûã
Үðæëèéí
 
ìàë 
,
ã¿í
 
 õºë人ñºí
 
¿ð
,
 õºâðºë 
 
¿ð
,/ 
Êàíàäûí
 
Сàñêà÷åâàí
 
ìóæûí
 
Мàðñäåí
 
äàõü
 
Мàõíû 
 
¿õðèéí
 
çàãâàð
 
òºâ
/Canadian Display Centre/ Î
 ðîñûí
  Õîëáîîíû óëñûí
Мîñêâà
 
îð÷ìûí
 
¿ðæëèéí
 
àæ 
 
àõóéíóóäûí
 
“Мîñïëåì” 
 
íºõºðëºë 
 
çýðãýýñ 
 
àâíà
.
Иòàëèéí
 
Пüåìîíòåçå
 
¿¿ëäðèéí
 
¿õýð
 
¿ðæ¿¿ëýã÷äèéí
 
íèéãýìëýã
 АНАВОРАПИ 
 / -
ýýñ 
 
ìàíàéä
 
èð¿¿ëñýí
 
óã
 
¿éëäâýðèéí
 
¿õðèéí
 
¿ðèéã
 
àøèãëàæ 
,
öààøèä
 
äýýðõ 
 
áàéãóóëëàãàòàé
 
 õîëáîî
 
 õýëõýýã
 
ºðãºæ¿¿ëýõ 
 
áîëîìæ 
 
áèé
.
Тýæýýëèéí
 
îëîí
 
íàñò
 
óðãàìàëûí
 
¿ðèéã
 
 Дàíèéí
 DLF-Trifolium
ôèðìýýñ 
 
àâ÷ 
 
àøèãëàæ 
 
áîëíî
.1. Canadian Display center Box-9, Marsden, Sackatchewan CanadaSOMIRO2.
Нåêîììåð÷åñêîå
 
ïàðòíåðñòâî
 
“Мîñïëåì” ïëåìåííûå
 
 õîçÿéñòâà
 
Мîñêîâñêîé
 
îáëàñòè
 
Рîññèÿ 
103030 
ã
 
Мîñêâà
 
à
 / 
 ÿ 
65 3. Anaboradi Strada Trinita 32/A-12061 Carru Italy 4. DLF 
 –
Trifolium,
 Дàíèÿ 
 
Фåíãåð
 
Бðàéåí
 
 Хоёр
.
Орон 
 
нутгийн 
 
 хөрс 
,
цаг
 
уурын 
 
онцлог
 
Ýíýõ¿¿ òºñëèéí õ¿ðýýíä áàéãóóëàãäàõ ìàõíû ÷èãëýëèéí ¿õðèéí öîãöîëáîð àæ àõóé íü Áóëãàí àéìãèéí Õóòàã ºíäºð ñóìûí íóòàãò áàéðøèíà .
 
Áóëãàí àéìãèéí õóòàã ºíäºð ñóì íü ººðèéí àéìãèéí Ìîãîä, Õèøèã-ªíäºð,Á¿ðýãõàíãàé, Ãóðâàíáóëàã, Ðàøààíò, Áàÿííóóð ñóìóóäòàé, Òºâ àéìãèéíÝðäýíýñàíò,ªíäºð øèðýýò, Çààìàð ñóìóóäòàé õèëëýäýã Òàë õýýðèéí á¿ñ íóòàã þì Óëààíáààòàð õîòîîñ 480êì, àéìãèéí òºâººñ 143 êì çàéòàé Òºâèéí ýð÷èì õ¿÷íèéíàéäâàðòàé ýõ ¿¿ñâýðýýð õàíãàãäñàí ,Øèëýí êàáåëèéí ñ¿ëæýýíä õîëáîãäñîí, Ìÿíãàíû áîñîî ÷èãëýëèéí õàòóó õó÷èëòòàé õàð çàì äàéðàí ºíãºðñºí çýðýã äýä á¿òýö õàðüöàíãóéñàéí õºãæñºí äàâóó òàëòàé. Õóòàã ºíäºð
ñóìûí ãàçàð íóòàã íü äàëàéí ò¿øíýýñ äýýø 1350ì-ä îðøèõ áàìàíàé îðíû òàë õýýðèéí òºâ á¿ñýä 231.9 ìÿíãàí ãà ãàçàðò áàãòäàã .Ãîë òºëºâ õàð õ¿ðýí, õ¿ðýí õºðñ çîíõèëíî. Îëîí æèëèéí äóíäæààð æèëä 150-200 ìì òóíäàñ óíàæ áàéãààãààñ ãàäíà óðãàìàë óðãàõ äóëààíû äóíäàæ íèéëáýð15-20*Ñ 
äóëààí
 
áàéõ 
õóãàöàà 112-215 õîíîã ¿ðãýëæèëäýã áàéíà .Òóñ ñóì íü 2008 îíû ýöñèéí áàéäëààð 2332 õ¿í àìòàé, 741 ºðõòýé , 154894òîëãîé ìàëòàé .Áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóé ÿëàíãóÿà ôåðìåðèéí àæ àõóé õºãæ¿¿ëýõ  æèìñ, æèìñãýíèé àæ àõóé , òºìñ ,õ¿íñíèé íîãîîíû òàðèàëàëò, àÿëàë æóóë÷ëàëûí÷èãëýëýýð õºãæ¿¿ëýõ çîðèëòûã ñóìààñ áàðèìòëàí õýòèéí çîðèëòîî òîäîðõîéëîíàæèëëàæ áàéíà.
Гурав
.
Төслийн 
 
зорилго
,
зорилт
 
Мàíàé
 
îðíû 
 
 õóâüä
 
¿õðèéí
 
ìàõíû 
 
¿éëäâýðëýëèéã
 
çàõ 
 
çýýëæ¿¿ëýõ 
,
ìàõíû 
 
ãàðö
 
÷àíàðûã
 
äýýøë¿¿ëýõ 
 
¿éëäâýðëýëèéí
 
 õýìæýýã
 
ºñãºõ 
 
çîõèîí
 
áàéãóóëàëò
,
ìåíåæìåíòèéí
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->