Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
normativ poiectare scoli

normativ poiectare scoli

Ratings: (0)|Views: 107|Likes:
Published by Barna Gheorghe

More info:

Published by: Barna Gheorghe on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
Editat de:
Institutul Naiional de Cercetare
-
Dezvoltarei'n Construcfii si Economia Construcfiilor
Bucuregti
-
0s.
Pantelimon
nr.
266Telefon 25522.50
I
176
-
redactie2.55.1020 116
-
difuzire
1.
PRESCRIWI TEHNICE
,,Normativ privind proiectarea, executarea ~i intrefinerea construcfiilorpentru case de copii", indicativ NP009-97, aprobat de MLPAT cu ordinul
....................................................................
r.
5/N
din
22
ianuarie 1997
3
,.Normativ privind proiectarea, executarea ~i intretinerea construc!iilorpentru $coli si licee", indicativ NP010-97, aprobat de MLPAT cu ordinul
nr.
5/N
din
22
ianuarie 1997
.............................................................
95,,Normativ privind proiectarea, executarea si intretinerea constructiilorpentru gradinite de copii", indicativ NP0ll-97, aprobat de MLPAT cuordinul
nr.
/N
din
22
ianuarie 1497
...................................................
197
Toate drepturile asupra acestei editii sunt rezervale INCERC Bucuregti.Nu
estr
pennisa reproducerea
integrals
sau pqialS
R
materialelor din Buletinul Constmctiilorfirll consim!bdntul scris al INCERC.
 
MINISTERUL
LUCRARILOR
PUBLICE SI AMENAJMTITERITORIULUI
ORDIN
Nr.
5m1
din: 22.01.1997
Avlnd in vedere:
-
Avizele Consiliului Tehnico
-
Stiintific nr. 341196; 342196; 343196,
-
In temeiul H.C;.
nr.
456 I 1994 privind organizarea si funcfionarea
,
Ministerului Lucrkilor Publice
$
Amenaj&ii Teritoriului,
-
In conformitate cuHotkkea Parlamentului nr. 12 I 1996 si aDecretului nr. 591 I 1996,
-
Ministrul Lucr&lor Publice si Amenajirii Teritoriului emite urmfitoml
Art.
1
-
Se aprobfi:,,Normativ privind proiectarea, executarea
si
fntretinerea constructiilorIndicativ NP009-97,entru case de copii",,Nonnativ privind poriectarea, executarea
$i
ntretinerea construc\iilorpentru scoli si licee"Indicativ NP010-97,,,Normativ privind proiectarea, executarea si intretinerea construc~iilorpentru grfidinite ae copii"Indicitiv NP011-97.
Art.
2
-
ReglementiWe de la
art.
1
intra in vigom la data public~inBuletinul Construcfiilor
Art.
3
-
Directia Programe de Cercetare si Reglement~ ehnice va aduce laindeplinireprevederile prezentului ordin.MINSTRU
NICO1,AE NOICAMINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARIITERITORIULUI
Direc~ia oordonare cercetare stiinfifica si reglernentiri tehnice pentru construcfii
d
NORMATIVPRIVIND PROIECTAREA REALIZAREASI
EXPLOATAREA CON~TRUCTIILOR
9
PENTRU CASE DE COPII"
INDICATIV
NP009-97
Elaborat de.
PRINCER S.A. (Proiectare perltni invipmht si cercetare)
Director general: Arh. Petre Swoboda
-
Responsahil lucrare: Arh. Petre SwobodaElabor atori:Dr. Ing. George ZarojanuProf. Dr. Ing. Radu Petrovici
Ing.
Constantin Buzdugan
Ing.
Marcela ColiuIng. Gheorghe NegoescuArh. Anca DrugheanArh. Constantin Popescu
Coordonar de:
DIRECTIA COORDONARE CERCETARE
STIINTIFICA
$1
REGLEMENTARI
TEIIMCE PENTRU CONSTRUWI
Director:
Ing.
Octavian MgnoiuResponsabil tern&: Arh. Doroteia Cocheci
A
vizar de:
CONSILIUL TEHNICO-STIINTIFIC AL MINISTERULUILUCR&ILOR PUBLICE $1
AMENAJARII
TERITORIULUIcu avizui nr. 34111996
 
(EN
RlVlND
PHOIEC1'AREA, REALIZAREA $I
Indicatlv:
NPOO9.97
1
EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR PENTRU CASE
DE COPII
5
1.1
Domeniul de aplicare.
1.1.1Prezentul normativ cuprinde totalitatea instruc@unilor, regulilor,indrumMlor tehnice cu caracter obligatoriu
si
recomandkiloroptionale, pentru proiectarea, verificarea proiectelor, executia siexploatarea construcfiilor pentru case de copii, conform prevederilordin Legea fnvifh2ntului 8411995, din Legea 1011995 privindcalitatea in constructii, din Legea 12511996 pentm modificarea sicompletarea Legii 5011991 privind autorizarea executariiconstrucfiilor si din Hotiirirea nr. 5111996 privind unele ni5suripentru imbunatatirea activiti%[ii e prevenire
si
stingere a incendiilor.
1.1.2.
Prevederile prezentului nomativ se refera la casele de copii ce seexecuti din fonduri de stat sau din fonduri private si se vor aplica inmod corespunzitor si la lucririle de reparapi, consolid&ri,extindercsau de amenaj&ri n clsdiri existente destinate caselor de copii.
1
I
.3.
Normativul stabileste cerinfele de calitate, corespunziitoare cliidirilorpentru case de copii, ce trebuie proiectate, realizate si mentinute, lacel putin aceiasi pararnetri, pe intreaga duratii de existents aconstructiei.
Elaborar
de:
Apmbat
de:
PRNCER
S
A
MINISTERUL
ISJCRARILOR
PUBLICE S1(Proiectare penbu invii!&mint si cercetiue)
AMENAJAR~I
TERlTORIULUIBUCURESTI cu ordinul nr.
5IN
dm
22.01
1997

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->