P. 1
Dai So Tuyen Tinh Nang Cao

Dai So Tuyen Tinh Nang Cao

Ratings: (0)|Views: 2,019|Likes:
Published by galoi14

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: galoi14 on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2014

pdf

text

original

 
BUØI XUAÂN HAÛI
ÑAÏI SOÁ TUYEÁN TÍNHNAÂNG CAO
LÖU HAØNH NOÄI BOÄ
CAÀN THÔ 2008
1
 
2
 
Muïc luïc
Chöông I. RUÙT GOÏN MOÄT TOAÙN TÖÛ TUYEÁN TÍNH 5
§
1. Ñaët vaán ñeà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§
2. Trò rieâng vaø veùc tô rieâng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§
3. Ña tùc ñaëc tröng cuûa moät toaùn töû tuyeán tính . . . . . . 9
§
4. Toaùn töû cheùo hoùa ñöôïc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
§
5. Moät vaøi öùng dng ca ï cheùo hoùa . . . . . . . . . . . . 14
§
6. Tam giaùc hoùa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
§
7. Ña thöùc trieät tieâu. Ñònh lyù Hamilton - Calley . . . . . . . 27
§
8. Boå ñeà caên baûn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
§
9. Ña thöùc toái tieåu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
§
10. Daïng tam giaùc khoái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
§
11. Daïng chính taéc Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Baøi taäp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->