Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4 Are Niessss

4 Are Niessss

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by AQma Qacandra

More info:

Published by: AQma Qacandra on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
 1
DEFINISI KEPIMPINANBekerja dan berusaha secara berkelompok atau berorganisasi ini merupakan sesuatuyang tabii bagi manusia. Malah bekerja secara berkumpulan seringkali mencetuskan hasilyang lebih baik daripada bekerja secara individu. Namun demikian, bekerja dalam satukumpulan atau organisasi yang besar mempunyai cabaran-cabarannya yang tersendiri. Untuk memastikan setiap organisasi berjalan lancar, organisasi tersebut perlu dipimpin oleh seorangpemimpin yang baik Perkataan kepimpinan dikatakan tidak muncul dalam kamus bahasa Inggerissehinggalah pada tahun 1800. Kemudian ia mengambil masa selama seratus tahun lebihuntuk para saintis sains sosial melibatkan diri dalam kajian-kajian empirikal dan saintifik tentang fenomena kepimpinan serta cara-cara manusia menjadi pemimpin dan bagaimanamereka memperolehi pengikut dan apakah faktor-faktor yang menjadikan sesebuahkepimpinan itu berkesan.Menurut Kamus Dewan (1989), kepimpinan bermaksud keupayaan memimpin.Mengikut Certo (1997), kepimpinan ialah proses pengarahan tingkah laku orang lain ke arahpenyempurnaan sesuatu objektif. Pengarahan bermaksud seseorang individu bertindak mengikut cara tertentu atau mengikut sesuatu seperti polisi, organisasi, tatacara dan deskripsikerja.
Bagi Koontz dan O‟Donnel dalam buku mereka „Management‟:System And
Conti
gency Analysis Of Managerial Functions‟ memimpin atau kepimpinan ditakrifkan
sebagai pengaruh, seni, atau proses mempengaruhi orang lain supaya mereka akanbekerjasama dengan kerelaan hati dan penuh semangat ke arah pencapaian matlamat atauobjektif kumpulan.
Bagi Thomas Gordon dalam bukunya „Group Centeral Leadership‟ mengatakan
kepimpinan dapat dilihat sebagai proses interaksi di antara individu dengan kumpulan atausecara khususnya di antara individu dengan keseluruhan ahli-ahli yang menganggotaikumpulan. Setiap yang terlibat dalam proses interaksi ini boleh dianggap memegang watak-watak tertentu yang berbeza antara satu sama lain. Asas yang membezakan tadi adalahpengaruh iaitu pemimpin mempengaruhi dan pengikut mematuhi atau akur.
 
 2
Bagi Robert fulmer dalam bukunya „Supervision
: Principels of ProfesionalManagement
pula mengatakan kepimpinan melibatkan kedua-dua keupayaan atau kekuatanuntuk meyakinkan orang lain bagi bekerja keras ke arah sesuatu matlamat dan kemahiranatau kebolehan untuk membantu mereka mencapainya.Mana
kala, James Gribben pula dalam bukunya „Effective Managerial Leadership‟
mengatakan bahawa kepimpinan adalah satu proses mempengaruhi ke atas kumpulan dalamsituasi dan masa yang khusus yang dapat merangsang mereka untuk berusaha secara rela hatibagi mencapai matlamat bersama.Oleh itu, kesimpulan yang dapat dibuat ialah kepimpinan sebagai satu sesi atau prosesuntuk mempengaruhi aktiviti manusia yang bersangkut paut dengan tugas mereka agarmereka bergiat cergas untuk mencapai matlamat organisasi mereka.CIRI_CIRI KEPIMPINANAntara ciri-ciri kepimpinan menurut Razali Mat Zin dalam bukunya,
KepimpinanDalam Pengurusan
ialah kepimpinan wujud dalam apa jua berkait secara langsung dan tidak langsung dengan keseluruhan aktiviti-aktiviti organisasi. Kepimpinan mempunyai pertalianyang rapat dengan kuasa. Fungsi kepimpinan mengandungi tugas-tugas menetapkan matlamatdan menyusun, mengarah, serta menyelaras usaha-usaha untuk mencapai matlamat yangditetapkan. Kepimpinan adalah satu proses mempengaruhi kerana tanpa pengaruh maka tidak wujud konsep kepimpinan. Ia adalah satu proses berterusan bukan hanya dilaksanakan ataudiamalkan apabila keadaan terdesak atau apabila timbul krisis dalam organisasi.Setiap keadaan memerlukan corak gelagat kepimpinan yang tertentu kerana gelagatyang bersesuaian untuk sesuatu keadaan mungkin tidak sesuai untuk keadaan yang lain. Olehitu, kepimpinan adalah fungsi terkhusus dan bukan bersifat umum.Sesiapa pun tidak boleh memaksa orang lain membuat sesuatu yang tidak merekatidak mempunyai minat terhadapnya. Kepimpinan berkait rapat dengan pengaruh yangbergantung kuat kepada keupayaan memujuk. Jadi mendorong pengikut untuk berusaha kearah pencapaian matlamat organisasi adalah cirri utama dalam proses kepimpinan.Kepimpinan berkesan memberi kepuasan kepada pengikut dan ini menghasilkan prestasikerja yang cemerlang.
 
 3
DIMENSI-DIMENSI UTAMA DALAM KEPIMPINAN PENGURUSAN
Terdapat empat dimensi utama dalam kepimpinan pengurusan. Ia adalah personalitypemimpin iatu pemimpin perlu mempamerkan ciri-ciri personaliti tertentu. Oleh keranapemimpin berbeza daripada segi latar belakang, nilai-nilai dan prinsip, minat dankecenderungan maka, gelagat kepimpinan yang ditonjolkan dalam kepimpinan juga berbeza.Personaliti kumpulan pula adalah dimensi utama yang kedua yang setiap kumpulanmengandungi dua atau lebih individu sebagai ahlinya. Setiap individu memiliki personalititersendiri tetapi apabila mereka berinteraksi antara satu sama lain secara formal atauinformal maka kumpulan itu akan mula membina ciri-ciri khusus baginya dari segipersonaliti, penerimaan kuasa, keberkesanan, kemahiran dan lain-lain. Jadi setiap jeniskumpulan memerlukan corak kepimpinan atau jenis kepimpinan yang khusus yangbersesuaian dengannya. Satu corak gelagat kepimpinan yang berkesan dan berjaya dalam satukumpulan mungkin gagal dalam kumpulan yang lain.Dimensi utama yang ketiga pula adalah keadaan. Keadaan berbeza dari banyak aspek dan adalah mustahil untuk mendapatkan semua keadaan menjadi seragam pada setiap masa.Perbezaan keadaan menyebabkan corak kepimpinan yang diperlukan tidak sama, malah lebihmenekankan kepada bersesuaian dengan sifat keadaan tersebut.Dan dimensi utama yang terakhir adalah faktor organisasi. Setiap organisasi atau jabatan dalam organisasi adalah berbeza di antara satu sama lain dari segi sejarah kewujudan,tradisi, perlembagaan, kaedah-kaedah pengurusan, pembahagian kejadian tanggungjawab.Jadi kepimpinan mesti mengambil kira perbezaan-perbezaan di atas bagi merangka strategiuntuk mencapai matlamat organisasi.
POLEMIK KEPIMPINAN DALAM KEPIMPINAN
Dalam membincangkan isu polemik ini, persoalan berkisar terhadap konsepkepimpinan yang sering menimbulkan kekeliruan dan kekaburan. Antaranya ialahkepimpinan dan pemimpin. Ramai orang mengatakan bahawa istilah ini adalah sama dan
sering bertukar ganti. Mereka mengatakan “kita mempunyai kepimpinan yang baik”sedangkan mereka bermaksud “kita mempunyai pemimpin yang baik” pemimpin adalah
 seorang manusia bukan satu proses, walaupun ia adalah komponen utama dalam pengurusan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->