Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
9Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan-tich-nước

Phan-tich-nước

Ratings: (0)|Views: 1,771|Likes:
Published by Hồ Tự Hãn

More info:

Published by: Hồ Tự Hãn on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/20/2013

pdf

text

original

 
Phân tích nƣớc
 
Mục lục
 
h
6
4
1
2
2
O
7
2
2
4
2
3
4
 
Phân tích nƣớc
 
1
1.
ĐỘ
pH
Độ pH là một trong những nhân tố môi trƣờng có ảnh hƣởng rất lớn trực tiếpvà gián tiếp đối với đời sống thủy sinh vật nhƣ: sinh trƣởng, tỉ lệ sống, sinh sản vàdinh dƣỡng. pH thích hợp cho tất cả các động vật đều gần bằng
7.
Độ pH an toàn
cho cây lúa là trên 4,1.
Do đó, khi pH môi trƣờng quá cao hay quá thấp đều kh
ông
thuận lợi cho quá trình phát triển của thủy sinh vật. Tác động chủ yếu của pH khiquá cao hay quá thấp là làm thay đổi độ thẩm thấu của màng tế bào làm rối loạn quátrình trao đổi muối
-
nƣớc giữa cơ thể và môi trƣờng ngoài. Do đó, pH là nhân tốquyết định giới hạn phân bố của các loài thủy sinh vật.
 
Độ pH còn ảnh hƣởng đến cân bằng chuyển dịch giữa các khí độc NH
3
, H
2
S
 (dạng phân tử ) và ion của chng (NH
4+
, HS
-
, S
2-
). Môi trƣờng quá kiềm gây bất lợivì dạng NH
3
chiếm đa số so với dạng NH
4+
. Ngƣợc lại, môi trƣờng quá axit cnggây bất lợi dạng H
2
S chiếm đa số so với dạng HS
-
, S
2-
Độ pH có ảnh hƣởng rất lớn đến sự phát triển của phôi, quá trình dinhdƣỡng, sinh trƣởng và sinh sản của cá. Cá sống trong môi trƣờng có pH thấp sẽchậm phát dục, nếu pH quá thấp sẽ không đẻ hay đẻ rất ít. Theo Swingle (1969) thìsự ảnh hƣởng của pH nƣớc đến cá nuôi nhƣ sau:
 - pH =
4: điểm chết acid
 -
 pH = 5: cá không sinh sản
 - pH = 5-
6,5: cá phát triển chậm
 - pH = 6,5-
9,0: môi trƣờng thích hợp cho các loài tôm cá
- pH = 9,0-
11,0: cá phát triển chậm
 - pH = 11,0:
điểm chết bazơ 
 
Độ pH nƣớc tự nhiên nằm trong khoảng 6,
0-8,5,
 phụ thuộc cân bằng giữa
cacbonat,
 bicacbonat, cacbonic cng nhƣ axit humic, fulvic. Cng chính nhờ hệ

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
Tuan Nguyen Quoc liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Anh Tran liked this
Lam Hien liked this
Long Huynh liked this
Vo Duy Cuong liked this
Nguyen Hieu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->