Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnium-9911

Tehnium-9911

Ratings:
(0)
|Views: 150|Likes:
Published by androidtester

More info:

Published by: androidtester on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
Alexander
Stepanovici Popov
pioni
er
al
radiocomunicatiilor
Fizicianul
~
i
inginerulelectricrusPopov s-a nascut pe
16
ma
rti
e
1859,
la Turinskiye Rudniki
(in
prezenl Krasnotur
in
sk
)Perm,Rusia.Fiindfiul unui
laran preot,
Popov
a primit
inca de
timpuriu
0
educalie
intr
-un seminar ecJeziasti
c,
fiindu
-i
planificat
sa in
tre
in
randu
ri
le preo
ti
m
ii
. Dar,
in
anul"1877
,
interesele acestuia s-au
indreptat
spre
matema
tica
,Popovintrand
la
Un
iversitatea
dinSt.Petersburg,
pe
care a absolvit-o
cu
distinclie demerit,
in
1883.
Pregatindu-
se
infacultate pentru 0 carierade
profesor, Popov a linut
cursur
ide matematjea
,?i
fizi
ca.
in
cu
rfmd,interesul principal
al
lui Popov
avea
sa
se
indrepte
spre
ingineria
electrica,
el
deveni
nd
instructor
la
~coala
de
Torpilea Mari
ne
iMilitare
r
use~ti
la
Krondshtadt (Ianga
St.
Pe
tersburg).in aceasta perioada, Popov aprofitatde biblioteca
9col
ii care era plina
de
carli
~i
periodcestraine,
ca
~i
de
laboratorul sau bine utilat,pentrua-
9i
dezvolta cuno9tintele tehnice 9ipentruaface experimente. Recunoscand
importan~a
descopeririiundelorelectromagnetice
de
ca
t
re
fizicianulgerman
He
i
nr
i
ch
Hertz,Popova inceput
sa
se
preocupe
de
studiul acestora.
in
ceea
ce
prive9teproblema efecluarii
pr
i
mei
legaturi radio,
ia
ta
ce
scrie publica!ia oficialaguvernamentala aSUA "Historyof Communications-Electronics
Tn
the
Un
itedStates Navy"(Bureau of Ships
and
Office ofNavalHistory,
1963):
,oPe
7 mai
1895,
intr-o conferinta \inuta in fala SocietaliiRuse9ti
de Fiz
i
ca,
din
SI.
Petersbu
rg,
Popov a inceput
sa
transmita
9i
sa
primeascasemnale
pe
0 distan!a
de
600
de
yarzi".Ziua
de
7
rna
ia fastconsiderala
de
rU9i
ca
fi
i
nd
Zi
ua
radioului,iar AlexanderStepanoviciPopov
ca
fii
nd
inventatorul radioului, ceea
ce
t
re
buie privit
cu
rezerve.AlexanderPopovaconstruit
un
aparat care
putea
inreg
i
slra
disturbaniele
elec
trice ale atmosferei,
~i,
in iulie
1895,
I~a
instalat
la
observatorulmeteorologic
la
Institutulde Silvicultura din SI. Petersburg.Printr-oiucrare publicatacateva
lun
i
mai
tarziu,Popov a sugerat
ca
un
asemenea aparatpoate
fi
fo
losit
9i
pentrureceplionarea
de
semnale
de
la 0 sursa
de
oscila!ii facuta
de om
.
Realizar
ile
sale
in
domeniul
radi
ocomunicaliilor
I-
au
condus
pe
Popov
laca9tigareaMar
ii
Medalii
de
Aur
pen
tru cercetari,
la
Expozilia
Interna~
i
onala
de
la
Paris,din anul
1900,
iar inanul
1
901
acestaa fastdesemnat
ca
directoralInstitutul
ui
Electro-Tehnic din St.Petersburg.
Dar,
dinpacate pentru
el,
Popov
nu
areu9it
sa-;;;i
concentrezeintreagaatentieexclusiv
pe
comunicat
ii
le
fara fi
r,
atributiunilesale
de
profesor(precum 9iaile indatori
ri)
rapindu-ifoartemult timp.
Ex
ista,de asemen
ea,
~i
teoria (plauzibila),conform
ca
reia,intrucatarmata rusaavazutin
c
r
ea~
i
a
l
ui
Popov a noua 9ivaloroasa arma, aceasta a dispus pastrar
ea
secretuluiasupra cercetarilor savantului.
Sa
mai menlionam
ca,
lucrand
cu
armatarusa,Popov a efeclual comunicaliiradiovas-tarm,
pe
distan!a
de
6mile, in
1898.
distanla marila
cu
circa
30
de
mile
la
sfar;;;ilul anului urmator.
Tn
limpulcaruia savant
ul
rus
a vizitatslatii
rad
io(tarafi
r)
infunctiune inFranta
9i
Germania.
Lu
iPopov,guvernul
rus
i-a
acordat foarteputina atenlie,pana la
sfa
r
~
i
t
u
l
anilor
'50.
candatitudinea s-aschimbat. Trebuie
am
intit
9i
faplul
ca
Popov a fastinleresat
de
experimenlele
cu
razeX(Rontgen),care
tocmai
fuseseradescoperite
,
acest
lucru
intamplandu-
se
in
anu
lacademic
1895
-1
896
Acestfapt a dus
la
intreruperea temporara a cercetarilorsale in domeniul teiegrafieifara
fir.
Popova murit
pe
13
ianuarie
1906
la
St.
Pe
tersburg,
la
varsta
de
46
de
ani.Spiritul de geniu
al
mareluisavant rus, p
re
c
um
9i
r
ea
li
zar
il
e
sal
edeexceptie indomeni
ul
comu
ni
ca
ti
ilor fara fir,
nu po
tfipuse
la
indoiala, darp
ri
oritatea inceea
ce
prive~te
inventarea radioului
apaq
i
ne
savanti
lor
NikolaTesla
;;;i
Guglielmo
Marconi
~erban
Na
icu
Redactor
~e
f
:
ing
.
~
E R B
A
N
NA
ICU
Ab
ona
mentele
la revista
TE
HNIUM
se
pot contractalatoate oficii!e
po~tale
dinlara
~i
prinfiliaJele RODIPET SA, revista
fi
gurand
la
pozi!ia 4385 din CatalogulPreseiInterne. Perio
dicit
at
e:
apa
ri
!ie Junara.
Pr
eta
boname
nt:
9000
lei/numar de revistaM.aterialele In vederea publicarii
se
trimitrecomandat
pe
adres.a:
Bucure~ti
,
OP 42,CP 88.
Le
a~teptam
cu
deosebit interes. Eventual, mention ali
;;;i
un
numar de telefon lacare pute!ificontactaV Articolelenepublicate
nuse
restituie.
 
'.
AUDIO
AMPLIFICATOR AUDIO
DE
70W
ing.
~erban
Naicu
Ampl
if
icat
orul de
joasa
in
trerupereaalimentarii,deconecteaza func!iune.Condensatorul
C8
(1
00J..lF)
frecventa
prezentat esterealizat,
in
incintele acusti
ce.
asigura
0
u~oara
temporizare
in
principal,
cu ci
rcuitul
integral
Circu
itu
lintegralLM3886 este aplicarea curentului de
comanda.
specializat
LM3886,predus
de
liYra!
in
capsula
TO
-
220
cu
11
La intrerupereatensiunii de
binecunoscute firmaNation
alterminale,prezentata
in
figura
2,a
li
mentare, circuitul de comanda, aSemiconductors. impreuna
cu
semnifica!ia
oinil
or.
carui constanta
de
limp este
mai
mica
Men!ionamca
aces!
circuitnu
Cir
c
uitul
integral
LM3886
decal
eea a condensatoarelorde filtraj
are niei
0
l
egatura
cu
LM386
,cud
is
punedeun
te
rminal de comanda al alimentani,
nu
mai fumizeaza
cu
rentexcePtia faptuluica
ambelesunt
(pi nul 8),in caretrebuie
sa
fie
in
jectat
bazei
tranzistoru
luiT,
care
seamplificatoa
re
audio,dar acesta din
un
curent dea,5mA
pentru
ca blocheaza, curentul sau de emitorurma are
0
p u t e r e ; d = e ~ d : o = a : ' ~ 5 = o ~ o = m = w : . = = a : m : : ; p : l i f i = , e ~ a ~ t ~ O : ' U ~ 1 ; . a " " U d " " j O : . . . : : S ~ i i
~ f :
 U r n ~ e ~ t i ~ o ~ n ~ e f z l e 
colector sca.timd
la
zero, Amplificatorul
R
I9
"
c6
T
C7
""
"'"''
1()).j'
lDOn
FI
"
,
RIO
e,
'"
10
5
"
'
!
""
2.1
47uF
C2
CI
,
'""'
20>
LM3886
,
-,
,
10
""
,
"'
"
""
"
1N4148
""
'"
"'"
""
e5
«.
BeSS1
e.
CIO
.n
.,
".
"
'
"
2.'"
""
.
::C:
"""
Schemaamplificatoruluiesteprezentata
in figura
1
~i
perm
it
eobpnerea unei puleri de aproape7aWfaradistorsiuni,pe
0
sarcina de 4
Q,
cu
varfuride aproape 1aaw.Panala
un
punct,schema
esle
clasica,
par
ticular
i
tatea
saconslandin ulilizarea facililatii pe carea
of
era circuitulintegrat LM3886 de a
intrerupe
semnalul
de
ie~ire
in
momentul
in
care amplificatoruleste
debra?at
de la
alimentarea
cutensiune.
In
tegratulLM3886prezinla
un
circuilMUTE care intrainfuncpune in
momentul
cand
tensiunea
dealimentare se aplicaamplificatorului.
1n
momentul
decuplariialimentarii
,condensatoareleelectrolitice de filtrajraman
un
timp incarcate?i alimenteazacu
0
tensiune
mai
scazuta
amplificatorul audio,existand situatianeplacutaincaresemnalele tranzitonicare sosesc dela circuitelesitualeinainte
de
amplificator
sa
fieamplificatede acesta
cu
distorsiuni importante.
De
aceea, este foarte util
sa
se poataintrerupe rapid
ie~
irea
,
in
momentuldecuplarii alimentarii,ceea ce
la
multeamplificatoareaudioHi-Fise face cu
ajutoru
l
unui
releu.
Acesta,
la
TEHNIUM
Nr.
11/1999
normal. Acestcurent
se
injecteaza prin
rezistorul
R6?i
spa!iul C-E
alIranzistoruluiT(atun
ci
cand acestaeste satural),delapolulnegativ al alimentarii
la
pinul 8
al
CI
LM3886.
Pentru
ca
amplificatorul
LM3886
sa
primeasca
aceasla
comanda de
func~ionare
numaiatat
limp
cat sursele
de
alimentare
furnizeaza tensiune,s-a uzatdeun artificiuprincaretranzistorulTeste
deschis
(saturat)tot
in
aceea?iperioada (cat
exista
tensiune
de
alimentare).
Pentruaceasta,
tranzistorul-intrerupator este comandat
in
baza
deimpusurilenegative
redresatemonoallemanta de dioda D, provenite direct de pe ainfa?uraresecundara a transformatorului de
re~ea
.
Oioda0produce
0
tensiunenegati
vB
filtrata de condensatorulC10
?i,
prin intermediul rezistorului R8,aceasta tensiune alimenteaza bazaIranzistorul
ui.
De indata ce tensiunea deretea (220V c.a.) se apliea, tranzistorulT se satureaza,regiuneaC-E a saprezinta
0
rezisten!a minima, iar prinrezistorul R6 se
aplica.
un
curent de
O,5mA
pinului 8
al
CI (pin
decomanda),caredetermina intrarea acestuia
in
""'
E
.
::
220Vca
.
,
Figura
1
audio
trece
instantaneu
in
modulMUTE,toate semnalele primite de acestalaintrarenemaifiindtransmise la iesire..
in
ceea
ce
prive~te
configura!ia
propriu
-
zisa
de
ampl
ifi
cator
aud
iorealizat
cu
LM3886,
nu
mai insislamasupra
ei,
fiinddasica.
le
~irea
semnalului audio seface prinintermediulbobinei L,avand 12spire, dinconductorCu-Emcu
<b
O,8+1mm, pe un diametrude8 mm.
Spirele
se
vor
bobina
apropiate, putand
fi
rigidizate intreele prinintermediulunuilacsau alunei
ra~ini
epoxidice.Circuitul integratLM3886 se vamontape
un
radiator avand
0
Figura2
1

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Ionut Predescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->