Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Burgerlijk Wetboek Nederlandse Antillen Boek 2 (P.B. 2004 No. 6)

Burgerlijk Wetboek Nederlandse Antillen Boek 2 (P.B. 2004 No. 6)

Ratings:

2.5

(2)
|Views: 3,641|Likes:

More info:

Published by: etienne.vanderhorst745 on Dec 04, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
A°
2004
~ANIMV
FEB
0 4
2 O O ’~
N°6
1
PUBLICATIEBLAD
LANDSVERORDENING
van
de
29ste
december
2003
houdende vaststeffing
van
de
tekst
vanBoek
2
vanhet
BurgerlijkWetboek
IN NAAM DER
KONINGIN!
DE
GOUVERNEUR
van de Nederlandse
Antillen;
In
overweging
genomen
hebbende:dat het
wenselijk 
is
in het
kader
van
de
herziening van bet
Burgerlijk
Wetboek 
Boek 
2
vast te stellen;Heeft, de
Raad
van
Advies
gehoord,
met gemeen overleg der
Staten,
onderstaande landsverordening:ARTIKEL IBoek 
2
van het Burgerlijk 
Wetboek 
wordt als
volgt
vastgesteld:Boek 
2.
RECHTSPERSONEN
Titel
1.
Algemene
bepalingen
Artikel
1
de
tekst
van
vastgesteld
1.
De
bepalingen
van
deze
titel
gelden
voor
de
in
dit boek 
in
afzonderlijke
rechtsvormen
geregelde rechtspersonen:
de
stichting, de stichting particulier
fonds,
de
vereniging,
de
coöperatie,
de onderlinge
waarborgmaatschappij,
de
naamloze
vennootschap
en
de
beslotenvennootschap.
2.
Artikel
3
geldt ook 
voor
andere rechtsvormen die als
rechtspersoon
hebben
te
gelden.
Voor
zover
bet
tegendeel
niet uit de wet voortvloeit en de aardvan
de
rechtspersoon
zich
niet
daartegen
verzet kunnen
de
overige
bepalingen van deze titel
analogisch
worden
toegepast
op
die
andere
rechtspersonen.
3.
Van
de
bepalingen
van
dit boek kan slechts
worden
afgeweken
voor
zover
dat
uit
de wet
blijkt.
 
6
Artikel
2
1 .
Een
rechtspersoon
ontstaat
niet
bij
het
ontbreken
van een door een
notaris
ondertekende
akte,
voor
zover
door
de
wet
voor
de
totstandkoming
vereist.
Het
ontbreken
van kracht
van
authenticiteit
aan een door een notaris
ondertekende
akte
verhindert
bet
ontstaan
van
de
rechtspersoon
niet,
tenzij
betgaat om een
uiterste
wilsbeschikking.
2.
Vemietiging van de rechtshandeling
waardoor
een
recbtspersoon
is
ontstaan,
tast diensbestaan niet aan. Het
vervallen
van
de
deelneming
van een
of 
meer
oprichters
van een
rechtspersoon
heeft
op
zichzelf 
geen
invloed op
de
rechtsgeldigheid
van
de
deelneming
der overblijvende oprichters.
3.
Is
ten name van een niet
bestaande
rechtspersoon
een
vermogen
gevormd, dan verklaart
de
rechter
op
verzoek 
van
een
belanghebbende
o
bet openbaar ministerie dat dit
ver
-mogen
toebehoort
aan een
bij die
beschikking
in
bet
leven
geroepen
rechtspersoon
in
de
voorgewende
rechtsvÔrm.
Tenzij
eenandere oplossing
de
rechter geraden
voorkomt
ont
-bindt
de
rechter die
rechtspersoon
bij
dezelfde
beschikking.
Het zesde tot en met het
achtste
lid van artikel
24
vinden
overeenkomstige
toepassing.
De andere oplossing kanbestaan
in
bet aisnog
vaststellen
van
statuten
door
de
rechter
en
bet
aanwijzen
van
bestuurders,
commissarissen,
leden
o
aandeelhouders.
4.
Is het
niet
ontstaan
van
de
rechtspersoon
geheel
o
gedeeltelijk
te wijten aan de
groveschuld
o
de
grove
nalatigheid
van een
o
meer
personen
die
voor
de
ontbinding
hebbengefungeerd als oprichter,
bestuurder,
commissaris, ljd
of 
aandeelhouder,
dan
zijn deze
 je
-gens
de
ontbonden
rechtspersoon
hoofdelijk aansprakelijk voor een bij
de
vereffeningblijkend tekort.Artikel
3
1 .
Een
rechtspersoon staat
wat
het
vermogensrecht
betreft,
met
een natuurlijk persoon
ge
-
lijk,
voor
zover uit de
wet niet
het
tegendeel
voortvloeit.
2.
Leden,
aandeelhouders
en
anderen
die
krachtens
de
wet
of 
de
statuten
bij
de organisatievan
de
rechtspersoon
zijn
betrokken
zijn
niet persoonlijk 
aansprakelijk
voor
de schulden
van
de
rechtspersoon, voor
zover
uit
de
wet niet het
tegendeel voortvloeit.
Artikel
4
Is
een
notariële
akte
van
oprichting
vereist
dan wordt
deze
verleden
in
de taal die
de
op
-richters
kiezen,
mits
de
notaris
deze taal
verstaat.
Is
de
taal
een
andere
dan
het
Papiaments
o
de
Nederlandse,
Engelse
o
Spaanse
taal, dan
wordt een
door
een beedigdvertaler
ondertekende
Nederlandse vertaling aan
de
akte
gehecht.
2.
De
akte
bevat
in elk 
geval:
a,
de
statuten van de
rechtspersoon;
b.
tenzij
hetgaat
om een
stichting
die bij uiterste
wilsbeschikking
wordt
opgericht, de
na
-men en
woonplaatsen
van
de
eerste bestuurders
en
van
de
overige
functionarissen
die
er
volgens de wet
o
de
statuten
moeten
zijn.
3 .
Waarin dit boek 
wordt
gesproken
van een
notariële
aktewordt
daaronderverstaan
een akteverleden
door
o
ten
overstaan
van een
Nederlands
Antilliaanse
notaris.
Een
volmacht
totmedewerking aan de aktemoet schriftelijk zijn verleend.
Artikel
1.
De notaris, ten
overstaan
van wie
de
akte
van
oprichting
wordt verleden,
draagt
zorg dat
 
-3-
6
deze
voldoet aan
bet
in ditboek 
bepaalde
en dat
de
vereiste
stukken daaraan zijn
gehecht.
Hij
draagt
vervolgens
zorg
dat
de
rechtspersoon
zo
spoedig
mogelijk 
wordt
ingeschreven
in bet
handeisregister
en dat tegelijkertijd een authentiek afschrift van de
akte
met
de
in
-gevolge dit boek daaraan gehechte stukken ten kantore
van
het
handeisregister
wordt
gedeponeerd.
Tevens
draagt hij zorg dat
zo
spoedig
mogelijk 
in
het blad
waarin
van
over
-heidswege de
officiële
berichten
worden
geplaatst,
mededeling gedaan
wordt
van deoprichting van de rechtspersoon.
2.
Is
de
akte
van oprichting notarieel verleden dan
is
voor
een
wijziging
van de statutensteeds ook een
notariële
akte vereist.
Het
eerste lidvan dit
artikel
is
van
overeenkomstige
toepassing. Naast
het
afschrift
van de
authentieke
aktevan statutenwijziging
wordt
steedseen
afschrift
van de gewijzigde statuten
gedeponeerd.
ledere bestuurder
is
bevoegd
de
akte te doen
verlij
den, onverminderd de
bevoegdheid
van
de
algemene
vergadering
een
ander
daartoe
te machtigen.
3.
Bij verzuim in
de
naleving van de uit het eerste en tweede lidvoortvloeiende
verplichtin
-gen
is
de
notaris persoonlijk 
aansprakelijk 
jegens
hen
die daardoor
schade hebben
geleden.
Artikel
6
Uit
rechtshandelingen, verricht
namens
een
op
te richten
rechtspersoon,
ontstaan
slechtsrechten
en
verplichtingen
voor
de rechtspersoon, wanneer
hij
die
rechtshandelingen
bij
o
na zijn oprichting uitdrukkelijk 
o
stilzwijgend
bekrachtigt.
2.
Degenen die een
rechtshandeling
verrichten namens een
op
te richten
rechtspersoon
zijndaardoor hoofdelijk verbonden. Deze
verbondenheid
vervalt een
 jaar
na
de
bekrachtiging,
tenzij
schriftelijk anders
is
bedongen.
Artikel
7
De
rechtspersoon
en
degenen die
krachtens
de
wet
of 
de
statuten
bij
zijn
organisatie
zijnbetrokken, moeten
zich
als
zodanig
 jegens
elkander gedragen
naarhetgeen
door
redelijk 
-heid en billijkheid
wordt
gevorderd.
2.
Een tussen hen
krachtens
wet,
gewoonte,
statuten, reglementen,
besluit
o
overeenkomst
geldende
regel
of 
beslissing
is
niet van toepassing
voor
zover
dit in de
gegeven
omstan
-
digheden
naar
maatstaven
van redelijkheid en
billijkheid
onaanvaardbaarzou
zijn.
Artikel
8
Met
uitzondering
van
de
in
artikel
239
bedoeldeaandeelhouderbestuurde
vennootscbapheeft
iedere
rechtspersoon
een bestuur.
2.
Behoudens
wettelijke
of 
statutaire
beperkingen,
daaronder begrepen
beperkingen
krach
-tens
de
statuten
o
door
een
krachtens
de
wet
o
de
statuten
vastgesteld
reglement,
is
hetbestuur belast met het
besturen
van
de
rechtspersoon.Individuele
bestuurders
oefenen
hun
bevoegdheden
uit
met
inachtneming van de besluiten van het
bestuur.
3.
Bij
de vervulling
van
zijn
taakricht
het bestuur zich naarbet belang van
de
rechtspersoon
en,
voor
zover
daarvan
sprake
is,
de
met
deze verbonden
onderneming.
4.
Tenzij
de
statuten anders bepalen
is
het bestuur van een rechtspersoon
die
niet eenstichting
is,
zonder
opdracht
van de algemene
vergadering
niet
bevoegd
aangifte
te doentot
faillietverklaring
van
de
rechtspersoon.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vanessa Suares liked this
Richenel Ansano liked this
Priya Ramcharan liked this
Priya Ramcharan liked this
Gi Babynori liked this
Monique Tromp liked this
Hans Meijs liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->