Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
podstawa programowa - technik

podstawa programowa - technik

Ratings:
(0)
|Views: 79|Likes:
Published by AMP

More info:

Published by: AMP on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2012

pdf

text

original

 
 
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA
Ł
CENIAW ZAWODZIETECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
SYMBOL CYFROWY 311[52]Akceptuj
ę
: Zatwierdzam:Minister Transportu Minister Edukacji NarodowejWarszawa 2007
 
I. OPIS ZAWODU
1. W wyniku kszta
ł
cenia w zawodzie absolwent powinien umie
ć
:1) interpretowa
ć
zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, technologiimechanicznej, termodynamiki, maszynoznawstwa, elektrotechniki,elektroniki i automatyki , dotycz
ą 
ce pojazdów samochodowych;2) charakteryzowa
ć
pojazdy samochodowe oraz maszyny, urz
ą 
dzeniai narz
ę
dzia stosowane w technice motoryzacyjnej;3) identyfikowa
ć
pojazdy samochodowe;4) odczytywa
ć
rysunki techniczne oraz schematy elektryczne i elektroniczne;5) sporz
ą 
dza
ć
szkice elementów mechanicznych oraz schematy uk
ł
adówelektrycznych pojazdów samochodowych;6) charakteryzowa
ć
materia
ł
y stosowane do budowy i eksploatacji pojazdówsamochodowych;7) wyja
ś
nia
ć
procesy zachodz
ą 
ce w maszynach i urz
ą 
dzeniach;8) wykonywa
ć
operacje z zakresu obróbki i
łą 
czenia materia
ł
ów;9) mierzy
ć
podstawowe wielko
ś
ci fizyczne i geometryczne oraz interpretowa
ć
 wyniki pomiarów;10) pos
ł
ugiwa
ć
si
ę
dokumentacj
ą 
konstrukcyjn
ą 
, technologiczn
ą 
i eksploatacyjn
ą 
 pojazdów samochodowych;11) pos
ł
ugiwa
ć
si
ę
oprogramowaniem komputerowym dotycz
ą 
cym eksploatacjipojazdów samochodowych;12) ocenia
ć
stan techniczny pojazdów samochodowych z zastosowaniem metoddiagnostycznych;13) wykonywa
ć
obs
ł
ug
ę
techniczn
ą 
oraz napraw
ę
pojazdów samochodowych;14) przestrzega
ć
przepisów prawa i zasad dotycz
ą 
cych eksploatacji, obrotu orazubezpiecze
ń
pojazdów samochodowych;15) kierowa
ć
pojazdami samochodowymi na poziomie umo
ż
liwiaj
ą 
cymuzyskanie prawa jazdy kategorii B;16) sporz
ą 
dza
ć
kalkulacj
ę
kosztów obs
ł
ugi i naprawy pojazdówsamochodowych;17) sporz
ą 
dza
ć
dokumentacj
ę
obs
ł
ugi i naprawy pojazdów samochodowych;18) stosowa
ć
techniki komunikowania si
ę
z klientem;
1
 
19) porozumiewa
ć
si
ę
w j
ę
zyku obcym w zakresie niezb
ę
dnym do wykonywaniazada
ń
zawodowych;20) przestrzega
ć
przepisów bezpiecze
ń
stwa i higieny pracy, ochronyprzeciwpo
ż
arowej oraz ochrony
ś
rodowiska;21) organizowa
ć
stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;22) przestrzega
ć
przepisów prawa dotycz
ą 
cych dzia
ł
alno
ś
ci gospodarczej;23) przestrzega
ć
przepisów prawa w zakresie wykonywanych zada
ń
 zawodowych;24) udziela
ć
pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;25) kierowa
ć
zespo
ł
em pracowników;26) korzysta
ć
z ró
ż
nych
ź
róde
ł
informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;27) prowadzi
ć
dzia
ł
alno
ść
gospodarcz
ą 
.Kszta
ł
towanie postaw przedsi
ę
biorczych oraz przygotowanie do wej
ś
cia na rynekpracy powinno przebiega
ć
zarówno w trakcie kszta
ł
cenia zawodowego, jak i podczasrealizacji zaj
ęć
edukacyjnych „Podstawy przedsi
ę
biorczo
ś
ci”.2. Absolwent szko
ł
y kszta
ł
c
ą 
cej w zawodzie technik pojazdów samochodowychpowinien by
ć
przygotowany do wykonywania nast
ę
puj
ą 
cych zada
ń
zawodowych:1) organizowania procesów obs
ł
ugi i naprawy pojazdów samochodowych;2) dokonywania oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ichzespo
ł
ów;3) ustalania przyczyn niesprawno
ś
ci pojazdów samochodowych orazsposobów ich usuwania;4) wykonywania napraw pojazdów samochodowych;5) weryfikowania cz
ęś
ci samochodowych i materia
ł
ów eksploatacyjnych;6) kontrolowania jako
ś
ci wykonywanych napraw;7) wykonywania operacji zwi
ą 
zanych z eksploatacj
ą 
pojazdówsamochodowych;8) prowadzenia dokumentacji zwi
ą 
zanej z obs
ł
ug
ą 
i napraw
ą 
pojazdówsamochodowych;9) sprzeda
ż
y pojazdów samochodowych oraz artyku
ł
ów motoryzacyjnych;10) prowadzenia post
ę
powania zwi
ą 
zanego z ubezpieczeniami, ewidencj
ą 
orazobrotem pojazdami samochodowymi;11) prowadzenia us
ł
ug motoryzacyjnych.
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->