Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
P. 1
Examenul de Absolvire a Gimnaziului la ISTORIE

Examenul de Absolvire a Gimnaziului la ISTORIE

Ratings: (0)|Views: 3,481|Likes:
Published by alex_birsan6789
Documentele propuse pentru examen
Documentele propuse pentru examen

More info:

Published by: alex_birsan6789 on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2015

pdf

text

original

 
Txoehdwh xjedh }ri}xth }hjwrx hqc`hjxb gh cotibverh c ke`jc~exbxe>
3* ]re`xb _Ą~oie @ijgecb !3537
-3531%* Octcrcoec
 — 
 
whcwrxb i}hrcŤexjebir `ebewcrhêj ]re`xb _Ą~oie @ijgecb*?* Bx}wc gh h`cjde}crh jcŤeijcbĄ c ri`ïjebir gej Octcrcoec"Wrcjtebvcjec
"Oxdivejc bc êjdh}xwxb thdibxbxe QQ* Fir`crhc twcwxbxe xjewcr ri`ïj*
4* DijfhrejŤc gh ]cdh gh bc ]cret ře jixc irgejh ejwhrjcŤeijcbĄ*7* TXC êj }hreicgc ejwhrohbedĄ !
vecŤc }ibewedi
-
hdiji`edĄ
%*
8* X_TT êj }hreicgc ejwhrohbedĄ !
vecŤc }ibewedi
-
hdiji`edĄ
%*
6* _i`ïjec êj }hreicgc ejwhrohbedĄ!
vecŤc }ibewedi
-
hdiji`edĄ
%*;* Octcrcoec êj dcgrxb _i`ïjehe !3531-357=% !
vecŤc }ibewedi
-
hdiji`edĄ ředxbwxrcbĄ
%*1* _CTT@ !35?7-357=%*
5* _hbcŤeebh ejwhrjcŤeijcbh êj }hreicgc ejwhrohbedĄ !3531
-3545%*
3=* _hbcŤeebh ti
vehwi-ri`ïjh êj }hreicgc cjebir 3531-357=*33* ]cdwxb @ibiwiv-
_eoohjwri} ře dijthdejŤhbh bxe }hjwrx }i}icrhbh gej Hxri}c*3?* _hcjhqcrhc Octcrcoehe ře fir`crhc _TT@ !357=%*34* Cb Giebhc _Ą~oie @ijgecb* Dre`h ê`}iwrevc x`cjewĄŤee*
37* _i`ïjec" Octcrcoe
c ře Wrcjtjetwrec êjwrh 3573 ře 3577*38* @ercdibxb hdiji`ed êj twcwh gh~vibwcwh êj c gixc nx`Ąwcwh c thdibxbxe cb QQ
-bhc* !_FK" Nc}ijec%*
36* ]hrtijcbewĄŤe }ibewedh `crdcjwh êj h}idc dijwh`}ircjĄ !Dacrbht gh Kcxbbh"
@crkcrhw Wacwdahr" @eaceb Kirocdeiv%*
3;* Fijgcrhc Irkcje~cŤehe JcŤexjebir Xjewh ře ribxb he êj bx`h* GhdbcrcŤecXjevhrtcbĄ c Grh}wxrebir I`xbxe*31* _hbcŤeebh ejwhrjcŤeijcbh êj }hreicgc !3578
-
3553%* Hxri}c geve~cwĄ — 
 
_Ą~oiexb_hdh ře xr`Ąrebh bxe*
35* Dibc}txb rhke`xrebir di`xjetwh* Cjxb 3515 êj etwirec Hxri}he*
?=* _hvibxŤec whajedi
-
řweejŤefedĄ êj }hreicgc dijwh`}ircjĄ*?3* Dxbwxrc ře řweejŤc êj _TT@ !3577
-3553%*
??* _TT@* Hdiji`eh ře tidehwcwh !3577
-3553%* Fic`hwhc gej cjee 3576-
357; řegh}irwĄrebh twcbejetwh*
?4* _h}xobedc @ibgivc ê 
j ?= gh cje gh ejgh}hjghjŤĄ* Dxrtxb _h}xobedee @ibgivct}rh ejwhkrcrhc hxri}hcjĄ*
]hrtijcbewĄŤe> Etwireh xjevhrtcbĄ
Etwirec ri`ïjebir
[iigri{ [ebtij
Eij EjdxbhŤ
Cgibf Aewbhr ]cj Acbe}}cEitef Twcbej Jedibch WewxbhtdxFrcjlbej Ghbcji _iithvhbw
Fhrgejcjg E
Dacrbht gh Kcxbbh Eij Cjwijhtdx@crkcrhw Wacwdahr _hkhbh @eace@eaceb Kirocdeiv @erdhc TjhkxrCbohrw Hejtwhej @crec DhoiwcreExree Kckcrej H`eb BiwhcjxOebb Khew
Cdcgh`edecj Thrkex _ĄgĄxŤcj
 
Wh`cwede gh hthxre twrxdwxrcwh>
3* _i`ïjec bc 3536> êjwrh jhxwrcbewcwh ře rĄ~oie*
?* Fir`crhc twcwxbxe xjewcr ri`ïj êj 3531-
ghde~ee }ibewedh ře viejŤĄ c }i}irxbxe*4* _hjcřwhrhc dxbwxree jcŤeijcbh êj Octcrcoec êj }hreicgc ejwhrohbedĄ> }hrtijcbewĄŤe ře
hvhje`hjwh*7* Jixb Dxrt cb bxe F* G* _iithvhbw
 — 
 
`ighb fxjdŤeijcb gh gh}Ąřerh c dre~he
hdiji`edh*
8* X_TT êj }hreicgc ejwhrohbedĄ — 
twcw wiwcbewcr di`xjetw*
6* Jixc irgejh ejwhrjcŤeijcbĄ êj }hreicgc ejwhrohbedĄ*
;* E`}cdwxb rhfir`hbir tidecb-hdiji`edh êj dijtibegcrhc twcwxbxe ri`ïj !3531-357=%*1* Tidehwcwhc _CTT@ êj cjee 35?7-
357=> rhcbe~Ąre" dijwrcgedŤee" }riobh`h*5* _hbcŤeebh tivehwi
-
ri`ïjh êj }hreicgc ejwhrohbedĄ> hwc}h" rhcbe~Ąre ře }riobh`h*
3=* ]cdwxb @ibiwiv-_eoohjwri}
 — 
 
dijthdejŤhbh bxe }hjwrx Octcrcoec*
33* Fir`crhc _TT@
 — 
 
hvhje`hjwh ře dijthdejŤh*3?* OebcjŤxb dhbxe gh
-
Cb Giebhc _Ą~oie @ijgecb — 
 
dijthdejŤh ře e`}cdw êj etwirecdijwh`}ircjĄ*34* ‚@ercdibxb hdiji`ed‐ cb twcwhbir gh~vibwcwh — 
 
rhcbe~Ąre ře dijthdejŤh }hjwrx
tidehwcwh !thbhdwev" bc cbhkhrh xjxb gej twcwhbh }ri}xth êj betwc txoehdwhbir xjedh%*
37* _ibxb IJX êj `hjŤejhrhc }Ądee êj bx`hc dijwh`}ircjĄ38* Tfïrřewxb ‚rĄ~oiexbxe rhdh‐> hvhje`hjwh ře dijgeŤeh }hjwrx fir`crhc xjhe bx`e
`xbwe}ibcrh*36* Hxri}c gh Txg-Htw êj 3515
 — 
 
tdae`oĄre }ibewedh rcgedcbh*3;* E`}cdwxb ghtdi}hrerebir řweejŤefedh ctx}rc gh~vibwĄree vehŤee diwegehjh
dijwh`}ircjh*
31* ]hrtijcbewĄŤe `crdcjwh êj dxbwxrc ře řweejŤc rh}xobedee jictwrh êj cjee 357=
-?===!bc cbhkhrh%*35* Hvhje`hjwh etwiredh wrckedh> fic`hwhc gej cjee 3576-
357; ře gh}irwĄrebh
twcbejetwh*
?=* _@ bc ?= cje gh ejgh}hjghjŤĄ> rhcbe~Ąre" }riobh`h*
 
E~vicrh etwiredh }ri}xth }hjwrx }rioc gh hqc`hj bc Etwireh" thtexjhc ?=3?"dbctc c EQ-c>
3*
‒…]hjwrx xj twcw c`oeŤeit ře dcrh êjdĄ jx c ioŤejxw rcjkxb gh dcrh htwh gh`j"
dcrh crh e`}hreit jhvieh tc-
ře bĄrkhctdĄ gi`hjexb tcx dibijecb" gidwrejhbh }cdefetwh"wreoxjcbhbh gh croewrcn rh}rh~ejwĄ c }reire xj }hredib* Jede xj wreoxjcb gh croewrcn jx
vc f 
e dc}coeb tc tdae`oh" ej cvcjwcnxb jitwrx" }rej crwc ge}bi`cwedĄ" ê`}ĄrŤerhc }Ą`ïjwxbxe" cřc dx` htwh hc twcoebewc‐*
!_* Ohracrge" Gidwrejc rĄ~oiexbxe ej Khr`cjec%
?*
‒…Gh dh b
-
cx cnxwcw Dac`ohrbcej ře Gcbcgehr }h Aewbhr tĄ
-
ře cwejkĄ tdi}xb9T}hrcx tĄ
-b
bejeřwhctdĄ gïjgx
-
e i }crwh gej Dhaitbivcdec* Vriecx tĄ gerhdŤeijh~hckrhtexjhc Khr`cjehe êjt}rh Htw" t}rh X_TT… Grh}w rh~xbwcw" X_TTT hrc tejkxrĄêj fcŤc c`hjejŤĄree jc~etwh drhtdêjgh* Êj cdhctwĄ tewxcŤeh" X_TT c wrhoxew tĄ êjdaheh
xj wrcwcw gh jhckrhtexj
h dx Khr`cjec… dcrh e
-
c ifhrew X_TTT we`} tĄ
-
ře êjwĄrhctdĄc}Ąrcrhc*‐
! Dewcw êj _* _hht" Wah @ighrj [irbg" Bijgij" Ahejh`cjj"3556%
4
* ‚…_Ą~oiexb dcrh gh gie cje c êjdejt wiw `ce twrêjt aiwcrhbh jictwrh c ~grxjdejcwcgêjd vhdaexb cřh~Ą`ïjw cb Hxri}he ře c êjvhghrcw dĄ }hjwrx veewir jx`ce }h wh`hexbjcŤeijcb th }icwh ctekxrc vecŤc }cřjedĄ c }i}icrhbir* ]hjwrx jhc`xb jitwrx hb c cgxt~exc cřwh}wcwĄ gh vhcdxre gh dijřweejŤĄ jcŤeijcbĄ" ~exc xjeree bxe*Gx}Ą vrh`xre êjghbxjkcwh gh jhjiridere ře gh krhbh êjdhrdĄre"êjcejwcřee jiřwre cxrhxřew tĄ êjwh`heh~h twcwxb ri`ïj" }rej Xjerhc ]rejde}cwhbir" }rej rĄ~oiexbejgh}hjghjŤhe" }rej `xjdc bir jhioitewĄ" }rej rhjcřwhrhc jcŤeijcbĄ* CtwĄ~e jh htwhgcw jixĄ tĄ êjwrhke` i}hrc bir" êjdahkïjg }hjwrx wiwghcxjc dhhc dh @eac
e Vewhc~xb
c êjfĄ}wxew jx`ce }hjwrx i dbe}Ą> Xjerhc ri`ïjebir gh }h dhbh gixĄ }ĄrŤe cbhDcr}cŤebir* Gh jie cwïrjĄ ctwĄ~e tĄ tdĄ}Ą` gh txo twĄ}ïjerhc twrĄejĄ }h frcŤee jiřwregh }htwh `xjŤe ře gej }bcexrebh Oxdivejhe" xjgh Śwhfcj dhb `crh gicr`h ti`jxb bxe
gh vhde*
Êj jie" êj verwxŤebh" êj vewhnec jictwrĄ twĄ }xwejŤc gh c bh rhgc grh}wxb dc êjwr 
-i
_i`ïjeh êjwrhkewĄ ře beohrĄ gh cb Wetc ře }ïjĄ bc `crh" tĄ }ri}ĄřhctdĄ êj }cdh }iwrevew gcwejebir ře ct}ercŤeebir kejewhe jictwrh* ‐
!@cjefhtwxb rhkhbxe Fhrgejcj
g E ře c Kxvhrjxbxe dĄwrh }i}irxb ri`ïj"
38 cxkxtw 3536%
7*
‚ 3* Êjdhwcrhc i}hrcŤeebir `ebewcrh…we`} gh 6 irh*?* Hvcdxcrhc e`hgecwĄ c !c wrx}hbir khr`cjh% êj we`} gh 38 ~ebh gej Ohbkec" FrcjŤc"Bxqh`oxrk" Cbtcdec ře Birhjc* …4* ]rhgcrhc gh dĄwrh cr`cwc khr`cjĄ c 8 === wxjxre" ?8 `ewrcbehrh" 4=== ghcrxjdĄwicrh gh krhjcgh" 3;== gh cveicjh…8* Hvcdxcrhc gh dĄwrh cr`cwhbh khr`cjh c rhkexjebir gh }h `cbxb twêjk cb_ejxbxe…dcrh wrhd txo dijwribxb wrx}hbir 6* ]rhgcrhc dĄwrh cbecŤe c wxwxrir txo`crejhbir*‐
 
!Gej cr`etweŤexb th`jcw gh Khr`cjec êj }Ągxrhc Di`}ehkjh"
33 jieh`oreh 3531%

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
Livia Balanescu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
ggafiin liked this
Daniel Bețco liked this
Radu Grecu liked this
Cristina Moraru liked this
ggafiin liked this
Veronica Grosu liked this
Radu Margina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->