Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nijukti Khabar 24 -30 March 2012

Nijukti Khabar 24 -30 March 2012

Ratings: (0)|Views: 7,546|Likes:
Published by pratidin

More info:

Published by: pratidin on Mar 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
24 - 30 þæaÿö
2012
VOLL.XIX ISSUE - 42 BHUBANESWAR
24 - 30 March, 2012
6.00Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
e-mail:nijuktikhabar@gmail.com
NIJUKTI KHABAR 
Employment & Education based leading weekly
RNI No. 52621/93
Postal Regd.No-BN/43/12-14
www.nijuktikhabar.net
19É ¯ÿÌö ÓóQ¿æ-42
 
µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ
 
6.00
œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ xÿæLÿ{Àÿ {œÿ{àÿ
1¯ÿÌöLÿës 312.006þæÓLÿës.156.003þæÓLÿës 78.00sZÿæ þœÿçAÝöÀÿ/¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu AæLÿæÀÿ{Àÿ¨vÿæB ¨æÀÿç{¯ÿ >
Manager, Nijukti Khabar,TS-3/193, Mancheswar I.E.,Bhubaneswar - 10
Ó í ` ÿ œ ÿ æÓ í ` ÿ œ ÿ æÓ í ` ÿ œ ÿ æÓ í ` ÿ œ ÿ æÓ í ` ÿ œ ÿ æ
F†ÿ”´æÀÿæ xÿæLÿ{¾æ{S œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿþSæD$#¯ÿæ ÓþÖ S÷æÜÿLÿþæœÿZÿë f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾ {Óþæ{œÿQ¯ÿÀÿ LÿæSf Ó¸Lÿö{Àÿ {¾{Lÿò~Óç{¾æSæ{¾æS {¯ÿ{Áÿ S÷æÜÿLÿ œÿºÀÿD{àÿÈQ LÿÀÿç¯ÿæ fÀÿëÀÿê A{s >
-¨÷ÓæÀÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ
Samantaray Academy
Multiple Learning Solution Provider...
BANKINGINSURANCES S CRAILWAYCDS/NDAIAS /OASOJEE(MBA) / M A T
 
Join for Best Coaching.... Visit Us : www.samantaray.ac.in
Surya Vihar, Link Road,Cuttack - 12,
Ph. : 0671-2323545 / 9438563121 / 9439164611 / 9437103545
J   o  i   n   f   o  r   R   e   g  u  l   a  r    V   S   T   
ADMISSION OPEN FOR
SBI/RBI CLERK ,IBPS POAND IBPS CLERK P.I.
LIMITED SEATS AVAILABLE
VACANCY
Bajaj Non Technical Group
œÿçfÀÿ œÿí ¯ÿ÷æo œÿçþ{;ÿ Sf¨†ÿç, œÿí Aæ¨Ýæ, LÿÁÿæÜÿæƒç, ÀÿæBÀÿèÿ¨ë Àÿ, ¯ÿæÀÿ稒ÿæ, {LÿæÀÿæ¨ë s, œÿ¯ÿÀÿèÿ¨ë Àÿ, {’ÿHSÝ, Óë ¢ÿÀÿSÝ, Àÿæߨë Àÿ, Lÿ+æ¯ÿæqç, ¯ÿàÿæèÿçÀÿ, Aœÿë Së Áÿ, {Óæœÿ¨ë Àÿ, üÿë àÿ¯ÿæ~ê, {¯ÿò•, Óë œÿæ{¯ÿÝæ, þæàÿLÿæœÿSçÀÿçàÿâ æÀÿë 117sç ¨÷æ$ö ê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿë Adç> (
Age: 16to 26
)
Post Qualification SalaryArea Manager MBA, +3, Exp. 17,300/-Store Incharge +2 Pass 11,000/-Area Supervisor &10th 7,100/-Office SupervisorDocument & 7th 6,400/-Office boy
+TA,DA
ÀÿÜÿç¯ÿæ üÿç  ÷ÓÜÿç†ÿ QæB¯ÿæ Óë ¯ÿç™æ> Bbÿë Lÿ
Candidate
œÿçfÀÿ
Original Certificate
<F¯ÿó
Residence Certificate
ÓÜÿç†ÿ AæÓ;ÿæ6 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë>
(Time 7AM to 1PM)
KALINGA BAJAJ
LÿÅÿœÿæ dLÿ,
Near Budheswari Temple,Bhubaneswar, Dist- KhurdaMob: 9237050726
National Centre for Antarctic & Ocean Research(Ministry of Earth Sciences, Govt, of India)Headland Sada. Vasco-da-Gama, Goa - 403 804.Invites Nominations from Scientists/Researchers forforthcoming IODP expeditions
The Director, National Centre for Antarctic & Ocean Research(NCAOR), on behalf of IODP- India invites nominations in aprescribed format along with detailed biodata and research/ professional experience, from geoscientists/researchers workingin established national institutions/organisations and universities,to participate in the forthcoming Integrated Ocean Drilling Program(IODP) expedition 347 ( Baltic Sea Paleoenvironment). NCAORwill provide the requisite financial support to the selectedcandidates towards their participation in the said expeditionHowever, it will be the responsibility of the candidates to obtainthe necessary Visas/permissions from the countries of embarkationand disembarkation on their own. A scientific plan is mandatoryfor a successful nomination Once nominated, candidates willhave to submit a detailed science plan along with sample datarequest which may also form a basis for collaborative researchprograms between their host organization and NCAOR.Further details including last date of nominations can be obtainedat www.ncaor.gov.in or by email to iodp.india@ncaor.orgFor and on behalf of NCAORProgram Officer (IODP-India)
OFFICE OF THE DISTRICT PROJECT COORDINATOR,SSA, MALKANGIRI
ADVERTISEMENT Draft merit list of the candidates applied forthe post of MIS-Programmer and Data Entry Operator in the DistrictProject Officer, SSA, Malkangiri as well as for the post of NUS-cum-planning Coordinator, Accountant-cum-Supporting Staff,Resource persons for supporting children with special need (CWSN)and for the post of Block Resource person (Subject specific) atBRC level under RTE-SSA have been published in the Districtwebsite i.e. www.malkangiri.nic.in and OPEP A websitewww.OPEPA.in. To know more about tog on to above websites.
District Project Coordinator SSA, Malkangiri
OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER,NAYAGARH
ADVERTISEMENT FOR THE POST OF LT, STAFF NURSE, PHARMACISTCDMO, Nayagarh invites applications from the eligible candidatesof Nayagarh District for contractual engagement of S.N.,Pharmacist, LT in the pay of Rs. 5,200/- P.M. The detailed Nos. ofposts category, qualification, criteria, terms and conditions alongwith application format may be downloaded fromwww.nayagarh.nic.in. The application form with all requireddocuments should reach in the office of the undersigned by27.3.2012 upto 5 P.M. only by Speed Post/Regd. Post. Theincomplete and late received application after due date will berejected.
Chief District Medical Officer, Nayagarh
ADVERTISEMENT FOR THE POST OF JUNIOR LABORATORY TECHNICIAN (MALARIA)
Applications are invited from the candidates OF Sambalpur district to fill up three post of Juniorlaboratory Technician (Malaria) on contractual basis on a remuneration, of Rs. 5200/-(Rupees fivethousand two hundred) only under the Malaria Control Programme of Sambalpur district. 2. Totalnumber of post three out of which two posts are reserved for Schedule Tribe category and one postis reserved for Schedule Caste category candidates.
3. ELIGIBILITY:
(i) A candidate must havepassed Diploma in Medical laboratory Technician Course from any of the three Govt.MedicalColleges of the State or from AICTE approved institutions. (ii) The candidate must not be below theage of 18 (eighteen) years or above 37 (thirty seven) years as on 31.03.2012. (iii) The candidatesshould have registered their names in the local Employment Exchange. (iv) The application must besubmitted by Speed post/Regd. Post to be reached in the office of the Chief District Medical Officer,Sambalpur on or before
31.03.2012 ( 31st March, 2012)
indicating on the envelope "APPLICATIONFOR THE POST OF JUNIOR LABORATORY TECHNICIAN (MALARIA)." (v) The name of the applicantswill be arranged in order of merit, according to their total mark scored and percentage obtained inthe examination of Diploma in Medical Laboratory Technician Course. 5. The candidates selectedfor appointment may be required to undergo training as required for the post and they will dischargeduties as per job chart prescribed by the authority. 6. The application is to be submitted in thefollowing proforma.
APPLICATION FORM
1. Name of the candidate in full In Block capital letters with Permanent address.2. Father's Name3. Present mailing address4. Date of birth (In figures & words) and attachedXerox copy of the HSC examination pass Certificate issued by the B.S.E., Orissa)5. Qualification. (Attached attested xerox copy of :HSC examination & D.M.LT. pass certificate alongwithmark sheet of HSC and D.M.L.T.examination)6. Category to which belongs (S.T./S.C./ (Attached xerox copy of Caste certificate from the Tahasildar).7. Registration Number of Employment Exchange & Name of theEmployment Exchange. (Attach attested xerox copy of Employment Exchange registration card).8. Attached attested xerox copy of recent residential certificate issued by Tahasildar).9. Declaration by the candidateI do hereby declare that the statement/facts/figures made in the application and copy of documentsattached with the application are true and correct to the best of my knowledge and belief. Anyclasification detected and non-attachment of required documents will be liable for rejection of myapplication/candidature.Place:Date:Signature of the applicant.
DISTRICT OFFICE, PURI, ESTABLISHMENT SECTION
The Physical test (Measurement test and Cycling) of the eligiblecandidates applied for the post of Revenue Inspector/Asst. RevenueInspectors Amin in Puri district is scheduled to be held at ReservePolice Line, Puri and Swimming test (Other than Women / Ex-servicemen and Orthopaedically handicapped candidates) atAkhandalmani Tank, Nabakalebara Road, Puri during the periodin phases
from 03.04.2012 to 10.04.2012
including holidaysfrom
7 A.M.
onwards each day. The Admit cards have beendespatched to the respective candidates through post. Thosewho will not receive the Admit card on or before
01.04.2012 may
contact the Dy. Collector, Establishment, Puri in person with originalqualification certificate on 02.04.2012 during office hours for issueof duplicate Admit Card. The details of the candidates with thedate for appearing the Physical test for the post of Revenue Inspector / Asst. Revenue Inspector & Amin are available in the District Website"www.puri.nic.in". Kindly visit the website or contact the DeputyCollector, Establishment, Puri in the matter.
Collector, Pur
HÝçÉæ ÜÿæB{Lÿæsö: LÿsLÿ
Óí`ÿœÿæ:
F†ÿ’ÿú’ÿ´æÀÿæ f~æB ’ÿçAæ¾æDdç{¾, HÝçÉæ ÜÿæB{Lÿæsö Àÿ xÿ÷æBµÿÀÿ `ÿßœÿ¨Àÿêäæ AæÓ;ÿæ †ÿæ 27.3.2012 ÀÿçQvÿæÀÿë ¨í¯ÿöæÜÿ§ W: 9.30þçœÿçsú ÓþßÀÿë œÿçþ§Lÿæ¾ö¿Óí`ÿê AœÿëÓæ{Àÿ s÷æœÿÛ{¨æsö xÿç¨æsö {þ+Àÿ ÓçxÿçF ×ç†ÿ {ÓLÿuÀÿ 6{Àÿ $# ¯ÿæ xÿ÷æBµÿçó {sÎçó s÷æLÿ {Lÿ¢ÿ÷{Àÿ Aœÿë Ïç†ÿ {Üÿ¯ÿ> {Ó$ç üÿæBô {¾æS¿¨Àÿêäæ$êöþæœÿZÿë ¨{¯ÿÉ ¨†ÿ÷ xÿæLÿ{¾æ{S ¨vÿæB ’ÿçAæ¾æBdç> {¾Dô ¨Àÿêäæ$êþæ{œÿ ¨÷{¯ÿɨ†ÿ÷¨æBœÿ$#{¯ÿ, {Óþæ{œÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿfÀÿçAæ{Àÿ ÜÿæB{LÿæsöÀÿë ™æ¾ö¿’ÿçœÿþæœÿZÿ{Àÿ 2 ’ÿçœÿ ¨í ¯ÿöÀÿë xÿë ¨âç{Lÿs ¨÷{¯ÿɨ†ÿ÷ ¨æB¨æÀÿç{¯ÿ> Ó¯ÿç{É̯ÿç¯ÿÀÿ~ê œÿçþ{;ÿ ÜÿæB{LÿæsöÀÿ
website
{Àÿ
(
www.orissahighcourt.nic.in
)
{’ÿQ#¯ÿæLÿë Aœÿë{Àÿæ>
¨ÀÿêäæLÿæ¾ö¿Óí`ÿê:
1. †ÿæ 27.3.2012-{Àÿæàÿ œÿó 1 vÿæÀÿë {Àÿæàÿ œÿó 125¨¾ö ¿;ÿ> 2. †ÿæ 29.3.2012-{Àÿæàÿ œÿó126vÿæÀÿë {Àÿæàÿ œÿó 250 ¨¾ö ¿;ÿ> 3.†ÿæ 31.3.2012-{Àÿæàÿ œÿó 251 vÿæÀÿë {Àÿæàÿ œÿó 375 ¨¾ö¿;ÿ> 4. †ÿæ3.4.2012-{Àÿæàÿ œÿó 376vÿæÀÿë {Àÿæàÿœÿó 500 ¨¾ö ¿;ÿ> 5. †ÿæ 5.4. 2012-{Àÿæàÿ 501vÿæÀÿë {Àÿæàÿ œÿó 625¨¾ö ¿;ÿ> 6. †ÿæ 7.4.2012 {Àÿæàÿ œÿó626vÿæÀÿë {Àÿæàÿ œÿó 750 ¨¾ö ¿;ÿ> 7.†ÿæ 10.4.2012-{Àÿæàÿ œÿó 751vÿæÀÿë {Àÿæàÿ œÿó 855 ¨¾ö¿;ÿ>
(Special Officer SPL Cell)ODISHA STAFFSELECTION COMMISSION,BHUBANESWAR
The Viva voce-cum-Psychologytest for the Combined PoliceService Examination-2011 willbe Conducted each, day at theCommission's Office startingfrom
27/03/2012 up to 05/06/2012,
(Sundays and Govt.Holidays excluded, Saturdays'also excluded from
21st April2012
onwards). The Call lettersare being issued to qualifiedcandidates phase wise throughspeed post. The date wiseschedule of Roll numbers for theabove Tests may be seen in thewebsite of the Commission,"www.odishassc.in". by clickingon the 'Archives' menu. In caseof non-receipt of the call letterby post the duplicate call lettermay be downloaded from theabove website from 22ndMarch-2012 onwards, Duplicatecall letter will also be issued atthe Commission's Office from
26.03.2012 between 11AM to5PM,
if the candidate fails todown load the same from thewebsite.
Secretary
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSIONCOMBINED MEDICAL SERVICES EXAMINATION, 2012
The Union Public Service Commission will hold the Combined Medical'Services Examination",
2012 on 17th June, 2012.
The examination will be held at various Centers across the country.Candidates are required to apply only through online mode. No other mode is allowed for submissionof application. For details regarding the Eligibility Conditions, Syllabus and Scheme of theexamination, Centers of examination, Guidelines for filling up online application form etc., aspirantsmust refer to the Detailed Notice of the examination publication in the Employment News/ RozgarSamachar dated 24th March. 2012 or the UPSC website www.upsc.gov.in.
''Government strives to have a workforce which reflects gender balance and womencandidates are encouraged to apply''
OFFICE OF THE DISTRICTPROJECTCOORDINATOR, SSA,MALKANGIRI
Draft merit list of thecandidates applied for the postof MIS-Programmer and DataEntry Operator in the DistrictProject Office, SSA,Malkangiri as well as for thepost of MlS-cum-PlanningCoordinator, Accountant-cum-Supporting Staff, Resourceperson for supporting childrenwith special need (CWSN) andfor the post of Block Resourceperson (Subject specific) atBRC level under RTE-SSAhave been published in theDistrict website i.e.www.malkangiri.nic.in andOPEPA websitewww.OPEPA.in. To know moreabout log on to abovewebsites.
District Project Coordinator,SSA, Malkangiri
 
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 
 
ÿ 24 - 30 þæaÿö, 2012
 
NIJUKTI KHABAR
2
A  
HÝçÉæ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ Ó´êLÿõ†ÿê¨÷æ© AæoÁÿçLÿ Éçäæ s÷Î, Éçäç†ÿæþÜÿçÁÿæþæœÿZÿ ¨æBô þæS~æ{Àÿ œÿÓ}ó {s÷œÿçó {’ÿ¯ÿæ ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿLÿÀÿëdç> BbÿëLÿ þÜÿçÁÿæ œÿçþ§àÿçQ#†ÿ vÿçLÿ~æ{Àÿ œÿçfÀÿ
BIO-DATA
 
ÓÜÿç†ÿ
Certificate Xerox
 
Lÿ¨ç, †ÿç{œÿæsç (3sç) üÿ{sæ H ’ÿÉsZÿæÀÿ xÿæLÿsçLÿs Qæþú µÿç†ÿ{Àÿ {’ÿB 20 ’ÿçœÿ þš{Àÿ ¨vÿæB{¯ÿ>
ÉçäæS†ÿ{¾æS¿†ÿæ: þæsç÷Lÿú ¨æÉú Lÿçºæ †ÿ”ë–ÿö>
 
¯ÿßÓ: 18Àÿë 35 ¯ÿÌö 
Ó¸í ‚ÿö þæS~æ{Àÿ œÿÓ}ó {s÷œÿçó
(þÜÿçÁÿæ Ó´æ׿ Lÿþöê {s÷œÿçó) 2012-2013
Principal, Regional Institute,
Plot No- 265/266, Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane,Backside of Baramunda Bus Stand, Baramunda,Bhubaneswar - 751003, Ph: 9238103061
dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷ê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
xÿæLÿ {¾æ{S þš {s÷œÿçó {œÿB¨æÀÿç{¯ÿ
(Approved by the Govt. of Orissa)
 
{Lÿ¢ÿ÷H Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿÎæsçÎçLÿæàÿú,ÿ
 
NALCO, PWD
,
 
†ÿÜÿÓçàÿ H BÀÿç{SÓœÿ ¯ÿçµÿæSþæœÿZÿ{Àÿ¯ÿÜÿë ÓóQ¿Lÿ Aþçœÿÿ
Revenue Inspector
,
 
Ó{µÿößÀÿ, {s÷ÓÀÿ,xÿ÷æüÿuÓþ¿æœÿú,ÿ
 
Work Sarkar
 
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {ÜÿD$#¯ÿæÀÿë 8þÀÿëÿ
 
B.A.
{¾æS¿†ÿæ$#¯ÿæ ¨÷æ$öêZÿë 45 ’ÿçœÿ þš{Àÿ {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ
 
SC/ST
Zÿë Óë ¯ÿç™æ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ> {s÷œÿçó ¨{Àÿ `ÿæLÿçÀÿç LÿÀÿç{¯ÿ æ Bbÿë Lÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ 20 ’ÿçœÿ þš{Àÿÿ
Principal, Regional Institute, Plot No- 265/266,Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside ofBaramunda Bus Stand, Baramunda, Bhubaneswar -751003
Zÿë s 50/-
 
Zÿæ þœÿçAÝö Àÿ LÿÀÿ;ÿë æ
Ph: 9238103061
Aæ¯ÿÉ¿L ÿ :
xÿç¨çA¨{ÀÿsÀÿú:
Aœÿë ¿œÿ üÿ{sæÓ¨ú, {LÿæÀÿæàÿú xÿ÷H {¨fú {þLÿÀÿ fæ~ç$# ¯ÿæ ¨÷æ$ö ê Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿçÿ> xÿçfæBœÿú Lÿæ¾ö ¿ ÉçQ# $# ¯ÿæ ¨÷æ$ö êZÿë AS÷æ™# LÿæÀÿ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ>
Ó¯ÿú-FxÿçsÀÿú:
FLÿ {’ÿðœÿçLÿ QÀÿ¯ÿLÿæSf œÿçþ{;ÿ Ó¯ÿú-FxÿçsÀÿú -Lÿþú -xÿç¨çA¨{ÀÿsÀÿú Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> Dµÿß {üÿ÷ÓÀÿ Lÿçºæ Aµÿçj†ÿæ $# ¯ÿæ ¨÷æ$ö ê Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ> Lÿæ¾ö ¿ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ ’ÿä†ÿæ µÿçˆÿç{Àÿ ’ÿÀÿþæ ×çÀÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ>
¨çAœÿ:
{¨÷Óú {ÀÿLÿæ¾ö ¿ LÿÀÿç¯ÿæ œÿçþ{;ÿ 3 f~ ¨çAœÿ ¨÷æ$ö ê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> ¨÷æ$ö ê þ{oÉ´Àÿ ÉçÅÿæoÁÿ Lÿçºæ †ÿæ'Àÿ AæQ¨æQ AoÁÿÀÿ {ÜÿæB$# {¯ÿ> Aœÿë ¿œÿ 5þ {É÷~ê ¨æÓú LÿÀÿç¯ÿæ ÓÜÿ ¨ÀÿçÉ÷þê {ÜÿæB$# {¯ÿ> Óæäæ†ÿ †ÿ$æ Lÿæ¾ö ¿ Aæ{àÿæ`ÿœÿæ ¨{Àÿ ’ÿÀÿþæ ™æ¾ö¿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ> ¯ÿæ{ßæxÿæsæ F¯ÿó 2sçLÿàÿÀÿ ¨æÓú{¨æsö ÓæBfú üÿ{sæ ÓÜÿ ÀÿæÓœÿ Lÿæxÿö, xÿ÷æBµÿçó àÿæB{ÓœÿÛ,{µÿæsÀÿ ¨Àÿç`ÿߨ†ÿ÷B†ÿ¿æ’ÿç{¾{Lÿò~Óç×æßê ¨Àÿç`ÿߨ†ÿ÷Àÿ {fÀÿOÿ Lÿ¨ç ÓÜÿ ¯ÿçj樜ÿ ¨÷LÿæÉ ¨æB¯ÿæÀÿ 7 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Lÿæ¾ö ¿æÁÿß Óþß{Àÿ AæÓçÓæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë>
GAYATRI INDUSTRIES
Plot No: TS 3/193, Mancheswar Industrial Estate,Bhubaneswar - 10
STAFF SELECTION COMMISSION
Combined Higher Secondary (10+2) Examination, 2011Declaration of Written Result to call the candidatesFor Type Test/ Data Entry Skill Test
Staff Selection Commission conducted the Combined Higher Secondary (10+2) level Examination,2011 on 4th & 11th December, 2011 for recruitment to the post of Data Entry Operators and LowerDivision Clerks at various centres all over the country. A total of 12,16,422 candidates appeared inthe said examination. 2. Following is the lists of 20168 candidates qualified provisionally for typingtest for LDC and 10639 candidates for skill test for DEO in the written part of the examination and arethus eligible to be called for Type Test/ Data Entry Tests subject to their fulfilling all eligibilityconditions and also correctness of the information furnished by them in their application.
List One:Candidates qualified for Typing Test for LDCNote:
The number of UR candidates shown in above table, 3494 OBC, 447 SC and 69 ST candidatesare provisionally qualifying at cut-off fixed for UR candidates subject to fulfilling the age limit for URcandidates.
List Two: Candidates qualified for Skill Test for Data Entry OperatorNote:
The number of UR candidates shown in above table, 2253 OBC, 275 SC and 40 ST candidatesare provisionally qualifying at cut-off fixed for UR candidates subject to fulfilling the age limit for URcandidates. 3. The above said lists are purely provisional and subject to the recommended candidatesfulfilling all the eligibility conditions prescribed for the respective post in the Notice of Examinationand also subject to thorough verification of their identity with reference to their photographs,signatures, handwritings, etc., on the application forms, admission certificates, etc. The candidatureof the candidates are liable to the cancelled by respective Regional Directors in case candidates arefound not fulfilling the eligibility conditions or any other genuine reasons including but not limitedto resorting to unfair means. 4. For candidates belonging to reserved categories for whom certainpercentage of vacancies are reserved as per Government Policy, the category status is indicatedagainst their Roll Numbers. It is important to note that some of these candidates have been declaredqualified only for the category mentioned against their Roll Numbers. If any candidate does notactually belong to the category mentioned against his/her name, he/she may not be eligible to beincluded in the list. It is, therefore, in the interest of the candidates concerned to immediatelycontact the respective Regional Office of the Commission in all such cases where they do notbelong to the category shown against their Roll Numbers. Candidates whose names and Roll No. donot match should also bring such mismatch to the notice of the concerned regional offices fordetailed examination. 5. Schedule for holding the Type Test/Data Entry Skill Test on computers willavailable on Commission’s website shortly. In this connection, the following points are brought tothe notice of the candidates.
Skill Test for Data Entry Operator :
a) The Skill Test will be taken oncomputers. b) The ‘Data Entry Speed’ Skill Test would be qualifying in nature. Candidates allowedto take this test, will have to qualify the test at the prescribed speed on computer, to be provided bythe Commission or the agency authorized by the Commission to conduct such skill test at the centre/ venue so notified. c) None of the candidates including PH candidates who qualify in the written partof the examination will be exempted from the skill test as passing of the skill test is pre-condition andone of the essential qualification for appointment to the post of Data Entry Operator. d) Only suchcandidates who qualify in the skill test at a speed of not less than 8,000 key depressions per hour willbe eligible for being recommended for appointment as per their position in the merit list. e) Theduration of the said skill test will be 15 (fifteen) minutes and printed matter in English containingabout 2,000 – 2,200 strokes/ key depressions would be given to each candidate who would enter thesame in the computer.
Skill Test of LDC:
a) The Skill Test will be taken on computers. b) Typing testwill be qualifying in nature and will be conducted only in English or in Hindi. English Typing @ 35w.p.m. (Time allowed 10 minutes) (30 minutes for VH candidates) Hindi Typing @ 30 w.p.m. (Timeallowed 10 minutes) 30 minutes for VH candidates). (35 w.p.m. and 30 w.p.m. corresponds to 10500Key Depressions Per Hour/ 9000 Key Depressions Per Hour on an average of 5 Key Depressions foreach word). 6. Representations received from candidates about incorrect Question and their Answerin the question papers used by the Commission in this examination have been carefully examinedand marks moderated suitably. 7. Regional Offices will verify the options of the candidates in the twolists with reference to their applications. Before calling them for the skill tests candidates who havenot exercised options for any posts have been considered for all posts. This, however, will not conferany right on them for selection, as the Commission follows the policy of considering candidates whohave exercised option for inclusion in the select list and if any surplus vacancies are available,reserve list is prepared for considering candidates who had failed to exercise options. 8. Result ofthis examination is available on SSC’s Website : http://ssc.nic.in. Marks of qualified & Non-qualifiedcandidates will made available on the Commissions website shortly.
(Satya Prakash) Under Secretary (C-I/1)
ARMY AIR DEFENCE COLLEGE
1. Commandant, Army Air Defence College, Golabandha, Ganjam (Orissa) Pin-761052 invitesapplications from the eligible candidates liable to serve anywhere in India for the following post.Applications should be on plain paper either typed or legibly written only in English as per formatgiven below:-
Post: Senior Translator (Group 'B'), Pay Scale:
Pay Band PB-2 Rs 9300-34800+4200Pay in the band Rs 9300 + 4200,
No of Vacancies:
01 (One)
, Category:
01 x Gen Cat.
Date.Time &Place of Written Test:
21 May 2012,1000hr at Army Air Defence College.
9. Written Test:
To checkGeneral knowledge, Reasoning, Numerical ability, Vocabulary and grammar, Comprehension, Draftingskills and Computer awareness.
10. Declaration of Results:
Results of successful candidates inwritten test will be declared on 28 May 2012. The results will be pasted at Army Air Defence CollegeGate No 1 and Employment Exchange, Berhampur & Chhatrapur.
11. Interview and Practical Test:
Interview of candidates declared successful will be conducted at Headquarters Army Air DefenceCollege on 04 Jun 2012 at 1000hr.
12. Final Results:
Final results after conduct of interview will becommunicated to the successful candidate by post and will be also be pasted at Gate No 1 of ArmyAir Defence College and Employment Exchange, Berhampur.
Note:
Merely fulfilling the basicselection criterion does not automatically entitled to be called for test/interview.(Harison Verma) Colonel Colonel A for Commandant
FORMAT OF APPLICATION FORM
1. Post applied for2. Full Name3. Sex4. Father's/Husband's Name5. Date of Birth6. Permanent Address7. Postal Address8. Educational qualifications9. Experience in the subject field of selection10. Categories to which the candidate belongs: General/Ex-servicemen11. Religion12. Whether you were ever debarred or disqualified by any Public Service Commission/RecruitmentBoard from any of their Examination/selection13. Whether you have been ever convicted by any Court for any offence:14. Do you have any close relative working in Army Air Defence College, if yes, give name andofficial address:15. Nationality:
DECLARATION:
I,______________________________hereby declare that the particulars filled byme in this form are true to the best of my knowledge and belief and in case they are found false, mycandidature shall be liable to be rejected.Station Signature of CandidateDate: (Name of candidate in Capital letters)
2011-12 þ{œÿæœÿßœÿ ¯ÿÌö ¨æBô †ÿ. fæ†ÿç B†ÿ¿æ’ÿç¨÷æ$öêZÿ ¨æBô œÿ¿æÓœÿæàÿú HµÿÀÿÓçfú ÔÿàÿæÀÿÓç¨/¨¿æ{Óf S÷æ+ú 
œÿç{þ§æNÿ {É÷~êÀÿ {¾æS¿ ¨÷æ$ö êZÿ vÿæÀÿë 30sçHµÿÀÿÓçfú ÔÿàÿæÀÿÓç¨ú H 5sç ¨æ{Ófú æ+ú ¨æBô œÿç•ö æÀÿç†ÿ {¨÷æüÿþö æ{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æBdç>
{É÷~ê:
 
1. †ÿüÿÓçàÿµÿëNÿ fæ†ÿç,
 
ÔÿàÿæÀÿÓç¨ú ÓóQ¿æ: 27
,
¨¿æ{Óf S÷æ+ú ÓóQ¿æ:
04>
2.Óí`ÿç†ÿ ¾æ¾æ¯ÿÀÿ H AæóÉçLÿ ¾æ¾æ¯ÿÀÿ
- 02 - 01> 3.
µÿíÜÿêœÿ LÿõÌç É÷þçLÿ H ¨æÀÿ¸æÀÿçLÿ LÿæÀÿçSÀÿ - 01> (
i
)Éçäæ¯ÿõ ˆÿç:
{Lÿ¯ÿÁÿ Ó§æ†ÿ{LÿæˆÿÀÿ H ¨çF`ÿú xÿçÖÀÿ{Àÿ AšßœÿÀÿ Óí `ÿç†ÿ {ä†ÿ÷{Àÿ ¯ÿçµÿçŸ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ ¨æBô Àÿä~æ{¯ÿä~, Ó»æ¯ÿ¿ µÿˆÿæ H SÖ Qaÿö> B†ÿ¿æ’ÿçLÿë þçÉæB üÿçþí àÿ¿ H Aœÿ¿æœÿ¿ ÉçäæS†ÿ Qaÿö Éçäæ¯ÿõˆÿç{Àÿ A;ÿµÿë  ö Nÿ> (
ii
) Óí `ÿç†ÿ Ašßœÿ {ä†ÿ÷-
¯ÿç{’ÿÉ{ÀÿAšßœÿ {ä†ÿ÷: Lÿ. BófçœÿçßÀÿçó, Q. þ¿æ{œÿf{þ+ - ×æœÿ ÓóQ¿æ: 20> S. Éë• ¯ÿçjæœÿ: 05 W. LÿõÌç¯ÿçjæœÿ: 05. Yÿ. {þxÿçÓçœÿú: 05> Éçäæ¯ÿõˆÿç ¨÷’ÿæœÿÀÿ 30% {Lÿ¯ÿÁÿ þÜÿçÁÿæ ¨÷æ$öêZÿë ’ÿçAæ¾ç¯ÿ>
iii
¨¿æ{ÓfS÷æ+ú :
¨¿æ{Ófú S÷æ+ú ¨æBô {Lÿ¯ÿÁÿ {ÓÜÿç¨÷æ$ö ê {¾æS¿ {¾Dô þæ{œÿ D¨{ÀÿæNÿ ¯ÿçÌß{Àÿ þæÎÀÿ Lÿçºæ †ÿˆÿë àÿ¿ xÿçê ÜÿæÓàÿ LÿÀÿç$# {¯ÿ F¯ÿó Ó§æ†ÿ{LÿæˆÿÀÿ Ašßœÿ ¨æBô {þ™æ ¯ÿõˆÿç¨æB{¯ÿ> S{¯ÿÌ~æ H ¯ÿç{’ÿÉ{Àÿ ¨÷Éçä~ ({¾Dô vÿæ{Àÿÿ ¾æ†ÿ÷æ þí àÿ¿ ’ÿçAæ¾æF œÿæÜÿ]  {Ó¨Àÿç{¾{Lÿò~Óç Aœÿ¿æœÿ¿ Ôÿçþú A™êœÿ{Àÿ Lÿçºæ FLÿ ¯ÿç{’ÿÉê ÓÀÿLÿæÀÿê/Óó×æÀÿë Ó¼çÁÿœÿê, Lÿþö ÉæÁÿæ, {ÓþçœÿæÀÿú {Àÿ {¾æS{’ÿ¯ÿæLÿë  dæÝç)> 2. F¸â F{þ+ú œÿë¿fú {Àÿ ¯ÿçÖõ†ÿ ¯ÿçj樜ÿ d¨æ †ÿæÀÿçQvÿæÀÿë 45 ’ÿçœÿ þš{Àÿ œÿçþ§vÿçLÿ~æ{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷¨vÿæB¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> Aƒú Àÿ {Ó{Lÿ÷sæÀÿê, FÓú Óçxÿç-
V
{ÓLÿúÓœÿú , ÓæþæfçLÿ œÿ¿æß H ÓÉNÿçLÿÀÿ~ þ¦~æÁÿß, Àÿëþú œÿó 253, "F' DBèÿú, ÉæÚêµÿ¯ÿœÿ, xÿ. Àÿæ{f¢ÿ÷¨÷Óæ’ÿ {Àÿæxÿú , œÿí Aæ’ÿçàÿâ ê - 110001 ¯ÿçÖõ†ÿ ¯ÿçj樜ÿ, Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷H Ôÿçþú Àÿ Aœÿ¿æœÿ¿ Óˆÿö /œÿçßþæ¯ÿÁÿê þ¦æÁÿßÀÿ {H´¯ÿúÓæBsú :
www.socialjustice.nic.in
Àÿë {’ÿQæ¾æB¨æÀÿç¯ÿ>µÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿ, ÓæþæfçLÿ œÿ¿æß H ÓÉNÿçLÿÀÿ~ þ¦~æÁÿß
INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION ANDRESEARCH (IISER) - KOLKATA
(Estd. by the Ministry of Human Resource Development(MHRD), Govt, of India), Mohanpur Campus, TO: KrishiViswavidyalaya, Mohanpur - 741252, Nadia, West Bengal
APPLICATIONS ARE INVITED FOR Ph. D. PROGRAMME , FORTHE AUTUMN SEMESTER BEGINNING IN JULY-2012
Applications are invited from motivated students .with' Mastersdegree in any branch of Biological Sciences, Chemical Sciences,Mathematics and Statistics, Physical Sciences and Earth Sciences.Please see the URL (http:iiregistration.iiserkol.ac.in / PhD_Application.html) for details about eligibility criteria andinstruction for online application. Last date of receivingapplications
March 31,2012
For details, visit the website http:// www.iiserkol.ac.in
Registrar
PUNJAB NATIONAL BANK
Head Office; 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi-110607
Applications from young hockey playing boys are invited forselection as members of Junior team of PNB Hockey Academy.
The eligibility criteria are as under:
Orie should be physically fitand: i) Bom between 01.04.1996 to 31.03.1998. .ii) Have playedHockey at Inter-State/ Inter-Zone / Distt. Level. iii) EducationalQualification: Studying in 8th standard to 10th standard. iv) Readyto stay at the place of Training Centra during Training period. v)Bank reserves the right to rejectapplication of any player / candidate if found ineligible.Please send your applicationbefore 09.04.2012 on belowgiven format in art envelopemarked "Application forselection for PNB HockeyAcademy":-1. Name...,...........................,2. Father's Name.................,3. PermanentAddress.....................4. Present Address..................5. Date of birth...................,6. Studyingin.........................class7. Name of School...................8. Hockey played upto;..........level9. Contact Number.........................Send your application along with self attested copies ofcertificates; (Age proof b) Educational Qualification and c)Achievements in Hockey o'n address given below:-
Secretary, PNB Hockey AcademyPunjab National Bank, 5th Floor, PR & P Division,7, Bhikhaji Cama Place, New Delhi-110607
On selection after field trials, Bank shall provide boarding andlodging facility and stipend at the rates specified from time totime. Note: This is not an Invitation for employment.
 
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 
 
ÿ 24 - 30 þæaÿö, 2012
 
NIJUKTI KHABAR
3
Special Batches for - 
Plot No: 221, Saheed Nagar (Infront of Hotel Empire)Bhubaneswar, M. 9438734530, 9237424344,214, Subhadranagar, Link Raod, Cuttack
 VST WITH OMR 
IBPS - Clerk / POIBPS Clerk - Interview
SBI / RBI CLERK
SPOKEN ENGLISH / OJEE - MBA
QUEST
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
DESERT GROUP, INDIA
Àÿ
Branch Office
 
¨æBô ¯ÿÜÿë f~
StaffExecutiv
e
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> {¾æS¿†ÿæþæsç  ÷LÿÀÿë Ó§æ†ÿLÿ þæÓçLÿ 9000 sZÿæ
+
Aæ¯ÿæÓ> ¯ÿßÓ: 18Àÿë 27 ¯ÿÌö> ¯ÿçÌ’ÿ÷ίÿ¿: {Lÿò~ÓçüÿçàÿæSç¯ÿ œÿæÜÿ]>
377, Brahmeswar BankColony, Palasuni, BBSR
M: 9438004050
To
 
AMAZING CREATION
SANKARPUR PARIDA SAHI LANE, Near SIVANI GLASS HOUSE,
PALAMANDAP, CUTTACK-12, Ph.No.- 0671-6580630/8093380630
Óæþë ÜÿçLÿ ×æßê œÿç¾ë Nÿç
FLÿ
INDIAN MULTINATIONAL COMPANY
 
LÿsLÿ×ç†ÿ
CORPORATEOFFICE
Àÿ {¾æfœÿæ¯ÿ• œÿç¾ë Nÿç{Àÿ Óæþë ÜÿçLÿ µÿæ{¯ÿ (
41
) f~ ¾ë ¯ÿLÿ/¾ë ¯ÿ†ÿêZÿvÿæÀÿë AæÓ;ÿæ (
6
) ’ÿçœÿ þš{Àÿ ’ÿÀÿQæÖ S÷Üÿ~ LÿÀÿë >
NO HIGHER EDUCATION/NOEXPERIENCE/NO ENTRY FEE, ONLY 10th/+2/or above alsoapply.
 
{¾æS¿†ÿæ H ¨’ÿ¯ÿê Aœÿë ¾æßê þæÓçLÿ {ÀÿæfSæÀÿ
Rs. 4500/- Rs. 6500/-
H
Rs. 8500/- onwards. Contact with your full Bio-data.
JOBATTENTION
Now limited Vacancy for a great job in speedgrowing MNC at BERHAMPUR. Candidate who havepassout with 10th to graduate. They may applyverysoon. Age - 18 to 34 yrs.
Income : 4,400/-upto 8,900/-.
Contact within 5 days this place
WELLDONE INTERNATIONAL
Coartpeta, Goilundi Road, Infront of DivinePublic School, Berhampur, Ph.: 0680-6451093
MNC OPEN NEW OFFICE
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)BHILAI STEEL PLANT, BHILAI-490 001, DISTT: DURG (CG)SPECIAL RECRUITMENT DRIVE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (PWD) IN SAIL -BHILAI STEEL PLANT
I. Name of the post Attendant-cum- Jr. Staff Assistant (Trainee). Pay Scale & Scale Code:
Rs.8630-3%-12080/- Scale code (S-1).
No. of posts:
05 (Five) [Reserved - Visually Handicapped (LowVision) – 05]
Eligibility:
 
Essential Qualification –
HSC with working knowledge of computer (MSoffice package). Preference to candidates with Graduation / PG in any subject, working knowledgeof stenography.
Age:
Minimum 18 years & Maximum 38 years as on 01-01-2012 (After allowing agerelaxation as applicable to PWDs).
Training period:
Two years. During this period, a consolidatedstipend of Rs. 6,600/- will be paid during 1st year and Rs. 7,700/- will be paid during 2nd year.
Sex
:Male / Female.
II. Name of the post:
Attendant-cum-Technician (Trainee).
Pay Scale & Scale
 
Code:
Rs. 8630-3%-12080/- Scale code (S-1).
No. of posts:
10 (Ten) [ Reserved - OrthopaedicallyHandicapped (OH) – 05, Hearing Handicapped (HH) - 05].
Eligibility: Essential Qualification –
Matriculation and ITI pass in relevant trade Fitter, Welder,Electrician,Mason, Turner, Diesel Mechanicand Motor Vehicle Mechanic. Preference to candidates with successful completion of apprenticeshiptraining preferably in steel industry.
Age:
Minimum 18 years & Maximum 38 years as on 01-01-2012(After allowing age relaxation as applicable to PWDs)
Training period:
Two years. During this period,a consolidated stipend of Rs. 6,600/- will be paid during 1st year and Rs. 7,700/- will be paid during2nd year.
Sex:
Male / Female.
GENERAL CONDITIONS FOR ABOVE POSTS :
1. Vacancies arereserved for Disabled (Physically Challenged) Persons under Section 33 of the Persons with Disabilities(Equal Opportunities, Protection of Rights & Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996). 2. The aboveposts carry benefits such as CPF, Gratuity, Industrial DA, Conveyance Allowance, free medicalfacility, LTC/LLTC etc. as admissible & as per the rules of the company. 3. For the post of Attendant-cum-Jr.Staff Assistant (Trainee), applicants have to furnish a certificate regrading proficiency in MSOffice package. Candidates not fulfilling the above requirements need not apply. 4. All candidatesfound eligible for the post of Attendant-cum-Jr. Staff Assistant (Trainee) shall have to appear for aWritten Test (Objective type) the date, time and place of which will be intimated later on. Candidatesshortlisted on the basis of the Written Test, will be called upon for Practical Test and Interview lateron. Candidates found eligible for the post of Attendant-cum-Technician (Trainee) will have toappear for a Written Test. Candidates shortlisted on the basis of Interview. 5. Candidates appearingfor Interview will be reimbursed travelling expenses to the extent of Second Class sleeper Rail fareby the shortest route on production of proof of journey performed. 6. The candidates employed inGovt. Department / PSU / Autonomous bodies must produce NOC at the time of Interview. In case,the candidate fails to produce the certificate his / her candidature will not be considered. 7. Attested / Self Attested Photocopies of all academic and professional qualifications, proof of Date of Birth(Matric/High School Certificate), Caste Certificate issued by a Revenue Officer not below the rank ofTehsildar, attested photograph should be attached along with the application. Applications notaccompanied with attested copies of certificates and photograph will be rejected. All certificatesshould be either in Hindi or English only. 8. Upper age limit is further relaxable by 5 years for SC/ST(PH) candidates and 3 years for OBC (PH) candidates. 9. The OBC candidates who belong to“CREAMY LAYER” are not entitled for OBC concession and such candidates have to indicate theircategory as “General”. The OBC (non creamy layer) candidates are required to, submit the requisitecertificate in the prescribed format issued in the current financial year by the Competent Authority atthe time of interview, if called for. 10. For claiming the benefit admissible to PWDs under the Act,AFFIXRECENTPASSPORTSIZE COLOURPHOTO [SELFATTESTED ]candidates are required to produce disability certificate issued by the Medical Board duly constitutedby the State Govt./Central Govt. as per the provisions of Persons with Disabilities (Equal Opportunities,Protection of Rights and Full Participation) Act 1995. They have to satisfy the relaxed PhysicalStandard required for the posts. In case, the candidate fails to produce the certificate in the prescribedformat issued by Competent Authority, his/her candidature will not be considered. 11. Envelopecontaining the application should be clearly superscribed ‘Application for the post of __________________.’ 12. Candidature of a candidate is liable to be rejected at any stage of therecruitment process or after recruitment or joining, if any information provided by the candidate isfound to be false / not in conformity with eligibility criteria mentioned in the advertisement. BhilaiSteel Plant reserves the right to reject the applications and no communication in this regard will bemade with the applicants. 13. Bringing influence at any stage of the selection process will disqualifythe candidate. 14. SAIL/BSP reserves the right to raise the minimum eligibility standards and / orrelax age, experience criteria in otherwise suitable cases. The Management reserves the right to fillor not to fill all or any of the above positions without assigning any reason whatsoever. 15 Theprescribed qualification / experience are the minimum and mere possession of the same does notentitle a candidate for Written Test / Practical Test /Interview. SAIL/BSP’s decision shall be final inthis regard. 16. The advertisement is available at SAIL website www.sail.co.in. Any subsequentchanges if made in the employment notice shall be communicated through the website. Candidatesare advised to keep themselves updated of the changes if any.
HOW TO APPLY :
Application typed on a plain paper, giving full particulars in the enclosed format,addressed to Post Box No. 16, Post Office Sector-1, Bhilai, Distt-Durg, CG Pin – 490 001, along witha fresh crossed non-refundable A/c payee demand draft of ......50/- [Processing fees] drawn in favourof the Steel Authority of India Ltd., Bhilai Steel Plant, on any Nationalised Bank payable at Bhilaiwith Branch Code No., should be sent through ordinary post (Post Bag does not accept RegisteredPost / Speed Post etc) and must reach on or before 16/04/2012. Incomplete applications or applicationsreceived after 16/04/2012 will not be considered. Application sent by any other means will not beaccepted. E-mails/Fax correspondence will not be entertained. Bhilai Steel Plant will not beresponsible for any postal delay. This advertisement may be seen at SAIL Website www. sail. co.in,wherein application format is also available.
FORMAT
1. POST APPLIED FOR :2. NAME :3. FATHER’S NAME / HUSBAND’S NAME :4. DATE OF BIRTH :5. SEX :6. MARITAL STATUS:7. EXPERIENCE:8. ADDRESS:a. PRESENT ADDRESS:b. PERMANENT ADDRESS:c. TELEPHONE NO. / MOBILE NO. :9. PWD CATEGORY: VISUALLY HANDICAPPED (VH) / ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED (OH) /HEARING HANDICAPPED (HH)10. CASTE CATEGORY : GENERAL / SC / ST / OBC11. QUALIFICATION :12. DETAILS OF DEMAND DRAFT:(NAME TO BE MENTIONED IN BACK SIDE OF DD)13. LIST OF ENCLOSURES :
SIGNATURE OF THE CANDIDATENOTE: ALL FIELDS ABOVE TO BE FILLED IN BLOCK LETTER
OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER DISTRICT PROGRAMMEMANAGEMENT ONIT, NRHM, MALKANGIRIMail: cdmomkg@gmail.com Phone/Fax : 06861 - 231543WALK-IN-INTERVIEW
for appointment and empanelment of the various posts under NRHMMalkangiri will be held at CDMO Office, Malkangiri as per the following schedule. Interestedcandidates having eligibility may attend for the walk in interview along with all relevant documentsas details below.
Name of the Post: Staff Nurse. Vacancy: 30, Qualification/Eligibility:
Must havepassed in GNM/any other higher degree in Nursing from any 3 Medical College / Schools ofNursing MCL Talcher / IGH Rourkela & other recognised Private Institutions and must have registeredwith the Orissa Nursing Council. Age should not be above 65 years.,
Monthly Remuneration:
Rs,5,200/- to 12,700/- (Depending on the place of posting).
Date of Interview:
28.03.2012 (Walk-in).
Addl. ANM -
24 - The candidates must have passed the HSC examination and must have undergonethe 1
1/4
year training for multipurpose health workers (Female) at the approved Govt, trainingcenters / recognized private institutions & must have registered with the Orissa Nursing Council.Age should not be above 65 years. - Rs. 5,200/-to 10,200/-(Depending on the place of posting). -28.03.2012 (Walk-in).
Health Worker -(F)(MHU) -15.
The Candidate must have passed HSCexamination and must have undergone the 1
1/2
year training for multipurpose health workers(Female) at the approved Govt, training centers / recognized private institutions & must haveregistered with the Orissa Nursing Council. Age should not be above 65 years. - Rs.,5,200/- to8,200/- (Depending on the place of posting) - 28.03.2012 (Walk-in).
Health Worker(F)at N u t rt io n Rehabilitation Centre (NRC) -
The candidate must have passed the HSC examination andmust have undergone the 1
1/2
year training for multipurpose health workers (Female) at the approvedGovt, training centers"/ recognized private institutions & must have registered with the OrissaNursing Council. Age should not be above 65 years. - Rs. 5,400/- to 8,200/- 28.03.2012 (Walk-in).The time for reporting is within 12.00 Noon in the office of the CDMO Malkangiri. All candidatesare required to be present with all academic mark sheet & certificates in original and two set ofattested photocopies along with two recent passport photographs. All have to submit a filled upapplication form in the prescribed format during the time of registration and details of advertisementcan be downloaded in the district website www.malkangiri.nic.in. Preference will be given toCandidates of Malkangiri district. All the posts are contractual in nature; initial Contract will begiven for 11 months only. The.Resident/Nativity certificate produced by the candidates should beissued within the last six months prior to date of Interview by the competent authority. No. ofvacancies may vary during the time of appointment.
Chief District Medical Officer Malkangiri
DISTRICT WATER AND SANITATION MISSION,JAGATSINGHPUR(Vacancy for Project Co-ordinator, DWSM)
Applications on plain paper with detailed bio-data and recentpassport size photograph are invited from the candididates havingPost Graduate degree in Social Work/Rural Development/ Communication/Human Resource Development/Managementwith 5 years experience in field of School Sanitation & Hygiene,monitoring in WATSAN sector for the post of Project Co-ordinatorin District Water and Sanitation Mission, Jagatsinghpur with aconsolidated remuneration of Rs.15,000/- per month. Theengagement is purely contractual for the project period. Thecandidates should send their applications with copy of educationalcertificates with mark sheets through speed/registered post to TheExecutive Engineer, RWS & S-cum-Member Secretary, DWSC,Jagatsinghpur, At-Charchika Bazar, P.O./Dist-Jagatsinghpur. Thelast date of receipt of application is 10.04.12. The applicationsreceived after the due date shall not be considered. Short listedcandidates will be called for an interview, the date for which willbe intimated by 26.4.2012. No TA/DA will be paid to candidatesfor attending the interview. The authority reserves the right toreject any/all applications without assigning any reason thereof.
Collector-cum-Chairman, DWSM, Jagatsinghpur
DISTRICT PROJECTOFFICE, SSA,SAMBALPUR
Draft list of the candidatesapplied for the post of SikshyaSahayak vide AdvertisementNo.3404/ SSDt.
08.12.201-1
-in respect of three EducationalDistrict Sambalpur/Rairakhol / Kuchinda are herebypublished. The list along withobjection format is availablein the official website ofSambalpur district i.e.www.sambalpur.nic.in. Thecandidates can verify theirnames in the Draft Merit list. Ifany candidate feels anydiscrepancies or mistake, theymay fill up the objectionformat which is available in theweb site and submit it in theDistrict Project Office by dt.
26.03.2012.5.00
PM onworking days only. Theeligibility / non-eligibility ofthe candidates can be seen inColumn-8 of each Draft list.
PRINCIPLE ADOPTED FOR CALCULATION OF MARKS:
1. Graduate &B.Ed. Candidate: % of marks in Degree (excluding Ancillary & Foundation Courses) + % of mark inB.Ed. 2. Intermediate & CT candidate: % of + 2 marks (excluding extra optional) + % of mark in CT.
By order of Collector-Cum-Chairperson, Zilla Parisad, SambalpurDistrict Project Coordinator, SSA, Sambalpur

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sudhir Ku Lakra liked this
Biswanath Mishra liked this
Prasmit Patel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->