Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Beyond Cultural Sensitivity

Beyond Cultural Sensitivity

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Sarah K Reece

More info:

Published by: Sarah K Reece on Mar 24, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2012

pdf

text

original

 
¡ ^izi` G Zkknk Jkqhef N{mv{zim ^ke~avaavq 9
Jkqhef N{mv{zim ^ke~avaavq
~izi`gzkknk%jmhc~|hv%nhd%i{
V`kzk‑~ ie aevkzk~vaec afki jknhdaec dhzk |zhdaekev ae v`k dkevim `kimv` ief nhdd{eavq ~kzank~izki% @kzk ae d{mvan{mv{zim I{~vzimai sk‑zk ~vizvaec vh vimg ijh{v digaec ~{zk ~kzank~ izk n{mv{zimmqi||zh|zaivk% ^hdk kpid|mk~ A‑k nhdk inzh~~ izk immhsaec
vzifavaheim `kimaec nkzkdheak~ ohz i|kz~he ozhd ie Ijhzacaeim hz Vhzzke~ ^vziav A~miefkz `kzavick s`h a~ ~{ookzaec ozhd ~kkzk dkevimammek~~% Iehv`kz a~ jkaec sammaec vh {~k v`k vkzd~ ief ozidkshzg~ ijh{v dkevim ammek~~ v`iv |kh|mkozhd i faookzkev n{mv{zk izk dhzk nhdohzvijmk sav`%
V`kzk‑~ ie aevkzk~vaec vke~ahe jkvskke v`k chim~ ho sievaec vh kf{nivk- zia~k isizkek~~ - ief zkf{nk
~vacdi ijh{v dkevim ammek~~- ief sievaec vh jk ~ke~avak vh v`k jkmako~ ief {efkz~viefaec~ ho faookzkev n{mv{zk~%Ozhd dq |kz~|knvak hek ho v`k v`aec~ v`iv aevkzk~v~ dk a~ `hs eizzhsmq sk izk n{zzkevmq fkoaeaecv`a~ afki ho n{mv{zk% Ao i s`avk K{zh|kie v{ze~ {| ae v`k |~qn` sizf nheaenkf `k a~ `kizaec v`khank ho Chf av a~ kp|miaekf vh `ad `k a~ |~qn`hvan% J{v innhzfaec vh v`k kp|knvivahe~ ho n{mv{zim
~ke~avaavq- av‑~ ehv i||zh|zaivk vh ~iq v`iv vh ~hdkhek ozhd i NIMF (n{mv{zimmq ief maec{a~vanimmq
fakz~k! jingczh{ef%
Ozhd v`k |kz~|knvak ho ~hdkhek s`h‑~ ~|kev i mhv ho vadk zkbknvaec v`k diae~vzkid n{mv{zk A si
~zia~kf ae ief kdjzinaec v`k im{k~ ief kv`h~ ho izah{~ ~{jn{mv{zk~ ae~vkif (~{n` i~ chv`!- A oaef avoz{~vzivaec ief hooke~ak v`iv jkaec Ni{ni~aie dkie~ av a~ i~~{dkf A id ho v`k ~idk n{mv{zk i~ v`k~hnaim shzgkz~ s`h |{v vhckv`kz nhdd{eavq |zhczid~%Dh~v ho h{z dkevim `kimv` ~kzank~ h|kzivk ozhd i ~kv ho im{k~ v`iv ae dq h|aeahe izk kzq daffmknmi~~% A ~kk v`iv i~ jhv` i~ ~vzkecv` ief i skigek~~% V`kzk izk i e{djkz ho daffmk nmi~~ im{k~ v`ivizk |zkvvq isk~hdk- ief v`kzk izk i mhv ho |kh|mk s`h oaef v`k~k im{k~ ief v`a~ n{mv{zk v`k dh~vnhdohzvijmk ief zki~~{zaec% J{v he v`k hv`kz `ief- v`kzk a~ i `ac` ekkf ohz i||zh|zaivk ~{||hzv ohz|kh|mk ozhd dizcaeima~kf ~{jn{mv{zk~- i~ v`iv kp|kzakenk ho jkaec dizcaeima~kf a~ hek ho v`k za~g oinvhz~ ohz fkkmh|aec i dkevim ammek~~%S`ke kkzqhek a~ fzk~~kf ae ~{av~ ief ~|kigaec nmaeanim |~qn` maech- h{z `a||ak~- |{eg~- chv`~-~vhekz~- dkvim `kif~- jagak~- izva~v~- ~kp shzgkz~- kdh~- ekzf~- ~{zoak~- y{kkz~- eks ickz~- ief~gae`kif~ diq ehv okkm nhdohzvijmk mhhgaec ohz ~{||hzv- ief diq ehv jk ijmk vh oaef v`k gaef ho ~{||hzv v`kq inv{immq siev%A v`aeg fkoaeaec n{mv{zim ~ke~avaavq dhzk jzhifmq dkie~ kenh{zicaec fakz~avq ho dieq gaef~ ae h{zdkevim `kimv` ~kzank~% A magk vh ~kk |kh|mk ozhd NIMF jingczh{ef~ ae ~kzank~% A im~h magk vh ~kkdke ief shdke- diae~vzkid ief imvkzeivak- qh{eckz ief hmfkz% S`ke h{z ~kzank~ ckv {|vac`v
ijh{v i||kizaec ‐|zhok~~aheim‑- hovke {efkz v`k da~vigke afki v`iv imm |kh|mk ~kk v`a~ i~ i ~ace ho 
zk~|knv- A id fk|zk~~kf% S`ke sk vzie~mivk oinv ~`kkv~ ief aeohzdivahe aevh Avimaie j{v ehv aevh \miae
Kecma~` ohz miq|kh|mk A okkm magk sk‑k da~~kf v`k |haev% Ief s`ke sk ch vh i mhv ho koohzv vh nzkivk
keazhedkev~ ae s`an` h{z o{efkz~ sh{mf okkm nhdohzvijmk j{v ehv h{z `ac`k~v ekkf |kh|mk sav`
dkevim ammek~~k~ A‑d fkk|mq oz{~vzivkf%
 V`k vziaeaec izh{ef ~hnaim ief nhdd{eavq shzg `i~ i miec{ick v`iv dh~vmq mkik~ dk nhmf% A fzakv`zh{c` ~dimm vhse~ sav` mavvmk nhdd{eavq nkevzk~ jzikmq vzqaec vh hookz ~hnaim nh`k~ahe iefnheeknvahe ae i ohzdiv v`iv a~ |kznkakf vh jk ~h |zhoh{efmq {enhhm v`iv hemq v`k dh~v fk~|kzivk hz
 
¡ ^izi` G Zkknk Jkqhef N{mv{zim ^ke~avaavq :fa~$kd|hskzkf samm ~kkg `km| v`kzk% He v`k dh~v ji~an mkkm- `iaec imdh~v eh ~kzank~ iiamijmkiovkz `h{z~ s`ke sk gehs v`iv iovkz `h{z~ izk v`k |kig ekkf vadk~- v`iv dieq |kh|mk sav` dkevim
ammek~~k~ izk dh~v ~vzk~~kf ief {mekzijmk iv eac`v s`ke v`kq nie‑v ~mkk| ief nie‑v vimg vh ozakef~ hz 
oidamq a~ ~{n` ie hjah{~ nmi~` jkvskke v`k ekkf ief v`k ~vz{nv{zk ho v`k ~kzank~%Iehv`kz kpid|mk a~ ho i qh{ec |kz~he ~kkgaec vh zkj{amf v`kaz maok ohmmhsaec ie k|a~hfk ho dkevimammek~~- ief kenh{evkzaec i dibhz n{mv{zk nmi~` jkvskke v`kaz ekkf~ ief v`k im{k~ ho v`k ~{||hzv~vioo% V`kq mhkf vh FB s`an` aehmkf mivk eac`v~- j{v v`k ~vioo skzk vzqaec vh `km| v`kd ckv {|k
izmq ief `ik ‐ehzdim‑ ~mkk| |ivvkze~% S`h~k zknhkzq a~ v`a~- ieqsiq8
 Dkevim ammek~~ ief faookzkev ozhd v`k ehzd izk hovke nheo{~kf sav` kin` hv`kz% Av nie jk faooan{mv ivvadk~ vh ckv |kh|mk vh ~kk v`kd i~ ~k|izivk nhenk|v~% Hek ho v`k v`aec~ v`iv nhenkzekf dk jing s`ke A ~vizvkf v`a~ jmhc a~ v`iv A id i oiazmq imvkzeivak |kz~he
 „ 
dq siq ho nh|aec sav` i ~vzk~~o{mvimg iv ie aevkz~vivk nheokzkenk a~ vh fqk dq `iaz czkke% A shzzakf v`iv dq izva~van eiv{zk sh{mf digkdk i |hhz ~|hgk~|kz~he ohz imm v`h~k |kh|mk sav` dkevim ammek~~k~ s`h izk vzqaec vh kp|miae
 „ 
 
‐mhhg sk‑zk ehzdim‑) V`ke A v`h{c`v ijh{v imm v`k hffjimm~ magk dk s`h im~h ekkf ~|hgk~|kh|mk- |izvan{mizmq v`h~k s`h nie ~iq ‐A id ehv ehzdim ief A fhe‑v siev vh jk ehzdim- j{v A fh ekkf
~{||hzv vh
o{envahe)‑ ‐Ehzdim‑ ief ‐`kimv`q‑ izk faookzkev nhenk|v~% ‐Faookzkev‑ ief ‐dkevimmq amm‑ izkim~h faookzkev nhenk|v~% ^hdk ho {~ nzik i maeg jing vh safkz ~hnakvq ief ekkf h{z ‐ehzdimek~~‑
zknhcea~kf% ^hdk ho {~ siev h{z {eay{kek~~ vh jk ~kke i~ ~k|izivk ozhd h{z n`immkeck~- jkni{~k
sk siev `km| sav` hek j{v `ik eh aevkevahe ho jkaec ‐n{zkf‑ ho v`k hv`kz%
 V`k dh~v ozac`vkeaec kp|kzakenk ohz dk i~ ie imvkzeivak |kz~he sav` i dkevim ammek~~ `i~ jkke~vz{ccmaec sav` `hdkmk~~ek~~ ief |hkzvq ief okkmaec
kzq gkkemq v`iv av‑~ nzavanim A oaef i siq vh jk
|kznkakf i~ im{ijmk ae v`k kqk~ ho v`k |kh|mk s`h nhevzhm v`k zk~h{znk~% A shzk eh ~vzieck nmhv`k~vh Nkevzkmaeg i||haevdkev~- eh {e{~{im `iaz hz digk{| vh ~kk |kh|mk ijh{v `h{~aec ~{||hzv%Imvkzeivak |kh|mk fh ehv hovke z{e o{efaec jhfak~7 v`kq izk nhz|hzivahe~ sav` j{~aek~~ ief|zhok~~aheim |kh|mk ae v`kd s`h izk nhdohzvijmk ae i nhz|hzivk shzmf% V`k~k izk v`k |kh|mk s`h ~kvv`k vhek ohz v`k ~kzank~- ief v`kq okkf ief `h{~k v`kaz hse%S`iv jq|i~~k~ v`a~8 Nhdd{eavq ji~kf ~{||hzv% V`aec~ skzk aenzkfajmq zh{c` mi~v qkiz ohz dk- iefs`kzk A si~ ~viqaec A `if i mhkmq ekac`jh{z s`h zkc{mizmq cik dk ohhf hkz v`k jing okenk% V`ivfaf i `kmm ho i mhv dhzk ohz dk v`ie i a~av ozhd i nhdd{eavq e{z~k% Vigaec ae divk~ jkvskke`h{~k~- `km|aec |kh|mk dhk- cizfkeaec jkk~- `h~vaec nivn`$
{|‑~- |kv ~avvaec- hm{evkkzaec vh `km| ivie izv nmi~~- v`k~k v`aec~ n`ieck |kh|mk‑~ mak~% Gaefek~~ a~ v`k czkivk~v caov vh ieqhek ae faooan{mvq-
ief a~ dh~v ~|knvin{mizmq fkdhe~vzivkf jkvskke |kh|mk s`h izk jhv` ~vz{ccmaec% Hovke v`k dh~vckekzh{~ jk`iah{z a~ jkvskke v`h~k iv v`k jhvvhd s`h gehs `izf~`a| ief v`k faookzkenk v`iv i
ck~v{zk ho nizk nie digk% S`iv qh{ fh ae qh{z maok divvkz~- qh{ fhe‑v ekkf vh jk skmm- hz shzgaec-
hz ~iaec s`imk~ vh digk i faookzkenk% @hs qh{ n`hh~k vh vzkiv |kh|mk- v`k hv`kz ~vzk~~kf h{v|kh|mk ifdavvkf ae `h~|avim sav` qh{- qh{z faooan{mv ekac`jh{z- v`k cazm iv v`k nhdd{eavq nkevzk s`hnhd|mkvkmq z{j~ qh{ {| v`k szhec siq
 „ 
v`k~k v`aec~ nh{ev% V`kq digk i faookzkenk- ief qh{ gehsv`kq fh- jkni{~k kin` ho {~ `i~ kp|kzakenk~ s`kzk nizk divvkzkf- hz s`kzk gaefek~~ si~ ij~kev iefav~ ij~kenk si~ |iaeo{m%^h- A magk v`k afki ho n{mv{zimmq ~ke~avak ~kzank~% A k~|knaimmq magk av s`ke av fhkviam~ sav` v`k afkiho nmakev$nkevzkf ~kzank~- s`kzk v`kzk a~ zknhceavahe v`iv he ~hdk mkkm- kin` oidamq- kin`ozakef~`a| czh{|- kin` zkmacahe- kin` vhse im~h `i~ av~ hse n{mv{zk% ^kzank~ im~h `ik i n{mv{zk ho v`kaz hse- miec{ick- im{k~ ief vzifavahe~% ^hdkvadk~ v`kzk a~ i chhf divn` jkvskke v`k~k n{mv{zk~ief ~hdkvadk~ v`kzk a~ i |iaeo{m nmi~`% Chhf ~kzank~ ifi|v vh v`k |kh|mk v`kq izk v`kzk vh ~{||hzv-ief v`kq dhfkm fakz~avq ho n{mv{zk~ sav`ae v`kd~kmk~% V`k jk~v h{vzkin` vh ieq czh{| a~ hovke

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->