Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giang 9 Cac Dang Bai Tap Ve Con Lac Lo Xo p1 New Merged

Bai Giang 9 Cac Dang Bai Tap Ve Con Lac Lo Xo p1 New Merged

Ratings: (0)|Views: 777|Likes:
Published by Viet Anh Pham

More info:

Published by: Viet Anh Pham on Mar 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

 
Khóa h
c
 LT 
 Đ
 H môn V 
 t lí – Th
 y
 Đặ
 ngVi
 t Hùng
 
Bài gi
ng Dao
độ
ng c
ơ 
h
c
 
 Hocmai.vn  – Ngôi tr 
ườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổ 
ng
đ 
ài t 
ư 
v
ấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
1
-
 
 D
 Ạ
 NG 1: CHU K 
Ỳ 
 , T 
 Ầ 
 N S
Ủ 
 A CON L
 Ắ 
C LÒ XO
T
n s
góc, chu k 
dao
độ
ng, t
n s
dao
độ
ng:2
π
mT2
π
ω
ω
m
ω
112
π
T2
π
 
m
==
=
===
 
Trong kho
ng th
ờ 
i gian
t v
t th
c hi
n
đượ 
c N dao
độ
ng thì2
π
.N
ω
tttN.TTNNt
=
==
=
 
Khi t
ă
ng kh
i l
ượ 
ng v
t n
ng n l
n thì chu k 
t
ă
ng n l
n, t
n s
gi
m n.
Khi m
c v
t có kh
i l
ượ 
ng m
1
vào lò xo có
độ
c
ng k thì h
dao
độ
ng v
ớ 
i chu k 
 
11
mT2
π
=
 
Khi m
c v
t có kh
i l
ượ 
ng m
2
vào lò xo có
độ
c
ng k thì h
dao
độ
ng v
ớ 
i chu k 
 
22
mT2
π
=
 
Khi m
c v
t có kh
i l
ượ 
ng m = (m
1
+ m
2
) vào lò xo có
độ
c
ng k thì h
dao
độ
ng v
ớ 
i chu k 
 
2212
TTT
=+
 
Khi m
c v
t có kh
i l
ượ 
ng m = (m
1
– m
2
) vào lò xo có
độ
c
ng k thì h
dao
độ
ng v
ớ 
i chu k 
 
2212
TTT
=
 
Ví d
1. M
t v
t kh
i l
ượ 
ng m = 500 (g) m
c vào m
t lò thì h
dao
độ
ng
đ
i
u hòa v
ớ 
i t
n s
f = 4 (Hz).a) Tìm
độ
c
ứ 
ng c
a lò xo, l
y
π
2
= 10.b) Thay v
t m b
ng v
t khác có kh
i l
ượ 
ng m
= 750 (g) thì h
dao
độ
ng v
ớ 
i chu k
bao nhiêu?
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n gi
i:
a)
 
Độ
c
ng c
a lò xo là k = m
ω
2
= m(2
π
f)
2
= 0,5.(2
π
.4)
2
= 320 (N/m).
b)
Khi thay v
t m b
ng v
t m
= 750 (g) thì chu k 
dao
độ
ng làm0,75T2
π
2
π
0,3 (s).k320
==
 
 
Ví d
2. M
t v
t kh
i l
ượ 
ng m = 250 (g) m
c vào m
t lò có
độ
c
ứ 
ng k = 100 (N/m) thì h
dao
độ
ng
đ
i
u hòa.a) Tính chu k
và t
n s
dao
độ
ng c
a con l
c lò xo.b)
Để
chu k
dao
độ
ng c
a v
t t
ă
ng lên 20% thì ta ph
i thay v
t có kh
i l
ượ 
ng m b
ng v
t có kh
i l
ượ 
ng m
giá tr
b
ng bao nhiêu?c)
Để
t
n s
dao
độ
ng c
a v
t gi
m
đ
i 30% thì ph
i m
c thêm m
t gia tr
ng
m có tr
s
bao nhiêu?
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n gi
i:
a)
Ta cóm0,25110T2
π
2
π
0,1
π
(s)f(Hz).k100T
π
=====
 
b)
Chu k 
t
ă
ng lên 20% nên12T120%Tmmm1,44m360 (g).10
====
 
c)
Theo bài ta có
 
()
170,51f70%fm0,49mmmm260,2 (g).0,49mm10m
===+∆=+
 
 
Ví d
3. M
t v
t kh
i l
ượ 
ng m treo vào lò xo th
ng
đứ 
ng thì dao
độ
ng
đ
i
u hòa v
ớ 
i t
n s
1
= 6 (Hz). Treo thêmgia tr
ng
m = 4 (g) thì h
dao
độ
ng v
ớ 
i t
n s
2
= 5 (Hz). Tính kh
i l
ượ 
ng m c
a v
t và
độ
c
ứ 
ng k c
a lò xo.
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n gi
i:
 
CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN VỀ CON LẮC LÒ XO - P1
(TÀI LI 
 Ệ 
U BÀI GI 
 Ả 
 NG)
Giáo viên:
ĐẶ
NG VI
T HÙNG
 
Tài liệu đã được đăng kí bản quyền!********WWW.EDUCATIONPVA.TK
 
Khóa h
c
 LT 
 Đ
 H môn V 
 t lí – Th
 y
 Đặ
 ngVi
 t Hùng
Bài gi
ng Dao
độ
ng c
ơ 
h
c
 Hocmai.vn – Ngôi tr 
ườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổ 
ng
đ 
ài t 
ư 
v
ấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
2
-
T
công th
c tính t
n s
dao
độ
ng
1212
1m 5 m 25 1002
π
mm (g)fm m 6 m 4 36 1112
π
m m
=
 == = =
+ ∆ +
=
+ ∆
L
i có k = m
ω
2
= m(2
π
1
)
2
= 0,1/11 (2
π
.6)
2
 
13,1 (N/m).
Ví d
4. N
ế
u treo
đồ
ng th
ờ 
i hai qu
cân có kh
i l
ượ 
ng m
1
và m
2
vào m
t lò xo thì h
dao
độ
ng v
ớ 
i t
n s
2 Hz.L
y b
ớ 
t qu
cân m
2
ra ch
 
để
l
i m
1
g
n vào lò xo thì h
dao
độ
ng v
ớ 
i t
n s
2,5 Hz.Tính k và m
1
, bi
ế
t m
2
= 225 (g). L
y g =
π
2
.
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n gi
i:
Khi g
n c
hai v
t m
1
và m
2
vào lò xo thì ta có
( )
1 2
1f2, 1 .2
π
m m
==+
 N
ế
u l
y b
ớ 
t m
2
ra thì
( )
11
1f2,5, 2 .2
π
m
==
 L
y (1) chia cho (2) v
ế
theo v
ế
, ta
đượ 
c
1111 221 21 2
fmm20,64m m 400(g).fm m 2,5m m 0,36
=== =++
 Thay m
1
vào (2) ta tính
đượ 
c
2 2
k 4
π
.2,5 .0,4 100 N/m.
= =
 
Ví d
5. M
t lò xo có
độ
c
ứ 
ng k = 80 N/m, l
n l
ượ 
t g
n hai qu
c
u m
1
và m
2
, trong cùng m
t kho
ng th
ờ 
i gian,con l
c m
1
th
ự 
c hi
n
đượ 
c 8 dao
độ
ng còn con l
c m
2
th
ự 
c hi
n
đượ 
c 4 dao
độ
ng. G
n c
hai qu
c
u vào lò xothì chu k
dao
độ
ng c
a con l
c là
π
 /2 (s). Tính m
1
và m
2
?
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n gi
i:
Khi g
n v
t m
1
vào lò xo :
( )
11
mtT 2
π
, 1 .8
= =
 Khi g
n v
t m
2
vào lò xo :
( )
22
mtT 2
π
, 2 .4
= =
 Khi g
n c
hai v
t m
1
và m
2
vào lò xo :
1 2
m m
π
T 2
π
2
+= =
(3)L
y (1) chia cho (2) và rút g
n ta
đượ 
c, ta
đượ 
c m
2
= 4m
1
(*)Tù (3), bình ph
ươ 
ng hai v
ế
và bi
ế
n
đổ
i ta
đượ 
c
11 22
m 1 kgm m 5m 4 kg
=
+ =
=
 
 D
 Ạ
 NG 2: CÁC D
 Ạ
 NG CHUY 
 Ể 
 N 
 ĐỘ
 NG C 
Ủ 
 A CON L
 Ắ 
C LÒ XO
 
TH1:
dao
độ
ng trên m
t ph
ẳ 
ng ngang
T
i VTCB lò xo không b
bi
ế
n d
ng
()
o
0
=
.
Do t
i VTCB lò xo không bi
ế
n d
ng, nên chi
u dài c
c
đạ
i và c
c ti
u c
a lò xo trong quá trình dao
độ
ng l
n l
ượ 
t là
max omin o
AA
= +
=
, trong
đ
ó
o
là chi
u dài t
nhiên c
a lò xo.
L
c
đ
àn h
i tác d
ng vào lò xo chính là l
c h
i ph
c, có
độ
l
ớ 
n F
hp
= k.|x|T
 
đ
ó, l
c h
i ph
c c
c
đạ
i là F
hp.max
= kA.
Ví d
1. M
t con l
c lò xo g
m lò xo có
độ
c
ứ 
ng k, v
t n
ng có kh
i l
ượ 
ng 500 (g) dao
độ
ng
đ
i
u hòa theoph
ươ 
ng ngang v
ớ 
i ph
ươ 
ng trình x = 4cos(4
π
t +
π
 /6) cm.a) Tính
độ
c
ứ 
ng k c
a lò xo.b) Tính
độ
l
ớ 
n l
ự 
c h
i ph
c
ở 
các th
ờ 
i
đ
i
m t = 1,125 (s) và t = 5/3 (s).c) Tính
độ
l
ớ 
n l
ự 
c h
i ph
c c
ự 
c
đạ
i.d) Tính quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c t
ừ 
khi b
t
đầ
u dao
độ
ng
đế
n th
ờ 
i
đ
i
m t = 11/3 (s).
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Khóa h
c
 LT 
 Đ
 H môn V 
 t lí – Th
 y
 Đặ
 ngVi
 t Hùng
 
Bài gi
ng Dao
độ
ng c
ơ 
h
c
 
 Hocmai.vn  – Ngôi tr 
ườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổ 
ng
đ 
ài t 
ư 
v
ấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
3
-
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
TH2:
dao
độ
ng theo ph
ươ 
ng th
ẳ 
ng
đứ 
ng
T
i VTCB lò xo b
bi
ế
n d
ng (dãn ho
c nén) m
t
đ
o
n
o22o
mgmggg
ω
km
ω ω
====
 T
 
đ
ó, chu k 
và t
n s
dao
độ
ng c
a con l
c
đượ 
c cho b
ở 
i
oo
2
π
T2
πω
g
ω
11g
 
2
π
T2
π
==
===
 
Do t
i VTCB lò xo b
bi
ế
n d
ng, nên chi
u dài c
a lò xo t
i VTCB
đượ 
c tính b
ở 
i
cboo
=+
.T
 
đ
ó, chi
u dài c
c
đạ
i và c
c ti
u c
a lò xo là
maxminmaxcboomincboomaxmincb
AAA2AA2
=
=+=+∆+
 
==++
=
ℓ ℓ
 
L
c
đ
àn h
i tác d
ng vào lò xo
đượ 
c tính b
ng công th
c Fk.,
=
v
ớ 
i
 
là đ
bi
ế
n d
ng t
i v
trí 
đ
ang xét.
Để
tìm
đượ 
c
ta so sánh v
trí c
n tính v
ớ 
i v
trí mà lo xo không bi
ế
n d
ng.Trong tr
ườ 
ng h
ợ 
p t
ng quát ta
đượ 
c công th
c tính
o
x
∆=±
v
ớ 
i x là t
a
độ
c
a v
t t
i th
ờ 
i
đ
i
m tính. Vi
c l
yd
u c
ng (+) hay d
u tr
(
) còn ph
thu
c vào chi
u d
ươ 
ng, và t
a
độ
c
a v
t t
ươ 
ng
ng. T
 
đ
ó ta
đượ 
c công th
ctính l
c
đ
àn h
i t
i v
trí b
t k 
o
Fk.k.x
=∆=±
 L
c
đ
àn h
i c
c
đạ
i
()
maxmaxo
Fk.k.A
==+
, l
c
đ
àn h
i c
c ti
u
()
minoomino
FkA;khiAF0;khiA
=>
=
 
Ví d
1. M
t con l
c lò xo g
m m
t qu
n
ng có kh
i l
ượ 
ng m = 200 (g), lò xo có
độ
c
ứ 
ng k = 100 N/m. Cho v
tdao
độ
ng
đ
i
u hòa theo ph
ươ 
ng th
ng
đứ 
ng v
ớ 
i biên
độ
A. Tìm l
ự 
c kéo
đ
àn h
i c
ự 
c
đạ
i, l
ự 
c nén
đ
àn h
i c
ự 
c
đạ
i,l
ự 
c
đ
àn h
i c
ự 
c ti
u trong các tr
ườ 
ng h
ợ 
p:a) Biên
độ
dao
độ
ng A = 1,5 cm.b) Biên
độ
dao
độ
ng A = 3 cm.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Ví d
2. M
t v
t có kh
i l
ượ 
ng m = 200 (g) treo vào lò xo có
độ
c
ứ 
ng k = 50 N/m. Kéo v
t xu
ng d
ướ 
i VTCB m
t
đ
o
n 3 cm r
i truy
n cho nó m
t v
n t
c 20
π
3 cm/s cùng ph
ươ 
ng. Tìm l
ự 
c
đ
àn h
i l
ớ 
n nh
t, nh
nh
t trongquá trình dao
độ
ng c
a con l
c.
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->