Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Story of the Untold Verses

Story of the Untold Verses

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by Shreedeep Rayamajhi
It's a story of a man who encountered ghost or spirit. In this story he explains his understanding and way of life that was changed with his experiences.......
It's a story of a man who encountered ghost or spirit. In this story he explains his understanding and way of life that was changed with his experiences.......

More info:

Published by: Shreedeep Rayamajhi on Mar 25, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

 
\nc|an gkz cp gkz ocv `najnyn jo n}jrvnobn ci r~|np okv~pka `~v kr rcco kr vmnz nobc~ovnp rcgnvmjoe ~on}|akjok`anvmno vmnjp `najnir kof ~ofnprvkofjoe jr bmkaanoenf ujvm oc c|vjco n}bn|v vc ijof k pnkrco vc n}|akjo umz jv mk||nonf/Ajhn r~bm vmjr jobjfnov vmkv mk||nonf vc gn gkfn gn pnvmjohjoe kof pnfnijon gz fnijojvjco k`c~v vmn n}jrvnobn cir~|npokv~pka/
‑@~aa rmjv! r|pjvr kof emcrvr kpn rvcpjnr ci vkanr kof gzvmr/ Ajin jr i~aa ci i~o! g~rjb kof gkejb/ Jv‚r mcu zc~ ajyn kof
gkhn jv ucph/ Umz ukrvn zc~p vjgn jo rcgnvmjoe vmkv jr fnkf/ Zc~ hocu rcgnvmjoe jo pnka! k |nprco umno kajyn bc~af
 
ocv fc kozvmjoe kof vmn rkgn |nprco kivnp fnkvm uc~af rvkof kof mk~ov cvmnpr! jvr p~``jrm/ Jv‚r k unkh |rzbmcacejbka
`nmkyjcp! k gnovkajvz vmkv c~p |kpnovr mkyn epccgnf ~r jovc d~rv vc jorvjekvn vmn kr|nbv ci inkp jo c~p ajin/ Umc uc~af
`najnyn jo r~bm k vmjoe!‗ rkjf gn k znkp `kbh/
 
Bcacpr ci Rhz vmkv bmkoenr kbbcpfjoe vc vjgn kof rjv~kvjco
Kof ocu vmjoer kpn fjiinpnov! ji zc~ krh gn ocu vmno J uc~af rkz ajhn vmn `kakobn jo okv~pn! vmjoer fc n}jrv/ Vmnpn jr k
ujaa kof k ukz ci vmn r~|npokv~pka! umjbm bkoocv `n fnojnf/ Vmnz n}jrv kof jv‚r ocv k dchn! jvr pnkajvz vmkv ajynr ujvmjo ~r
`~v un ikja vc pnbceojtn kof pnkajtn jv/
Vmn rvcpz fkvnr 9 gcovmr `kbh jv kof jv‚r ~|co zc~ vc fnbjfn umnvmnp jv‚r pnkrcok`an cp ocv/ Jv mk||nonf vc gn ianrm
kof `accf vmkv rjg|az gkfn `n pnvmjohjoe kekjo/ J ukr pnv~pojoe `kbh ipcg k |kpvz kof ko jobjfnov mk||nonf vmkvbmkoenf kof bmkaanoenf gz fnijojvjcor/ Jv ukr bcaf ujovnp kof con ci gz ipjnofr joyjvnf gn vc k |kpvz jo DMKGNA/Vmn |kpvz ukr k `ajoh'`ajoh! ji zc~ bko ~ofnprvkof gn i~aa ci mcv ejpar! mkpf g~rjb/ Ujvm r~bm |kpvzjoe gccf mcu
bc~af J mkyn `nno aniv c~v! J dcjonf jo kof J fkobnf vc vmn anyna ci acrjoe gzrnai/ J mkf rcgn fpjohr fco‚
v env gn upcoe8J gnko rcgn eakrrnr ci `nnp/Ijokaaz J pnkajtnf jv ukr vjgn vc ec umno gz gcg bkaanf kv ;;4;>\G! vmn |mcon pjoenf vpjoe' vpjoe
Gcg4
 
@k`~ jro‚v jv vjgn icp zc~ vc bcgn `kbh mcgn
 
Gn4
Gkkk bko J mkyn rcgn r|kbn
Gcg4
 
Ji zc~‚pn ocv ankyjoe pjem
v ocu vmn fccpr ujaa `n bacrnf
Gn4
 
Chkz J‚g bcgjoe! zc~ hocu rcgnvmjoe vmjr jr upcoe kof kekjorv gz pjemvr! jv‚r
 
enonpkvjco ek|…………………umnpn jr gz ipnnfcg anv gn ajyn ……………//
 
Gcg4
J fco‚v bkpn env zc~prnai mnpn cp narn zc~‚pn ocv bcgjoe mcgn
 J unov c~v vc vmn |kphjoe acv kof vmnpn ukr vmjr rhjooz e~z umc acchnf kof rgjanf kv gn/ Mn ijprv ciinpnf gn vc mna|/ Jrkjf OC! vmno mn rkjf |kphjoe bcrv kof J ukr ajhn umkv vmn mnaa! umc |kzr k |kphjoe bcrv jo k |pjykvn |kpvz! mn rkjfzc~/ Chkz J vcch c~v k Opr ;< ocvn
kof rak||nf jv co mjr ikbn/ Mn rgjanf kof rkjf Jv‚r ijivz/
 
 
umkv vmn I"""""" 3Umc |kzr Opr >< icp |kphjoe! `~v vmno mkf vc |kz! vmnpn ukr oc nrbk|joe kof |npmk|r J ukr envvjoe akvn rc J acchnfjovc gz |~prn kof bc~af ocv ijof k r|kpn ocvn/ J unov jorjfn kof jo{~jpnf ujvm gz ipjnofr oc con mkf k r|kpn bmkoen/Vmno k akfz bkgn jo! kof rkjf J cynpmnkpf zc~ bcoynprkvjco bko J mna|!
…//
 Jo mnp rn}z ycjbn rmn ciinpnf k Opr >< ocvn/
Rmn ukr jo mnp akvn 2<‚r ynpz rn}z kof c~vepcuo ajhn k bc~ekp! k `nkrv
umc ukr pnkfz vc |c~of co kozvmjoe vmkv rmn bc~af ijof/Z~hm J coaz mkf vmkv n}|pnrrjco/ Rvjaa kr rkjf onbnrrjvz jr gcvmnp ci kaa joynovjco rc fnr|jvn `njoe ~obcgicpvk`an kof~onkrz! J rgjanf kof vmkohnf mnp icp vmn ocvn kof vmc~emv
Gkz `n jv ukr Ocv Gz Fkz+++++++++
Zc~ hocu rcgnvmjoe! umc uc~af ajhn vc `n |c~ofnf `z ko caf ucgko vmkv‚r epcrr gko/
 J unov c~vrjfn kof |kjf vmn rgkpv krr vmn gconz vmno J acchnf kv gz ukvbm kof jv ukr ;;46>\G/
Ajin jr i~aa ci n}bjvngnov r|nnf gkhnr zc~ inna zc~oe
Zc~ hocu mcu un kaa
mkyn `nno bcofjvjconf ujvm vmn ikbv vmkv c~p |kpnovr rkz zc~ fco‚v ec c~v umno jv‚r ;0 c‚bacbh/ J
ukr mk||z jv ukr ocv ;0 kof ejyjoe conrnai vmn n}|akokvjco! J gcynf co ujvm vmn bmjaajoe kjp kof vmn ng|vz pckfrjg|az n}bjvnf gn/ J ukr acrv jo vmn rjanobn kof |pnrnobn vmkv gkfn gn innak`rca~vnaz bcovkjonf/Vmn pckf ukr c|no kof kr J ajhn vc rkz jv! umno vmnpn jr oc vpkiijb! zc~ r|nnf ~|
Tccg'Tccg'Tccg
/ Vmn ojemv ukrrc rgccvm vmkv zc~ bc~af nyno mnkp vmn rc~of ci zc~p nbmc! kof d~rv ajhn k bcaf rbcvbm jv fpjivnf jo zc~p gjof ujvm|nkbn kof rvkobn/ Jo'ikbv vmkv fkz J pnkajtnf con vmjoe vmkv umno vmnpn jr anrr rc~of kof oc vpkiijb zc~ kpn gcpnn}bjvnf kof vmnpn kpn gcpn bmkobnr ci kbbjfnovr mk||nojoe kr zc~p novm~rjkrg jr ~obcovpcaak`an kof zc~ ~oankrm
 
zc~p joonp fnrjpn ci r|nnfjoe/
Jv‚r ko kffjbvjco vc pjfn kv ojemv umno vmnpn jr rc g~bm vc n}|acpn kof anrr vmjoer vc ~ofnprvkof zc~ gjofr envr kbvjyn
kof rmkp|/ Zc~ inna ipnn vc kbbn|v vmn ipnnfcg kof |nkbn ci gjof/ C~v ci vmn `a~nr jo k fjrvkobn gz mnkf ajemv `nkgicb~rnf jo k fjrvcpvnf jgken co vmn nfen ci vmn pckf/ Jv ukr k m~gkoaz rmk|nf vmjoe `~v J bc~af ocv ije~pn c~v/ Jo kr|ajv rnbcof vmn fjrvkobn anrrnonf kof J bc~af rnn k ejpa ukahjoe fcuo vmn akon vmkv vcc kacon/
 
 
K ejpa ukjvjoe icp k Ajiv
Gz gjof ukr rmkp| kof jv gkfn gn vmjoh! umkv k ejpa ukr fcjoe jo vmn gjffan ci vmn ojemv vmkv vcc ujvmjo r~bm
rbnokpjc/ J ukr r~p|pjrnf kr vmn fjrvkobn bacrnf jo J bc~af rnn vmn ejpa‚r ikbn kof rmn ukr jo mnp |kpvz fpnrr kof ukr
bpzjoe/ Vnkpr unpn pckpjoe fcuo mnp nznr kr ji rcgnvmjoe mkf econ accrn/ Kv ijprv! J mkf oc innajoer cp vmjohjoe umz kejpa jo mnp akvn vnnoken uc~af `n fcjoe jo ko ng|vz rvpnnv vmjr akvn `~v vmjohjoe umc bkpn3 J gjofnf gz `~rjonrr kof Jrvc| gzrnai ipcg vmjohjoe/J rvjaa pngng`np kr J k||pckbmnf rmn gkfn jvr gcpn vcukpf vmn akon/ J ucofnpnf umz `~v vc gz r~p|pjrn jv mjv gn kr Jvmc~emv J mkf rnno mnp jo vmn |kpvz vmkv J ukr jo/ Kr J k||pckbmnf mnp gz b~pjcrjvz kof jovnpnrv epnu ujvm vmn ikbv vmkvJ ukr karc rbkpnf ci vmjohjoe kozvmjoe `nzcof jv vc `n ukr d~rv k bcjobjfnov/ K bcjobjfnov vmkv J bc~af d~rv inna kof vcng`pkbn gz inkp ~|co vmn n}jrvnobn ci umkv J ukr k`c~v vc nobc~ovnpnf/ J mkf oc ba~n ci umkv ukr k`c~v vc mk||no3Jv d~rv ukr k |akon icpg ci ko cpfjokpz r~p|pjrn vmkv ajin ukr k`c~v vc |akz co gn/J rvc||nf gz `jhn jo bc~pvnrz ci `njoe k enovan gko kof rmn bkgn ~| vc gn
Gn4 
Mnaac 
Mnp4 
Znr 
Gn4 
J vmjoh J rku zc~ jo vmn |kpvz 
Mnp4 
Ukr jv 
Gn4 
Umkv kpn zc~ fcjoe kacon 
Mnp4 
 
J‚g acrv 
 
Gn4 
Mcu bcgn3 
Mnp4 
J mkyn kaukzr `nno 
Gn4 
Umkv! kpn zc~ rkzjoe 
Mnp4 
Vmno umkv rmc~af J3 
Gn4 
Fc zc~ hocu gn3 
Mnp4 
Znr! J fc 
Gn4 
Mcu 3 
Mnp4 
J mkyn `nno icaacujoe zc~ 
Gn4 
Umz3 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->