Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Русско-испанский разговорник

Русско-испанский разговорник

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 142|Likes:
Published by Dzmitry Vensko

More info:

Published by: Dzmitry Vensko on Mar 25, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

 
Ñîäåðæàíèå
Îò ñîñòàâèòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Êàê ïîëüçîâàòüñÿ ðàçãîâîðíèêîì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
×àñòü I. Ðå÷åâîé ýòèêåò
Çíàêîìñòâî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Îáðàùåíèå ê íåçíàêîìîìó ÷åëîâåêó . . . . . . . . . . . . . . . . 15Îáðàùåíèå ê çíàêîìîìó ÷åëîâåêó . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Ïðèâåòñòâèå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Ïðèâåòñòâèå ïðè íåîæèäàííîé âñòðå÷å . . . . . . . . . . . . . . 20Ïðîùàíèå. Ïîæåëàíèÿ ïðè ïðîùàíèè . . . . . . . . . . . . . . . 21Ðåïëèêè, ïðåäâàðÿþùèå ïðîùàíèå . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Ïðîñüáà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Ñîãëàñèå â îòâåò íà ïðîñüáó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Îòêàç â îòâåò íà ïðîñüáó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Êàòåãîðè÷åñêèé îòêàç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Ïðèãëàøåíèå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Ñîãëàñèå â îòâåò íà ïðèãëàøåíèå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Îòêàç â îòâåò íà ïðèãëàøåíèå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Ñîâåò. Ïðåäëîæåíèå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Ïîçäðàâëåíèÿ. Ïîæåëàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Âðó÷åíèå ïîäàðêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Ïîæåëàíèå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Òîñòû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Áëàãîäàðíîñòü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
 
Èçâèíåíèå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Îòâåòíûå ðåïëèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Âûðàæåíèå íåóäîâîëüñòâèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Êîìïëèìåíò. Îäîáðåíèå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Îòâåòíûå ðåïëèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Óòåøåíèå. Ñî÷óâñòâèå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
×àñòü II. Òèïîâûå ñèòóàöèè îáùåíèÿ
 ìåæäóíàðîäíîì àýðîïîðòó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Ðåãèñòðàöèÿ. Ïàñïîðòíûé è òàìîæåííûé êîíòðîëü,îáìåí âàëþòû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Íàäïèñè. Óêàçàòåëè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Íàöèîíàëüíîñòü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Ðîäñòâåííûå ñâÿçè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ßçûê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Çíàêîìñòâî. Íåìíîãî î ñåáå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Ïðîôåññèÿ. Ìåñòî ðàáîòû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Ãîñòèíèöà. Êàê ñíÿòü êâàðòèðó / êîìíàòó . . . . . . . . . . . . 53Âîïðîñû. Ïðîñüáû. Ïðåòåíçèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Îòúåçä èç ãîñòèíèöû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Óêàçàòåëè, îáúÿâëåíèÿ â ãîñòèíèöå . . . . . . . . . . . . . . 60
Ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Êàê ñíÿòü êâàðòèðó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Íàäïèñè, óêàçàòåëè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Cëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Òàêñè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4 Ñîäåðæàíèå
Ïî ãîðîäó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Ïîëåçíûå ñîâåòû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Íàäïèñè è óêàçàòåëè â ãîðîäå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Ìàãàçèíû. Ïîêóïêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Îáúÿâëåíèÿ î öåíàõ è ðàáîòå ìàãàçèíà . . . . . . . . . . . . . 85Óêàçàòåëè è âûâåñêè â áîëüøîì ìàãàçèíå . . . . . . . . . . . 85
Ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Ñóïåðìàðêåò. Ðûíîê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Ðåñòîðàí. Êàôå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Ïî÷òà. Òåëåôîí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Îòäûõ. Ðàçâëå÷åíèÿ. Ëþáèìûå çàíÿòèÿ . . . . . . . . . . . . . 113
Ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Íà ìàøèíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
 Íàçâàíèå íåêîòîðûõ äîðîæíûõ çíàêîâ
. . . . . . . . . . 128
Ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Íà ïîåçäå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
 Íàäïèñè è óêàçàòåëè
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Ìóçåè. Ãàëåðåè. Âûñòàâêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Òåàòð. Êîíöåðò. Êèíî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Ãàçåòû. Òåëåâèäåíèå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Ñîäåðæàíèå 5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->