Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
P. 1
kadıköy underground poetix - vol:1

kadıköy underground poetix - vol:1

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 1,778 |Likes:
Published by burak eroglu
ilk sayı
ilk sayı

More info:

Published by: burak eroglu on Mar 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

 
7
 
0
@kzfei:
@k Lbdgllgf ]gnkd řkkk
 
Gè `k }eèe bn}g{fķl eĒe.
 
Abilgzfķl }kzki peimeeikze)
 
Agķimg bn}g{fķl eĒe `ei.
 
Heèlezfkl }kzki heèvkĒkikz {bnfgi)
 
]kz hg}}gn bn}g{fķiķz eĒe.
 
En`evve }kzfei }big ónþfþl)
 
EĒe `ei `k gĒgè bn}g{fķl.
 
]kzki `gĒķiķzfg {eŒelezfkl)
 
Cgagv `þ{þa `k vgŒ bn}g{fķl.
 
[bnuiuzfg `b{unu `b{uimg {gvgfķl)
 
Ŀèefe1 fkn `knhk}k. vfa AUPULu se lkzgipgj `unuilgz)EleĒk heèei deae} }gĒbn}ui) Ŀakimk }g{ķ{g {gzķngķiķzķ se èeskk levkinekikzk `eank{buz
{egnvkO{lgkn)mbl
_}: kèefei ègnķivķng{ķi' huu fu{gķz. ngaki ag{iga `enkvki‣
 
Ag{iga @bhe} Fecvek $dvvp:""`bhe}fecve k)`nbh}pbv) mbl+
 
 
=
 
„cuma {bu.“ K }gkf vb vde buvdbu}e ”„gnn K xgiv k} gpkfe fbxi vb vde pksep“
 
pkmdgpf `pguvkhgi
De Œe{ki `k`kkie {gangŒvķĒķ }ggvneki `gŒngihķmķig fbĒu {gangŒķ{bngfķ se `uiuicgaķifg{fķng) ]ggvnefk }gfeme heeavkĒkife. bfg aķ}g mþlnemkane se aenklene aunngigga {þþ{bngfķ) AķŒ les}klkiki bvgngķifgg}vngigi. g}nķifg }bĒua bngi glg hþieŒki pgnganķĒķ iefeik{ne }ķmga `k hþi luglene}k{gpķngi se eaei heè felefei }gdgifg }umuanu{uluvg agdsgnvķ}ķ {gplga þzee aeifkik }bagĒggvgi ki}gingķi agng`gnķĒķ se ag`gnķĒķ iefeik{neèeaknlez dgne henei b hþzen hþinefei `kk{fk.vgl bngga }ó{nelea heeak}e) Dgsgiķi `u dgnk.Œedkfei bnfuaèg uzga bnfuangķ. dgvvg }ķa abungng `ezeilkŒ aķnķa `k gngifg bnfuangķ fghóz óiþie gnķifķĒķifg. gaķnnķ se vba `k }baga aópeĒkiki luvnu `k gmene{ne {þþ{þŒþiþ kna  `gaķŒvg gifķgi {þþ{þŒnek }ķg}ķifg dkè lbngselelkŒ bnlgngķiķi `k gèķanglg}ķ bngga `kneag`un efkne`knkfk) B{}g de Œe{ki `k`kkie{gangŒlg{g `gŒnglg}ķ{ng `knkave {þznekifehkvvkaèe gvgi `k heknklki sgnķĒķ bauig`knk dgnehenle{e `gŒnglķŒvķ. }giak gmenenek sgfķ)Agcg}ķifg aķèķn hk `ee bngi. fgdg {gŒnķ bngig kna fecg {þþ{þŒ velpbngķiķfeĒkŒvkemea agfg iev `k }e}ne. „}giķķl {evkŒele{emeĒkz.“ fefk) Fgdg {gŒnķ hózþaei. hóznekhkvvkaèe fgdg ab{u `k hk{e fbĒu {gangŒgi fkĒek. „èba óielnk feĒkn. agègmga dgnnek {ba {g.“fk{e {giķvngfķ) @u e}igfg fuluŒ se {ee èólenlkŒvk) @þ{þa kdvklgnne gsmķ meaevkiki hóĒþ}me`kifei }khgg èķagvķ{bfu) FkĒekiki fufuĒuiu cga efeie agfg þè fóv leve fgdgknenelkŒ bngi gèķnķ agpgiķ aþa `k aunganķĒg }gdkp Œgpag hk{ei se hkvvkaèe fgdg ab{u `k lgsk{e {gangŒgi }ķaķivķnķ hóznekifeak }ķaķivķ{ķ }ganglg{g heea fu{lgfgi „gmene efki senþvcei }e}kz bnui. k{kme {gangŒvķa.“ fefk) Meaevkiki hóĒþ} me`kifei èķagvvķĒķ }khgg{ķ{galgfgi þzhàķi e}le}kik `eanefk. `kgz knefeak gĒgèngķi {gpgangķifg aeifkik dk}}evvkeiþzhàķi big ungŒlg}ķig glga agnlķŒaei gĒg{g agnavķ. `uiuiu gfevg þzhàķi kèkie }bavu)@eanefk) Dep}k biu `eanefk)]khgg{ķ pgaeve hek ab{up knenele{e `gŒng{gi fkĒe `eŒ gfglg {evkŒemea agfg dķzng{þþle{e `gŒngfķ. hóa{þzþiþ }bi`gdgg {gaķŒgi `k ķŒķa aķzķng `b{glg{g `gŒnglķŒvķ. cga evlelkŒ hk`k fgsgifķ) @u knefeak glg èba knefeak feikzki ab{ungŒgi eihkik k{kme `enkhkidgne hevklkŒvk. sgfkik kèkie fbĒu kile{e `gŒngfķangķifg þzhàķi vgŒķfķĒķ ielki seabaungķi {bĒuinuĒu k{kme gvlg{g `gŒngfķ) @þ{þa kdvklgnne cgaķifg bnlgfķangķ gnķingķifgvblumuangigi ve fglngmķangķiķi se {þznekik þzhàg hóllea k}ve hk`k `gŒngķiķ dgckcèeóie uzgvlgngķiķi iefeik fe `u{fu) [kie `u fgakagngg feia henei. gfķlngķifgakhesŒeleiki }e`e`k þzhàķi iel se abau fķŒķifg vgŒķfķĒķ gag}u }e}kiki hkvvkaèe {þa}enk{b.dgvvg fkĒe vþl }e}nek. þzhàķi aeifk }e}kik `kne `g}vķķ{b bnlg}ķ{fķ. bnlgnķ{fķ)

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
kaz1rgan liked this
NadideEfilAsya liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
doktorruhi liked this
Ruhum Ektedir liked this
Gulsen Ulker liked this
burak eroglu liked this
Gurur Çağatay liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->