Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Тема бр5-1 одд 2011-2012

Тема бр5-1 одд 2011-2012

Ratings: (0)|Views: 555|Likes:

More info:

Published by: Biljana Vlahova Karadachki on Mar 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

 
1
Тематско процесно планирање (2011/2012)
Училиште
:
ООУ “Гоце Делчев” -Босилово
 
Општина
:
Босилово
 Наставен предмет
: Англиски јазик
 
Одделение
:
I одд.
Статус на предметот
:
задолжителен
 Време на реализација
:
Март/ Април/ Мај 2012 год.
 Број на часови неделно/годишно
:
2/72
 Наставник
:
Билјана Влахова Карадачки
Тема бр.5:
 Pets ( Миленици
 
 )
Седмица Ред.бр.нанаставнаединица
Структура на темата Бр. начасови за реализациј а Лексичкиединици Граматичкиструктури ЈазичнифункцииСлушањесо разбирање Говорење
5.
(март)
1.
Презентирање на текстот
“Acat, a collar and a bell”
1 час
cat, mouse,mice, bell,ribbon, present 
-употреба нанеправилнамножина кајименките
(mouse-mice)
-употреба напоказна заменка
this
-учество вократкидијалошкиситуации сопродуцирањенаедноставниискази-искажувањеколичина соименки вомножина-невербална реакција наговоренпоттик прекукористење намимики,покажувањекон слики,цртежи и сл.-вербалнопродуцирањеедноставниискази-повторува-њена лексичкиединици икратки исказислушајќи гоговорот нанаставникот исл.
2.
Изведба на текстот
“A cat, acollar and a bell”
1 час
Тематско процесно планирање за I одд.
 Наставник: Билјана Влахова КарадачкиООУ “Гоце Делчев” -Босилово
 
2
1.
(април)
3.Изработка на маски за 1
ви
Април, денот на шегата1 час
mask, joke,collar,
-употреба напоказнатазаменка
this
-употреба наформите наглаголот
to have
во
Present SimpleTense
-употреба наосновнитемодели накултурнооднесување-претставув-ање наодредениобјекти коисе визуелнопретставенина цртежи,слики, флешкарти и сл.-невербално реагирање наинструкциидадени однаставникот-соодветно реагирање наслушнатисказ однаставникотсо движењена телото,мимики и сл.-вербалноповторувањеипродуцирањеедноставниисказни речениципреку учествовоигра или какоодговор напоставенопрашање и сл.
4.Изработка на кукла имаски за изведба натекстот со глумење одстрана на учениците1 час
2.
5.Изработка намиленичиња од компири1 час
 Easter, egg,card, bunny,basket 
-употреба наименки вомножина-употреба напоказнатазаменка
this-
употреба наброевите до 10-искажувањеколичина соименки вомножина-честитањена празнициизаблагодару-вање-невербално реагирање наслушнатисказ илиинструкцијададена одстрана нанаставникот-вербалноповторувањенавокабуларот-продуцира-њеедноставниискази сокористење наслики, флешкарти и сл.
6.Изработка на велигденскакартичка1 час
Тематско процесно планирање за I одд.
 Наставник: Билјана Влахова КарадачкиООУ “Гоце Делчев” -Босилово
 
3
3.
7.Декорирање навелигденски јајца1 час
decoration, pet,
-повторува-ње навокабуларотпрезентиранвопретходниотчас-употреба набоите какоописни придавки-употреба напрашалнотозборче
what 
-увежбувањена јазичнатафункцијапрекувербалноискажување,користењена цртежи,флеш картии сл.-невербални реакции наговоренпоттик иинструкциидадени однаставникотпрекупокажувањена слики,флеш карти исл.-вербалноповторувањенавокабуларот ипродуци- рање наедноставниискази прекуигра, бројалкии сл.-вербалноповторувањеипродуцирањена исказипреку пеењепесничкапроследено содвижења нателото и сл.
8.Запознавање со начинотна славење на Велигденво другите земји низ;изработка на велигденскидекорации1 час9.Изработка на печати солик на мачка1 час
chair, paws,cheese,birthday
-употреба намножина кајименките-честитањена роденден-искажувањеколичина-основнимодели накултурнооднесување
(Here youare. Thank  you!)
-невербална реакцијапреку цртање,покажувањеи сл. наинструкциидадени однаставникот-вербалноповторувањеипродуцирањеедноставниискази соупотреба нафлеш карти,цртежи и сл.
4.
10.Декорирање на роденденски подарок1 час
Тематско процесно планирање за I одд.
 Наставник: Билјана Влахова КарадачкиООУ “Гоце Делчев” -Босилово

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->