Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5940, 9.3.2012]

Dnevni avaz [broj 5940, 9.3.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 1,567|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
ADNAN ]ATI]
Borit }use uSarajevu
POKRETA^I OTPORA
Sam se izbrisao s liste
Nakon {to je iz svoje zvani~ne biografije uklonio period agresije naBosnu i Hercegovinu, Izetbegovi} bje`i i od liste „Patriotske lige“
 Ljubijanki}: Vidjela sam na CNN-u krvavu mrlju pored srca mog mu`a
(Foto: S. Saletovi})
^
lan Predsjedni{tva BiHi SDA Bakir Izetbegovi}na vlastiti zahtjev se izbr-isao s liste pokreta~a ot-pora „Patriotske lige BiH“, potvr-dio je ju~er za „Avaz“ predsjednikovog udru`enja Avdo Hebib.Nakon {to je iz svoje zvani~-ne biografije kao ~lana dr`av-nog vrha potpuno uklonio peri-od agresije na BiH i svoje djelo-vanje u to vrijeme, Izetbegovi} je,politiziraju}i cijeli proces, sadaizbjegao da bude uvr{ten me|upokreta~e otpora.
 2. strana
ZA[TOSEBAKIR
STIDIRATNE
PRO[LOSTI?
Dosje ’Kuduz’:Spis iz poznatog slu~aja


Politika:Ko se igra sudbinom Mostara

Otkrivamo:Umirovljenici u strahu

Eslu zi vno
Minka Ljubijanki}, supruga ratnog {efa bh. diplomatije
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
petak, 9. 3. 2012.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5940
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Ko je ubio Irfana?
 
 Robert Zdjelar: Fikreta Abdi}a Babu voli vi{e od svega
(Foto: B. Nizi})
Na licu m jes ta
Zlo~inac danas izlazi iz zatvora
   9 .  s   t  r  a  n  a   4 .  s   t  r  a  n  a   3 .  s   t  r  a  n  a
 5. strana69. strana
U Pulu krenulo47 autobusa!
   8 .  s   t  r  a  n  a
ZENICA
Filmska potjeraza skupocjenimterencem
PROJEKTI
\urevskasnima filmu Mostaru
   3   3 .  s   t  r .
 23. strana
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,9. mart/o`ujak 2012.
2
Belgija
Bevanda sazvani~nicima EU
Predsjedavaju}i Vi-je}a ministara BiH Vje-koslav Bevanda boravit}e danas u Briselu.Bevanda }e se susresti spredsjednikom Evro-pskog vije}a Hermanomvan Rompejom(Herman Van Rompuy)i povjerenikom zapro{irenje EU [tefanomFileom (Fule), najavlje-no je iz Vije}a ministaraBiH.
S. D.
Ha{ki tribunal
Mladi} tra`io 15 autobusa
Biv{i ~lan Glavnog{taba Vojske RS Petar[krbi} posvjedo~io je nasu|enju Radovanu Kar-ad`i}u da mu je koma-ndant VRS Ratko Mla-di}, na dan kada jeenklava pala, 11. jula1995. godine, tra`io 15autobusa za odvo`enjeBo{njaka iz Srebrenice ida je potrebno da ihpo{alje u Bratunac, nafudbalski stadion.
Su|enje Vlahovi}u
Batkovoplja~kanje
U nastavku su|enja zazlo~ine po~injene u sara-jevskim naseljima Grba-vica, Kova~i}i i Vraca,bra~ni par Delali} govor-io je kako ih je maltretir-ao optu`eni Veselin Vla-hovi} zvani Batko te imoduzeo sav novac i zlato.- Batko je i supruzi uzeosve para {to je imala izlato iz torbe - kazao jesvjedok, istakav{i da imje optu`eni oduzeo oko6.000 tada{njih maraka.Nastavak su|enja zaka-zan je za 14. mart.
Sud BiH
Ubistvo usamoodbrani
Na su|enju Esi Ma-ci}u, optu`enom zazlo~ine u Konjicu, svje-dok odbrane ispri~ao jeda je optu`eni u logoru^elebi}i ubio zarobljeni-ka Milorada Kuljaninau samoodbrani.- Eso Maci} zvani Makar-on ubio je Radomira Ku-ljanina u samoodbrani.Radomir Kuljanin podtim imenom je i sahra-njen, da bi se kasnijeispostavilo da se zvao Mi-lorad Kuljanin - kazao jeHazim Deli}, kojeg jeHa{ki tribunal osudio na18 godina za zlo~ine u lo-goru ^elebi}i.
Ukratko
 Bevanda: U posjeti Briselu
SKANDALOZNO
^lan Predsjedni{tva BiH izbrisao se s liste pokreta~a otpora
Za{to se Bakir stidisvoje ratne pro{losti?
Nakon {to je iz svoje zvani~ne biografije uklonio period agresije na BiH, Izetbegovi} bje`i i od liste pokreta~a otpora
^lan Predsjedni{tva BiHi Stranke demokratske akci-je (SDA) Bakir Izetbegovi}na vlastiti zahtjev se izbrisaos liste pokreta~a otpora „Pa-triotske lige BiH“, potvrdioje ju~er za „Dnevni avaz“ pr-edsjednik ovog udru`enjaAvdo Hebib.
La`na briga
Nakon {to je iz svoje zva-ni~ne biografije kao ~lanadr`avnog vrha potpuno uklo-nio period agresije na BiH isvoje djelovanje u to vrijeme,Izetbegovi} je, politiziraju}icijeli proces, sada izbjegao dabude uvr{ten me|u pokre-ta~e otpora.O~ekivano, Hebib je po-ku{ao opravdati ovakav po-tez sina velikog oca.- Bakir Izetbegovi} nije`elio da ga uvrstimo na spi-sak organizatora otpora. Onto nije `elio da ne bi ispalo daon sada zloupotrebljava svojpolo`aj. On sve {to je radio,radio je s ocem zajedno. Davam pravo ka`em, nikadase Bakir ne trpa ni na jedanspisak. To vam ka`em iskr-eno - tvrdi Hebib.Zbog ~ega se stidi dijelasvog `ivota tokom agresije naBiH i za{to mu politi~ki neodgovara da se taj perioduop}e spominje u javnosti,Bakir Izetbegovi} nikada ni-je pojasnio.No, ono {to je jasno - izasvega se krije grubo politika-ntstvo. Prema svemu sude}i,Izetbegovi}u u ovom trenu-tku, kako on smatra, nije do-bro da se pojavljuje u dru{tvuprvoboraca, organizatoraotpora i ~esto onih koji su spr-emni javno progovoriti o ka-tastrofalnom polo`aju boracai gra|ana u BiH.To nije po`eljno dru{tvo,jer, tobo`e, Izetbegovi} na-stoji graditi imid` politi~arakoji radi na „pomirenju u re-gionu zapadnog Balkana“,a u koji se spisak „Patri-otske lige BiH“, na kojem su,sasvim zaslu`eno, neki odbh. heroja, nikako ne uklapa.No, da je rije~ o pukoj de-magogiji i selektivnompam}enju, govori i ~injenicada se Izetbegovi} tokomizborne kampanje uvelikobusao u prsa tvrde}i da je biodesna ruka rahmetli AlijiIzetbegovi}u i da je „u~io“ odnjega, poku{avaju}i tako pr-ikupiti glasove.Bh. gra|ani dobro sesje}aju i kada se Bakir Izetbe-govi}, tokom izborne ka-mpanje, u emisiji „60 minu-ta“ na Federalnoj televizijihvalio svojom ratnom ulo-gom, na {ta mu je o{tro uzvr-atio @eljko Kom{i}, ~lan Pr-edsjedni{tva BiH i dobitnik„Zlatnog ljiljana“.
Bankarski sef
Kom{i} mu je tada, vidnouzbu|en, rekao da je „cijelirat proveo u o~evom kabine-tu“ ili u sefu Centralne bankeBiH te da „nikada nije ni sr-eo neprijateljskog vojnika“,na {ta Izetbegovi} nije imaoodgovora. Jedino {to je BakirIzetbegovi} pokazao jeste dasam on zloupotrebljava svo-ju ratnu pro{lost koriste}i jekako to dnevna politika za-htijeva.
T. L. - Az. D.
Iako je Izetbegovi}, kakose tvrdi, tra`io da ne bude naspisku „Patriotske lige BiH“,„kako se njegovo ime ne bizloupotrebljavalo“(!?), ja-vnost je putem Izetbego-vi}evog biltena uredno oba-vije{tena o njegovomdu{ebri`ni~kom potezu.Vjerovatno je ra~unao dabi tim potezom mogao ubr-ati i koji politi~ki poen, pr-edstavljaju}i se, tobo`e, kaoskroman politi~ar kojem netrebaju „privilegije prvobo-raca“. No, svima je poznatoda sve privilegije imaju fu-nkcioneri poput njega, a neorganizatori otpora s kojimanije `elio biti na spisku.
Plasiranje informacijeza politi~ke poene
 Faksimil teksta iz biltena SDA u kojem se „provla~i“ da je Bakir odbio biti na spisku
(Od stalnog dopisnika „Dnevnog avaza“)
Biv{i ministar vanjskihposlova BiH Sven Alkalajizabran je od ~elnika UN-a za izvr{nog sekretaraEkonomske komisije zaEvropu (UNECE). MartinNezirki, portparol Ban Ki-muna, potvrdio je to za„Dnevni avaz“.U kratkom priop}enjukojim se objavljuje Alkala-jevo imenovanje navodi seda se radi o politi~aru kojije stekao „posebno isku-stvo u ja~anju regionalnekooperacije izme|u zemaljazapadnog Balkana i zemaljaisto~ne Evrope“. U UN-u uNjujorku nije re~eno kada}e Alkalaj preuzeti ovu fu-nkciju od biv{eg ministraSlova~ke Jana Kubi{a, uuredu u @enevi.
 Erol AVDOVI]
 Alkalaj: Posebno iskustvo na Balkanu Ki-mun: Imenovao bh.diplomatu
Radi implementacijeDr`avne strategije za rad napredmetima ratnih zlo~inaSud Bosne i Hercegovine jeod usvajanja Strategije 2008.godine na ni`e sudove prenio175 od ukupno analiziranih735 predmeta ratnih zlo~inakoji se u bh. sudovima vode.Predsjednica Suda Bosne iHercegovine Medd`ida Kresoprezentirala je ju~er ispunjenjeobaveza Suda BiH iz Dr`avnestrategije u vezi s ocjenomslo`enosti i prijenosom vo|enjapostupaka s dr`avnog na enti-tetsko pravosu|e, nagla{avaju}ida najslo`eniji predmeti osta-ju u Sudu BiH.Kreso je, govore}i o Str-ategiji, naglasila da je u njojprecizirano da je potrebnoprocesuirati najslo`enije inajprioritetnije ratne zlo~ineu roku od sedam godina, asve ostale u roku od 15 godi-na od usvajanja Strategije,dok su za ispunjenje ovog ci-lja odgovorne sve sudskeinstitucije nadle`ne za pro-cesuiranje ratnih zlo~ina.- U tu`ila{tvima u BiH tr-enutno je pod istragom 1.265predmeta ratnih zlo~ina, od~ega je 705 u Tu`ila{tvuBiH, a 560 pred ostalimtu`ila{tvima - rekla je Kreso.Najve}i dio posla ocjeneslo`enosti predmeta ratnihzlo~ina je zavr{en. Cilj ovog
 Nedavno okupljanje nekih od organizatora odbrane BiH: Izetbegovi} nije htio biti u njihovom dru{tvu Izetbegovi}: Rat proveo uo~evom kabinetu
Alkalaj na visokoj funkciji u UN-u
Biv{i bh. ministar dobio poziciju u @eneviProces ocjene
Oja~ati kapaci
U tu`ila{tvima u BiH trenutno je
 
3
aktuelno
Dnevni avaz, petak,9. mart/o`ujak 2012.
 Pi{e: Faruk VELE(fvele
 avaz.ba)
IzdajaMostara
Tihi} i njegovi ljudi zarad svojih foteljaodavno su pristali na „stolni grad“
Komentar dana
Izgleda da je ovo godi-na u kojoj }e se ispostavitifakture za sve historijskeproma{aje bo{nja~ke poli-tike. A, iskreno, nije ihmalo. Nakon Srebrenice,zbog tradicionalnog sljepi-la bo{nja~kog politi~kogvodstva satkanog od ra-znih tihi}a, izetbegovi}a isilajd`i}a, najskuplji cehbit }e onaj za Mostar.Uzalud su u srijedu na-ve~er ~lanovi Kluba Bo{nja-ka u gradu na Neretvi po-ru~ivali da „Sarajevo ne}eodlu~ivati o tome kakav }ebiti Mostar“. Taj apel-prije-tnja kasni najmanje dvijedecenije, jer je licemjernapolitika u prijestonici Mo-star odavno prepustila veli-kohrvatskim interesima.[ta je danas rje{enje?Funkcioniranje Mostara poprincipu „jedan ~ovjek, je-dan glas“ je nedopustivo.Ono bi bilo prakti~na reali-zacija najve}eg sna FranjeTu|mana i njegovog egze-kutora Mate Bobana, koji biDragan ^ovi} samo do-vr{io. ^ar{ija sa zelene rije-ke naprosto bi postala hrva-tski ratni plijen.No, isto tako nije dopu-stiva ni izolacija i podjelaMostara na kojoj insistiraSDA. Osim toga, dok svojejastrebove hu{ka u zamku za-tvaranja mostarskih Bo{nja-ka u }umez u kojem }e po-tom (ekonomski i politi~kidestruirani) {aptom pasti,stari politi~ki la`ov Tihi} uOd`aku potpisuje spremno-st da „osna`i svoje partner-stvo“ upravo sa ^ovi}em!Da su stvarno mislilidobro Mostaru i Mostarci-ma, a svjedok sam da nisu,Tihi} i njegova partija izbo-rili bi se u proteklih desetgodina za stvarno jedinstvengrad u kojem bi i Bo{njacibili jednakopravni. Ne, Ti-hi} i njegovi ljudi samo suzarad svojih fotelja, u zano-su rujnog vina, pristajali nasve ustupke HDZ-a i otvo-rili prostor za legitimizira-nje etni~kog in`injeringa i„humanog preseljenja“ ili,prevedeno, hrvatskog„stolnog grada“. Danas se,kao, protiv toga bune.Mostarci zato ne treba-ju ~ekati nikakvog selame-ta od Tihi}a i njemusli~nih. Ali, ni od Sarajeva.Oni su najljep{i grad na du-njaluku sa~uvali kada to ni-su o~ekivali ni oni Bo{nja-ci koji su ga jeftino proda-vali. Isto bi sami Mostarcimorali u~initi i danas. Usuprotnom, „Stari je uzaludizronio za one {to ga vole“.
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Ekspert Edin Garaplija za „Avaz“: Po`ar se mogao izbje}i!
- Sre}a pa nema ljudskih `rta-va. Postoji li uop}e kod nas sigurnosna komisija za prijemobjekta pri otvaranju, isto tako komisija koja }e te objektekontrolirati svake dvije do tri ili vi{e godina, ovisno o ve-li~ini objekta? Sve nam je korumpirano, ba{ sve.
(yaran)
PORTAL - komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
procesa bio je da se manjeslo`eni predmeti iz Dr`avnogtu`ila{tva spuste na ni`i nivoi da se slo`eniji predmeti pr-enesu na Sud i Tu`ila{tvoBiH. Sud BiH je do danas izsvoje nadle`nosti preniovo|enje postupka na ni`esudove iz 175 predmeta ra-tnih zlo~ina.Sud BiH formirao je sta-lno vije}e koje ocjenjujeslo`enost predmeta i prijenosnadle`nosti. Vije}e je za sa-mo dva mjeseca pregledalovi{e od 700 predmeta, a Kr-eso je kazala da je ponosna nanjegov rad.
G. MRKI]
Novinare je zanimalo{ta predsjednica Kreso mi-sli o inicijativi iz RS o uki-danju Suda i Tu`ila{tvaBiH u Dr`avnom parlame-ntu.- [to se toga ti~e, ja mo-gu odgovoriti da mi i daljeradimo i bez obzira na togradimo sprat gore, pro{ir-ujemo se, to je na{ odgovor- kazala je Kreso.
Gradimo Sud BiH, to jena{ odgovor na napade
 Kreso na ju~era{njoj konferenciji: Na ni`e nivoe preba~eno 175 predmeta
(Foto: S. Jodramovi})
Zavod PIO/MIO FBiH isada te{ko uspijeva ispla}iva-ti penzije na dosada{njem ni-vou, a ako bude usvojen za-kon o povoljnijem penzioni-sanju, neminovno je umanje-nje na{ih primanja, i to, pr-ema nezvani~nim procjena-ma, za 15 posto, izjavio je za„Dnevni avaz“ Omer Ome-refendi}, predsjednik Save-za penzionera/umirovljenikau FBiH.- ^lan 16. Zakona o povo-ljnijem penzionisanju pre-dvi|a da se dio sredstva zaova primanja namiri od do-prinosa. Prema na{im procje-nama, rije~ je o 150 milionakoje bi trebao Zavod obezbi-jediti. Tog novca Zavod ne-ma, jer nam je Vlada odrani-je za isplatu penzija po povo-ljnijim uvjetima du`na 196miliona KM. ^eka nas kata-strofa, a demonstracije penzi-onera u tom slu~aju su nei-zbje`ne - ka`e Omerefendi}.
Prihodi od doprinosa
Kako navodi, penzionerisu u panici i zbog mogu}egpove}anja PDV-a, u slu~ajuda propadnu pregovori sMe|unarodnim monetar-nim fondom.- Vlada FBiH trebala bi zapovoljne penzije u ovoj godi-ni Zavodu PIO osigurati 244miliona KM, a ona je ubud`etu za ovu namjenu pre-dvidjela 206 miliona KM.Zna~i, ve} nedostaje oko 40miliona, koje Zavod mora osi-gurati od svojih sredstava, aprihodi od doprinosa manji suza 2,16 posto nego pro{le go-dine. To neminovno vodi dodublje krize u Zavodu. Penzi-oneri su o~ajni, svakodnevnome zovu, jer nemaju novca zaosnovne namirnice. Ljudi sugladni - isti~e Omerefendi}.Zijad Krnji}, direktorZavoda PIO/MIO FBiH, ni-je `elio komentirati mogu}eumanjenje penzija, jer nijeupu}en u pregovore VladeFBiH sa MMF-om.
Obaveze Vlade
- Ako Vlada bude redo-vno izmirivala svoje obave-ze, mi o~ekujemo da }emomo}i zadr`ati dosada{nji ni-vo penzija. S druge strane, dali zbog propadanja prego-vora sa MMF-om mo`e do}ido nekih poreme}aja, ne bihmogao o tome ni{ta re}i - na-vodi Krnji}.Federalni ministar fina-nsija Ante Krajina naglasioje za na{ list da su u bud`etuza ovu godinu predvi|ena sr-edstva za povoljne penzije teda ne mo`e govoriti {ta }e bi-ti ako propadnu pregovori saMMF-om.- Vladin dug Zavodu PIOiz ranijeg perioda ne bi tre-bao utjecati na isplatu penzi-ja u ovoj godini. To je na{aobaveza prema Zavodu i ka-da budemo mogli, mi }emota sredstva izmiriti - ka`e Kr-ajina.
 A. DEDAJI]
Brojni penzioneri u RSu filijalama Fonda PIORS tra`e ovih danaobja{njenje za{to su imumanjene penzije, a istovr-emeno 36.000 njih }e odovog mjeseca primati i do200 maraka manje. Njimase obra~un penzija vr{i ponovom Zakonu o PIO, ko-jim se vi{e ne predvi|aisplata zagarantiranogiznosa po osnovu u~e{}a uratu, javlja Fena.
Nezadovoljstvo i u RS
Omerefendi}: Novca nema
slo`enosti predmeta na Sudu BiH priveden kraju
tete za procesuiranje zlo~ina
pod istragom 1.265 predmeta ratnih zlo~ina, od ~ega je 705 u Tu`ila{tvu BiH
OTKRIVAMO
Penzioneri u strahu, Vlada sprema nova iznena|enja
Samo ako Vlada bude redovno izmirivala svoje obaveze, mi o~ekujemo da }emomo}i zadr`ati dosada{nji nivo penzija, isti~e direktor Zavoda PIO Krnji}
Mogu}eumanjenjepenzija za 15 posto!Mogu}eumanjenjepenzija za 15 posto!

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amra Halilovic liked this
Nizama Mehmedagic liked this
Kanita Maslesa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->