Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HSP Pendidikan Islam Tahun 4

HSP Pendidikan Islam Tahun 4

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 563|Likes:
Published by roslainy
Ini merupakan dokumen garis panduan kurikulum untuk semua sekolah dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK).
Ini merupakan dokumen garis panduan kurikulum untuk semua sekolah dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK).

More info:

Published by: roslainy on Dec 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
 1
@åçìaaõŠÔÛa@ñëým@@@
@
ŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åËbbyŠuýjàÏ@ÝæŠuýjàÏ@Îîi
@@QNbj¾†Ï‰…@òàÜ×@ìnämŠm@ñ‰ì å×ë†äÏŠi×ëbma@† a‰bv@bmŠ  @Ü×åÛìÐßì×@æa…N@ RNæa…@ïÔÜm
ﺔﻬﻓ
 
ﺎﺸﻣ
ëbma@òàÜ×@@ìäämŠm@ñ‰ì@†Ï‰…@òía@åËìmìÏ‚  í†äía@a‰b û åÌîjàîi@åË…@ë†í kîÔã@æa…@ë‰ì NSNm@éîmüòàÜ×@„bj¾@æa…@pìjrß@ïiì  ìnämŠm@ñ‰ì@ð‰…@òía@åËìmìÏ@ëbmaNTNäß@åèîmü‚ ð…bväß@òàÜ×@âìnä  ÑØÌÛ@Íí@@òía@åËìmìÏN@UNß íbÏì@òía@åËìmìÏ@æìì  bã‰ìÐ@òía@ð…bväßN@VNÍí@@òía@åËìmìÏ@åØÌväîj¾bi@ïËë†ãbÌß
õ
@æìã@æa…@åíìäm@æòä×bN@WNÖŠ †Ï‰…@òàÜ×@í‰bj¾@buŠ× ðŠuýÏ…@Íí@ñ‰ì@XN
àmî É bibæõ
ñ‰ì@RpìjŠm@‚ ë†íûí†äía@a‰b ëbma@ë‰ì™@†Ð×@ kîÔã
N
 
@@
†í‰ìßoÏa…Z@
@‰a@
QN„bj¾
ﺓﺭﻮﺳ
 
٢ﺕﻮﺒﺳﺮﺗ
 
åË…
ﺝﺮﳐ
Íí@
ﻝﻮﺘﺑ
.
RNŠi@æa…@l…aŠi
ﻭﺿﺀﻮ 
Ùîn×
bj¾@æaõŠÔÛa@
‰a@
QNñ‰ì@„bj¾RÞìni@åË…@pìjŠm@ @æa…
ﺢﻴﺼﻓ
N@@
‰a@
QNñ‰ì@„bj¾RåË…@pìjŠm@ †íì£@âìØy@åØîÇaŠßNRNiŠÐ¾@bèëaŠ a
Ùîn×
æçbà×@å×
@
Q~Q~T„bj¾
 
ñ‰ìR@åË…@pìØíaŠi@æa…@Þìni
ﺢﻴﺼﻓ
Z@ÊN
 
òäîjÛa@ñ‰ì@ÎN
 
‰†ÔÛa@ñ‰ì@ÒNÕÜÈÛa@ñ‰ìÖN
 
´nÛa@ñ‰ì@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 2
ŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åËbbyŠuýjàÏ@ÝæŠuýjàÏ@Îîi
QNæa…@ïÔÜm
ﺔﻬﻓﺎﺸﻣ
òàÜ×Rëbma@@ìnämŠm@ñ‰ì@†Ï‰…@òía@åËìmìÏ‚ Ü×@a‰b Læa…@åÛìÐßì× ë†íûí†äía@RN†Ï‰…@òía@åËìmìÏ@„bj¾@ïiìm@éîmüæa…@Ü×@a‰b‚@ìnämŠm@ñ‰ì ë†íûí†äía@SNÍí@òía@åËìmìÏ@üì@´Ûbrß
ﻆﻔﺣﺩ
ñ‰ì@†Ï‰…RìnämŠm@N @@TNbi@Îìjàrß
õ
æ™@ë‰ì ëbma@kîÔã@ ð‰…òía@R
ﻦﻈﻔﺣ
†Ï‰…ñ‰ì@@ìnämŠm‚ bi@åË…@åîÛ@a‰b 
õ
ÕíN@UNÉîàm
ﻦﻈﻔﺣ
†Ð×@ìnämŠm@ñ‰ì@ë‰ì ëbma@kîÔã@‚  í†äía@a‰b û ë†íN VNßòía@‰ìma@æìì RÍí@
ﻆﻔﺣﺩ
îÌßåmë‰ëa@pìØ @WNÖŠ Š×uîÛìmŠi@b Z W~QNñ‰ì@åØÐØÌÜß@ W~RNéàÜ×@õýßbÌßRÍí
ﻆﻔﺣﺩ
W~SNòàÜ×@åØí‰bj¾RìnämŠm@ @òía@åËìmìÏ@åØÌíbäß
ïËë†ãbÌßbiõæ
æa…@åíìäm@×b@æìãä ò XN
ìŠiõÞa
laìu@
bäÌßõðbiæõb 
æìã@æa…@åíìämòä×bN
@@@@@@
†í‰ìßRoÏa…@Z
‰a@
QN
ÅÐzÌß
ñ‰ì@RåË…@pìjŠm@
ﺝﺮﳐ
Þìni@ÍíNRN
ﺍﺧﺹﻼ 
æaõŠÔÛa@ðŠuýоN@@@
‰a@
QN
ÅÐzÌß
ñ‰ì@RåË…@pìjŠm@Þìni @æa…@
ﺢﻴﺼﻓ
N@@@@@
‰a@@
QN
ÅÐzÌß
ñ‰ì@Ra‰b‚@pìjŠm@†í죊iNRNÍí@ñ‰ì@åØÜàÈÌß
ﻆﻔﺣﺩ
ñý•@a…@
@@@@
Q~Q
ﻦﻈﻔﺣ
N@Q~R
ÅÐzÌß
ñ‰ì@RpìØíaŠiZ@Q~SNñ‰ì òljbÔÛaNQ~T˜Nñ‰ì òí…bÈÛaNQ~U
ﺽ
Nñ‰ìòییÛaN@@
 
 3
ŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åËbbyŠuýjàÏ@ÝæŠuýjàÏ@Îîi
QNb½a@ñ‰ì@„bj¾ÇÜ×@a‰b‚@æì N RNßìÍ Énäm@æ‰båÜäÌÏ@ñ‰ì æìÇb½aNSNìnämŠm@òàÜ×@pìjrß@ïiìm@éîmü×@a‰b‚Ü  Læa…@åÛìÐßì×@ ë†íûí†äíaN@TNŠ ÖŠ×uîÛìmŠi@b ZòàÜ×@æ…b¾ ´m‰a@åÇ…@UN‚äîiŠÏÍnäm@åÌ ZðRÍí@Ήëa@ @æa…@âb™a@å×bnë†äßÇsn N@ VNïm‰a@„bj¾@ïiìm@éîmüåËìmìÏòía ‚ æa…@åÛìÐßì×LÜ×@a‰b †íûí†äíaë@WNñ‰ì@åËë†ãb×@ïía@å×bn튂äßë†íûí†äía@a‰bv@æìÇb½aNXNbÌÏ@@îÛìäßu…@oÏa…@Íí@抠cÝîjß æìÇb½a@ñ‰ì@†Ï‰…@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
oÏa…@†í‰ìßZ@
‰a@@
QNæìÇb½a@ñ‰ì@ð‰…@òía@…ì–Ôß@ïàè¾åçë‰ìÜ×@a‰b‚NRNòàÈã@ð‰ìØ’äß
ﷲﺍ
N@@
‰a@@
QNa…@oÏa…Šm@Íí@ÍînäÏ@a‰b׊Ï@å×bmbîß@ñ‰ìæìÇb½aN@ RNå×ì×ýß
åÔíõbj×
å×a‰@†Ð×@Ráîní@Õãa@âbmëaŠm@@
‰a@@
QNñ‰ì@åËë†ãb×@ïía@ða‰ìèÌßb½aÇæì N@ RNÏ@åØía‰bäîßÌ …@@éîÛìi@Íí@æŠub cÝîjß æìÇ@b½a@ñ‰ì@†Ï‰…N@SNÇ@å×bn튂äßΉëa@òjÓRÍí@ a@å×bnë†äßâb N@ Q~V
ﻦﻤﻬﻔﻛ
Q~Wñ‰ì@ïàè¾@pìØíaŠiâìàÇ@a‰b‚N@@Q~XN@@@@@@æìÇb½a Q
œÌîç
WN@@@

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mutiara Hati liked this
Fadhilah Khodip liked this
Faridah Saad liked this
ibnu86 liked this
hambapp liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->