Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
P. 1
Chapter 11 Notes

Chapter 11 Notes

Ratings: (0)|Views: 461|Likes:
Published by n5forall

More info:

Published by: n5forall on Mar 26, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

03/26/2012

 
Fdaxzir 11 Elziv
Zdi Amcie aej Vijczcle afzv lg zdi Gijiramcvzv daj ~le zdi` `aes iei`civ$`lvz xrl`ceiez zdi el~ zdi Kiggirvlecaev# aej daj iwie fayvij a vxmcz ce zdi xarzs oiz~iie Da`cmzle aej Xrivcjiez Aja`v $av viie ce a xrcwazi xa`xdmiz ~diri Da`cmzleazzafb Aja`v- ~dcfd zdi Kiggirvlecaev daxxcms xyomcvdij mazir#% ^lrvz glr zdiGijiramcvzv- zdi ~ar dsvzirca aej `cmczars oycmjyx zdaz zdis daj xrl`lzij dajfym`ceazij ce Aja`v rigyvcen zl nl zl ~ar ~czd Graefi rivymzcen ce a marni xyomcf jiozaej ~iri zl oi xacj lgg os ei~ zativ $`lvz elzaoms- a vza`x zat#2 zdi `cmczars xrixarazclev vii`ij ae itzrawanaez ~avzi zl zdi xilxmi- ivxifcamms zdi ei~ A`ircfaeeaws% Av a rivymz zdi Gijiramcvzv vdcgzij zdi oma`i am`lvz iezcrims le zl Aja`v osvxriajcen ry`lrv aolyz dc` vziamcen a ~cjl~–v zryvz gyej aej dawcen cezc`azirimazclevdcxv ~czd dcv vmawiv% Iwie Kiggirvle–v azzi`xzij vixarazcle lg fdyrfd aej vzazice Wcrnceca $a fayvi ~i el~ vii av aj`craomi# fayvij dc` zl oifl`i ae iei`s lg zdifmirns $~czd xriafdirv affyvcen dc` lg azdicv`# aej rimcnclyv fl``yeczs az marni%Ce zdi imifzcle lg 1488 Zdl`av Kiggirvle ~le lems os 4 imifzlram wlziv$crlecfamms Aja`v daj `lri imifzlram wlziv ce dcv viflej imifzcle zdie di jcj ce dcvgcrvz# ~czd zdi vzazi lg Ei~ Slrb oifl`cen Kiggirvlecae os a earrl~ `arnce- marnimszdaebv zl Aarle Oyrr% Amzdlynd- le a zifdecfamczs zdi wcfixrivcjiez $Aarle Oyrr# aejzdi xrivcjiez imifz $Kiggirvle# rificwij zdi va`i ey`oir lg wlziv- aej zdi Dlyvi lg _ixriviezazcwiv dav zdi ayzdlrczs zl oriab zdi jiajmlfb $aej jifcji zdi Xrivcjiez# a gi~Gijiramcvzv jifcjij zl aovzace grl` wlzcen amml~cen Kiggirvle zl zabi dcv xmafi avXrivcjiez% Kiggirvlecaev dacmij zdi imifzcle av a riwlmyzcle oifayvi zdis flevcjirij zdiGijiramcvzv zl dawi oizrasij zdi A`ircfae xilxmi- oyz zdi zraevczcle lg xl~ir ~iezv`llzdms aej amm xarzciv affixzij zdi imifzclev rivymz $jivxczi zdi oczzireivv oiz~iie zdiz~l xlmczcfam xarzciv#2 zdcv ~av ri`arbaomi glr vl ei~ a eazcle flevcjircen zdaz vl`iei~ eazclev dawi daj xlmczcfam xarzciv rigyvi zl ncwi yx xl~ir% Crlecfamms- os zdi zc`i lg Xrivcjiez Aejri~ Kafbvle zdi Gijiramcvzv daj jcvaxxiarij av a xlmczcfam xarzs oifayvilg zdicr yexlxymar afzclev yejir Aja`v%Kiggirvle ~av ceaynyrazij Xrivcjiez le @as :- 1481 ce ^avdcenzle- ce zdiv`amm ei~ faxczam oycmjcen2 oifayvi di jcj elz oimciwi ce firi`les Kiggirvle ~ambijgrl` dcv olarjcendlyvi zl zdi ei~ faxczam oycmjcen $~dcfd cv vc`cmar zl zdi ~amb ei~Xrivcjiezv `abi yx Xieevsmwaeca Awieyi#% Ce dcv ceaynyram ajjrivv Kiggirvle azzi`xzijzl yecgs Gijiramcvzv aej _ixyomcfaev aej xrl`cvij ”grciejvdcx ~czd amm eazclev-iezaenmcen ammcaefiv ~czd elei‐- i`oljscen zdi azzczyji lg zdi A`ircfae xilxmi az zdizc`i2 av gyrzdir iwcjiefi glr zdi _ixyomcfae mafb lg raeb- Kiggirvle oinae zl viaziwirslei az dcv jceeir xarzciv ~czd el rinarj zl raeb $lggiejcen zdi OrczcvdA`oavvajlr# aej oriabcen ~czd Gijiramcvz zrajczclev% Gyrzdir`lri- Kiggirvle oinae zlviej `ivvaniv zl flenrivv wca a fmirb oifayvi di wci~ij xirvleam axxiaraefiv av a`learfd lrjircen zdi flenrivv aolyz% Yeglrzyeazims- Kiggirvle vle jcvflwirij zdaz dcvdcnd`cejij cjiamv ~lymj elz xrafzcfamms gyefzcle ~czdce zdi riam`v lg riam xlmczcfvglrfcen dc` zl oriab ~czd `aes lg dcv xriimifzcle xrl`cviv2 siz- Kiggirvle rizaceij dcvvxcrcz lg `ljirazcle itximmcen gi~ Gijiramcvz xyomcf virwaezv grl` zdicr lggcfiv $`yfd zlzdi jcv`as lg `aes _ixyomcfaev#% Kiggirvle- dl~iwir- daj zl jiam ~czd a ~iab xlmczcfam xarzs $~iab oifayvi cz flymj elz afzcwims ri~arj czv mlsam glmml~irv av zdi Gijiramcvzvdaj# oyz ~av ajixz az jlcen vl aej fa`i zl rims le dcv xirvleam fdar` aej lxxlvczcle zlXani
1
lg 
7
 
zdi Gijiramcvzv av zdi yeczcen glrfiv oidcej zdi Ji`lfrazcf_ixyomcfae Xarzs $~czdyeczs gajcen gavz ~czd zdi Gijiramcvz Xarzs#%Kiggirvle ~av jizir`ceij zl `abi rcndz zdi Gijiramcvz aoyviv lg c``cnraezvyejir zdi Amcie aej Vijczcle Afzv $~dcfd daj amriajs itxcrij# aej qycfbms xarjleijzdlvi ~dl ~iri virwcen zc`i ce xrcvle yejir zdi afzv aej faefimij aes gceiv% Kiggirvleqycfbms ivzaomcvdij a ei~ eazyramc{azcle ma~ $148?# zdaz xrlwcjij glr c``cnraezv zl oifl`i A`ircfae fczc{iev ce kyvz 9 siarv cevziaj lg 1:% Ce lrjir zl vzas mlsam zl dcvgar`ir wlzcen oavi Kiggirvle amvl rixiamij itfcvi zat ~dcfd iejij yx flvzcen zdinlwire`iez aolyz a `cmmcle jlmmarv a siar $yrniezms eiijij jyi zl Gijiramcvzv `cmczarsjiozv aej zdi lems Gijiramcvz zat Kiggirvle rixiamij#2 dl~iwir- dcv Vifrizars lg zdiZriavyrs $Amoirz Nammazce# xrlwij zl oi av aomi av Da`cmzle aej qycfbms xrlwcjij a oamaefij oyjniz ~dcfd raxcjms rijyfij eazcleam jioz% Kiggirvle–v vzrazins lg elzirajcfazcen amm Gijiramcvz mincvmazcle xawij zdi ~as glr zdi z~lxarzsvsvzi` zljas osvdl~cen zdaz zdi mlvir lg zdi imifzcle jcj elz mlvi iwirszdcen zdis daj ~lrbij zl oycmj%Zdi Kyjcfcars Afz lg 1481 ~av xlvvcoms zdi mavz c`xlrzaez ma~ xavvij osGijiramcvz Flenrivv; zdcv ma~ friazij 17 ei~ kyjni aej kyjcfcars xlvzv2 zdi _ixyomcfaevva~ zdcv av a Gijiramcvz azzi`xz zl iezriefd Gijiramcvz kyjniv $imifzij glr mcgi# ce lrjir zl da`xir zdi igglrzv lg zdi Kiggirvlecaev aej xlxymar ~cmm $av vdl~e os Kiggirvle–vimifzcle az zdi xlmmv#% A ei~ Kiggirvlecae flenrivv qycfbms rixiamij zdi Kyjcfcars Afz lg 1481 aej ~iri mllbcen lg lyvz Fdcig Kyvzcfi Klde @arvdamm $~dl ~av axxlcezij ce zdimavz jasv lg Aja`v– zir`#% @arvdamm- dl~iwir- amriajs jl`ceazij zdi Vyxri`i Flyrz$jivxczi lems 7 ~iibv lg glr`am minam zracecen# aej ~av a flyvce zl Zdl`av Kiggirvle2av a wizirae lg Wammis Glrni- @arvdamm daj jizir`ceij zdaz lems a vzrlen nlwire`iezflymj biix zdi eazcle zlnizdir aej flevzaezms xyvdij Gijiramcvz anieja% Zdrlynd ayecqyi cezirxrizazcle lg zdi Kyjcfcars Afz $~dcfd afzyamms amml~ij glr zdi gcrcen lg lzdir Gijiramcvz kyjniv# @arvdamm flegcr`ij zdaz lems zdi Vyxri`i Flyrz daj zdi gceam rcndz zlcezirxriz zdi Flevzczyzcle $a xrcefcxam zdaz itcvzv iwie zljas#% Av riwieni zdiKiggirvlecaev azzi`xzij zl c`xiafd Vyxri`i Flyrz kyvzcfi Va`yim Fdavi- a `iavyri~dcfd xavvij ce zdi Dlyvi $”dcnd frc`iv‐# oyz elz ce zdi Vieazi ce zdi xrifijiez zdazzdi lzdir oraefdiv `as elz rivdaxi zdi Vyxri`i Flyrz wca c`xiafd`iez $aej gyrzdir ieglrfcen vixarazcle lg xl~ir a`len zdi zdrii nlwire`iez oraefdiv#%C``ijcazims agzir fl`cen zl lggcfi Kiggirvle rijyfij zdi A`ircfae `cmczarsjl~e zl a xlmcfi glrfi lg a `iri ?-988 `ie $a `iavyri ~dcfd frczcfv maoimij av ”xiees xcefdcen‐# ce ae azzi`xz zl vdl~ zdaz A`ircfa jcj elz eiij zl ~ce ~arv- oyz flymjzrcy`xd zdrlynd ”xiafigym flirfcle‐2 zdi rixyomcfaev amvl daj a eazyram `cvzryvz glr marni ar`civ- avvy`cen zdaz zdis cewczij jcfzazlrvdcx os a xl~irgym nieiram,xrivcjiez$aej av vyfd zdi eaws ~av elz giarij av czv cemaej xl~ir ~av mc`czij#% Dl~iwir- ElrzdAgrcfae xcraziv glrfij Kiggirvle zl flezceyi oycmjcen zdi eaws glrfiv oifayvi lg zdicr flevzaez azzafbv le A`ircfae vdcxv ce zdi @ijczirraeiae2 zdi Gijiramcvzv daj afzyamms xacj omafb`acm `leis zl zdi xcraziv oyz Kiggirvle rigyvij aej zdi xcrazi miajir jifmarijae ceglr`am ~ar le Y%V% vdcxv ce 1481% Kiggirvle viez zdi ei~ eaws zl Zrcxlmc ~diri cz oazzmij zdi xcraziv glr glyr siarv ae gceamms rivymzij ce a xiafi zriazs glr zdi `iri xrcfilg *78-888 $zdie zdi raevl` glr lei faxzyrij A`ircfae vacmlr#% Zdivi ~arv fayvijKiggirvle zl oifl`i gavfceazij ~czd v`amm- grancmi- nyeolazv aej di lrjirij zdi friazcleXani
?
lg 
7
 
lg a v`amm gmiiz lg zdi wivvimv ce lrjir zl xrlzifz A`ircfae flavzv2 axxrltc`azims ?88 lg zdivi v`amm wivvimv ~iri friazij ce v`amm vdcxsarjv $~dlvi l~eirv daj wlzij glr Kiggirvle# aej mazir xrlwij zl oi itzri`ims v`amm ae ceiggifzcwi- `yfd zl Gijiramcvznmii%Ce 1488 zdi A`ircfae nlwire`iez vcneij a vifriz xafz ~czd Eaxlmile ~dl dajrifiezms flirfij zdi Bcen lg Vxace cezl vyrriejircen amm Vxaecvd maej ce zdi Ei~ ^lrmjzl Graefi% Zdcv ~av flegcr`ij ~die Vxaecvd vizzmirv ce Ei~ Lrmiaev ~czdjri~ zdi rcndzlg A`ircfae vizzmirv zl yvi zdicr vzlridlyviv $av amml~ij yejir zdi Zriazs lg 1>39 ~czd
Vxace
#- a wczam xrcwcmini zl A`ircfae gar`irv ~dl zllb zdicr xrljyfi jl~e zl zdi@cvvcvvcxxc jimza zl vimm cz Iyrlxiae zraji wivvimv% Av A`ircfae gar`irv jifcjij~dizdir lr elz zl azzafb Ei~ Lrmiaev $fayvcen a ~ar oiz~iie Vxace- Graefi- aej zdiY%V%# Kiggirvle riamc{ij zdi zdriaz zdaz Mlycvcaea ~lymj xlvi lefi cz ~av lggcfcammsyejir zdi rymi lg zdi `cmczars niecyv Eaxlmile Oleaxarzi $xlvvcoms riqycrcen zdi Y%V% zlglr` a `cmczars ammcaefi vcefi cz flymj elz- le czv l~e- jigiaz Eaxlmilev ar`civ`cmczarcms#% Kiggirvle jifcjij zl viej Ka`iv @lerli zl Xarcv zl oys Ei~ Lrmiaev $az yxzl *18 `cmmcle# ce lrjir zl vizzmi mlfam zrlyomiv aej ivzaomcvd nllj rimazclev ~czd Eaxlmile2 cg zdivi einlzcazclev gacmij zdi Y%V% ~av xrixarij zl lxie `cmczars ammcaefieinlzcazclev ~czd Orczace- elz ~aezcen zl dawi zl mazir oin zdi Orczcvd glr a `cmczarsammcaefi% Eaxlmile dl~iwir- ce eiij lg `leis glr a ~ar di ~av xmaeecen anacevzOrczace $aej oifayvi lg zdi `ie di mlvz zl eazcwi rivcvzaefi,jcviaviv ~dcmi azzi`xzcen zlfleqyir Vaezl Jl`cenl#- jifcjij zl vimm Mlycvcaea zl zdi Y%V% ~dcfd ~lymj az miavzbiix zdi` axarz grl` Orczace ~dcmi di glyndz zdi Orczcvd2 Eaxlmile amvl jifcjij zdaz cg di gacmij anacevz Orczace zdie zdi Y%V% `cndz $~czd zdi dimx lg Mlycvcaea# oifl`i vzrlenielynd zl `cmczarcms lwirxl~ir Orczace% Agzir a ~iib lg dannmcen zdi zriazs ~av vcneijle Axrcm 68- 1486 ncwcen Mlycvcaea zl zdi Y%V% glr *19 `cmmcle% Kiggirvle ~av vzyeeijzdaz cevziaj lg lems oyscen a fczs glr *18 `cmmcle dcv iewlsv daj `lri zdie jlyomij zdiY%V% glr *19 `cmmcle% Zdi Vieazi- ce zdi gafi lg `avv axxrlwam- raxcjms axxrlwij zdizriazciv $oifayvi A`ircfaev ~iri vzcmm maej dyenrs# aej xrlfiijij zl oysaxxrltc`azims 4?4-888 vqyari `cmiv glr zdrii fiezv ae afri%Zdi Mlycvcaea xyrfdavi ~av a `avzirvzrlbi glr Kiggirvle; lwirecndz di daj xriwiezij a xlvvcomi ~ar ~czd Graefi $aej a vyoviqyiez jixiejiefi le zdi Orczcvd#- aejrificwij a wavz zrafz lg maej omlljmivvms vifyrcen rcfd maej zdaz ~lymj dimx vdaxi zdiY%V% cezl a ~lrmj xl~ir2 Kiggirvle–v cjiam lg a nriaz anrarcae rixyomcf ~av amvl `aji xlvvcomi os zdcv xyrfdavi lg maej ~dcfd nawi zdi Y%V% rll` zl nrl~ aej viz aec`xlrzaez xrifijiez lg maej afqycvczcle zdrlynd xyrfdavi- elz ~ar% Ce 148: Kiggirvleaxxlcezij @irc~izdir Mi~cv aej ^cmmca` Fmarb $acjij os Vdlvdlec Vafaka~ia# zlitxmlri zdi maej afqycrij ce zdi Mlycvcaea Xyrfdavi2 zdicr klyreis zllb zdi` z~laejadamg siarv aej scimjij av `yfd bel~mijni aolyz zdi eazcwi Cejcaev av cz jcj vfciezcgcfbel~mijni% Agzir zdivi z~l itxmlrirv ji`levzrazij zdaz zdi maej ~av zrawirvaomi av gar av zdi Xafcgcf Lfiae dyejrijv lg `cvvclearciv- gyr zrajirv- aej xcleiirv diajij lyz zlflmlec{i zdi ^ivz% Zdcv gyrzdir olmvzirij zdi Y%V% fmac` zl zdi Lrinle Flyezrs av zdis oinae zl xlxymazi zdi ei~ Y%V% zirrczlrs aej iwie fayvij lzdir itxmlrirv $vyfd av[ioymle @% Xcbi# zl itxmlri av gar av Flmlrajl%Xani
6
lg 
7

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->