Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
To Nu Kinh

To Nu Kinh

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 991|Likes:
Published by nhanthien
sach ve khue phong
sach ve khue phong

More info:

Published by: nhanthien on Dec 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2012

pdf

text

original

 
 
TÂN C
K
 Ỳ
TH
Ư
 
NG
C PHÒNGBÍ KÍP
 
 
Khoái l 
ạ 
c và tr 
ườ  
ng sinh 
 
L
I NHÀ XU
T B
N
Tình d
c là b
môn thu
c, chi ph
i và bao trùm ng
ũ
d
c, nh
t là khi
đ
ãnh
n th
c r 
ng trong m
i b
môn thu
c khoa h
c nhân v
ă
n, nó luôn hi
ndi
n,
n hi
n lung linh… càng làm chúng ta thêm khoan dung, t
ă
ng thêmhi
u bi
ế
t. Mà bi
ế
t thêm r 
ng cùng t
t c
a tính d
c l
i là ngh
thu
t k
mch
ế
, thì
đ
ó là s
hành dâm cao th
ượ
ng h
ơ
n h
ế
t th
y.Các c
m quan
đủ
v
do ng
ũ
d
c
đ
em l
i, n
ế
u hi
u là
đ
áng bu
n r 
u, thìlà bu
n r 
u thanh bai. N
ế
u hi
u (cu
n này) ch
ỉ 
c
t vi
ế
t ra
để
khuy
ế
n khíchs
 
đắ
m
đ
u
i d
c l
c thì
đấ
y là lo
i d
c l
c thô tr 
c. Tính d
c
đượ
c loàing
ườ
i nghiên c
u, vi
ế
t ra,
đ
ã t
ng l
ư
u hành
kh
p n
ơ
i, qua m
i th
i
đạ
inh
ư
Kama-Sutra (
n
 Độ
), Nh
c B
 
 Đ
oàn,
 Đạ
o Ma M
t Truy
n, Ng
cPhòng Bí Ki
ế
p (Trung Hoa), … thì
độ
c gi
s
không coi b
n d
ch này ch
ỉ 
 ch
a h
u ý khuy
ế
n dâm.B
n ch
t c
a tính d
c thì có m
t. C
m quan tính d
c thì khác nhau, tu
 cách tu
ng
ườ
i, tu
th
i: N
ế
u
ă
n ngon ch
đ
i
u nhân lo
i luôn tánth
ưở
ng, ph
i ch
ă
ng ngh
thu
t n
u n
ướ
ng
đ
ã ch
ng luôn luôn
đượ
c
đề
 cao? Tình d
c c
ũ
ng có
đ
i
m chung nh
ư
th
ế
. X
ư
a, T
N
Bí Truy
n
đượ
ccoi là pho sách ph
i c
m, dành riêng cho t
ng l
p thu
ng l
ư
u, Tr 
ưở
nggi
phong ki
ế
n c
a Trung Hoa, nay chúng tôi c
th
c hi
n qua Vi
t ng
 v
i thi
n ý và c
n tr 
ng. Cách th
ế
t
ươ
ng quan gi
a nhân lo
i ngày nayngày càng m
t thi
ế
t h
ơ
n:
 Đ
úng, sai, x
u, t
t… không hoàn toàn b
ai
độ
cquy
n gi
i thích, tách b
ch gi
n d
nh
ư
x
ư
a. Nh
ng tàng
n, bí truy
nc
m k
, ph
i tránh né c
a m
t th
i, ngày càng
đượ
c b
ch hóa. Tính d
c,lâu nay
đ
ã là m
t
đề
tài nghiêm c
n,
đ
úng
đắ
n…
đế
n v
i b
t c
ai mu
ntìm hi
u, suy ng
m…
L
I D
CH GI
 
Trung Hoa có nhi
u chuy
n g
i trí tò mò c
a thiên h
, ngoài pho d
ch lý – kho tàng vô giá c
a
 Đ
ông Ph
ươ
ng – Trung Hoa còn có
“T 
Ữ 
KINH”, pho sách nói lên cái tuy 
t v 
ờ 
i c 
ủ 
a chuy 
n l 
ứ 
a
đ 
ôi 
v
ượ
t h
n Kama Sutra –pho kinh
đ
i
n v
ngh
thu
t yêu
đươ
ng c
a x
Aán
 Độ
.Ti
ế
c thay, ng
ườ
i x
ư
a c
ch
p, mang n
ng tinh th
n b
o th
, kh
ă
ngkh
ă
ng cho r 
ng th
l
chuy
n ái ân là hành
độ
ng làm
đồ
i phong b
i t
c,ph
m
đ
i
u
ă
n c
m c
a thánh hi
n! B
i quan ni
m h
p hòi nh
ư
v
y T
N
Kinh b
gi
u kín
Vi
n B
o Tàng
đế
n c
hàng ngàn n
ă
m ch
ngm
y ai bi
ế
t
đế
n. (Ngo
i tr 
các b
c vua chúa, hàng V
ươ
ng tôn và cácquy
n th
n
tri
u n
i dành
độ
c quy
n h
ưở
ng th
).Trong khi
đ
ó thì th
ế
gi
i Tây ph
ươ
ng quan ni
m ng
ượ
c l
i, cho r 
ngsinh lý c
ũ
ng là m
t trong nh
ng nhu c
u c
n thi
ế
t nh
ư
 
đ
ói
ă
n, khát u
ng,
2
 
Khoái l 
ạ 
c và tr 
ườ  
ng sinh 
 
nh
ư
không khí và s
s
ng hàng ngày không th
thi
ế
u
đượ
c. Th
ế
thìmang v
n
đề
sinh lý ra lu
n bàn ngoài
đạ
i chúng c
ũ
ng nh
ư
 
đư
a vào h
c
đườ
ng
đ
âu ph
i là s
x
u? N
ế
u có x
u ch
ă
ng là b
i ta l
m d
ng quá
đ
áng, v
ượ
t c
vòng k
c
ươ
ng làm th
ươ
ng t
n
đế
n luân th
ườ
ng
đạ
o lý…Nhi
u ng
ườ
i kh
t khe cho r 
ng T
N
Kinh là t
p sách tr 
ă
ng hoa dâmd
t, h
ướ
ng d
n con ng
ườ
i
đ
i
đế
n hành
độ
ng b
t chính. Th
t là m
t
đ
i
ul
m l
n
đ
áng ti
ế
c, h
có bi
ế
t
đ
âu r 
ng chính vì s
thi
ế
u hi
u bi
ế
t v
ngh
 thu
t ái ân mà bao nhiêu gia
đ
ình ph
i tan v
. T
N
Kinh không ph
m
t pho kinh “ b
ướ
m l
ong l
ơ
i” mà chính là m
t h
ướ
ng
đ
i, m
t l
s
ng,là kim ch
ỉ 
nam, là v
l
ươ
ng y l
i l
c, m
t nhà c
v
n tuy
t v
i
đờ
i s
ng l
a
đ
ôi
đế
n r 
ă
ng long
đầ
u b
c.
Bác s
ĩ 
Hu 
ng Anh.
HI
U BI
T CÁC BÍ QUY
T HÀNH S
 D
A TRÊN ÂM D
ƯƠ
NG VÀ NG
Ũ
HÀNH
Hoàng 
Đế
nói v 
ớ 
i
ữ 
ng: “Ta c 
m th
y mình khí suy nh
ượ 
c, khi giao h
ợ 
 p thì không 
đồ
ng nh
 ị 
 p
ớ 
i ng 
ườ 
i n
ữ 
. Bình th
ườ 
ng thì lòng ch
ng 
m th
y vui, l 
i luôn luôn lo s
ợ 
h
i h
 p nh
ư 
s
 p có chuy 
n gì nguy hi 
m x 
y ra cho mình. T 
i sao v 
y?” 
ữ 
 
đ 
áp: “T 
t
hi 
n
ượ 
ng nói trên
đề
u do âm d 
ươ 
ng không 
đ 
hoà mà sinh ra.Ââm d 
ươ 
ng không 
đ 
u hoà vì sinh ho
t phòng s
ự 
không 
đ 
úng cách. N 
ế
u tinh l 
ự 
c
ủ 
a n
ữ 
nhân c 
ườ 
ng th
ng h
ơ 
n nam nhân thì ch
ng khác nào nh
ư 
n
ướ 
c
t vào ng 
n
đ 
c,
đ 
c s
t; nam nhânkhông kham n
i nên không còn h
ứ 
ng thú.Nói cách d 
hi 
u, sinh ho
t phòng s
ự 
nh
ư 
n
u n
ươ 
ng th
ứ 
ă
n ph
i ph
h
ợ 
 p di 
u hòa gi 
ữ 
a
ử 
a và n
ướ 
c m
ớ 
i có món
ă
n ngon. N 
ế
u th
u tri 
nguyên t 
c trên và th
ự 
c hi 
n
đượ 
c thì s
h
ưở 
ng th
ụ 
s
ự 
c thú c 
ủ 
a nhângian, b
ng không thì thân th
tr 
ở 
nên suy nh
ượ 
c có th
 
đế
n tán m
ng n
ữ 
a. Lúc 
đ 
ó
đ 
âu còn gì vui thú n
ữ 
a.B
ở 
i
y nhân gian ph
i th
n tr 
ng trong vi 
c phòng the, tránh
đ 
i rangoài nguyên t 
c không 
đồ
ng 
đ 
u nói trên.” 
GHI CHÚ: 
1. Hoàng
 Đế
m
t trong ba v
vua th
i thái c
: Ph
c Hy, Th
n Nông,Hoàng
 Đế
. T
ươ
ng truy
n Ph
c Hy phát minh ra bát quái, nghiên c
uv
âm d
ươ
ng ng
ũ
hành. Aâm d
ươ
ng là nh
ng th
 
đố
i ngh
ch nhau c
as
v
t nh
ư
tr 
i-
đấ
t, m
t tr 
i-m
t tr 
ă
ng, nam-n
, tr 
ng-
đ
en, ngày-
đ
êm…Ph
c Hy c
ũ
ng là v
vua ch
ỉ 
d
y cho nhân dân s
k
ế
t hôn. Trong vi
cphòng s
nam n
, Ph
c Hy bàn r 
ng: “Tr 
i (d
ươ
ng)
chuy 
n
ừ 
ph
sang trái,
đấ
t (âm) chuy 
n t 
ừ 
trái sang ph
i. Nam nhân trong lúc giao
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dautroc13 liked this
kid_boy liked this
Stevent1508 liked this
Bear Boo Ivy liked this
doiconcodon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->