Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Kiem Tra 1 Tiet Hk 2 GDCD 7 (1)

De Kiem Tra 1 Tiet Hk 2 GDCD 7 (1)

Ratings:
(0)
|Views: 2,935|Likes:
Published by gaumap90

More info:

Published by: gaumap90 on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2012

pdf

text

original

 
Tröôøng THCS
Ph
ú Túc
Thöù.....ngaøy.... thaùng.....naêm 2012.Hoï vaøteân...........................................MHS..........
ĐỀ
KI
M TRA 45 PHÚT H
C KÌ II.
Đề
: 1
 
L
ớ 
 p: ………….
 
M
ÔN: GDCD .
KH
I: 7
 
………………………………………………………………………………………………..
Đ
I
M
L
Ờ 
I PHÊ C
A GIÁO VIÊN
I-
 
Tr
c nghi
m : (3
đ
)
1/
Bi
u hi
n nào sau
đ
ây ch
ng t
bi
ế
t s
ng và làm vi
c có k 
ế
ho
ch
?
a/ Ph
ân chia
th
ờ 
i gian cho t
ng vi
c
b/ Ph
ân chia công vi
c cho t
ng ng
ườ 
i
 c/ Chi ti
êu h
ợ 
 p lí cho các vi
c
d/ Lu
ôn giúp
đỡ 
m
i ng
ườ 
i
 
2/
Ng
ày nào trong n
ă
m
đượ 
c ch
n là ngày “môi tr 
ườ 
ng th
ế
gi
ớ 
i” ?
 a.
Ng
ày
06 th
áng
5
b.
Ng
ày
05 th
áng 6
 c. Ng
ày 16 tháng
5
đ
. Ng
ày 15 tháng 6
 
3/
Em
đồ
ng ý v
ớ 
i ý ki
ế
n nào d
ướ 
i
đ
ây:
 
a/ H
c sinh ch
c
n l
 p k 
ế
ho
ch h
c t
 p cho mình là
đủ
 b/ Ch
c
n l
 p k 
ế
ho
ch theo tu
n, không c
n l
 p k 
ế
ho
ch t
ng ngày
 c/ Kh
ông th
s
ng và làm vi
c có k 
ế
ho
ch
 d/ K
ế
ho
ch s
ng và làm vi
c ph
i cân
đố
i các nhi
m v
 
4/
Trong tr
ườ 
ng h
ợ 
 p b
x
u
đ
e d
a, l
ôi kéo vào con
đườ 
ng tr 
m c
 p
th
ì em s
làm gì?
 
a/ L
àm theo l
ờ 
i d
d
 b/ R
rê thêm b
n bè cho
đỡ 
s
ợ 
 c/ N
ói v
ớ 
i b
m
, th
y cô giáo và
đề
ngh
giúp
đỡ 
 
d/ Kh
ông làm theo nh
ư
ng c
ũ
ng không báo v
ớ 
i ng
ườ 
i l
ớ 
n
5/
Đượ 
c s
ng chung v
ớ 
i cha m
,
đượ 
c ch
ă
m sóc s
c kh
e, là n
i dung thu
c nhóm quy
n nào theo lu
t
đượ 
c b
o v
, giáo d
c và
ch
ă
m sóc c
a tr 
em Vi
t Nam?
 
a/ Quy
n
đượ 
c b
o v
b/ Quy
n
đượ 
c ch
ă
m sóc
c/ Quy
n
đượ 
c giáo d
c d/ Quy
n
đượ 
c tham gia
 
6/
Di s
n v
ă
n hóa
g
m các lo
i nào sau
đ
ây là
đầ
y
đủ
 
nh
t
?a/ / Di s
n v
ă
n hóa v
t th
và d
i t
ích l
ch s
, danh la
m th
ng c
nh
 b/ Di s
n v
ă
n hóa phi v
t th
công trình ki
ế
n trúc ,
di t
ích l
ch s
 
c/ Di s
n v
ă
n hóa v
t th
và di s
n v
ă
n hóa phi v
t th
 d/ Di s
n v
ă
n hóa phi v
t th
và di v
t, c
v
t, b
o v
t qu
c gi
a.
7/
Ch
ươ 
ng trình “
Gi
ờ 
trái
đấ
t
” kêu g
i
m
i n
g
ườ 
i h
ưở 
ng
ng b
ng
h
ành
độ
ng gì?
 
a/ D
n v
sinh trong m
t gi
ờ 
b/ Xem TV trong m
t gi
ờ 
 c/ T
t
đ
i
n
trong m
t gi
ờ 
 
d/ Ng
ư
ng dùng
đ
i
n tho
i trong m
t gi
ờ 
 
8/
Áo dài Vi
t Nam,
đượ 
c x
ế
 p vào lo
i di s
n v
ă
n hóa nào?
 a/ Di s
n v
ă
n hóa v
t th
b/ Di s
n v
ă
n hóa phi v
t th
 
c/ Di v
t, c
v
t d/ B
o v
t qu
c gia
 
9/
N
i các n
i dung
ở 
c
t A v
ớ 
i c
t B sao cho phù h
ợ 
 p
 A N
i
B1/ Tr
em hô
m nay, th
ế
gi
ớ 
i ngày mai
 1
…….
 A/ B
o v
di s
n v
ă
n hóa
 2/ Vi
c hôm nay ch
ớ 
 
để
ngày mai
 2
…….
 B/ B
o v
môi tr 
ườ 
ng và tài nguyên thiên nhiên
 3/ Tranh
Đ
ông H
gà l
ợ 
n nét t
ươ 
i xinh
 M
àu dân t
c sáng b
ng trên gi
y
đ
i
 p
3
……….
 C/ S
ng và làm vi
c có k 
ế
ho
ch
 4/ Xanh nh
ư
công viên, s
ch nh
ư
b
nh vi
n
 4
………
 D/ Quy
n
đượ 
c b
o v
, giáo d
c và ch
ă
m sóc tr 
em
Vi
t Nam
 
II/ T
ự 
lu
n: 7
đ
 
1/ K
tên các
quy
n c
ơ 
b
n c
a tr 
em Vi
t Nam?
M
i quy
n l
y m
t ví d
?
 
n
m
c
c
t
i
v
c
c
n
c
h
u
d
b
B
l
i
L
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
U
I
M
m
l
i
i
l
i
9
/
N
c
i
D
C
y
i
3
b
n
4
B
n
m
s
lu
u
Đ
i
m
1
n c
b
n c
-
n
n
n
c
H
y
:
e
c
u
n
b
v
-
B
c
B
t
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->