Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hsl 333

hsl 333

Ratings: (0)|Views: 145|Likes:
Published by Penglipur Lara

More info:

Published by: Penglipur Lara on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

 
1
Pengenalan
Tamadun Jepun secara dasarnya tidak terbentuk dengan mudahnya seperti yang kita lihatpada zaman ini. Tamadun Jepun yang berasal daripada keturunan Jimmu Tenno sertaberasaskan kepada Shintoisme ini adalah sebuah tamadun yang mengalami suatu evolusiperkembangan tamadun yang panjang serta bersifat kompleks. Bermula daripada zamanJomon(800sm) yang memperlihatkan ciri-ciri paleolitik , Yoyoi (300sm) pula yang lebihmenonjolkan sifat-sifat neolitik Jepun dan akhirnya berkembang ke arah pemodenan semasazaman Meiji yang bermula pada tahun 1868.
1
Namun begitu para sarjana khususnya yangarif tentang perkembangan Jepun sejak zaman awal masih memperdebatkan suatu era pentingdalam di dalam tempoh 3000 tahun iaitu tentang pemodenan zaman Jepun pada era Meiji(1868-1912) yang mengubah landskap politik, ekonomi dan sosial budaya Jepun.
2
Persoalanyang timbul ialah sejauh manakah zaman Meiji yang dianggap sebagai permulaan zamanmodenisme Jepun telah berjaya membentuk negara Jepun moden yang wujud kini denganreformasi oleh Kerajaan Meiji yang memastikan Jepun mencapai kehebatan pada skala yangbesar. Namun begitu, persoalannya yang lebih utama ialah sejauh mana pemulihan Meiji itudapat membawa kesan kepada masyarakat Jepun pada peringkat awal perkembangan zamanMeiji itu sendiri sehinggalah tahun 1920an? Serta sejauh manakah masyarakat Jepunmampu menyerap arus pembaharuan Meiji yang berpaksikan pemikiran kebaratan sertamenyesuaikannya mengikut elemen-elemen kebudayaan tradisi Jepun itu sendiri? Oleh itu,esei akan cuba untuk memberikan suatu penerangan jelas tentang persoalan-persoalan di atasdengan melihat kepada pemodenan politik dan ekonomi pada zaman Meiji dan kesannyaterhadap budaya dan pemikiran serta struktur rakyat Jepun itu sendiri.
3
Selain itu, esei jugaakan turut memperlihatkan impak pemodenan Meiji terhadap rakyat Jepun dengan cuba
1
Abu talib Ahmad (2004)
Tamadun Jepun
, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 2
2
 
Ibid 
3
W. Scott Morton (2006)
 Jepun: Sejarah Dan Budaya
, diselenggarakan oleh Md Sidin Ahmad Ishak danditerjemahkan oleh Azhar mad Aros, Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya, hlm 163
 
2
mengetengahkan beberapa perkara penting berkaitan pemodenan Meiji agar memperlihatkankesannya sehingga tahun 1920an. Tetapi, esei secara asasnya berpendirian bahawa restorasiMeiji telah mewujudkan kesannya secara positif dan negatif terhadap masyarakat jepunsehingga tahun 1920an .
Pemodenan Meiji
Tarikh sebenar kepada pemodenan Meiji secara dasarnya telah dipersetujui oleh para sarjanabahawa permulaan kepada pemodenan Meiji adalah pada tahun 1868. Dengan pemansuhankekuasaan keshogunan Tokugawa serta perlantikan Maharaja Meiji (1868-1912) sebagaimaharaja Jepun yang baru telah membawa kepada pemodenan Jepun melalui tindak tanduk Meiji terhadap politik jepun secara keseluruhannya.
4
Tetapi , tanpa disedari bahawaterdapatnya satu arus atau penggerak kepada perkembangan yang berlaku dalam isupemodenan itu sendiri iaitu kemasukan pengaruh barat secara langsung yang mendedahkankelemahan Jepun dalam menghadapi asakan barat khususnya daripada Amerika Syarikatyang mengambil peluang daripada kelemahan pemerintahan feudalisme keshogunanTokugawa pada kurun ke 19 .
5
Amerika Syarikat melalui Komodor Mathew C Perry telahberjaya mendapatkan beberapa keistimewaan daripada kerajaan Jepun melalui PerjanjianKanagawa yang ditandatangani antara Keshogunan Tokugawa dengan Komodor Perry
6
 Antara Perincian utama Perjanjian ini adalah seperti menubuhkan sebuah konsul AmerikaSyarikat di Jepun, perlindungan kepada kapal
 – 
kapal Amerika khususnya kapal pemburupaus Amerika serta membenarkan dua pelabuhan Jepun iaitu Shimonoseki dan Hakodate .
7
 Implikasi perjanjian ini telah memberi kesan besar kepada pihak jepun iaitu pihak Jepunmelalui kuasa Keshogunan Tokugawa yang menjalankan dasar tutup pintu sejak 1614 ekoran
4
W.G. Beasly(1999)
Rise Of Modern Japan
, London: George Weidenfield and Nicolson Ltd, hlm 55
5
 
Ibid 
6
W. Scott Morton (2006)
 Jepun: Sejarah Dan Budaya
, diselenggarakan oleh Md Sidin Ahmad Ishakditerjemahkan oleh Azhar Mad Aros, dan Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya, hlm 151
7
 
Ibid 
 
 
3
krisis antara agama Buddha dan Kristian telah dipaksa melalui perjanjian itu untuk membukapintunya kepada pihak luar.
8
Secara tidak langsung, orang Jepun mula menerima pengaruhasing dan terpaksa bertolak ansur terhadap kegiatan bangsa barat di Jepun. Selanjutnya, ia juga secara tersirat telah mendedahkan kelemahan keshogunan Tokugawa lantas membawazaman Tokugawa ke arah kemerosotan dan akhirnya kekuasaan kembali kepada Maharajapada 1868 melalui pemulihan Meiji itu sendiri.
9
Perubahan ini yang berlaku secara pantas initelah mengubah sama sekali struktur Jepun khasnya dari aspek politik. Pemansuhan sistemfeudal yang bertapak sejak tahun 1185 yang diasaskan oleh Kamakura Yoritomo itudigantikan dengan suatu bentuk baru pentadbiran serta pengenalan polisi baru yangberasaskan nilai-nilai barat sungguhpun masih mengekalkan sifat kejepunan itu yangakhirnya membentuk apa yang dinamakan sebagai pemodenan dengan acuan Jepun itusendiri.
10
Dalam membincangkan soal pemodenan ini, terdapat dua fasa penting di dalampemodenan Jepun itu sendiri . pertama Jepun antara tahun 1868-1888 terdapat penerimaanmembuta tuli jepun terhadap pemodenan dan fasa selepas tahun 1888an pula terdapat sikapselektif di dalam pemodenan Meiji terhadap pengaruh barat ekoran daripada kegagalanmengubah perjanjian berat sebelah antara Jepun dengan kuasa barat.
11
 Dalam hal ini, isu utama yang berbangkit dalam soal pemodenan Jepun adalah penggerak kepada proses pemodenan itu sendiri. Tambahan pula pemodenan yang ditakrifkan sebagaiusaha mengubah corak hidup kepada suatu bentuk baru yang lebih elok telah mendorongtindak tanduk ke arah pemodenan tersebut.
12
Dalam hal ini, para sarjana misalnya Mortonmenganggap bahawa pemodenan telah digerakkan oleh suatu kesedaran dalam kalangangolongan muda Jepun pada masa itu tentang perlunya suatu pembaharuan dijalankan oleh
8
W. Scott Morton (2006)
 Jepun: Sejarah Dan Budaya
, diselenggarakan oleh Md Sidin Ahmad Ishakditerjemahkan oleh Azhar Mad Aros, Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya, hlm 153
9
 
ibid 
10
Hugh Barton (1970)
 Japan’s Modern Century, New York 
: The Roland Press Company, hlm 79
11
Abu talib Ahmad (2004)
Tamadun Jepun
, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hlm 178
12
 
ibid 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->