Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Novi zavet

Novi zavet

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:

More info:

Published by: Драган Лончаревић on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2012

pdf

text

original

 
Увпд у Светп исмп Нпвпг завјета
 
Нпви завет је збирка 27 ранпхрищћанских сиса кпји су настајали у ерипду пд пкп 70гпдина
,50.-
120. псле Христа. исани су щирпм Римске имерије и птишу пд јудепхрищћана и хрищћана из незнабпщтва. ерипд у кпме настају сиси је бип вепмазнашајан за хрищћанску Цркву и оен плпжај у свету. Сви сиси се баве неким темамалпкалнпг караткера, кпји су запкуљали верујуће црквене заједнице.
 
Сиси настају нарпстприма целпкунпг тада пзнатпг света. Да би се разумеп један нпвпзаветни сисмпрамп да знамп местп и време оегпвпг настанка. пщтп су били лпкалнпг карактера,касније су извпдили оихпв пщти
 
теплпщки карактер.
 
Нпвпзаветне сисе Црквасагледава кап надахнуте једним Духпм Бпжијим. редмети кпјима се бави увпдна наукасу
 
следећи:
 1.
 
Канпн
 2.
 
Пбрада пјединашних сиса крпз следеће ризме:
 
 
Структура текста
 
 
итаое аутпрства сиса
 
 
Местп и време настанка сиса
 
 
Адресати
 
 
Литерарни интегритет текста
 
 
редаоа и извпри интегрисани у сис
 
 
Теплпщка прука, акценти у сису
 
Канпн Светпг исма Нпвпг завета
 
Нпви завет је јединствп у разлишитпсти јер пстпје разлишити коижевнипквири. Јеванђеља, Дела апстплска, Еистпларна коижевнпст(исма,псланице), Апкалитишка коижевнпст.
 
Нпви завет је јединствп у разлишитпсти уравп затп щтп у оему сапстпјеразлишити теплпщки изрази вере у васкрслпг Христа. Сваки ажљивијишиталац Нпвпг завета риметиће нр, знатне разлике у језику, писиваоудпгађаја и садржају Исуспве рппведи између синптика и Јпвана. Аутпринпвпзаветних текстпва су људи разлишитих карактера, искустава, класа,живптних пкплнпсти. Истп такп адресати пвих текстпва су људи разлишитих
 
религијских пимаоа (јудепхрищћани и хрищћани из незнабпщтва),гепграфских пбитаваоа, знаоа, култура...
 
Збпг свега пвпга, нпвпзаветне сисе треба псматрати кап сисе истпријскихлишнпсти,а не кап безверемене и ванрпстпрне манифесте кпји нуде рещеоарпблема тајне Бпга и шпвека. Црква сама је дала ешат јединству уразлишитпсти и самим тим се пределила за луралнпст у теплпгији уместпза стерепти кпји је МАркин пкущап да пствари крпз фпрмираое спственпгканпна из кпјег је билп избашенп све „сувищнп“.
Истприја и теплпгија нпвпзаветнпг канпна
 
пјам „канпн“ рвпбитнп је пзнашавап трску, меру, нпрму, леоир. Уранпхрищћанскпм решнику пд 4.
-
пг века, реш канпн пднпси се на збиркубпгпнадахнутих сиса. У тпм кпнтексту рви је пву реш уптребип АтанасијеВелики. За Исуса Христа и рану Цркву пстпјап је самп јудејски канпн светихсиса, Стари завет. пјам исмп је бип кпд Јевреја за Стари завет, али нијебилп никакве везе са Нпвим заветпм. Међутим иак кпд рпрпка Јеремије сеналазе нагпвещтаји старпг и нпвпг „савеза“ Бпга и шпвека. пстпјалп је итеплпщкп разликпваое два савеза, старпг синајскпг и нпвпг у дпгађају ИсусаХриста, кпји шине јединственп пткрпвеое Бпжије.
 
Хрищћанска
Црквавременпм пчиое да се везује за два аутпритета, кпји пчиоу да дпбијајуместп пред јеврејске Библије: Исус Христпс и апстпли
. Мптив засакуљаое раних хрищћанских сиса бип је с једне стране канпн Старпгзавета, а са друге стране птребе саме Цркве.
 
Редпслед јудејских светихсиса у Сетуагинти је делп Хрищћанске Цркве. Стари авет се делип на Тпру,истпријске коиге, мудрпсне коиге, рпрпшке коиге. Нпви завет се дели јаЈевађеља, Дела апстплска, псланице и Пткривеое. Дела апстплска суеквивалнет истпријским коигама, а Пткривеое пдгпвара рпрпшкп
-
апкалитишкпј литератури.
 
рви ут се јеврејскп исмп кап Стари заветспмиое кпд Мелитпна Сардскпг из времена Марка Аурелија. Нпви завет серви ут пмиое у сисима непзнатпг антимпнтанисте шији су извпдисашувани у делима Евсевија Кесаријскпг. пјам савез би бип мнпгп бпљиревпд, затп щтп изражава динамишан пднпс Бпга и шпвека.
 
 
-
 
Спљащои фактпри кпји су утицали на фпрмираое канпна
 
У ерипду реласка
 
из 1. У 2. век, бележи се знашајан праст хрищћанскелитературе. Настаје велики брпј апкрифних сиса кпји настпји да пище пнпщтп није писанп, шестп фантастишним, бајкпвитим садржајем. Пваквалитература је углавнпм настала п угледу на нпвпзаветне сисе: апкрифна јеванђеља, дела апстплска, псланице...
 
У таквпј ситуацији Црква је мпрала да реагује такп щтп ће пдвпјити житп пдкукпља
.
Маркипн је редукпвап сисе кпје је Црква репзнала и ризнала.
 
Пн јенакпн искљушеоа из римске црквене заједнице 144. Гпдине псле Христа,пснпвап свпју гнпстишкп –
 
дпкетистишку цркву. Неке псланице су сашуванезахваљујући оему јер је бип бпгат и утпвап је п свету. МАркипн нијеризнавап Стари завет. Сашинип је збирку пд 10 псланица апстпла авлакпје је рецензирап и
 
пшистип пд јеврејских старпзаветних елементата.
 
Пд јеванђеља је изабрап самп јеванђеље п Луки пје је скратип и дптерап ускладу са свпјим теплпщким убеђеоима. Материјални свет кпји је убиблијскпм црквенпм виђеоу увек псматран кап впљна твпревина Бпжија,у гнпстицизму је схватан кап нещтп злп, а људскп телп кап затвпр дуще.Гнпстици нису пседпвали есхатплпщку нпту јер су себе сматрали већсасенима, јер су сасеое изједнашавали са пзнаоем.
 -
 
утеви уласка пјединашних сиса у канпн
 
Истпријски настанак канпна нпвпзаветних сиса је разлишитп текап на Истпкуи Зааду. Занимљивп је да је у истприји бип пкущај да се шетири јеванђељастпе у једнп, кпји је редузет 170. гпдине пд стране Татијана из Сирије,ушеника Јустина Мушеника. Хармпнизација јеванђеља назива се Дијатесарпн.Дијатесарпн се пдржап у Сирији све дп етпг века, када је пдбашен у кпристЧетвпрпјеванђеља. Свети Атанасије Велики је у свпјпј 39.
-
пј васкрщопјпсланици 367. гпдине рви ут свих 27. Коига Нпвпга завета утврдип капнпрмативни канпн.
 
Муратпријев канпн је најстарији реглед канпнских коига.
 
Пн је сашуван уфрагментима, а назив је дпбип п библиптекару Муратприју, кпји га јерпнащап 1740. Гпдине.
 
реис птише из 8. Века. Муратпријев канпннабраја 23 сиса. пд утицајем истпшне Цркве дплази дп кпнашнпг

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->