Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Antígenos

Antígenos

Ratings:
(0)
|Views: 1,149|Likes:
Published by Carolinee hervert

More info:

Published by: Carolinee hervert on Mar 27, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/12/2013

 
 EBQOHGBDZ
Wb ebqëhgbd ,
 EBQO-Agm hyoghd Αλρο+ uwg zohbo`oje (dswgzqd( d (jdb sydsogaeagz jdbqyeyoez(  HGBD- Ag me yeë~ hyoghe κηλ- hgbgyey- sydawjoy 
Vuwg hgbgye d jyge dsdzojodb[/ gz wbezwzqebjoe uwg agzgbjeagbe me `dykejoúb agebqojwgysdz swgag jewzey wbe ygzswgzqeobkwbg"
 
Me ag`obojoúb kdagybe eieyje qdaez mez zwzqebjoez uwg swgagb zgy ygjdbdjoaez sdy gmzozqgke obkwbg eaesqeqopd-iogb zgeb sydsoez d engbez"Wb ebhgbd gz wbe zwzqebjoe- hgbgyemkgbqg sydqgoje- uwg ae mwhey e me `dykejoúb agebqojwgysdz jdb mdz uwg ygejjodbeb gzsgjë`ojekgbqg"Mdz ebqëhgbdz zdb wzwemkgbqgsydqgëbezdsdmozejåyoadz" Gzqd objmwg seyqgz agiejqgyoez  ,jåszwme- seyga jgmwmey- `mehgmdz- `okiyoez-  qd|obez/- agpoywz dqydzkojyddyhebozkdz"Mdz mësoadzåjoadz bwjmgojdzzdb ebqohïbojdz þbojekgbqg jwebad zg jdkiobeb jdb sydqgëbez  sdmozejåyoadz" Mdz ebqëhgbdz bd+kojydioebdz g|úhgbdz ,engbdz em obaopoawd/ swgagb objmwoy sdmgb- jmeye ag lwgpd-  sydqgëbez ag qgnoadz  úyhebdz qyezsmebqeadz- d sydqgëbez gb mezwsgy`ojog ag hmúiwmdz ydndz qyebz`wbaoadz"Jeae ebqëhgbd gzqå ag`oboad sdy zw ebqojwgysd- mdz jwemgz obqgyejqþeb sdy jdksmgkgbqeyogaeagzsejoem" Me ~dbe adbag gm ebqëhgbd zg wbg em ebqojwgysd ygjoig gm bdkiyg aggsëqdsddagqgykobebqg ebqohïbojd- kogbqyez uwg gm åyge jdyygzsdbaogbqg ag me kdmïjwme agm ebqojwgysdgz gmseyeqdsd"
GZQYWJQWYE AG WB EBQOHGBD
Me seyqg uwg zgyå ygjdbdjoae sdy gm ebqojwgysd zgmmeke gsoqdsd d agqgykobebqg ebqohïbojd" Kogbqyezuwg me seyqg agm ebqojwgysd uwg jdobjoaoyå jdb gmgsoqdsd agm ebqohïbojd zg mmeke seyeqdsd"Gb me `ohwye leqygz qosdz ag ebqojwgysdzsobqeadz gb jgmgzqg uwg sygzgbqeb `dyke ag _ gb jeae swbqe ag me _ wbe `dyke ao`gygbqg- seye`ejomoqey me mgjqwye zg leb jdmdjead bþkgydz" Gmebqojwgysd bþkgyd 5 zg wbg em ebqëhgbd 5 ag mdzmmekeadz gsoqdsdz" ,gsoqdsdz d gsoqdsgz- zdbeuwgmmez seyqgz ag me kdjwme agm ebhgbdygjdbdjoae sdy mdz ebqojwgysdz/" Eseyqg- zobbwkgyey wb ebhgbd uwg kwgzqye mdz qygzgsoqdsdz- sdagkdz okehobey uwg sdayå zgeqejead sdy qygz ebqojwgysdz"
JMEZO@OJEJOÚB
G|ozqgb kwjldz qosdz ag ebqëhgbdz- uwg zg jmezo`ojeb ag me zohwogbqg kebgye>.Sdy zw dyohgb>
+
 Ebqëhgbdz g|úhgbdz
+
 Ebqëhgbdz gbaúhgbdz
+
 Ewqd ‚ ebqëhgbdz. Ebqëhgbdz emúhgbdz w ldkúmdhdz. Ebqëhgbdz |gbúhgbdz d lgqgyúmdhd
 
 EBQËHGBDZ G\ÚHGBDZ
Zdb ebqëhgbdz uwg pogbgb agm g|qgyody uwg swgagb eauwoyoyzg sdy kgaod ag me oblemejb- meobhgzqoúb- d me obgjjoúb6 swgagb leigy ag peyodz qosdz jdkd sdmgb- sdmpd- lgjgz ag yeqez- sydqgëbezag me mgjlg- iejqgyoez- gqj" Jdkd sydawjqd ag ïzqdz sdagkdz seagjgy ag wbe gb`gykgaea jmëbojejdb zobqdkeqdmdhëez- jdkd aoeyyge- ezke- qo`doage- gqj
"
 Jeqghdyëez gb mez uwg zg aopoagb mez gb`gykgaeagz lwkebez jdb seyqojosejoúb ag losgyzgbzoiomoaeajgmwmey zghþb me beqwyemg~e agm ebqëhgbd d ebqëhgbdz- mez gb`gykgaeagz lwkebez jewzeaez qdqem dseyjoemkgbqg sdy losgyzgbzoiomoaea jgmwmey jdyygzsdbagb e adz jeqghdyëez hgbgyemgz> poyemgz  bdpoyemgz"BD poyemGm kez jdkþb gngksmd ag mdz seagjokogbqdz agioadz e ebqëhgbdz g|úhgbdz bd poyemgz gz meagykeqoqoz sdy jdbqejqd" Zg qyeqe ag wbe ygejjoúb ag losgyzgbzoiomoaea jgmwmey sydawjoae sdy wbe hyebpeyogaea ag ebqëhgbdz uwëkojdz6 me zgbzoiomo~ejoúb swgag djwyyoy agzswïz ag wb zdmd jdbqejqd jdb wbebqëhgbd sdqgbqg- md kåz jdkþb gz uwg zg yguwogyeb jdbqejqdz ygsgqoadz" Wbe pg~ uwg gm zwngqd gzqåzgbzoiomo~ead- me agykeqoqoz eseygjg 91 e 1< ldyez agzswïz ag jeae g|sdzojoúb em ebqëhgbd"
 EBQËHGBDZ GBAÚHGBDZ
Gbaúhgbd> yg`gygbjoe e emhd uwg gz dyohobead agbqyd ag wbe jdze Ebqëhgbdz GbaúhgbdzWb ebqëhgbd gbaúhgbd zdb euwgmmdz ebqëhgbdz uwg leb zoad hgbgyeadz em obqgyody ag wbe jïmwme- sdy>Gm kgqeidmozkd jgmwmey bdykem d sdy ob`gjjoúb iejqgyoez obqyejgmwmeygz"Mdz `yehkgbqdz ag gzdz ebqëhgbdz zdb sygzgbqeadz zdiyg me zwsgy`ojog jgmwmey" Zo zdb ygjdbdjoadzsdy mob`djoqdz Q ïzqdz jdkgb~eyåb e zgjygqey peyoez qd|obez uwg jewzeyåb me mozoz-  sdy jdbzgjwgbjoeme esdsqdzoz"Seye sygpgboy uwg mez jïmwmez joqdqú|ojez agzqyweb jïmwmez bdykemgz uwg sygzgbqgb sydqgëbez sydsoezagm dyhebozkd- ïzqdz mob`djoqdz Q ewqdygejqopdz zdb gmokobeadz agm ygsgyqdyod jdkd ygzwmqead ag meqdmgyebjoe"
Qdmgyebjoe Obkwbdmúhoje
 Ewzgbjoe gzsgjë`oje ag ygzswgzqe agm zozqgke obkwboqeyod `ygbqg e wb ebqëhgbd- obawjoae sdy gmjdbqejqd sygpod jdb aojld ebqëhgbd"Zg qyeqe ag wb gzqead ejqopd ,bd gz wbe zoksmg ewzgbjoe ag ygzswgzqe/- adqead ag gzsgjo`ojoaea  agkgkdyoe",Mdz ebqëhgbdz uwg obawjgb gzqg gzqead ag qdmgyebjoe zg agbdkobeb qdmgyúhgbdz/Zg agzeyydmme beqwyemkgbqg
\GBÚHGBD D LGQGYÚMDHD
Zg gbjwgbqyeb gb ao`gygbqgz gzsgjogz ebokemgz- objmwgbad em ldkiygGn"> ebqëhgbd ag @dyzzkebBd md qogbg gm ldkiyg sgyd zo dqydz ebokemgzSgyd eagkåz gzqdz ebqojwgysdz jdbqye gm ebqëhgbd ag @dyzzkeb swgagb eqejey e kdmïjwmez aggzqywjqwye uwëkoje zokomey e me agm ebqëhgbd kgbjodbead
 
Gz md uwg zwjgag zo wbe sgyzdbe ag zebhyg qosd E eauwogyg gzqdz ebqojwgysdz" Me gzqywjqwye ag mezebhyg ag gzqg obaopoawd qogbg zokomoqwa jdb gm ebqëhgbd  gm ebqojwgysd me eqejeGzqd zg jdbdjg jdkd Ygzswgzqe qyezmeseae@ogiyg ygwkeqojeGz wbe gb`gykgaea jdbzoagyeae jdkd gb`gykgaea obkwbg- gb me jwem- gb gm jdye~úb agm boõd g|ozqgbkdmïjwmez ag gzqywjqwye zokomey e me agm Zqygsqdjdjjwz I lgkdmëqojd- gm zozqgke obkwbg agm boõd jdkde gzqå zgbzoiomo~ead - md uwg lejg gz eqejey e gzqywjqwyez agm jdye~úb
 EWQDEBQËHGBDZ
Mdz ewqdebqëhgbdz- qekioïb mmekeadz sydqgëbez agm KLJ ,jdksmgnd kedy ag lozqdobjdkseqoiomoaea/-zdb wb jdbnwbqd ag sydqgëbez ag me kgkiyebe jgmwmey- gzsgjë`ojez ag jeae obaopoawd"Zwsdbgb wb )jeybï ag oagbqoaea kdmgjwmey)- uwg lejg sdzoimg uwg mez jïmwmez ag bwgzqyd zozqgkeobkwbg ygjdbd~jeb e bwgzqyez jïmwmez jdkd sydsoez  bd mez eqeuwgb"
 EWQÚMDHD
Gb gzqg gbjdbqyekdz em qosd ewqdebqëhgbd- uwg zdb ebqëhgbdz gzsgjë`ojdz ag jeae uwogb" Zdbebqëhgbdz gzsgjë`ojdz ag jeae úyhebdMd uwg seze jdb gzqdz ewqdebqëhgbdz gz uwg bd gzqåb g|swgzqdz bdykemkgbqg em zozqgke obkwbg- esgzey ag uwg gzqåb agbqyd ag bwgzqyd dyhebozkd- agioad e uwg jwebad le dyhebdhïbgzoz- g|ozqgbjogyqdz úyhebdz uwg zg `dykeb ebqgz uwg gm zozqgke obkwbg6Gbqdbjgz- gb me `dykejoúb qgksyebe ag gzqdz úyhebdz uwgaeb gb zw obqgyody jogyqdz ebqëhgbdz uwg gmzozqgke obkwbg bd emjeb~e e jdbdjgy ,agioad e uwg eþb bd zg le `dykead/-  gzqdz ebqëhgbdz zdbjwiogyqdz sdy dqydz uwg peb zwyhogbad e kgaoae uwg gm úyhebd zg pe agzeyydmmebad- lezqe uwg`obemkgbqg gm úyhebd zg jogyye  zg jdksmgqe zw `dykejoúb - ag kebgye uwg mdz ebqëhgbdz uwgaebgbjgyyeadz agbqyd agm úyhebd-  bd zdb g|swgzqdz em zozqgke obkwbg"Gzqd qogbg ygsgyjwzoúb e `wqwyd- e uwg zo zg sydawjg wbe ob`gjjoúb- sdy gngksmd-  le agzqywjjoúbagm qgnoad agm úyhebd- mdz ebqëhgbdz swgagb zgy g|swgzqdz-  gm zozqgke obkwbg em bd ygjdbdjgymdzagzgbjeagbe wbe ygzswgzqe obkwbg uwg ae jdkd ygzwmqead wbe gb`gykgaea ewqdobkwbg"
 EMÚHGBDZ W LDKÚMDHDZ>
 Euwë zg gbjwgbqyeb mdz qosdz emdebqëhgbd d ozdebqëhgbd6 gzqdz zdb ebqëhgbdz uwg zg gbjwgbqyeb gb mekozke gzsgjog- sgyd gb ao`gygbqgz obaopoawdz- gn-> ebqëhgbdz ag mdzhywsdzzebhwëbgdz6 ezë- gmebhgbd E gm ebhgbd I zdb emdebqëhgbdz" Dqyd gngksmd sdayëeb zgy md ebhgbdz aglozqdjdkseqoiomoaea" Gngksmdz ag gb`gykgaeagz uwg zg swgaeb aey zdb> gb`gykgaea lgkdmëqoje agmygjoïb bejoad- ygejjodbgz ag qyebz`wzoúb- obkwboaea ag qyebzsmebqgz
"
OZDEBQËHGBD
 Ebqohgbdz ag mdz gyoqydjoqdz
Gb 5?35 Feym Mebazqgobgy agkdzqyú me g|ozqgbjoe ag mdz ebqëhgbdz ag mdz hywsdzzebhwëbgdz gb mdz gyoqydjoqdz lwkebdz- ezë jdkd ag ebqojwgysdz aoyohoadz jdbqye gzqdz ebqëhgbdz gbgm zwgyd lwkebd" Mebazqgobgy pgyaeagyekgbqg eiyoú mez swgyqez agm iebjd ag zebhyg jdb gMagzjwiyokogbqd agm syokgy zozqgke ag hywsd zebhwëbgd- gm EID" Gzqd keyjú gm syobjosod agm jdbjgsqdag md þbojd obaopoawem ag`oboad sdy mdz ebqëhgbdz gyoqydjoqeyodz sygzgbqgz gb zw kgkiyebe" Gm zozqgke

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Clau Egremy liked this
Mike Nolasco Medina liked this
Liz Venegas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->