Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
புரட்சிப் பெரியார் முழக்கம், Periyar Muzhakkam-22-02-12

புரட்சிப் பெரியார் முழக்கம், Periyar Muzhakkam-22-02-12

Ratings: (0)|Views: 36 |Likes:
Published by karupanan
புரட்சிப் பெரியார் முழக்கம், பெரியார் சிந்தனைகள், Atheism, Thoughts of EVR, Periyar EV Ramasamy,Thanthai Periyar, Criticism on Hinduism, Caste discriimination in India,Periyar EVRPeriyar EVR, Thanthai Periyar, Tamilnadu,Dravidar kazhagam, சாதி ஒழிப்பு, பெண்விடுதலை, பொதுவுடைமைத் தளங்களில் வளர்ச்சி நோக்கிய மாற்றத்திற்காக உழைக்கும் அமைப்பு
புரட்சிப் பெரியார் முழக்கம், பெரியார் சிந்தனைகள், Atheism, Thoughts of EVR, Periyar EV Ramasamy,Thanthai Periyar, Criticism on Hinduism, Caste discriimination in India,Periyar EVRPeriyar EVR, Thanthai Periyar, Tamilnadu,Dravidar kazhagam, சாதி ஒழிப்பு, பெண்விடுதலை, பொதுவுடைமைத் தளங்களில் வளர்ச்சி நோக்கிய மாற்றத்திற்காக உழைக்கும் அமைப்பு

More info:

Published by: karupanan on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
- òu£á¥ bgÇah® KH¡f« 16.02.2012
1
MáÇ: ÉLjiy ïuhnrªâu‹ âUtŸSt® M©L 2043 ã¥. 16, 2012 òu£á 11 KH¡05
 
Éiy: %.2.50
â
U¢á ghuâjhr‹ gšfiy¡fHf¤âškfËÇaš Jiw ïa¡Fe® nguháÇa® Kidt®kÂnkfiyia j‰fhÈf Ú¡f« brŒjij¡f©o¤J«, j‰fhÈf Ú¡f Mizia u¤JbrŒa¡ nfhÇí«, ghuâjhr‹ cauhŒî ika«,bgÇah® cauhŒî ika« M»at‰iw Kl¡fKa‰á brŒjij¡ f©o¤J« bgÇah® âuhÉl®fHf« âU¢áÆš f©ld M®¥gh£l¤ij el¤âaJ. 10.02.2012 btŸË¡»Hik fhiy 10.00kÂasÉš âU¢á òift©o rªâ¥ò vânubgÇah® âuhÉl® fHf kht£l¤jiyt®v°.v°. K¤J jiyikÆš gšntWmik¥òfis xU§»iz¤J ïªj¡ f©ldM®¥gh£l« eilbg‰wJ.gh®¥gd m«ikahuhd Jizntªj® Ûdhmt®fŸ bghW¥ng‰w ehËš ïUªJ bjhl®ªJbrašgL¤âtU« jhœ¤j¥g£l, ã‰gL¤j¥g£l k¡fS¡F Énuhjkhd brašghLfisÉs¡» f©ld M®¥gh£l¤âš g§nf‰wgšntW mik¥òfis¢ nr®ªj njhH®fŸciuah‰¿d®. bgÇah® â.f kht£l¢ brayhs®fªjntš Fkh® tunt‰òiuah‰¿dh®.kht£l¥ bghUshs® kndhfu‹ Ãfœ¢áiaxU§»iz¤J el¤âdh®. ïªÃfœ¢áÆšghuâa K°ä« k»sh mªnjhy‹ v‹wïRyhÄa kfË® mik¥ã‹ khÃy xU§»iz¥ghs® fÛyh, r_f M®ty® m«ãfh eluhr‹, jÄœehL m¿Éaš ïa¡f¤â‹kht£l¥ bghW¥ghs® eluhr‹, b#a« Þeh¡Þï‹gtšÈ, jhH«ó, kfË® Ra cjÉ¡ FGÉ‹jiyt® fhç°tÇ, kfË® bjhÊš Kidnth®r§f¤â‹ #h‹Ì, r_f¥ gÂahs®fŸ b#aªâ,ïªâuhÂ, gšfiy¡fHf khzt® mik¥ã‹bghW¥ghs® MŒî khzt® fhkh£á,m¿Éaš ïa¡f¤â‹ khÃy¡FG cW¥ãd®Úyh, M»nahU« bjhÊyhs® fšÉ k‰W«nk«gh£L kŒa«, njáa jghš CÊa®T£lik¥ò M»a mik¥òfS« Kidt®kÂnkfiy mt®fË‹ Ka‰áÆš cUthdkfËÇaš Jiwahš ga‹bg‰w gšntW kfË®mik¥òfis¢ nr®ªj 200 ¡F« nk‰g£lbg©fŸ if¡FHªijfSlD« FL«g¤JlD« KGikahf ïªj¥ nghuh£l¤âšg§nf‰wd®.mik¥ghs® tH¡f¿P® ãuò, jÄHf xL¡f¥g£nlh® ÉLjiy ïa¡f¥ bghW¥ghs®ÃytHf‹,jÄœ njr¥ bghJîilik¡f£áÆ‹ fɤJt‹, bgÇah® ghriw mik¥ghs® ÓÅ.ÉLjiy muR M»a njhH®fŸ j§fŸmik¥òfis¢ rh®ªj njhH®fSl‹nghuh£l¤âš g§nf‰wd®.Kidt® kÂnkfiy j‰fhÈf Ú¡f«brŒa¥g£l clndna fHf¤ jiyt®bfhs¤ö® k XÇU eh£fS¡FŸnsnanghuh£l¤ij m¿É¤jh®. m¿É¤j FW»aïilbtËÆš âU¢áÆYŸs mid¤Jmik¥òfisí« âu£o 300 ¡F« nk‰g£lnjhH®fŸ g§nf‰F« tifÆš vG¢áfukhdnghuh£l¤ij âU¢á bgÇah® â.f njhH®fŸ el¤âd®. Ãfœ¢áÆš muáaš r£l vÇ¥òåu®fŸ ïyhšFo K¤J¢brÊa‹, ïsªjho Jiuaur‹, kht£l mik¥ghs® Mnuh¡»arhÄ, f%® kht£l¢ brayhs® fhkuh{, f%®kht£l jÄœehL khzt® fHf mik¥ghs®kiy¡bfhGªj‹, Fzuh{, gHÅ,bgh‹D¢rhÄ, mnrh¡, jhkiu¡f©z‹,b#fehj‹, â©L¡fš ïuhtz‹ c£glVuhskhd njhH®fŸ g§nf‰wd®. ïWâahfkht£l ïiz¢ brayhs® òâat‹mL¤jf£l¥ nghuh£l¤ij m¿É¤jh®.cldoahf Kidt® kÂnkfiyÆ‹ j‰fhÈfÚ¡f Mizia u¤J brŒahÉ£lhš tU«ã¥utÇ 28 M« ehŸ fHf¤ jiyt® bfhs¤ö®k jiyikÆš MÆu« bg©fSlD«njhH®fSlD« gšfiy¡fHf¤ij K‰WifÆL« nghuh£l« eilbgW« vd FGÄÆUªjbg©fË‹ gy¤j fubthÈfS¡»ilnam¿É¤jh®.
g ڡf« u¤J; nfhÇ¡if bt‰¿!  
gh
®¥gd Jiz ntªj® Ûdh, Kidt®kÂnkfiyia g ڡf« brŒJ ãw¥ã¤jMizia jÄHf MSe® gšfiy ntªj®v‹w KiwÆš u¤J brŒJŸsh®. fHf«nghuh£l« el¤âa m‹nw ïªj bt‰¿¢brŒâ »il¤JŸsJ. ïnj nfhÇ¡ifiatÈíW¤â jÄœehL gšfiy¡fHf MáÇa®r§f§fË‹ T£lik¥ò rh®ãš MSe®khËifÆš neuoahf nfhÇ¡if kDittH§»d®. gšntW ju¥òfËÈUªJ ju¥g£lmG¤j§fË‹ fhuzkhf nfhÇ¡if bt‰¿¥bg‰WŸsJ.
nkY« Mâ¤jÄH® nguitÆ‹ bghW¥ghs® ÉLjiy bt§f£, ÉLjiy¢ áW¤ijfŸf£á kht£l¥ bghW¥ghs® jÄHhj‹, òâajÄHf« f£á kht£l¥ bghW¥ghs® r§f®,ïªâa f«ôÅ°£ f£á kht£l¢ brayhs®ïªâuͤ, k¡fŸ cÇik¥ nguit mik¥ghs®tH¡f¿P® ghDkâ, eh« jÄH® f£á kht£l
f
lîŸ - kj§fis K‰whf kW¡F«nfh£ghL eh¤âf«. mJ m¿É‹ všiy. cyf«KGJ« flîŸ, kj e«ã¡iffË‹ ïW¡f«jsu¤ bjhl§» tUtjhfnt MŒîfŸTW»‹wd. ïªj ã‹dÂÆš eh¤âfáªjidia kW¥òfË‹ bjhF¥ghfnt kh‰¿Élhkš, M¡f¤â‹ áªjidahf kh‰¿lnt©L« v‹w áªjid, flîŸ kW¥ghs®fshš K‹ it¡f¥gL»wJ. m¥go M¡fó®t eh¤âf áªjidia v¥go K‹bdL¥gJv‹gâš eh¤âf áªjidahs®fËilna cu¤jÉthj§fŸ bjhl§»íŸsd. ãÇ£lÅšÄfî« òfœ bg‰w eh¤âf áªjidahs®fŸmbyŒ‹ nlngh£l‹ k‰W« Ç¢r®£lh¡»‹° M»nah®.y©lÅš r®¢RfŸ mâf« Ãiwªj,gugu¥ghd Ã⥠gÇkh‰w§fŸ el¡F«‘°bfha® ikš efu«’ vDÄl¤âš 1 ÄšÈa‹lhy® bryÉš 151 mo cau¤âš ‘eh¤âf nfhòu«’x‹iw mik¡f â£lÄ£LŸsh® mbyŒ‹ blngh£l‹. ïij eh¤âf®fS¡fhd nfhÆšv‹nw ït® TW»wh®. ïªj nfhòu¤âš 300ÄšÈa‹ M©Lfshf kÅjFy« flªJ tªjtuyhW, m¿Éaš gh®itÆš És¡f¥glïU¡»wJ. eh¤âf®fS¡fhd e£ò, m‹ò,mikâ k‰W« áªjidÆ‹ totkhf ïijmik¡f ÉU«òtjhf¡ TW« ngh£l‹, ïJ eh¤âf¤ij _®¡fkhd áªjidah¡»ÉlhkšjL¥gj‰fhd Ka‰á v‹»wh®. j§fis
6 M« g¡f«
flîŸ kW¥ò áªjid¡F nfhÆš f£lyhkh? 
ghuâjhr‹ gšfiy fHf¤ JizntªjÇ‹ gh®¥gd¥ ngh¡if¡ f©o¤J 
  âU¢áÆš fHf« M®¥gh£l«
 
- òu£á¥ bgÇah® KH¡f« 16.02.2012
2
m¿th®ªj fhjiytunt‰ngh«
jiya§f«
tF¥giwÆš t‹k«!
br
‹idÆš gŸË x‹¿š 9 M« tF¥ò khzt‹ tF¥giwÆš kiw¤Jit¤âUªj f¤âahš gŸË MáÇaiu F¤â¡ bfhiy brŒj brŒâ, eh£oš m⮢ámiyfis cUth¡»ÆU¡»wJ. ïJ bjhl®ghf fh£á Clf§fS«m¢RClf§fS« ÉÇthd Éthj§fis el¤â tU»‹wd. khzt®fist‹Kiw¡F¤ ö©L« r_f¢ NHš, mt®fŸ ÛJ âiu¥gl§fŸ, ïizajs§fŸâ¡F« t‹Kiw fyh¢rhu«, FL«g§fËš khzt®fS¡F«, bg‰nwh®fS¡FkhdïilbtË, kd¥ghl« - kâ¥bg© ngh£ofis C¡FÉ¡F« fšÉ Kiw,MáÇa®fŸ ã‹g‰w nt©oa mQFKiwfŸ v‹W gšntW js§fËšÉthj§fŸ elªJ tU»‹wd. r_f« rh®ªj ïªj Éthj§fŸ mid¤J«tunt‰f¥gl nt©oaitjh‹. ï¥go VnjD« fLikahf cz®îfis¥ghâ¡f¡Toa ÃfœîfŸ neU«nghJ k£L«, ï¤jifa Éthj§fŸ jiyö¡», ãwFgo¥goahf kiwªJ nghŒ ÉLtJ tho¡ifah»É£lJ v‹gnj c©ik.KjÈš ï¥go xU Ãfœit K‹ it¤J mijna bghJthd r_f¥ ngh¡F v‹wKoî¡F tªJÉl¡ TlhJ. ïJ, xU ‘jŤJtkhd’ tHik¡F khwhd ÉU«g¤jfhj,el¡f¡Tlhj xU brašghL v‹gij fU¤âš bfhŸs nt©L«. 9 M« tF¥òkhzt®fŸ všyh« kd mG¤j¤â‰F cŸshF«nghJ f¤âia ifÆšvL¤JÉLth®fŸ v‹w Koî¡F tªJ Élî« TlhJ.nrhfkhd - bfh^ukhd KiwÆš cÆiu¥ g¿ bfhL¤JÉ£l MáÇia,khzt‹ ‘xG§fhf’ go¡fÉšiy v‹gij khztD¡F bjÇí« tifÆš khzt®F¿¥ng£oš v£LKiw gâî brŒJ bg‰nwhU¡F bjÇÉ¡f, mJtiu Ml«gukhdthœ¡if KiwÆš Óuh£l¥g£l áWtD¡fhd thŒ¥ò trâfis kW¤jbg‰nwh®fŸ, f©o¡f¤ bjhl§»a ÃiyÆš FL«g«, gŸË ïu©oY«mtkâ¥ò¡F cŸshd kd mG¤j¤âš ghâ¡f¥g£L É£lh‹, ïªj áWt‹. MáÇiakuzkilth® v‹nwh, jh‹ ifJ brŒa¥gLnth« v‹nwh jk¡F¤ bjÇaÉšiyv‹W khzt‹ nghärhÇl« T¿ajhf brŒâfŸ tU»‹wd. ‘10 M« tF¥ò¡F nj®îMf kh£lhŒ’ v‹W MáÇia T¿a vâ®kiwahd fU¤J khztid fLikahfghâ¤jâ‹ nkhrkhd Éisthfnt ïij gh®¡f nt©oÆU¡»wJ.M©L¡F FiwªjJ %.10 y£r« Câa«, fh®, brhFR åLfŸ trâíl‹thœtj‰fhd fšÉ¥ ngh£o¡fhd ikjhd¤âš khzt®fŸ bg‰nwh®fshš fs«ïw¡f¥gL»wh®fŸ. tF¥giwfŸ - kâ¥bg©fŸ - »nuLfËš jh‹ khzt®fË‹jFâia îzÆ¡»‹wd. FHªijfŸ - khzt®fŸ k»œ¢áahd kdÃiyÆšgŸË¡F¢ bršY« r_f¢ NHš ïšyhkny nghŒÉ£lJ. gŸË Ko¤JÉ£L åLâU«ãaîl‹ ÓUilia fH‰whkny bjhiy¡fh£áÆ‹ ‘fh®£^‹’fis¥ gh®¡f‘Çnkh£il’ ifÆš vL¡F« FHªijfis¤jh‹ bgU«gh‹ikahd ïšy§fËšfhz Ko»wJ. FHªijfË‹ kd mG¤j¤â‹ btË¥ghlhfnt ïij¥ gh®¡fnt©L«. ÉLKiwfis ÉU«ghkš, FHªijfŸ, khzt®fŸ gŸË¡F¥ nghtj‰FM®t« fh£L« fšÉ, tF¥giw¢ NHš cUthF«nghJjh‹ fšÉ mik¥ò bt‰¿¥bg‰wjhf¡ fUj Koí«.ïªj khztD¡F ïªâ¥ ghl« tuÉšiy; mâš mt‹ bg‰w kâ¥bg© btW«RÊ; MáÇia mij¤jh‹ f©o¤âU¡»wh®. mnj khzt‹ xU ïªâ¥ gl¤ijgyKiw gh®¤J, mâš bfhiy brŒa¥gL« fh£áia kd¤âš gâa¢brŒâU¡»wh‹. ïªâ¥ ghl« fr¡»wJ, ïªâ¥ gl« ïÅ¡»wJ v‹w kdÃiyiaïJ fh£L»wJ. fšÉ KiwÆš kh‰w¤â‹ njitiana ïJ cz®¤J»wJ. mªjxU âiu¥glnk khztid F‰wthËah¡»É£ljhf¡ Tw KoahJ. khztÅ‹F‰w kd Ãiy¡F ct¥òilajhf m¤ âiu¥gl¡ fh£á mikªâU¡»wJ v‹nwbrhšy nt©L«. mªj¥ gl« gh®¤j midtUnk f¤âia¤ ö¡fÉšiyna!všyht‰W¡F« mo¥gilahf ïij¤jh‹ brhšy nt©oÆU¡»wJ. ïisajiyKiw¡F vâ®fhy thœ¡ifia cWâ brŒí« flik bghW¥òfËÈUªJ muRK‰whf j‹id ÉLɤJ¡ bfh©L, bghUshjhu« - muáaš - r_f¤ij rªij¥bghUshjhu ikjhd§fËš jŸËÉ£lJjh‹!gu«giu gu«giuahf gh®¥gÅa« r_f¤âš â¤J it¤âUªj Fy¤bjhÊšfis É£blhʤJ, r_f Úâ js¤âš fhÿ‹¿, K‹nd‰w¥ ghijÆšmobaL¤J it¡f¤ bjhl§»íŸs ïu©lhtJ mšyJ _‹whtJ jiyKiwiaáij¤J, á‹dhã‹dkh¡» “Koªjhš ngh£oÆ£L th” v‹w gh®¥gÅabfhŸifia g‹dh£L ÃWtd§fSld if nfh®¤J¡ bfh©L ïªâa muRâ¤JÉ£lJ. âir bjÇahj ïy¡Ffis neh¡» ekJ ïisa rKjha«mšyhL»wJ. mbkÇ¡fhÉY« M°ânuÈahÉY« cyf t§»ÆY« mâfhukŒa§fËY« mik¢rf¤ JiwfËY« c£fh®ªJ¡ bfh©L Mzt¤njhL ïªjÓuÊîfis¥ gh®¤J “mthŸfŸ” FöfÈ¡»wh®fŸ.ïªj rªj®¥g¤ij¥ ga‹gL¤â, ïisP®fS¡F ‘flîŸ g¡â’ FiwªjJjh‹ït‰¿‰bfšyh« fhuz« v‹W ‘âdkÂ’ gh®¥gd VL rªjo rh¡»š jiya§f«Ô£L»wJ. flîŸ g¡âÆ‹ bkh¤j cUtkhd r§fuh¢rhÇna bfhiy tH¡»š á¡»,Úâk‹w¤J¡F miyªJ bfh©oU¥gJ ‘âdkÂ’¡F bjÇahjh?ï‹iwa ïisP®fS¡F¤ njit m¿Éaš rh®ªj bghJ xG¡f«; M®tKl‹j§fis¤ jh§fns totik¤J¡ bfhŸs¤j¡f fšÉKiw. rf kÅj®fË‹ftiyÆš g§nf‰W, mt®fS¡F cjt¡Toa r_f« rh®ªj ftiy cz®îfŸ, mijtotik¡f¡ Toa fšÉKiw, bghâªJ »l¡F« M‰wš, âwikfis¡ f©l¿ªJbtË¥gL¤j¡ Toa tF¥giw¢ NHš, bg‰nwh®fŸ MáÇa®fSl‹ njhHikíl‹cz®îfisí« fU¤Jfisí« g»®ªJ bfhŸS« thŒ¥òfŸ, ïitfis¥ g‰¿¤jh‹ áªâ¡f nt©Lnk jÉu, flîŸ, òuhz§fË‹ ÛJ ftd¤ij¤ âU¥ã Û©L«‘m¡»ufhu moik íf¤J¡F’ âU¥ãÉl¤ Jo¡f¡ TlhJ.midtU¡F« rk thŒ¥òfis tH§f M£áfŸ tuhkš, tY¤jt‹ ngh£oÆ£Lbt‰¿¥ bgw£L« v‹w bfhŸiffis¥ ã‹g‰w¤ bjhl§»anj mid¤J r_fKu©ghLfS¡F« FH¥g§fS¡F« mo¥gilahd fhuz«. rk¤Jt¤ij kW¤J,r_f¤ij V‰w¤ jhœî mL¡FfS¡FŸ â¤J, Koªjhš K‹nd¿¥ gh® v‹Wrthš ÉL« gh®¥gÅa bfhŸifna ï‹iwa M£áfË‹ fšÉ¡ bfhŸifahfbghUshjhu¡ bfhŸifah»ÆU¡»wJ. mit cUth¡F« r_f Ku©ghLfŸ,ÓuÊîfË‹ bjhl®¢áahfnt fšÉ mik¥ò« kh¿ ÉgJjh‹, ïªj mty§fS¡F¡fhuz«.
x
U bg©Q« MQ« nr®ªJ gH» xUtiu bahUt®m¿ªJ bfh©l ãwFjh‹ fšahz« brŒJ bfhŸsnt©L«. M©fnshL rhjhuzkhf¥ bg©fis¥ gHf¢brhšy nt©L«. nah¡»adh? nfhg¡fhudh?ig¤âa¡fhudh? ntl¡fhudh? Fo fhudh? v‹Wbg©Q¡F K‹dnu bjÇa nt©lhkh?gH»dhšjhnd bjÇí«? âObudW xUtiu xUt®Ko¢R¥ nghlyhkh? m‹ò, Fz«, gH¡f tH¡f« ïitfŸcz®ªJ xUtU¡bfhUt® e©g®fshf¥ gHf nt©L«.clš nr®¡if nt©L« v‹W eh‹ TwÉšiy. ïJjh‹eh‹ brhšY« fhjš - Mir - ïZl«.”
- bgÇah® (‘ÉLjiy’ 24.5.1947)
Éliy¥ gUt cz®¢á¡ fhjš - thœ¡if¡F¥ ga‹nr®¡fhJ.
m¿th®ªj rhâfis¡ flªj òǪJz®î fhjiytunt‰ngh«.
m¿ÉaY¡F vâuhd ‘nrhâl¥ bghU¤j«’ thœ¡if¥gaz¤âš x‰Wikia cUth¡» ÉlhJ v‹gj‰FFL«gey Úâk‹w§fËš FÉí« Éthf u¤JtH¡Ffns rh‹W; m¤jid âUkz§fS« ehŸgh®¤J, nrhâl« gh®¤J elªj âUkz§fŸ jhnd?
gHªjÄH® g©ghnl fhjš thœ¡if jh‹. xUtiubahUt® òǪj thœ¡ifna áw¥ghdJ v‹W, r§fïy¡»a§fŸ TW»‹wd. “Úí«, ehD«, c‹ R‰wK«,v‹ R‰wK« ah® v‹nw bjÇahkš, m‹ãdhš eh«k©Âš Ú® fy¥gJnghš (br«òy¥ bgaÜ® nghy)fyªJ É£ nlh«” v‹W r§f ïy¡»a« ‘FWªbjhif’TW»wJ.
m¿th®ªj - xUtiubahUt® òǪJ bfh©l fhjiytunt‰ngh«; bg© - M© rk¤Jt¤ij ts®¥ngh«;rhâ - _le«ã¡iffis jf®¥ngh«.
thœ¡if ï¥go mika£L«!
“eL ÃáÆšmG« FHªij¡fhfmj£o.... mo¤JvÇ¢rYl‹ vG¥ã ÉlhJbjh£oiy¢ r‰WïG¤J ÉLthah?v‹idÚah¡fhkšïU¥ghah Ú?.......................be»œªJ ngh»nw‹c‹ndhL ngá¡ bfh©oU¥gijÉlc‹id¥ g‰¿¥ ngá¡ bfh©oU¥gâšï‹D« TLjyhŒ...........................ghuâjhr‹bg©fis¡FL«g És¡bf‹Wbrh‹dhY«...... brh‹dh®e«kt®fŸv©bzŒ C‰¿vǤnj ÉL»wh®fŸ.mL¡fis beU¥ãšm‹whl« ËW«e« cz®îfŸ ï‹D«NnlwÉšiyao?
-
fÉP® ïs«ãiw
òJitÆšrhâ kW¥ò kz ÉHh
ò
 Jit mÇah§F¥g« ‘Ô®¡f Rk§fÈ’ âUkzÃiya¤âš 22.1.2012 fhiy 8 kÂasÉš lh¡l® k.gh.kâthz‹, v«.o. (j.gh©Lu§f‹-gh.kšÈfh ïizaÇ‹kf‹) - lh¡l® R.átuŠrÅ, v«.v°., (nf.R¥ukÂa‹ -R.b#ah ïizaÇ‹ kfŸ) M»nah® rhâ kW¥ò kzÉHhfHf¥ bghJ¢brayhs® ÉLjiy ïuhnrªâu‹ jiyikÆšáw¥òl‹ elªjJ. òJit fHf¤ jiyt® nyhF. mŒa¥g‹tunt‰W¥ ngádh®.
 
- òu£á¥ bgÇah® KH¡f« 16.02.2012
3
21 M©Lfshf áiwÆš mil¡f¥ g£L ö¡F¤ j©lidia vâ®neh¡»íŸs ngu¿ths‹, KUf‹, rhªjid neÇš rªâ¤jh®, ïªâa‹ v¡°ãu° ehns£o‹ brŒâahs® nfhò nkhf‹. Úâ nf£L nghuhotU« ïªj _‹W jÄH®fË‹ kd cz®îfis ne®ikahf kÅj cÇik¥ gh®itÆš gâî brŒâU¡»wh®,brŒâahs®. ‘ïªâa‹ v¡°ãuá‹’ òJošÈ thu¥ gâ¥ãš (ã¥.12-18) btËahd ïªj¡ f£LiuÆ‹ jÄHh¡f«.
mªj áiw mâfhÇÆ‹ áiwÆš xUt® ã‹xUtuhf tÇirÆš É»wh®fŸ. mâfhÇfŸnf£F« nfŸÉfS¡F Éil jU»wh®fŸ. ãwFmt®fS¡F clš milahs§fŸ gÇnrhâ¡f¥gL»‹wd. áy got§fËš ifnuifia gâîbrŒ»wh®fŸ. áiw¡ fjî âw¡f¥gL»wJ.mt®fŸ ï¥nghJ Rjªâukhf btËnanghfyh«. ïªj¡ fh£áfis x›bthU ehS«mnj miwÆš v§fŸ K‹dhš mk®ªJciuaho¡ bfh©oU¡F« ïªj ïisP‹,ï¥go Rjªâukhf ÉLjiy¥ bg‰W btËnaWnthiu gh®¤J¡ bfh©nl ïU¡»wh®. mtuJkdÃiy v¥go ïU¡F« v‹gij eh« czuKo»wJ. mij¥ òǪJ bfhŸtJ x‹W«m›tsî fodkhdJ mšy. áiwÆÈUªJÉLjiy¥ bg‰W btËÆš thH¡Toathœ¡ifÆ‹ c‹dj§fisí« kâ¥òfisí«czu¡Toa xUt® ïU¡»wh® v‹whš, ntWvtUkšy; mJ V.Í. ngu¿ths‹jh‹. mªjïisP® 21 M©Lfhykhf áiw¡ fjîfS¡FŸfʤâU¡»wh®. btËÆš Rjªâu kÅjdhfthœªj fhy¤ijÉl ïu©L kl§F fhy«,TLjyhf mtuJ thœ¡if áiwÆš flªâU¡»wJ.gyU¡F« Rjªâu« v‹gJ xU fU¤âašjh‹. mt®fË‹ òÇjš, mªj všiynahLKoªJÉL«. Mdhš, mªj Rjªâu¤ijïH¡F«nghJjh‹, mj‹ nk‹ik òÇa tU«.mij vªj jUz¤âY« ïHªJÉlnt KoahJv‹gij czu Koí«. mnj ngh‹wJjh‹c©ik. Úâ v‹gití«. 1991 nk 21 M« njâuhé› fhªâ, F©L bto¥ãš cÆÇHªjij¤bjhl®ªJ, el¤j¥g£l ÔÉu njLjš nt£ilÆš ifJ brŒa¥g£lt® ngu¿ths‹. ïªjbfhiy râÆš mtU¡F bjhl®ò ïU¥gjhfF‰w« rh£l¥g£lJ. ïâš mtU¡F»il¤jJ kuz j©lid. ïªj tH¡FÉrhuizÆš Kj‹ikahf gÈÆl¥g£lJ,‘c©ik’jh‹, v‹»wh® ngu¿ths‹. ïªjtH¡»š v‹djh‹ elªjJ? bjhl¡f¤âÈUªnjc©ikfis kd« âw¡f ÉU«ãdh®, mt®.midtuhY« ‘m¿î’ v‹W miH¡f¥gL«mªj ïisPid k¤âa áw¥ò òydhŒî¤ JiwÆd® ifJ brŒjnghJ, mL¤j ïu©Lkhj§fËš mt® 20 taij v£Ltj‰F ïUªjt®.#]‹ 10 M« njâ eŸËuÉš n#hyh®ng£ilÆš cŸs mtuJ ïšy¤J¡F mtiu¤ njo,òydhŒî¤ JiwÆd® tªjd®. mL¤j ehŸfhiy mtuJ jªij o.Phdnrfu‹ (FÆšjhr‹), jhah® nf. m‰òj«, kf‹ m¿î ïUªjbr‹id¡F òw¥g£lh®fŸ. âuhÉl f£áfË‹jhŒ¡ fHfkhd âuhÉl® fHf¤â‹ jiyikafkhd bgÇah® âlÈš m¿it áw¥ò¥òydhŒî¤ JiwÆdÇl«, mtuJ bg‰nwh®fŸx¥gil¤jd®.“<H¤ jÄH®fË‹ nghuh£l¤âš g§nf‰wt®fŸ, Mjuî bjÇɤjt®fŸ, V‹, mDjhãfŸTl všnyhiuí« Vnjh ÉrhÇ¡f¥ngh»wh®fŸ; mt®fS¡F ïJg‰¿ jftšfŸnjit¥gL»wJ nghY«; mL¤j ehns v§fisÉLɤJ ÉLth®fŸ v‹Wjh‹ eh§fŸ e«ãndh«” v‹wh® m¿î. m¥go 21 M©LfS¡F K‹, mt® ifJ brŒa¥g£l ehŸ xUbr›thŒ»Hik.ï¥nghJ, gy áiw kh‰w§fS¡F¥ ãwFmt® 12 M©Lfshf ntÿ® áiwÆšmil¡f¥g£LŸsh®. ntÿÇÈUªJ 80 »nyhÛ£l® bjhiyÉšjh‹ mtuJ brhªj åLïU¡»wJ. ó£l¥g£l bfh£loÆš ïU¡F«mtuhš FW»a öu¤âYŸs mtuJ å£iljdJ f‰gidfËš, v©z§fËšjh‹br‹wila Koí«. Mdhš, mtuJ jhah®m‰òj¤J¡F, m¥go ïšiy. m¿î ifJbrŒa¥g£l _‹wh« ehËÈUªJ mtuJgazK«, miy¢rY« bjhl§»aJ. 20M©Lfshfnt, mt® miyªJ bfh©nlïU¡»wh®. áiwÆš milg£lt®fË‹ Ãiyv‹dthFnkh v‹w áªjid cy»‹ gh®itÆšgo¥goahf k§»¥ nghd ÃiyÆY«, m‰òj«m«khË‹ gaz« k£L«, bjhl®ªJbfh©nl ïU¡»wJ. mtU¡F ï¥nghJ taJ65. áiwfŸ, Úâk‹w§fŸ, muáaš jiyt®fË‹ åLfŸ, ö¡F¤j©lid¡F vâuhfMjuths®fŸ el¤J« bghJ¡ T£l§fŸ,nghuh£l§fŸ, g¤âÇifahs® rªâ¥òfŸ,FoauR¤ jiytU¡F jdJ Ãaha§fis És¡»nt©LnfhŸ klyhf, ngu¿ths‹ vGâa üšm¿Kf Ãfœ¢áfŸ v‹W mt® miyªJnfŸÉfS¡F všyh« gy üW Kiw m¿î gâšjªjh» É£lJ. MdhY«, rÈ¥gilahkšjdJ fU¤Jfisí«, És¡f§fisí«Kiwahf xG§FgL¤â, nfh®itahfbjhl®¢á¡ F‹whkš vL¤Jiu¡»wh®.‘uhé› bfhiyahË’ v‹W j‹idmiH¥gij mt® K‰whf btW¡»wh®. j‹idrªâ¥gt®fËl« j‹ ÛJ òida¥g£lJbghŒahd tH¡F v‹gj‰fhd fhuz§fis,njâ thÇahfî«, r£l¥ ãÇîfŸ, gšntWÚâk‹w¤ Ô®¥òfis nk‰nfhŸ fh£oí«ÉÇthf¥ ngR»wh®. mt® nfhUtJ všyh«Úâia¤jh‹; fUizia mšy.ï¤jid¡F« ïªj tH¡»š F‰w«rh£l¥g£lt®fŸ g£oaÈš mt® F¿Æl¥g£lJ18tJ ïl¤âšjh‹. MdhY«Tl Ä‹dQk‰W« jftš bjhl®ò¤ JiwÆš mt®bg‰¿Uªj o¥nshkh g£l«jh‹, mtiu¡fLikahd F‰wthËahf kh‰¿É£lJ. ifJbrŒa¥g£l gyÇš Xusî Ä‹dQbjhl®ghd jftš bjǪj xU áyÇš m¿î«xUt®. _¤j òydhŒî mâfhÇ ïuhjh Éndh¤uhé (m¥nghJ o.mŒ.Í. ÃiyÆš ïUªjt®;mj‹ ãwF, njáa òydhŒî ÃWtd¤â‹ Kjšjiytuhf ÃaÄ¡f¥g£lh®), m¿Él« nf£lKjš nfŸÉna, “Újh‹ btoF©iljahǤjhah?” v‹gJjh‹.“eh‹ go¤j Ä‹dQ fšÉ, vd¡F¥ga‹g£lnjh ïšiynah, ïªj tH¡»š, v‹ÛJ bghŒahf¡ F‰w«rh£o, v‹id ö¡F¡bfh£oY¡F ïG¤J¡ bfh©Ltu, ïªj¡ fšÉcWâahf¥ ga‹g£oU¡»wJ” v‹wh®ngu¿ths‹.. FoauR¤ jiytU¡F mt® vGâaklÈY«, ïij¥ gâî brŒâU¡»wh®.“btoF©il jahǤjt‹” v‹w bga® N£o,Clf§fŸ KGJ« gu¥ãdh®fŸ. Mdhš, ifJbrŒa¥g£l 26 ng® ÛJ«, 1908 M« M©LbtobghUŸ r£l¤â‹ 3, 4 k‰W« 5 M«ãÇîfË‹ Ñœ tH¡F¥ gâî brŒa¥g£lhY«,F‰w¥ g¤âÇifÆš btoF©il jahǤjt‹v‹w F‰w¢rh£L v‹ ÛJ ïl« bgwÉšiy.áw¥ò¥ òydhŒî¡ FGÉ‹ Kj‹ik ÉrhuizmâfhÇahd nf. ïunfh¤jk‹, ã‹dhËš xUc©ikia x¥ò¡ bfh©lh®. btoF©iljahǤjJ ah® v‹w òâU¡F ïWâtiu Éil»il¡fÉšiy v‹wh® ïunfh¤jk‹. mj‰Fgâyhf btoF©il bto¡f¢ brŒtj‰fhd 9nthš£ ng£lÇiaí«, ‘xa®by°’ fUÉiaïa¡Ftj‰fhd fh® ng£lÇiaí« th§»¤jªjjhf m¿î ÛJ F‰w«rh£l¥g£lJ.20 M©L fhy« áiwÆš XoÉ£lJ. c¢rÚâk‹w« ö¡F¤ j©lidia cWâ brŒJ 12M©LfŸ flªJ É£ld. ïªj tH¡»š ftiybfh©l x›bthUtUnk Ô®¥ã‹ X£ilfisR£o¡ fh£L»wh®fŸ. ï›tsî¡F¥ ãwF«rªâ¥ò miwÆš öŒikahd btŸis o r®£,fhšr£ilíl‹ mk®ªJ ngR« m¿î,cz®¢áfS¡F ïl« juhkš, m¿th®ªjthj§fisna K‹ it¤J¥ ngR»wh®.
ngu¿ths‹ vG¥ò« nfŸÉ
19
87 M« M©oš jlh r£l¤â‹ Ñœ ïªj tH¡F el¤j¥g£ljhnyna eh‹ F‰w¡ T©ošÃW¤j¥g£nl‹ v‹wh® m¿î. fhtÈš Érhuiz ifâ jU« x¥òjš th¡F_y¤ij mtU¡Fvâuhf Úâk‹w« ga‹gL¤j¡ TlhJ v‹W 1872 M« M©L ïªâa rh£áfŸ r£l« TW»wJ.Mdhš jlh r£lnkh, fhtÈš bgw¥gL« x¥òjš th¡F_y¤ij V‰fyh« v‹W TW»wJ. jlhr£l¤âš F‰w« rh£l¥g£lt®jh‹ j‹id F‰wk‰wt® v‹W Ã%ã¤J¡ bfhŸs nt©L«.60 eh£fS¡FŸ F‰w¥ g¤âÇif jh¡fš brŒa nt©L« v‹W jlh r£l« TW»wJ. vdnt59tJ ehŸ fL« á¤âutijfS¡F¥ ãwF, ngu¿thsÅ‹ x¥òjš th¡F_y« bgw¥g£lJ.ïªj tH¡F ga§futhj jil r£l¤â‹ Ñœ tuhJ v‹gjhš, jlh r£l« bghUªjhJ v‹Wc¢rÚâk‹w Úâgâ o.ã.th¤th jdJ Ô®¥ãš T¿dh®. Mdhš, ‘jlh’ r£l¤â‹ Ñœ bgw¥g£lx¥òjš th¡F_y¤ij c¢rÚâk‹w« V‰W¡ bfh©L j©lidia cWâ brŒJÉ£lJ.ïªj bfhiy râ g‰¿ átuhr‹, jD, Rgh _tU¡F k£Lnk bjÇí« v‹W á.ã.mŒ. ju¥ãšrh‹whjhukhf K‹ it¡f¥g£l Mtz« T¿aJ. mj‰F ne® khwhf ïªj râÆš vd¡F¥ g§Fc©L v‹W j©lid tH§»É£lh®fŸ. eh‹ th§»ajhf F‰w«rh£l¥g£l 9 thš£ ng£lÇvšyh filfËY« ɉf¥gLtJjh‹; vtUnk th§f Koí«” - v‹W jdJ ju¥ã‹ Ãaha§fisÉs¡»dh® ‘m¿î’.
‘ïªâa‹ v¡°ãu°’
bfh©L«, Xo¡ bfh©L« ïU¡»wh®. mtuJcz®îfS«, cWâ jsuhikí« ÉtÇ¡fKoahj msî¡F MHkhdJ. mtuJ kfD¡F<L ïiza‰w xnu r¡â, m‰òj« m«khŸk£Lnk! x›bthU ÉahH¡»Hikí« áiwianeh¡»a mtuJ gaz« bjhl§»ÉL«. mtuJnjhŸ igÆš m©ikÆš btËtªj M§»y,jÄœ g¤âÇiffis m¿î¡fhf RkªJ bršth®.rªâ¤J¤ âU«ã tU«nghJ m¿î go¤JÉ£L,milahs¡ F¿Æ£l brŒâfŸ, tH¡Fbjhl®ghd brŒâ¡ F¿¥òfŸ, kuzj©lid¡F vâuhd brŒâfŸ - m¤jidí«vL¤J tUth®. mitfis bt£o, x£oMtz¥gL¤j nt©L«.xU br›thŒ»HikÆš eh« m¿itrªâ¤njh«. gh®itahs®fŸ thu« ïU Kiwrªâ¥gj‰F mDkâ¡f¥g£l ehËš - mJx‹W. m‹W jh‹, FL«g cW¥ãd®fŸmšyhj njhH®fis, Mjuths®fis, jÄœcz®ths®fis rªâ¤J¥ ngR»wh®. x›bthUrªâ¥ãY« òâat®fŸ tU»wh®fŸ. j‹Dilaflªjfhy fijiaí«, vâ®fhy¤ijí«m¿ant mt®fŸ tU»wh®fŸ v‹gJ m¿î¡FbjÇí«. ö¡F j©lid Ú§», ÉLjiyah»btËna tªjhš, v‹d brŒa¤ â£l« v‹wnfŸÉia gyU« mtÇl« nf£»wh®fŸ. ïªj¡
4 M« g¡f«
 Úâ nf£F« 21 M©Lfhy¥ nghuh£l«!

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->