Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik Međimurske županije (broj 1. 2012.)

Službeni glasnik Međimurske županije (broj 1. 2012.)

Ratings: (0)|Views: 179 |Likes:
Published by mzupanija
Službeni glasnik Međimurske županije (broj 1. 2012.)
Službeni glasnik Međimurske županije (broj 1. 2012.)

More info:

Published by: mzupanija on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2014

pdf

text

original

 
Bo 1 - 2012
.
- Godia XVII.
Čakovec, 25. siječja 2012.
“Službei glasik Međimurskežupaije“ izlazi po potrebi
ISSn 1332-7097
s a d r ž a j
MINIsTarsTVO UPraVE rEPUBLIKE HrVaTsKE
aKTI MINIsTra
1.
Miistarstvo uprave u postupku adzora ad zakoitošćurada tijela Općie Goriča suklado člaku 78. Zakoa o lokaloji područoj (regioaloj) samoupravi (“narode ovie”, broj33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, u daljjemtekstu Zako), daa 09. siječja 2012. godie, doijelo je
 
 na temelju člaka 78. Zakoa o lokaloj i područoj(regioaloj) samoupravi („narode ovie“, broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), Miistarstvouprave provelo je adzor ad zakoitošću rada a 26.sjedici Općiskog vijeća Općie Goriča održaoj daa21. listopada 2011. godie, a 27. sjedici održaoj 25.studeoga 2011. godie, a 28. sjedici održaoj 02. prosica 2011. godie, a 29. sjedici održaoj 30. prosica2011. godie, te a 30. sjedici održaoj 31. prosica 2011.godie, a radi utvrđivaja zakoitosti postupka sazivaja predmetih sjedica. O sazivaju i održavaju 26., 27. i 28.sjedice Općiskog vijeća Miistarstvo uprave obaviješteo je daa 28. prosica 2011. godie, daa 30. prosicaobaviješteo o održavaju 29. sjedice Općiskog vijećaOpćie Goriča, dok je daa 05. siječja 2012. godiezaprimljea dokumetacija vezaa uz sazivaje i održavaje29. i 30. sjedice Općiskog vijeća Općie Goriča.Člakom 78. Zakoa propisao je da država radi zaštiteustavosti i zakoitosti kao i zaštite prava građaa obavljaadzor ad zakoitošću rada i akata tijela jediica lokalei područe (regioale) samouprave te da se adzor provodia ači i u postupku utvrđeim zakoom kojim je uređesustav države uprave. Slijedom avedeog, a sukladoovlastima ovog Miistarstva u postupku adzora izvrše jeuvid o dostavljeu dokumetaciju: Statut Općie Goriča,Poslovik Općiskog vijeća Općie Goriča, zahtjev zasazivajem sjedice Općiskog vijeća od strae 1/3 vijećika podese predsjediku Općiskog vijeća daa 12. ruja 2011.godie, Zapisik s 26. prekiute sjedice Općiskog vijećaod 02. ruja i 22. ruja 2011., Zapisik s 26. spore sjediceOpćiskog vijeća Općie Goriča održae 21. listopada 2011.godie, poziv za predmetu 26. sjedicu od 18. listopada 2011.godie potpisa od strae dobo ajstarijeg vijećika, Zapisik s 27. sjedice Općiskog vijeća održae 25. studeoga 2011.,Zapisik s 28. sjedice održae 02. prosica 2011., Zapisik s29. sjedice održae 30. prosica 2011. godie s pozivom zaistu, Zapisik s 30. sjedice održae 31. prosica 2011. godie,te ostalu dokumetaciju koja prileži spisu.U postupku adzora zakoitosti rada i akata Općiskogvijeća Općie Goriča a temelju relevate dokumetacijeutvrđeo je da je 26., 27., 28., 29. i 30. sjedicu Općiskogvijeća Općie Goriča sazvala eovlaštea osoba, odosoda isu poštivae odredbe člaka 34. Zakoa o lokaloj i područoj (regioaloj) samoupravi.Odredbama člaka 34. Zakoa o lokaloj i područoj(regioaloj) samoupravi (“narode ovie”, broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) propisa jeači sazivaja sjedice predstavičkog tijela.Odredbom člaka 34. stavka 3. avedeog Zakoa propisao je da predsjedik predstavičkog tijela sazivasjedice predstavičkog tijela po potrebi, a ajmaje jedomu tri mjeseca. nadalje, člakom 34. stavkom 4. citiraog Zakoa propisao je da je predsjedik duža sazvati sjedicu predstavičkog tijela a obrazložei zahtjev ajmaje jedetrećie člaova predstavičkog tijela u roku od 15 daa od primitka zahtjeva. Prema stavku 5. istoga člaka, ukoliko predsjedik predstavičkog tijela e sazove sjedicu u roku izstavka 4. ovoga člaka, sjedicu će sazvati općiski ačelik,gradoačelik ili župa u roku od 15 daa.Suklado odredbi člaka 34. stavka 6. Zakoa, ako proteka rokova iz stavka 5. ovoga člaka sjedicu može sazvati,a zahtjev jede trećie člaova predstavičkog tijela, čelik središjeg tijela države uprave adležog za poslove lokale i područe (regioale) samouprave.Uvidom u dostavljeu dokumetaciju utvrđeo je da je predsjedik predstavičkog tijela 26. redovu sjedicuOpćiskog vijeća Općie Goriča sazvao za da 02. ruja2011. godie, kada ije održaa radi edostatka potrebog broja člaova za rad i odlučivaje, odoso radi edostatkakvoruma (dio vijećika apustio je sjedicu). navedeasjedica poovo je sazvaa za da 22. ruja 2011. godie kadatakođer, ije održaa radi edostatka kvoruma.U Zapisiku s 26. sjedice Općiskog vijeća OpćieGoriča održae daa 21. listopada 2011. godie avodi se da je26. sjedicu Općiskog vijeća sazvao dobo ajstariji vijećik  jer su predsjedik vijeća i jegov zamjeik podijeli ostavkea vijećičku dužost, a općiski ačelik ije postupio uzakoskim okvirima i sazvao sjedicu.Uvidom u dostavljeu dokumetaciju koja prileži spisuutvrđeo je da je zahtjev za sazivajem sjedice Općiskogvijeća od strae 1/3 vijećika podese predsjedikuOpćiskog vijeća daa 12. ruja 2011. godie (što je vidljivoiz prijamog štambilja općie). Predsjedik vijeća temeljem podeseog zahtjeva ije sazvao sjedicu u zakoskom rokuod 15 daa, aime, predsjedik vijeća i jegov zamjeik  podijeli su ostavke a dužost člaa predstavičkog tijeladaa 23. ruja 2011. godie. Podošejem ostavki predsjedikai potpredsjedika Općiskog vijeća prije isteka roka od 15 daakoji je tekao povodom zahtjeva 1/3 vijećika za sazivajemsjedice, postalo je edvojbeo da predsjedik vijeća eće postupiti po zahtjevu vijećika te se stekao uvjet za tražejesazivaja sjedice od strae općiskog ačelika sukladočlaku 34. stavku 5. Zakoa o lokaloj i područoj (regioaloj)samoupravi. Međutim, ako toga vijećici isu zatražilisazivaje sjedice od općiskog ačelika kako je to utvrđeozakoom i opisao u dopisu ovog Miistarstva upućeogOpćii Goriča 07. listopada 2011. godie (Klasa: 023-01/11-01/0237, Urbroj: 515- 02-03-02/1-11-2), već je sjedicu daa18. listopada 2011. godie sazvao dobo ajstariji vijećik,što zači ako upućivaja dopisa ovog Miistarstva u kojemse opisuje zakoom propisai postupak sazivaja sjedice predstavičkog tijela povodom zahtjeva ajmaje 1/3 jegovihčlaova.
 
25. siječja 2012. “SLUŽBEnI GLASnIK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 1 - Straica 3 naime, daa 29. ruja 2011. godie ista skupia vijećikazatražila je sazivaje sjedice od čelika središjeg tijeladržave uprave adležog za lokalu i područu (regioalu)samoupravu, odoso od ovog Miistarstva, a da pri tome prethodo ije zatražeo sazivaje sjedice od straeopćiskog ačelika suklado člaku 34. Zakoa o lokaloj i područoj (regioaloj) samoupravi. na avedei zahtjev ovoMiistarstvo dalo je gore avedeo očitovaje od 07. listopada2011. godie.U dopisu Miistarstva uprave od 07. listopada 2011. godieavodi se da ukoliko predsjedik predstavičkog tijela esazove sjedicu u roku propisaom zakoom tada će sjedicusazvati, suklado stavku 5. istoga člaka Zakoa, općiskiačelik, gradoačelik ili župa u roku od 15 daa.Polazeći od avedeih zakoskih odredbi u slučajukada predsjedik predstavičkog tijela e sazove sjedicu predstavičkog tijela, sazivaje koje je zatražila zakoom propisaa većia člaova predstavičkog tijela, u zakoskomroku, tada se člaovi predstavičkog tijela koji su iiciralisazivaje sjedice obraćaju općiskom ačeliku. Slijedomavedeog, u kokretom slučaju, općiski ačelik e sazivasjedicu predstavičkog tijela automatizmom već po tražeju(ajmaje jede trećie) člaova predstavičkog tijela, koji suga obavijestili o čijeici da predsjedik predstavičkog tijelaije postupio povodom jihovog obrazložeog zahtjeva. Stoga,iti rok za sazivaje sjedice od strae općiskog ačelika e počije teći istekom roka u kojem je sjedicu trebao sazvati predsjedik predstavičkog tijela, već počije teći od dostaveobavijesti općiskom ačeliku o esazivaju sjedice odstrae predsjedika predstavičkog tijela tj. tražeja sazivajasjedice od strae općiskog ačelika.Člakom 34. stavkom 6. Zakoa o lokaloj i područoj(regioaloj) samoupravi propisao je da ako proteka rokaiz stavka 5. člaka (ukoliko sjedicu e sazove iti općiskiačelik) sjedicu može sazvati, a zahtjev jede trećiečlaova predstavičkog tijela, čelik središjeg tijela državeuprave adležog za poslove lokale i područe (regioale)samouprave. nadalje, uvidom u dokumetaciju utvrđeo je da suu treutku sazivaja sjedice 18. listopada 2011. godie predsjedik i potpredsjedik vijeća već podijeli ostavke adužost člaa predstavičkog tijela (podesee 23. ruja),međutim, zahtjev za sazivaje sjedice predsjediku je upuće još za vrijeme obašaja jegove dužosti, te se daljjazakoska procedura mogla provesti, odoso ako što je predsjediku protekao rok za sazivaje tj. ako što je podioostavku a vijećičku dužost, sazivaje se trebalo zatražiti odopćiskog ačelika.Člaak 61. Poslovika Općiskog vijeća Općie Goričaavodi mogućost da predsjedika Vijeća, kad je odsuta ilispriječe zamjejuje potpredsjedik, a ako je potpredsjedik odsuta ili spriječe Vijeću predsjedava predsjedatelj kojegizabere Vijeće, a do izbora predsjedatelja sjedici Vijeća predsjedava dobo ajstariji vijećik. napomijemo dase ova odredba alazi u glavi VIII. Poslovika kojom se propisuje poslovi red a sjedici, a u točki 2. koja osi aslov„Predsjedaje i sudjelovaje u radu“ te se odosi isključivo a predsjedaje sjedicom, a e i a jezio sazivaje. Ova seodredba mogla primijeiti da je sjedicu sazvao predsjedik,općiski ačelik ili čelik središjeg tijela, a da sjedici isuazočili predsjedik i potpredsjedik Vijeća. napomije se da Miistarstvo uprave ije bilo obaviješteoiti je imalo sazaja o sazivaju (od strae dobo ajstarijegvijećika) i održavaju 26. sjedice Općiskog vijeća daa21. listopada 2011. godie, te da podataka o održavaju isteije bilo iti a službeoj web straici Općie Goriča. Stogazakoitost sazivaja i adzora avedee sjedice ije bio predmet odgovora ovog Miistarstva od 09. studeoga 2011.kojim je utvrđivaa zakoitost određivaja zamjeika člau predstavičkog tijela. naime, Miistarstvu je podatke i zapisik o održavaju avedee sjedice dostavio općiski ačelik 28. prosica 2011. godie.Također, uvidom u poziv za 26. sjedicu od 18. listopada2011. godie koji je potpisao dobo ajstariji čla predstavičkogtijela avodi se da će se poova kostitiuirajuća sjedicaOpćiskog vijeća Općie Goriča održati daa 21. listopada2011. godie. navedeo je protivo odredbi člaka 67. Zakoa oizboru člaova predstavičkih tijela jediica lokale i područe(regioale) samouprave („narode ovie“, broj 33/01, 10/02,155/02, 45/03, 43/04, 40/05 i 44/05 - pročišćei tekst, 109/07) iodredbi člaka 86. Zakoa o lokaloj i područoj (regioaloj)samoupravi temeljem kojih se prva kostituirajuća sjedica predstavičkog tijela saziva u roku od 30 daa od daa objaveizborih rezultata te se predstavičko tijelo mora kostituiratiu roku od 90 daa od daa objave službeih rezultata izbora jer se u protivom imeuje povjereik Vlade i provode oviizbori. nakado sazivaje kostituirajućih sjedica protivo je odredbama avedeih zakoa.Slijedom avedeog, u kokretom slučaju OpćieGoriča sazivaju 26. sjedice Općiskog vijeća održae daa21. listopada 2011. godie ije prethodio redova pravi put propisa Zakoom, te je sjedicu sazvao dobo ajstariji čla predstavičkog tijela, a da za to ije bio ovlašte s obziroma čijeicu da sazivaje sjedice ije zatražeo od općiskogačelika, iti čelika središjeg tijela države uprave adležogza lokalu i područu (regioalu) samoupravu kako je to propisao odredbama člaka 34. stavka 5., odoso stavka 6.Zakoa. Stoga, u kokretom slučaju ije postupljeo u skladusa člakom 34. Zakoa o lokaloj i područoj (regioaloj)samoupravi, odoso ije iscrplje redova pravi put propisaavedeim člakom, te 26. sjedica Općiskog vijeća OpćieGoriča ije sazvaa a zakoit ači.Drugačije tumačeje ije i moguće jer je u člaku 34.Zakoa o lokaloj i područoj (regioaloj) samoupravi, jedozačo i edvojbeo avede ači sazivaja sjedicea zahtjev ajmaje jede trećie člaova predstavičkogtijela. Prihvaćaje drugačije prakse dovodi u pitaje začeje i primjeu izričitih zakoskih odredbi stavka 5. i 6. toga člaka. napomije se da je ovim odredbama u potpuosti omogućeomajii u predstavičkom tijelu da se o jeom prijedloguraspravlja i odlučuje, a također oemogućea je i opstrukcijarada predstavičkog tijela od strae predsjedika Vijeća iliopćiskog ačelika ukoliko većia vijećika želi osiguratiesmeta rad predstavičkog tijela i sudjelovati u radu istog. nako 26. sjedice Općiskog vijeća Općie Goričaodržae su još četiri sjedice: 27. sjedica održaa 25.studeoga 2011. godie, 28. sjedica održaa 02. prosica2011. godie, 29. sjedica održaa 30. prosica 2011. godiei 30. sjedica održaa 31. prosica 2011. godie koje je sazvaoovi predsjedik vijeća koji je izabra pod točkom 3. devogreda a 26. ezakoito sazvaoj sjedici. Slijedom avedeog,s obzirom a čijeicu da je 26. sjedica Općiskog vijećaOpćie Goriča održaa 21. listopada 2011. godie ezakoita,a odluke doesee a istoj ištave, to su kao posljedicaavedeog i 27., 28., 29. i 30. sjedica Općiskog vijećaOpćie Goriča sazvae od strae eovlaštee osobe, odosood predsjedika predstavičkog tijela izabraog a ezakoitojsjedici tog tijela.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->