Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
rechizitoriu Posta

rechizitoriu Posta

Ratings:
(0)
|Views: 12,009|Likes:
Published by Dosare de Coruptie

More info:

Published by: Dosare de Coruptie on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2013

pdf

text

original

 
',
-.
I';(.,"[,IADECOMBATEREA
!NFRACT!UNILOR
(:ONEXElNFRACTIUNILORDECORUPTIE
N
r,
240/P/2007
OpcraturdatenrA472
in
tcmeiu
I
lrt.2Malin.4C.
p.p.
~i
:\1"(
.22.!dinO.lJ.G~
n
r.4312002,Ycrifica
t
tcmciniciasilegalitatca
PROClJ
RqR~:mF
SECTIE
OOR"FItQRINTULU!$
RI£CI-UZITOllIlJ14.12.2010DianaStancele,procuror
in
cadrul
DirecticiNationalcAnticoruptie-ScctiadecombatereainfractiunilorconexeinfractiunilordecorupticExaminandmaterialulprobatoriuadministrat
in
dosarulpenal
ell
numaruldemaisusprivindpeinvinuitii:
TOADERDANMIHAl-
pcntruinfractiunca
deabuz
111
scrvtciu
ell
consecintedeosebitdegrave,
prev,
sipcd.dearL13
2
din
Lcgea
11r.78/2000
cu
modificarile
si
completarileulterioare,rap.Inart.248-248
1
din
C.p.,art.l0
iit.a
dinLcgea
111'.78/2000,
ell
rnodificarile
$i
completarileultcrioarc,art.lOlit.adinI..cgeanr.78/2000,
ell
modilicarile
sicomplctarileulterioare
ell
aplic,
arC33lit.a
c.p,p.;LEP
A
DATUEl\1AN
0lL~
cereetat
sub
aspectu
Is{\\'ar~iri
i
i
11
Iracti
U11
i
Ior
prey,
si
ped.deart.l3
2
dinLegca
111',78/2000
cumodificarile
~i
completarile
ulterioare,rap.Inar1.248-248
1
dinC.p.
alt.
I0lit.a
dill
Legea
nr.78/2000,
ell
modificarilc
~i
completarileulterioare,
eu
aplie.art.33lit.a
C.p.p.
MARINESClJANDREI-
cercetat
sub
aspectul
savarsiri]
infractiuuilor
:::Y.
sipcd.deart.13
2
dinLegea
nr.78/2000
ell
modificarile
~i
complctarile
1/100
 
ultcrioare,rap.Ia
8rL248-248
1
din
c.p.,
art.10
lit.a
dinLegca
nr.7R/2000,
cumodificarile
$i
completarilcultcrioare,cuaplic.art.JJlit.aC.p.p.NAGYZSOLT-
ccrcctat
subaspectulsavursiri!infractiuniideabuzInserviciucuconseciutedcosebitdegrave,prev,siped.deart.IJ2din
I
egea78/2000
ell
modificarile
:;;i
completarileulterioare,
rap,
laarL248-248
1
dinC.p.;CHIlJARIUTllDOn.~ALEXANDRU-cercetatsubaspectuls[\\'81'911'1i
infractiuniideabuzInscrviciuellconsccin]e
dcosebit
degrave,
prev,
$1peel.deart.
13:2
dinLcgca
78/2000
ell
modificarile
~i
cornpletari
Ieulterioarc,rap.
laarL248--248
1
dinC.p.;
TABAcARU
ADRIAN--cercetatsubaspectul
savar~irji
infractiunii
j
prevazutadeart.26
C.
p.rap.Jaart.I0lit.adinLcgca
n1'.78/2000,
ell
modificarilcsi
~:
cornpletiirileulterioare;
FOLFAlOAN.-
cercetat
subaspectulsiivarsirii
infractiunii
prev.
~i
pcd.de
~art,290C.».rap.Iaart.17lit.cdinLegea
nr.78/2000,
rcpublicata,
ell
rcfcrirelaart.
10lit.adinLcgean1'.78/2000,rcpublicata.
EXPUN
lJRMATOARELE:
;
t
A
f
IN
FAPT
1.
In
prezentulrechizitoriusevaanalizamodulIncare
imobilul
situatIn
Bucuresti,CalcaVictoriei,111'.133-135,afosttrecutdinproprietatea
publica
a
Statului
Roman,
111
proprietateaprivataa
S.c.IMOPOSTDEVELOPMENTSS.A"
urrnarca
unui
lungsirdeilcgalita]icornisede-alungul
timpului,
deIunctionaridin
cadrul
instiuuiilor
publicealestatului,acesteaculminandcuimplicareaa
I
ministrilordinGuvcrJ1111Romanieiprincmitereaunuiact
nonuarivell
scopulde
D
j
nclarifica"situatiajuridicaa
terenului
:;;1afavoriza
astfcl
S.C.IMOPOST
DEVELOPMENTSS.A.
I
Astfel,Inanul2005,reprezcntantii
C.N.P.R,
S.A.auhotarat
sa
reiaactiunea
devalorificarenimobiluluidinCalcaVictoricinl'.133-135)sens
III
carea
fost
~
,anuntatalicitatiaprivind
valorificarea
Incelemaibuneconditiiaaccstuiimobil.
2/100
 
Anuntulprivind
licitatia
atrczitinteresulomuluideafaceriCRETEANUSORIN,actionarprincipal
in
acelmomentalfirrnelorS.C.PROCEMAS.A.~iS.C.('OMNORDS.A.,careadevenitintcresatdedezvoltareaunuiproicctimobiliarpe
rerenul
dinCalcaVictoriei.Inrealizareaacestuiscop,CRETEANUSOIUNafostajutat,initialdecatre
mvinuitii:
TOADERDANMIHAL,LEPADATUEMANOIL
si
MARlNESCU
!\
NDRlil,caredetineau
functi
ideconduccrcincadruICompaniei,iarulterior,
cand
litigiullegatdenaturajuridicaadreptuluideproprietateasupraimobiluluinu
.1
mai
putut
[1
solutionatla
nivelulconduceriicompaniei,afost
sprijinit
directde
minisirul
comunicatiilor~itehnologieiinformatici,
invinuitul
ZSOLT
NAGY,
carecoordonaactivitateaCompanici,incaJitatedercprczentantalactionarului
majoritar.
La
nivelul
anului
2005,
sprijinulacordatConccrnuluiS.C.PROCEMAS.A.-S.C.COMNORDS.A.,s-arealizatconcomitentpcdouaplanuri:ignorarea
laptuluica
imobiluldinCalea
Victoriei
estebunproprictatepublicaastatului
si
subevaluareaaccstuia.
In
vederea
subevaluarii
terenuJuidinCaleaVictoriei
,
invinuitul
[,EPA.DATU
EMANon,
atrucat
selectia
deofertc
privindachizitionareaserviciilor
deevaluarea
imobilului,asigurandu-sc
caserviciiledeevaluarevor
fi
cfectuatedecatreS.C.TOPCADEX
99
S.R.L.,careanterioravusesemaimulte
lucrari
ell
celcdouafinne
ce
formauconcernulS.C.PROCEh1AS.A.-S.C.COMNORDS.A.Totinvederea
subevaluariiimobilului
aufostpuseladispoziiia
cvaluatorului
sursedeinformareprovenind
de
la
S.C.
PROCEMAS.A.,afostascunsscopulrealal
evaluarii
precumsi
modificarile
interveniteinregimulde
inaltimeal
zonei
in
careseaflaimobilul.Ulterior,invinuitiiTOADERDANMIIIAIsiMARlNESCUANDREI,~i-audatconcursul
in
vedereasubcvaluariiimobilului,prinnerespectareaproceduriiprivindevaluareaimobilelorccurmeazaa
f
adusecaaportlacapitalulsocialaluncisocietatipeactiuniprevazutedeLegea
n1'.3111990
privindsocictatilecornerciale,cuocaziainfiintariiS.C.IMOPOSTDEVELOPMENTSS.A.
3/100

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dosare de Coruptie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->